Klinika Kardiologii ICZMP w Łodzi
Kierownik Kliniki prof. dr hab. Andrzej Sysa
BADANIA DIAGNOSTYCZNE U DZIECI Z
WADAMI SERCA
Konferencja „Serce dziecka - 20 lat diagnostyki i
leczenia wad serca„ Łódź, 1-2.10.2010
Dr n. med. Anna Mazurek–Kula
BADANIE PODMIOTOWE
-WYWIAD
RODZICE SĄ NAJBARDZIEJ WNIKLIWYMI
OBSERWATORAMI SWOJEGO DZIECKA
-czy zawsze?
BADANIE
PRZEDMIOTOWE
-
oglądanie
-
obmacywanie
-
opukiwanie
-
osłuchiwanie
WAŻNE OBJAWY W
KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
1. SINICA
-centralna (!)
-obwodowa
PYTANIA
-
Czy wg państwa dziecko jest ostatnio bardziej sine?
-
Kiedy nasiliła się sinica?
-
Czy sinieje podczas płaczu?
WAŻNE OBJAWY W
KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
2. SZMERY:
a)
-
niewinne/przygodne
-
patologiczne
b)
-
skurczowe
-
rozkurczowe
-
skurczowo-rozkurczowe
WAŻNE OBJAWY W
KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
3. TĘTNO
-
koarktacja aorty (tętno udowe)
-
zaburzenia rytmu serca (miarowość, szybkość)
4. CIŚNIENIE
-
pomiar na górnej i dolnej kończynie!
-
siatki centylowe dla wieku, płci i wzrostu
KOARKTRACJA AORTY-LECZENIE
INTERWENCYJNE
KOARKTACJA AORTY-zaburzenia
hemodynamiczne:
1. Gdy zwężenie cieśni jest duże i powstaje gwałtownie:
-obrzęk płuc,
-prawokomorowa NS,
-znaczna różnica ciśnień góra/dół
2. Gdy zwężenie cieśni nie jest duże lub gdy przewód tętniczy
zamyka się stopniowo (rozwija się krążenie oboczne)
-NS w 2-3m-cu życia może być pierwszym objawem
KOARKTACJA AORTY- OBJAWY W
OKRESIE NIEMOWLĘCYM:
BRAK OBJAWÓW W OKRESIE NOWORODKOWYM I
NIEMOWLĘCYM U DZIECI Z NIEWIELKIM NASLIENIEM ZMIAN
LUB Z DOBRZE ROZWINIĘTYM KRĄŻENIEM OBOCZNYM
1. SŁABO WYCZUWALNE (LUB BRAK) TĘTNO NA
KOŃCZYNACH DOLNYCH
2. SZMER KRĄŻENIA OBOCZNEGO W OKOLICY
MIĘDZYŁOPATKOWEJ
3.PRZEROST LEWEJ KOMORY.
KOARKTACJA AORTY- OBJAWY U DZIECI
STARSZYCH
DOBRZE ROZWINIĘTE KRĄŻENIE OBOCZNE, OBJAWY MNIEJ
CHARAKTERYSTYCZNE
1. CHROMANIE
2. LEPIEJ ROZWINIĘTA GÓRNA POŁOWA CIAŁA
3. DOBRZE WYCZUWALNE TĘTNO NA KOŃCZYNACH
GÓRNYCH, NA DOLNYCH SŁABO
4.CIŚNIENIE NA KOŃCZYNACH GÓRNYCH
PODWYŻSZONE, NA KOŃCZYNACH DOLNYCH
NIŻSZE, NIŻ NA GÓRNYCH.
NIELECZONA KOARKTACJA AORTY
-SKRACA ŻYCIE O ŚREDNIO 35LAT!
-75%PACJENTÓW UMIERA PRZED 50 ROKIRM ŻYCIA
(NS, choroba naczyń wieńcowych, rozwarstwienie lub pęknięcie
aorty, wylew do OUN)
KOARKTACJA AORTY- POWIKŁANIA
Powikłania związane są z rozwojem
nadciśnienia tętniczego.
