T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 38314872/704.01/4601194
Konu: MEB ADSL Paketleri
16/10/2014
.................................İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : 10/10/2014 tarihli ve 49473396/704.01/4493038 sayılı yazı.
Millî Eğitim Bakanlığı İnternet Erişim Projesi kapsamında Bakanlığımıza bağlı tüm
okul ve kurumlarımıza geniş bant internet erişimi sağlanması hedeflenmiştir.
Bu kapsamda Türk Telekom A.Ş. tarafından gerekli çalışmalar yapılarak hizmete
sunulan 8 ve 16 Mbps Limitsiz MEB ADSL paketleri ile birlikte 24 Mbps’e kadar TTNET
Fibernet MEB ve TTNET Hipernet MEB VDSL paketleri ile ilgili Bakanlığımız Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığının ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
İlçenize bağlı okul ve resmi kurumlara (İl MEM, İlçe MEM, Ek Bina, Rehabilitasyon
Merkezi, Halk Eğitim Merkezi vb.) hız artırımı ile ilgili işlemlerin başlatılması için gerekli
duyurunun yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Tarık UĞUR
Müdür a.
Müdür Yardımcısı
EKLER :
1 - İlgi yazı - (1 Sayfa)
2 - MEB ADSL Paketleri - (5 Sayfa)
Not : Ekler e-posta ile gönderilmiştir
DAĞITIM :
30 İlçe Mili Eğitim Müdürlüğüne
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri - 2 Bölümü
Valilik Konağı C Blok Kat : 10
Elektronik Ağ: izmir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A. O. ÖZGÜR
Tel : (0 232) 477 21 33
Faks : (0 232) 477 21 52
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2d29-5d24-3a5b-8c27-c48d kodu ile teyit edilebilir.
QJ
>
·-QJ
I-
-....,
QJ
~
RS
e,
__.
~
c
>
·-QJ'
I-
-....,
QJ
~
RS
e,
__.
~
c
<(
-
Im.
QJ
·-
~
I-
ca ....,
~
w
:::1
~
>
QJ
u
·-NI- s
·-s
·-__.
~
U)
~
ca'
w
~
·-I··-__.
N
~
~
co
~
M
0
N
0
M
N
0
r
-1-J
Q)
c~
E
-1-J
..:!:::
Q)
Q)
Q)
Q)
I...
c
~
~
>
(./')
0
·;::
Q)
u.
V)
<!
tlO
~
c
Q)
>
ro
co
E
:::::s
c
:::::s
N
~
Q)
ro
V)
u,
0
_J
-1-J
Q)
E
N
:r:
·-IV)
·-s
·-....
\D
~
V)
Q.
..c
~
N
V)
-1-J
U)
E
""'""_J
·-I··-....
Q)
~
..:!:::
V)
~
Q)
E
\D
Q)
I...
....
CIJ
>
cc
w
~
···-....
N
~
..a
>00
~
ns
ns
c:
<t
....
::::>
z
::::>
V)
·-z
w
>
>00
w
-~
u.
Q)
Cl)
>
ro
co
E
w
-1-J
Q)
EN
:r:
ro
"'O
N
~
Q)
~
O-oa_
> ~
·-s
·-....
00
Q)
no
~
I-
·.~
·;::
V)
V)
00
~
>
c
<t
cc
>00
u,
0
V)
~
z
~
Cl)
~
~
~
-1-J
E c -·;::
Cl)
UQ)~O(DE
:::J
c (./')
.... E
Vl
N
c.. ·-
N
..c ~ ...Vl
~ .E ~
00
_J
<!
0
N
N
c.....:
ro ro
-1-J
-1-J
c
~
~
-1-J
)tl()
V)
Q)
Cl)>
"'O : ::J
V)
Q)
ro
Q)
1iJ
N
I
Vl ro
>
::J ~
E>
~
u,
w u u ::J
co >- ::::> ::::> ~ ~
ro
"> -, -, "> "> "> "> ">
Q)
>
Q)
E
_J
V)
0
-....,
Q)
!....
w
~
c
.s:
::J
w
V'l
ro
~
cc
s
>
·-
Q)
c
::J
V)
QJ
0
zD:
.:.=:
e,
>
ro
w
w
""O
~
Q)
*E
.:::t::.
+-'
Q
c .......:
N
·~
Q)
Q)
L.L..
c
!....
a; ......, ro
> Q) ""O
d) ~ :: ~ ::::s
1....
ro o (.9
u w .... ., E
::::s
c V)
N
!....
I-~
0
"
> ""O
!.... .......
I-
ro
>
~
ro
E
N
E
ro
zI-
cc
a.
Q)
b.O
.:::t::.
ro
""O
·~
Q)
......,
Q)
1-
nJ
Q)
U't
'O"o
!....
w
·-:c
·~
>
1-
e,
QJ
L.L..
.:::t::.