1. Incydenty mózgowe (krwawienie podpajęczynówkowe, lub
wewnątrzczaszkowe)
2. Zapalenie wsierdzia
3. Pęknięcie aorty
4. Choroba naczyń wieńcowych,
WAŻNE OBJAWY W
KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
4. OBJAWY NIEWYDOLNOŚCI SERCA (NS)
- zależą od wieku dziecka
- zależą od czasu trwania niewydolności serca:
• ostra NS
• przewlekła NS
OSTRA
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
Ostra NS polega na nagłych zaburzeniach pomiędzy
mechanizmami kompensacyjnymi i upośledzoną
funkcją serca, jako pompy, co zaburza homeostazę i
powoduje wystąpienie ewidentnych objawów.
Jako pierwsze pojawiają się objawy retencji płynów
w następstwie obwodowego obkurczenia naczyń i
zatrzymania sodu.
Leczenie (farmakologiczne i niefarmakologiczne
może spowodować całkowite ustąpienie NS lub
przejście fazy ostrej w przewlekłą)
OSTRA NS-cd
Ostra NS objawia się ostrą dusznością pochodzenia
kardiogennego z cechami zastoju w krążeniu
płucnym , z obrzękiem płuc włącznie (przesiąkanie
płynu do światła pęcherzyków płucnych).
W obrazie klinicznym dominuje narastająca
duszność, sinica, niepokój, niekiedy pienista
wydzielina z dróg oddechowych.
Wstrząs kardiogenny występuje, gdy w przebiegu
ostrej NS zawodzą wszelkie mechanizmy
kompensacyjne, objawia się niskim ciśnieniem
tętniczym, oligurią i wyraźnym oziębieniem
dystalnych części kończyn.
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
-ETIOLOGIA:
1. PRZYCZYNY ANATOMICZNE:
1. Wady serca (wrodzone i nabyte)
2. Kardiomiopatie
3. Guzy serca
4. Tamponada osierdzia
5. Pęknięcie tętniaka aorty
6. Uraz mechaniczny serca
7. Zator tętnicy płucnej
8. Zawał serca
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
-ETIOLOGIA:
2. ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODNICTWA
1. Tachyarytmie
3. Bradyarytmie
3. CHOROBY INFEKCYJNE
1. Posocznica
2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
3. Zapalenie mięśnia sercowego
4. Gorączka reumatyczna
5.Zakażenie HIV
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
–ETIOLOGIA :
4. ZESPÓŁ SERCA HIPERKINETYCZNEGO
•
Ciężka niedokrwistość
•
Nadczynność tarczycy
•
Niewydolność wątroby
•
Przetoka tętniczo-żylna
3. CHOROBY METABOLICZNE
1. Choroba Pompego
2. Mukopolisacharydozy
3. Niedobór karnityny
4. LCHAD
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
-ETIOLOGIA:
4. CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE
1. Nadczynność tarczycy
3. Niedoczynność nadnerczy
5. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
6. CHOROBY INNYCH NARZĄDÓW
1. Przewlekła niewydolność nerek
7. ZATRUCIA (etanolem, kokainą, metalami ciężkimi)
8. NIEDOTLENIENIE (np. okołoporodowe)
9.LEKI (antyarytmiczne, immunosupresyjne,
antracykliny)
ETIOLOGIA NS W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU:
1. OKRES PRENATALNY
2. OKRES PERINATALNY (od urodzenia do 3 doby życia)
3. 4 DOBA ŻYCIA DO 6-8 TYGODNIA ŻYCIA
4. POWYŻEJ 6-8 TYGODNIA ŻYCIA DO KOŃCA WIEKU
NIEMOWLĘCEGO
5. OKRES WIEKU DZIECIĘCEGO I MŁODZIEŃCZEGO
PRZYCZYNY NS U PŁODU :
1. TACHYARYTMIE
2. BRADYKARDIA (całkowity blok przedsionkowokomorowy)
3. WADY SERCA Z NIEDOMYKALNOŚCIĄ ZASTAWKI
TRÓJDZIELNEJ (ZESP. EBSTEINA)
4. INFEKCJE
5. NIEDOKRWISTOŚĆ
ROZPOZNANI E NS U PŁODU ORAZ JEGO
PRZYCZYNĘ USTALA SIĘ NA PODSTAWIE BADANIA
USG
OBJAWAMI NS U PŁODU SĄ :
-NIEIMMUNOLOGICZNY OBRZĘK PŁODU
-WODOBRZUSZE
-PŁYN W OPŁUCNEJ
PRZYCZYNY NS W OKRESIE
PERINATALNYM (od urodzenia
do 3 doby życia)
1. WADY WRODZONE Z PRZEWODOZALEŻNYM
PRZEPŁYWEM SYSTEMOWYM:
-
zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS)
-
przerwanie łuku aorty (IAA)
-
krytyczne stenoza aortalna
-
skrajne zwężenie aorty z hipoplazją łuku aorty
2. CIĘŻKA POSTAĆ ZESPOŁU EBSTEINA
3. CAŁKOWITY NIEPRAWIDŁOWY SPŁYW ŻYŁ
PŁUCNYCH (TAPVR) ZE ZWĘŻENIEM ŻYŁ
PLUCNYCH
PRZYCZYNY NS W OKRESIE
PERINATALNYM (od urodzenia
do 3 doby życia)
5. TACHYARYTMIE
6. BRADYKARDIA ( wrodzony całkowity blok
przedsionkowo-komorowy)
7. DYSFUNKCJA MIĘŚNIA SERCOWEGO W
PRZEBIEGU:
- niedotlenienia okołoporodowego,
- hipoglikemii, hipokalcemii,
- posocznicy i innych ciężkich zakażeń,
- zapalenia mięśnia sercowego
8. NIEDOKRWISTOŚĆ
9. ZESPÓŁ ZABURZEŃ ODDYCHANIA
PRZYCZYNY NS W OKRESIE od
4 doby życia do 6-8 tygodnia życia
1. DROŻNY SZEROKI PRZEWÓD TĘTNICZY (wcześniaki)
2. ATREZJA ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
3. PRZEŁOŻENIE WIELIKICH PNI TĘTNICZYCH (TGA)
4. ISTOTNA KOARKTACJA AORTY
5. ISTOTNA STENOZA AORTALNA
6. CAŁKOWITY NIEPRAWIDŁOWY SPŁYW ŻYŁ
PŁUCNYCH (TAPVR)
PRZYCZYNY NS W OKRESIE od
4 doby życia do 6-8 tygodnia życia
7. TACHYARYTMIE
8. WRODZONY CAŁKOWITY BLOK PRZEDSIONKOWO
–KOMOROWY
9. ZESPÓŁ BLAND-WHITE-GARLAND
10. ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
11. POSOCZNICA I CIĘŻKIE ZAKAŻENIA
12. CIĘŻKA NIEDOKRWISTOŚĆ
PRZYCZYNY NS W OKRESIE od 4 doby życia do 6-8
tygodnia życia)
13. PRZYCZYNY NERKOWE
14. ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE:
-wrodzona i wtórna niedoczynność nadnerczy,
-nadczynność i niedoczynność tarczycy
15. CHOROBA KAWASAKI
UWAGA! NIEWYDOLNOŚĆ SERCA W
PIERWSZYCH 3 MIESIĄCACH ŻYCIA
WYSTĘPUJE CZĘŚCIEJ NIŻ W INNYM
OKRESIE ŻYCIA DZIECKA I IM
WCZEŚNIEJSZE SĄ OBJAWY, TYM
GORSZE MOŻE BYĆ ROKOWANIE.
UWAGA! U NOWORODKÓW NS MA
CZĘSTO POSTAĆ OSTRĄ LUB WSTRZĄSU
KARDIOGENNEGO
PRZYCZYNY NS od 6-8 tygodnia
życia do końca okresu
niemowlęcego
1. WADY PRZECIEKOWE :
- ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)
- całkowity kanał przedsionkowo-komorowy (AVSD)
- wspólny pień tętniczy (TAC)
- pojedyncza komora bez zwężenia tętnicy płucnej
2. STANY PO OPERACJACH WAD SERCA (paliatywnych,
etapowych)
PRZYCZYNY NS od 6-8 tygodnia
życia do końca okresu
niemowlęcego
7. TACHYARYTMIE
8. CAŁKOWITY BLOK PRZEDSIONKOWO –
KOMOROWY
9. ZESPÓŁ BLAND-WHITE-GARLAND
10. ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
11. POSOCZNICA I CIĘŻKIE ZAKAŻENIA
12. CIĘŻKA NIEDOKRWISTOŚĆ
PRZYCZYNY NS od 6-8 tygodnia
życia do końca okresu
niemowlęcego
13. PRZYCZYNY NERKOWE
14. ZABURZENIA
ENDOKRYNOLOGICZNE:
-wrodzona i wtórna niedoczynność nadnerczy,
-nadczynność i niedoczynność tarczycy
15. CHOROBA KAWASAKI
UWAGA!
W WIEKU NIEMOWLĘCYM I
DZIECIĘCYM NS CZĘŚCIEJ MA CHARAKTER
PRZEWLEKŁY SPOWODOWANY ZBYT DŁUGIM
PRZEBIEGIEM NATURALNYM WRODZONYCH WAD
SERCA , ZABURZENIAMI HEMODYNAMICZNYMI PO
KARDIOCHIRURGICZNYCH ZABIEGACH
PALIATYWNYCH I ETAPOWYCH ORAZ
NASTĘPSTWAMI LECZENIA
KARDIOCHIRURGICZNEGO WRODZONYCH WAD
SERCA.
PRZYCZYNY NS U STARSZYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY
NAJCZĘŚCIEJ NABYTE CHOROBY SERCA:
1. KARDIOMIOPATIE
2. ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO
3. ODLEGŁE NASTĘPSTWA ZABIEGÓW
KARDIOCHIRURGICZNYCH
4. PROCESY INFEKCYJNE
5. DYSFUNKCJA MIĘŚNIA SERCOWEGO W PRZEBIEGU
LECZENIA KARDIOTOKSYCZNEGO
6. INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA
PRZYCZYNY NS U STARSZYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY
7. WRODZONE WADY SERCA
- o długim przebiegu naturalnym (zespół Ebsteina,
niedomykalność mitralna)
- z nadciśnieniem płucnym
8. PIERWOTNE NADCIŚNIENIE PŁUCNE
KLASYFIKACJE NS
PRAWOKOMOROWA
LEWOKOMOROWA
OSTRA
PRZEWLEKŁA
SKURCZOWA
ROZKURCZOWA
NIESPECYFICZNE OBJAWY
NS:
-
niepokój dziecka,
trudności w karmieniu,
brak przyrostu masy ciała,
nadmierne pocenie się,
słabo wyczuwalne tętno,
niskie ciśnienie tętnicze,
marmurkowate zabarwienie
skóry,
bladość powłok,
chłodne kończyny,
tachykardia,
NIESPECYFICZNE OBJAWY NS
- cd:
-
nadmierne tętnienie okolicy przedsercowej,
głuche tony serca,
duszność,
uczucie zmęczenia,
odruchowy kaszel,
uczucie przyspieszonego lub „mocnego” bicia serca,
skąpomocz,
białkomocz,
zaburzenia rytmu serca
OBJAWY LEWOKOMOROWEJ
NS:
-
-
powiększenie serca w zakresie LV
zastój w krążeniu płucnym lub obrzęk płuc (kaszel,
wciąganie międzyżebrzy, przyspieszony oddech,
trzeszczenia i rzężenia nad polami płucnymi),
duszność spoczynkowa zmniejszająca się w pozycji
siedzącej nasilająca się w pozycji leżącej,
napadowa duszność nocna,
duszność wysiłkowa,
szmer niedomykalności zastawki mitralnej,
rytm cwałowy
OBJAWY PRAWOKOMOROWEJ NS :
-
powiększenie serca w zakresie RV,
hepatomegalia (powiększenie wątroby )
splenomegalia (powiększenie śledziony) (w nasilonej
NS),
żółtaczka (w nasilonej NS),
obrzęki obwodowe (podudzia, uda, okolica krzyżowolędźwiowa),
przesięki do jam ciała (opłucna, otrzewna, osierdzie),
poszerzenie żył szyjnych.
pojawienie się szmeru niedomykalności zastawki
trójdzielnej
SKALA NS wg NYHA :
Jest to klasyfikacja czynnościowa określająca
stopień NS w zależności od rodzaju wysiłku
powodującego wystąpienie objawów NS. Może być
stosowana u starszych dzieci, jest nieprzydatna u
noworodków i niemowląt.
KLASA I - objawy NS występują jedynie po znacznym
wysiłku dobrze tolerowanym przez osoby zdrowe
KLASA II - objawy NS pojawiają się już po zwykłym wysiłku
KLASA III - objawy NS występują po niewielkim wysiłku
KLASA IV - objawy NS podczas spoczynku
SKALA ROSSA:
12-punktowa skala opracowana w 1992r przez Rossa
i wsp. do oceny NS u noworodków i niemowląt.
Ocena:
- ilości pokarmu spożytego jednorazowo, czasu trwania
jednego posiłku,
- charakteru oraz częstości oddechów,
- rytmu serca,
- stopnia powiększenia wątroby,
- stanu perfuzji obwodowej
-
0-2pkt - brak NS
3-6pkt - objawy początkowe,
7-9pkt - miernie nasilona NS,
10-12pkt - ciężka NS
Skala Rossa
MONITOROWANIE PACJENTA Z OSTRĄ NS:
1. Stałe monitorowanie zapisu EKG.
2. Stałe monitorowanie saturacji met. pulsoksymetryczną.
3. Pomiary ciśnienia tętniczego krwi (co godzinę)
4. Ocena częstości oddechów
5. Bilans płynów (diureza, kontrola masy ciała)
6. Monitorowanie temperatury ciała
POMIAR SATURACJI - PULSOKSYMETRIA
Monitorowanie pacjentów z siniczymi wadami serca;
(możliwe do wykonania w domu)
BADANIA LABORATORYJNE
1. MORFOLOGIA (RBC, Htk, Hgb)
2. NT-pro BNP
3. JONOGRAM
4.RKZ
5. MOCZNIK, KREATYNINA
6. KOAGULOGRAM
7. BILIRUBINA, TRANSAMINAZY (AspAT, AlAT)
8. BIAŁKO
9. α1-antytrypsyna w kale
ZNACZENIE NT-proBNP W DIAGNOSTYCE
KARDIOLOGICZNEJ
NT-proBNP (N - końcowy propeptyd natriuretyczny typu B)
NT-proBNP znalazł zastosowanie w diagnostyce
przewlekłej niewydolności serca w jej rokowaniu,
a także w monitorowaniu leczenia związanego z jej
obecnością. Istnieje istotna korelacja
między stężeniem NT-proBNP, a zaawansowaniem
niewydolności serca wyrażonej klasami NYHA.
DIAGNOSTYKA CZYNNOŚCI ELEKTRYCZNEJ SERCA
1. ELEKTROKARDIOGRAFIA (EKG) (oś
elektryczna serca, typ rytmu serca, częstość,
miarowość, przerost mięśnia serowego, czasy
przewodzenia, ocena okresu repolaryzacji)
2. BADANIE HOLTEROWSKIE
3. BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE
BADANIA OBRAZOWE
1. RTG KLATKI PIERSIOWEJ (kardiomegalia,
charakterystyczna sylwetka serca, rysunek naczyniowy płuc,
nadżerki na dolnych brzegach żeber (uzury)- w koarkatcji
aorty powyżej 4rż.)
2. ECHOKARDIOGRAFIA !!!!
3. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (CT, TK)
4. REZONANS MAGNETYCZNY (NMR, MRI)
5. CEWNIKOWANIE SERCA , BADANIA
ANGIOGRAFICZNE
6. BADANIA IZOTOPOWE/ SCYNTYGRAFIA
ECHOKARDIOGRAFIA:
1. M-MODE
2. 2D
3. DOPPLER PW, CW
4. COLOR DOPPLER
5. 3D
6. TISSUE DOPPLER
7. BADANIE PREZPRZEŁYKOWE
8. STRESS-ECHO
9. BADANIE NASIERDZIOWE
10. BADANIE WEWNĄTRZWIEŃCOWE
ECHOKARDIOGRAFIA złoty standard w
diagnostyce wad wrodzonych serca :
-
pozwala na zdiagnozowanie większości wad wrodzonych
serca
-
jest łatwo dostępna (badanie przyłóżkowe, monitorowanie
zabiegu operacyjnego lub interwencyjnego)
-
w większości wad jest badaniem, na podstawie którego
pacjent jest kwalifikowany do leczenia operacyjnego
-
nie jest bolesna
-
pozwala monitorować pacjenta w warunkach
ambulatoryjnych
-
nie ma ujemnych skutków zdrowotnych
LV
RV
RV
RA
LA
LV
RV
RA
LA
RV
LV
Ao Asc
AoV
PAV
Naczynia wieńcowe
PDA
MPA
RPA
LPA
Ao
Desc
Niedomykalność zastawki
trójdzielnej (TR)
TR
RA
Stent
Amplatzer
ECHO 3D
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
NMR SERCA
BADANIE IZOTOPOWE
WSKAZANIA DO DIAGNOSTYCZNEGO
CEWNIKOWANIA W WADACH SERCA :
1. W sytuacji gdy ilość lub jakość informacji wynikających z
nieinwazyjnych badań diagnostycznych jest niewystarczająca
do podjęcia decyzji o rodzaju leczenia
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy przebiegiem klinicznym
a wynikami badań nieinwazyjnych
3. Przed i równocześnie z kardiologicznymi zabiegami
interwencyjnymi w wadach wrodzonych
4. U pacjentów z wrodzonymi wadami serca, którzy wymagają
leczenia wieloetapowego
5. Inne wskazania np. nieprawidłowy przebieg okresu
pooperacyjnego.
DIAGNOSTYCZNE
CEWNIKOWANIA W WADACH SERCA –
zakres i uzyskane parametry :
1. Pomiary bezpośrednie ciśnienia w jamach serca i dużych
naczyniach , dodatkowych połączeniach np. po zespoleniach
kardiochirurgicznych
2. Pomiar saturacji w jamach serca, obliczenie przecieku na
podstawie dorzutu tlenowego, obliczenie oporu płucnego i
systemowego w przypadku rozbieżności pomiędzy
przebiegiem klinicznym, a wynikami badań nieinwazyjnych
3. Wykonanie prób okluzyjnych lub farmakologicznych
4. Ocena szczegółowej anatomii wady serca
5. Ocena wielkośći i funkcji komór serca.
ToF + MAPCA
AP+VSD+PDA+TAPVR
IAA
LECZENIE WIELOETAPOWE.
STAN PO OPERACJI GLENNA
KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA
.... celem jest przywrócenie metodą przezskórnej interwencji
prawidłowego pod względem hemodynamicznym krążenia w
układzie sercowo-naczyniowym.
KARDIOLOGIA
INTERWENCYJNA
- otwieranie,
- zamykanie
- poszerzanie
- zwężanie
- utrzymywanie drożności
połączeń wewnątrzsercowych i
- wytwarzanie „de novo ”
międzynaczyniowych
połączeń wewnątrzsercowych i
międzynaczyniowych
PDA
AS
PS periph.
CoA
PS
VSD
ASD
MAPCA
BAS
WALWULOPLASTYKA BALONOWA
ZASTAWKI TĘTNICY PŁUCNEJ,
ZASTAWKI AORTALNEJ
CEWNIK UŻYWANY DO
ZABIEGU RASHKINDA
CEWNIK UŻYWANY DO
ZABIEGU
WALWULOPLASTYKI
BALONOWEJ
PRZEZSKÓRNA WALWULOPLASTYKA
ZWĘŻENIA ZASTAWKOWEGO TĘTNICY PŁUCNEJ
WALWULOPLASTYKA BALONOWA ZASTAWKI TĘTNICY
PŁUCNEJ I ZAMKNIĘCIE ASDII ZESTAWEM AMPLATZER
ZESTAW TYPU RADIOFREQUENCY DO ZABIEGU
WALWULOPLASTYKI BALONOWEJ
W ATREZJI TĘTNICY PŁUCNEJ
PRZEZKÓRNA
WALWULOPLASTYKA
ZASTAWKI AORTALNEJ
WALWULOPLASTYKA BALONOWA
W
ZASTAWKOWYM
ZWĘŻENIU AORTY
ANGIOPLASTYKA BALONOWA
POSZERZANIE I UDRAŻNIANIE ZWĘŻONYCH
ZESPOLEŃ SYSTEMOWO-PŁUCNYCH
IMPLANTACJA STENTÓW
ANGIOPLASTYKA BALONOWA CoA
ANGIOPLASTYKA BALONOWA
ReCoA
ZWĘŻENIA TĘTNIC
PŁUCNYCH
ANGIOPLASTYKA BALONOWA ZWĘŻEŃ OBWODOWYCH
UDROŻNIANIE ZESPOLENIA SYSTEMOWO-PŁUCNEGO
IMPLANTACJA STENTU W CoA
IMPLANTACJA STENTU W CoA
IMPLANTACJA STENTU POKRYTEGO W ZWĘŻENIU
POPRZECZNEJ CZĘŚCI ŁUKU AORTY
IMPLANTACJA STENTU DO
TĘTNICY PŁUCNEJ
IMPLANTACJA STENTU DO PRAWEJ TĘTNICY PŁUCNEJ
IMPLANTACJA STENTU DO
PDA U NOWORODKA Z HLHS
IMPLANTACJA STENTU W RESTRYKCYJNY ASD
IMPLANTACJA STENTU W KRYTYCZNYM ZWĘŻENIU
TĘTNICY PŁUCNEJ
OBWODOWE, WIELOPOZIOMOWE ZWĘŻENIA
TĘTNIC PŁUCNYCH
IMPLANTACJA STENTU I ANGIOPLASTYKA BALONOWA
UDROŻNIANIE
ZESPOLENIA
SYSTEMOWO-PLUCNEGO
Stan po implantacji dwóch stentów
do zespolenia
ZAMYKANIE NIEPRAWIDŁOWYCH NACZYŃ,
POŁĄCZEŃ MIĘDZYNACZYNIOWYCH,
UBYTKÓW W PRZEGRODZIE
MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ
I
MIĘDZYKOMOROWEJ
PRZYKŁADOWE ZESTAWY
DO ZAMYKANIA PRZEZSKÓRNEGO PDA
ZESTAWY DO ZAMYKANIA
NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ
WEWNĄTRZSERCOWYCH
I WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH
ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKU
MIĘDZYPRZEDSIONKOWEGOCARDIOSEAL i HELEX
ZAMKNIĘCIE PDA
SPRĘŻYNKĄ
WEWNĄTRZNACZYNIOWĄ
PDA
ZAMKNIĘCIE PDA SPRĘŻYNKĄ WEWNĄTRZNACZYNIOWĄ
PO ZABIEGU
PRZED ZABIEGIEM
ZAMKNIĘCIE ZESPOLENIA CENTRALNEGO
TRZEMA COILAMI
ZAMKNIĘCIE ZESPOLENIA SYSTEMOWO-PŁUCNEGO
ZAMKNIĘCIE DODATKOWYCH, NIEPRAWIDŁOWYCH
POŁĄCZEŃ DO KRĄŻENIA PŁUCNEGO
ZAMKNIĘCIE PRZETOKI ŻYLNO-ŻYLNEJ
Pacjent z przetoką prawej tętnicy wieńcowej do RV
RCA
RV
po zamknięciu interwencyjnym
WPROWADZANIE ZESTAWU
ZAMYKAJĄCEGO AMPLATZER
DUCT OCCLUDER
ZAMKNIĘCIE PDA
KORKIEM AMPLATZERA
9 przypadków w wieku
5 m-cy-11 lat
ZAMKNIĘCIE DUŻEGO PDA ZESTAWEM AMPLATZER
Zamknięcie przetoki
żylno-żylnej zestawem
Amplatzer
przetoka
Zestaw Amplatzera
POMIAR ŚREDNICY
ROZCIĄGNIĘTEGO UBYTKU
ZAMKNIĘCIE DWÓCH
UBYTKÓW
MIĘDZYPRZEDSIONKOWYCH
ZAMKNIĘCIE MNOGICH UBYTKÓW
MIĘDZYPRZEDSIONKOWYCH TRZEMA ZESTAWAMI ASO
ZAMKNIĘCIE ASD II ZESTAWEM STARFLEX
ZAMKNIĘCIE FENESTRACJI ZESTAWEM AMPLATZER
ZABIEGI
KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJJAKA PRZYSZŁOŚĆ??
Zastawka płucna na stencie
implantowana przezskórnie
Zastawka aortalna na stencie
implantowana przezskórnie
Stent pokrywany
implantowany przezskórniekorekcja metodą Fontana
DIAGNOSTYKA PRENATALNA
1. ECHO PŁODU 18-22 TYDZIEŃ CIĄŻY
(OBECNIE NAWET 14 TYDZIEŃ CIĄŻY!)
2. BADANIE GRUBOŚCI FAŁDU KARKOWEGO
(NT)
3. BADANIA GENETYCZNE
Download

Jakość wód 2010 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w