...I
I-
"
co
EN .,:::t::.
ro
I
~
Q)
N
V'l
V'l
ro ro ......,
......,
z~roa;UU
)b.Q c
~ ~
.....V'l
1w
zD:
<(
co ~ :::) :::)
w
e,
·-:c
QJ
>
cc
Q)
>
w
Q)
s
E
Q)
cc
1-
w
zD:
w
cc
u..
1-
w
zII-
z
<(
.....
:::::>
z
:::::>
V)
zw
>
-ta
>tlO
.c
ta
e
>bO
e
ta
~
ta
m
E
·-~
>tlO
w
Q)
w
s
V'l
!....
'O"o
!....
Q)
·-ccu..
ro
......, ro
Q)
.:::t::.
E w
2C ""'Q.v1
..0
a:; ~
..0 ~
u,
'.j:j
Q)
N
Q)
.:::t::.
G w
::::s
c
N
V'l
:t:
.~
.....J
N
..,..V'l
+-'
0
..0
!....
ro
ro
""O
.:::t::.
......,
*E
Q)
""O
°
2 E
V)
N
N
.:::t::.
c
·~
QJ
......,
~
Q)
(.9
N
::::s
E
I
>
LU
Q)
>
!....
CU
-g
.:::t::.
ro ro ......, ......,
~ ~
ro
>
ro
co r :::) :::)
co
C
z~roa;UU
)b.Q c
<C
L.L..
I_~
Q)
0
"
> ""O
!.... .......
""O
......,
Q)
ro
.:::t::.
..0
EN
""O
!....
Q)
·~
Q)
>
ro
co
E
w
I-
ro
>
~
ro
>
D:
zI-
a.
0
z
w
""O
.:::t::.
1w
1-
ro
!....
......,
V'l
'(i;
c
...I
I-
"
co
-
I-
ra
->
nJ
....,
CIJ
c
1-
·-e
CIJ
-
~
~
1-
··-e
.j!.
(lJ
>
ro
c
""C
lo...
ro
~
~
0
(lJ
~
>
(lJ
""C
c
ro
ro
~
CCl
E
e ~
(lJ
(lJ
""C
i-.::
""C
~
=~ ~ ~
""C
N
~I
ro _J
a. (./")
~
UJ
E ~
o~~co
ClJ
c
I- ro
I-~
ro
j2
~
~
<(
~ 0
UJ CCl
c
~
~
lo...>
AAAAA
I.I)
lo...
"@)
ro
~
(lJ
~
a.
........
(lJ
>
lo...
CCl
lo...
(lJ
(lJ
""C
A
ro
c 2
o~
E
..0
Qj i-.::
...
ro
~>
ro
a.
ro
lo...
~
>
c
~
co
0
E
ro
ro
~
UJ
a.
ro
~
(lJ
~
(lJ
(lJ
c
ro
co
E
ro
""C
ro
lo...
ro
V')'I
~
~
lo...
~
~
ro
>
(lJ
>
E
~
lo...
~
~
~
>
(lJ
(lJ
""C
)b.()
ro
..0
ClJ ro
i-.:: ro
(lJ
E~
i-.::-c c
ro -c ro ) b.O
..o E i..... ~
oi-.::rororo~c
~ -c
E -c ro ro
Oi.....~croE~
~(l)-J
~~ro
~ro
ClJ Cc:Cl
a.~
ro
J>-~
E
ro..O ~ Vl Vl
Ca_ci.....Q.N
ro~
ro u..O
Vl
a.
""C :~
~
roCC~~i.....
> Qj ~
~
ClJ 1= ~ )b.Q ro ClJ ~
ro O
c 0 ..0 a.·~
c
'-'\ lo....(l.) c
(lJ
)b.Q
V')'I ro
--'
ro
c ..0 ~ -c ClJ ~
ro ro ro c -c ClJ i.....
VlEc~~
~ Vl
·;;:: ro
ro
c '+=
rn ClJ c,
>
ro
~
CCl
-
E ~
:!:::
)b.()
UJ
0:::::::::
.::::::::: ~
A
i-.::
0
~
~
~
>
(lJ
>
CCl
UJ
~
lo...
1UJ
z
C!:
CCl
UJ
~
1UJ
z
A
..0
~
0
~
ro
I.I)
>
0
c
""C
I
ro
0..
C!:
LL
UJ
I.I)
A
..0
~
ro
~
0
>
c
0
""C
ro
II-
z
UJ
1-
UJ
co
CCl
(lJ
I- ~
I- ~
(lJ
ro
c
E
(lJ
ro
I.I)
""C
ro
1-
o
E E
UJ
C!:
z
UJ
(lJ
$ E
(.9
CCl
LL
I-a
1c 0
"@> E
UJ
z
c
·;;::
II~
c
(lJ
~
~
lo...
(lJ
(lJ
b.O
E
=~
V')'I
b.O
·>lo...
=>
i-.::
A
2
ro
c
I.I)
ro
E
AAAA
-·c
...
-·-2.0
...>
........
,,&:,
Q)
>
n:s
c
ro
:::::s
c
cu
:::::s
Vl
·-
-
L.
QJ
~
........
QJ
·-
't-
·-.....
ta
L.
~
....I
<C
ta
-c
E
-
m
~
N
"""'.
m
\D
co
a.n
!.....
QJ
+-'
.
°'N
QJ
co
E
N
I
ro
$
QJ
!.....
u,
QJ
>
QJ
E
--
QJ
~
LI.I
-0
\D
I-
~
ca
ta
°'.
m
a.n.
I-
·-...
c
e
0
I-
~
V)
~
..... ..... ..... .....
I-
QJ
!.....
~
0
~
>
Q)
-~a.
0:::
ro
>ClO
ca
1i)
ca c
.0
=
w
>ClO ........,
-
c
_J
ca (./)
~o
E
<(
c
·-
c
....,
~
ro
ro
:::::s
~
~
ro
........,
cu . . . . ,
u :::::s
cu u
>
ca a;
""C
V)
QJ
E
(.jl
!ii-
!ii-
Q)
·-...
~
....
~
V)
V)
V)
cc
cc
cc
c..
~
~
c..
"""'
cc
N
._
a.n
"""'
._
~
~
~
0
Iw
LU
z
II-
~
0
cc
w
°'
0
~
0
~
._
N
.s:
cc
N
~
~
~
V)
\D
c
cc
w
~
c..
co
._
V)
c..
>!ii-
+-'
Q)
!ii-
u
cc
cc
~
~
N
N
V)
V)
w
:::J
w
w
Iw
Iw
I-
I-
I-
zI- z zII-
Q)
>
ro
co
E
Q)
-
·-
!.....
co
!.....
cu . . . . ,
cc
u..
~
V)
E
~
c:
..:=
+-'
E
_J
....
z~
E
N
ro
:c
Q)
~
"'O
"'O c,
Q)
.s:
E cQ)
.s: Q) >
"'O :::J
+-'
co
Q)
+-'
V)
0
N
c
c .o
ro
+-'
+-'
Q)
ro
V)
+-'
Q)
c !iiro Q) u
)tl.Q
<t: co
>-
0
l9
E ro
N
E
+-'
V)
V)
Q)
!ii-
u
:=:) :=:>
::J
!ii-
::J
~
'> -, '> '> '> '> '>
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sayı : 49473396/704.01/ 4493038
Konu : MEB ADSL Paketleri
D AĞ I TIM
10/10/2014
YE RLER İN E
Bilindiği üzere 2003 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığı İnternet Erişim Projesi
kapsamında Bakanlığımıza bağlı tüm okul ve kurumlarımıza geniş bant internet erişimi sağlanması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda okul ve kurumlarımıza bu güne kadar sırası ile 1 mbps ve 4 mbps
hızlarında ADSL internet erişimleri sağlanmıştır.
Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan e-okul ve MEBBİS uygulamalarının yükselen
işlemsel yapısı, www.meb.gov.tr web sitesinin büyüyen sayfa sayısı ve buna bağlı tıklanma
sayılarındaki artış, Fatih Projesi kapsamında uygulamaya konulan akıllı tahtalar ile EBA Portalı gibi
uygulamalar dikkate alındığında okullarımızda daha yüksek internet bant genişliği hızlarına ihtiyaç
duyulmuştur.
Bu kapsamda Türk Telekom A.Ş. tarafından gerekli çalışmalar yapılarak 8 ve 16 Mbps
Limitsiz MEB ADSL paketleri ile birlikte 24 Mbps’e kadar TTNET Fibernet MEB ve TTNET
Hipernet MEB VDSL paketleri hizmete sunulmuştur. Bu paketler MEB tarafından politikaları
belirlenen Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (İçerik Filtreleme ve Güvenlik Duvarı) sahiptir.
Ekte yer alan ve kurumlarımıza daha önce gönderilen 4 mbps ADSL hızlarının ücretleri
arasında fiyat farkları oluşmaktadır. Okullar ve kurumlarımızın, bölgelerindeki desteklenen en yüksek
hıza geçmeleri, erişim kalitesi bakımından önemlidir. Okullarımız ve kurumlarımızın daha hızlı ve
güvenli internet erişimine bir an önce kavuşabilmesi amacıyla oluşacak fiyat farkları
bütçelendirilerek, ihtiyaç duyulacak ödeneğin, okul ve kurumlarımıza aktarılması gerekmektedir.
Söz konusu tarife ücretleri ekte gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğünüze bağlı okul ve resmi kurumlara (İl MEM, İlçe MEM, Ek Bina,
Rehabilitasyon Merkezi, Halk Eğitim Merkezi vb.) hız artırımı ile ilgili işlemlerin başlatılması için
gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Bilal TIRNAKÇI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
D AĞ I T IM
A Plânı
:
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ:: http://bigb.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Tel : (0 312) 413 11 82
Faks: (0 312) 417 50 09
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenacb0-d24a-3be8-8235-6723 kodu ile teyit edilebilir.
Download

MEB ADSL hakkında bilgilendirme - Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü