26pisnica
z piatehozasadnutiaObecn6hozastupitel'stva
vo Hviezdoslavove,
konan6hodia 12.8.20t4
o 15,30hod.v budoveObecn6hof raduvo Hviezdoslavove.
Pritomni:Pod[aprezendnej
listiny
Ndvrh programu:
1.
2.
3.
4.
Otvorenie.
Urdeniezapisovatelaa overovatelovz6pisnice.
lnform6ciao hospoddreni
obceza l. polrok2014.
N6vrh na urtenie rozsahuv'ikonufunkciestarostuobce Hviezdoslavov
na nov6 volebnd
obdobie.
5. Ndvrh na podet po'slancova poiet volebnfch obvodov v obci Hviezdoslavovna nov6
volebn6obdobie.
6. N6vrhuzneseniao povinnomzverejnenipoitu obyvatefovobce Hviezdoslavov.
7 . N 6 v r hn a z r u i e n i eu z n e s e n iO
a Z i . 5 / 4 - O Z z od i a 1 0 . 1 2 . 2 0 1 3
programov6ho
8. N6vrhuznesenia
na neuplatfrovanie
rozpoituod roku 2014.
9. Schv6lenie
zdmerupredajaobecn'fchpozemkovparc.d. 147/t3,t4UM a LaL/$.
10. SchvSlenie
z6merupren6jmuobecn6hopozemkuparc.d. 380/3.
11. Prerokovanie
iiadosti obdanova organizdcii.
L2. Diskusia.
L3. Ndvrhuznesenia.
L4. Z6ver.
L./ ZasadnutieObecn6hozastupitelstvavo Hviezdoslavove
zah6jila viedol starostaobce Ing.
J5n depko, ktoni privital poslankyfiua poslancovOZ pp. lludmilu SallosovriMgr. Petra
Bottlika a LadislavaT6tha, hlavn6ho kontrol6ra obce p. lng. StanislavaFeketeho
a pritomnyichhosti, zSrovefikonitatoval, ie je pritomn6 nadpolovidn6vdfSina poslancov
a poslank'ifi (dvaja poslancia jedna poslankyfiaOZI a preto dal hlasovaf za schvdlenie
programu rokovania OZ. Program rokovania OZ bol vSetk'fmi pritomn'imi poslancami
a poslankyfiouOZ schvSlen'f.Ndsledneinformoval pritomnfch poslancova poslankyfiuOZ
o pfneni jednotliv'ich uzneseni OZ, ktor6 boli prijat6 na predchddzajfcichobecnyich
zastupitelstv6ch
a konitatoval,Zevdd5inaje splnen'icha d'al5iesa priebeZneplnia.
program zasadnutia
prist0pilk druh6mubodu rokovania
2./ Nakol'ko
OZ bol schv6lenf,
p. Mgr. PetraBottlika,za dlenkundvrhovejkomisiep. [udmilu
a navrholza zapisovatela
pritomn'ich
p. Ladislava
Sallosovtla za overovatela
zdpisnice
T6tha.Ndvrhbol hlasovanim
jednohlasne
poslancov
poslankyne
a
schv5len'i.
OZobceHviezdoslavov
p. starostaobozndmilv5etk'ich
3./ V d'al5ombode rokovaniaobecn6hozastupitel'stva
pritomn'ichposlancov
a poslankyne
OZs Informdciou
o hospoddreni
obceza l. polrok20t4.
Detailytejto inform6cieodprezentovalkontrol6robce p. Ing. Fekete.Trjto inform6ciuzobrali
jednohlasnena vedomie.
vietci pritomni poslancia poslankyilaOZobce Hviezdoslavov
4./ V d'al5ombode p. starosta predloiil na schv6leniendvrh na urdenie rozsahuv'ikonu
funkcie starostu obce Hviezdoslavov,do vypl'iva zo Z6kona 369/t990 Zb. vs0vislosti
s vol'bamido orgdnovsamosprdvydia 15.1.L.20L4.
Ndvrh rozsahuvfkonu funkcie starostu
v najbliZSom
volebnomobdobi bol urdenf na pln'i 0viizok.Ndvrhbol hlasovanimpritomnfch
jednohlasne
poslancov
a poslankyne
OZobce Hviezdoslavov
schv6lenf.
5./ V d'al5ombode rokovaniaobecn6hozastupitelstvap. starostapredloiil ndvrh na podet
poslancova podet volebn'ich obvodov v obci Hviezdoslavovna nov6 volebn6 obdobie.
Uviedol,ie v srivislostis vrivojompodtu prihlSsen'ich
obyvatefova odakdvan'imprekrodenim
je
podtu L000 obyvatelbv potrebn6 zv'i5it poEetposlancovna 7. Sfdasnev zmyslezdkona
a podl'a podtu obyvatelbv navrhol 1 volebn'i obvod. NSvrh bol hlasovanimpritomnfch
jednohlasne
poslancov
a poslankyne
OZobce Hviezdoslavov
schv6len'i.
6./ V d'al5om bode rokovania obecn6ho zastupitelstvap. starosta predloZil ndvrh na
uznesenie o povinnom zverejneni podtu obyvatelov obce Hviezdoslavovv srivislosti
s volbami do org6nov samospr6vy.Z6kon ukladii zverejnit do 22.8.2014aktudlny podet
obyvatefovobce.
Ndvrh bol hlasovanimpritomn'ich poslancov a poslankyneOZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne
schvSlen'i.
7./ V d'al5ombode rokovaniaobecn6hozastupitelstvap. starostapredloiil n6vrh na zru5enie
uzneseniaOZ i. 5/4 - OZ zo dfia 10.12.2013.Ako informoval,toto uznesenieOZ bolo
schvSlen6
2 dni pred vyhldsenimprislu5n6ho
zSkonaa nie je preto v s0lades legislativou
SR.
Ndvrh bol hlasovanim pritomn'ich poslancov a poslankyne OZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne
schv6len'i.
8./ Vsrivislosti s bodom 7./ predloZilp. starosta N6vrh uzneseniana neuplatfiovanie
programov6horozpodtuod roku 2074.Tento ndvrhvychddzauZz platnejlegislativy.
N6vrh bol hlasovanim pritomn'fch poslancov a poslankyne OZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne
schv6len'i.
9./ V d'al5om bode rokovania obecn6ho zastupitelstvap. starosta predloZil n5vrh na
schvSleniezdmeru predaja obecnrichpozemkovparc. d. 74L/L3,t4L/t4 a t4UI5. Tento
ndvrh s(visi s podanimobdanovobce na moinos{ odkripeniaprilahlrichpozemkov.Starosta
informoval pritomn'fch, ie v pripade schv6leniabude vypisandverejno-obchodndsrit'ai na
predaj t'ichto obecn'ich pozemkov. N5vrh bol hlasovanim pritomn'ich poslancov a
jednohlasneschv5len'f.
poslankyneOZobce Hviezdoslavov
1.0./ V d'al5ombode rokovania obecn6ho zastupitel'stvap. starosta predloZil ndvrh na
z6merupren6jmuobecn6hopozemkuparc.i. 380/3.
schv6lenie
Starostainformoval pritomn'fch, ie v pripade schvSleniabude vypisan5verejno-obchodnd
s0{aZna pren5jomtohto obecn6hopozemku.N6vrhbol hlasovanimpritomn'ichposlancova
jednohlasneschvSlen'f.
poslankyneOZobce Hviezdoslavov
n./ V d'alSombode rokovaniaobecn6ho zastupitelstvap. starosta informoval vSetk'ich
pritomnricho podaniachobtanova organizScii
a prerokovaniich iiadosti.
a/ Ziadost pp. Hamarovejrod. Ozogdnyovej,Mdrii Hamarovejr. Hamaroveja p.Jozefa
Hamarar. Hamaro zaradenielokality16 do Up. tdeo pozemkyparc.d.293/755-159.
P. starosta informoval, ie uvedenej poZiadavkenie je moin6 v sridasnejdobe vyhovie{
z d6vodu,Zeprocesprerokovania,,zmien
a doplnkovi.0L/20L4 UP" boluZ ukondenyi.
HoreuvedendZiadost'nebola hlasovanimpritomnrichposlancova poslankyneOZ obce
Hviezdoslavov
schvSlenS.
b/ Ziadostndjomnikovobecn'ichndjomnrfchbytov i. Ig7 a 198 o umiestnenietabule pre
parkovanieobyvatefovnSjomnfchbytov.
Ziadost bola hlasovanim pritomn,ich poslancov a poslankyneOZ obce Hviezdoslavov
j e d n o h l a s nsec h v 6 l e n S .
c/ Ziadostn6jomnikovobecn'fchn5jomn'ichbytov t,. Lg7 a 198 o v'istavbuvstupnejbrdny
v srjvislostis poikodzovanimmajetku obdanov.Starostainformoval,ie predbeZn'irozpodet
na tfto vtistavbuje L350,-€ a bude vypisandv'izvana jej zhotoveniea umiestnenie.
Ziadost bola hlasovanimprftomn'ich poslancova poslankyneOZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne
schvSlenS.
d/ Ziadost o zriadenievecn6ho bremena spoloinosti Z5padoslovenskS
distribudnS,a.s
Bratislavana elektrick6zariadeniaa rozvodyrealizovan6v rdmci stavby DS_Hviezdoslavov,
PodhSj4 RD,NNK,p.d.307, 1201./2,1764/4.
Ziadost bola hlasovanim pritomn'ich poslancov a poslankyneOZ obce Hviezdoslavov
jednohlasne
schv5len6.
el ZiadostKatarinyPaulinyovejrod. Paulinyoveja Ing. lludovitaPaulinyhorod. Pauliny
o zriadenievecn6hobremena na uloienieverejn6hovodovodu,kanaliz5cie
a 22 kw k5blovej
pripojky. Ziadost bola hlasovanim pritomn'ich poslancov a poslankyne OZ obce
jednohlasneschvSlend.
Hviezdoslavov
f / lradosto zriadenievecn6hobremenaspoloinostiXLfours.r.o.v zmyslen5vrhurealizScie
stavby"Obytn'i sribor49 RD Hviezdoslavov".
Ziadost'bola hlasovanimpritomn'ichposlancov
jednohlasne
a poslankyne
OZobceHviezdoslavov
schvSlenS.
g/ iiadost JUDr. Katariny Suchoiovej rod. Trstenskeja lng. Jdna Patscharod. Patsch
o zriadenievecn6ho bremena v zmysle n5vrhu realizdciestavby "Obytnf sf bor 49 RD
Hviezdoslavov".iiadost' bola hlasovanimpritomn'ich poslancova poslankyneOZ obce
jednohlasne
Hviezdoslavov
schv6len5.
12./ DalSimbodom rokovaniaobecn6hozastupitel'stva
bola diskusiana zadiatkuktorej p.
starostaobozndmiI v5etk'fchpritomn,ichnasledovn
e:
a/ je plSnovandv'izvana opravyv'itlkov na miestnych komunikiiciiichtechnol6giouskation
aktivnou emulzioua drvenfm kamenivoms odhadom ndkladovvo vfSke cca 4800,- €. bez
DPH,
b/ je pldnovan6 vyzva na opravu parkoviskav lokalite pred ndjomnrim domom i.197
s predpokladan'imi
ndkladmi2900,-€bezDPH,
je
plSnovan6
c/
vyzva na opravu miestnych komunikdcii kriZovatkyulic Pri H5jovni
a Broskyfiov5
s predpokladan'fmi
nSkladmicca8500,-eur bezDPH,
d/ iev sfvislostisvolebnoukampafioudo voliebmiestnejsamospr6vy,
ktor6 sa uskutodnia
dfra 15.11.2014bude priestorv KD, verejn6priestranstvoobce, ako aj dasoui priestorpre
pre volebnf kampai
rozhlasov6vysielanev obecnom rozhlaseobce Hviezdoslavov
jednotlivtich kandidStovposkytovan6zdarma. Je potrebn6 si vdas objednaf poZadovan6
priestorya sluZby.
e/ ie do 21.9.20!4 je potrebn6 predloiit' kandiddtne listiny na vohy do miestnej
samospr5vy,
f/ ie do 15.9.2014je moZn6 predloZit' n6vrhy na zmenu syst6mu odvozu KO firmou
Pedersen,
a.s.,
g/ Ze Defiobce bude vyhlSsen'ina dei 27.9.2014,
h/ ie posedenies d6chodcamisa uskutodni18.10.2014,
i/ ie TlpadoslovenskS
voddrenskSspolodnost'a.s.zaslalanov'i vyimervodn6ho a stodn6ho
na d'al5ie
obdobie,
j/ ie dfra 28.07.201.4
bola zaslanAv'izvaspolodnostiPD N6dej Mala Paka,aby nerealizovali
{aZobn6prSceazdriali sa akrichkolvek
stavebn'icha manipuladn'ichprSctaZby5trkopieskov
v dobe nodn6hokludu,ndslednestarostaobce uskutodnil
stretnuties konatelbmspolodnosti
PD N6dej MalS Paka v sfvislosti so st'aZnost'ami
obianov o ru5eni nodn6ho kludu. Bolo
dohodnut6, ie spolodnost'PD NSdej Mala Paka prisp6sobi svoju dinnost' tak, aby
minimalizovala
svojuEinnostv noin'ichhodin5cha zdrovefiprijmeopatreniaproti praSnosti.
k/ Ze dia 16.08.2014od 10.00 hod. do L2.OOhod. sa uskutodnizber drevn6ho,kovov6ho,
plastov6hohruborozmern6ho
podasia
odpadua starfchpneumatik,v pripadenepriazniv6ho
bude urden'iniihradnftermin.
l/ ie v dioch 8.9.-10.9.2014
sa uskutodniv Bukovanochpracovn6stretnutie predstavitelbv
samospr6v,
ktor6 organizujeRegion6lne
zdruZenie
obci podunajskej
oblastiso sidlomHlavn6
326,9004LRovinka
m/ 2e p. starosta sa dfia t9.06.2014 zridastnilvaln6ho zhromaZdeniaZdpadoslovenskej
voddrenskejspolodnostia.s.,ktor6 sa konalona Mestskomf radev Nitre,
Diskusia
obfanov:
P. Elko- pytal sa na envirofondy,predo boli zamietnut6fondy na kanalizdciu,starosta
vysvetlil,Ze Stiit iiados{ zamietola nikto nevysvetlilpredo,starostavysvetlil,Ze niektor6
okolit6 obce si kanalizdciu
financovalisam6,naiu iiadost'v roku 201L zamietli,v roku
2012 nebolavrizvana poskytnutie,v roku 20L3 bola novd v'(1zva
no naia Ziadost'odotdciu
bola zamietnutS,starostareagovalna pripomienkuz pl6na a informoval,Ze Stvrtokn/O
vzhfadom k vyS5iemupodtu obyvatelov, m6ie poZiadat'dot5ciu zo itruktur5lnych
fondov, naia obec len z envirofondov.
P. Elko- ot6zkapredonovi developerinebudujrikompletn6iniinierskesiete,p. starosta
vysvetlil,Ze to nie je v kompetenciiOZ, p. starosta zv'iraznil,Ze siete napr. na Peknej
ceste sf kompletne vybudovan6vrdtane archeologick6hoprieskumu a pokradovania
v'istavby, zddraznil,Zeobec cestu bezvybudovaniasieti neprevezme,zd6raznil,ie treba
rozmriila{kam d6me prostriedkya neddsa robit'v5etkonaraz.
P. Kleskei - pripomienkaObdianskeho
zdruZeniana zaradeniepravej strany rjseku
obchodEva- Podh6jdo zmiena doplnkovUP,zlednotit'pl5n,pochv5lilzaradenieriseku
Seneckejulice,starostav tejto srlvislostiinformoval,ie sa pl6nujebudovat'zadnScesta
do Podhiijak cintorinu.
o
a
P. Kleskefi- pytal sa, do je so Skolou,p. starostaodpovedal,Ze5kolanebolovyraden5zo
siete 5k6l a zostalav prev5dzkea preto musel v s0ladeso Skolsk'imz5konom vypisat'
konkurz na riaditel'kuSkoly a materskej 5k6lky, komisia vybrala za riaditelku Z5 p.
StolSrovfa za riaditelkuM5 p. Pekov0.P. KleskefipoZadujetieto inform5ciezverejnit'na
webe obce,odpoved'p.starostu:nie sme povinnizverejfiovaftento 0daj, ale nem6me
s t'im probl6m.l
P. Kleskefiupozornil,Ze pozemokb'ival6hofutbalov6hoihriskavlastninovrimajitef SRPP
s.r.o., chce info di bude pokradovat'vo v'istavbe seniorskfch bytov. P. starosta
odpovedal,Ze na spolodnosfSRRPs.r.o.bola podandZalobana preneseniez5vdzkuna
pokutu, informoval, Ze tdto firma poZiadalao stavebn6 povolenie a 22S.2014 bude
stavebn6konaniena oploteniea pripravustaveniska.
P. Kleskefiupozornilna poruSovanie
VZN- burinynad 25 cm sf pokutovan6sumou50 €,
vzniku poZiaru.P.
iiada, aby SRRPs.r.o. toto VZN dodriiavalo kv6li nebezpedenstvu
starostainformoval,ie vlastnikje rieienri,dostalvfzvu na pokoseniea m6 termin tento
nedostatokodstrdnit.
P. Kleskei- navrhol,Ze Obdianske
zdruZeniesi zoberiena starostfdribu parku okolo
pomnikaHviezdoslava,
potrebujena to srihlasOZ.P.starostaponukuodmietolst'im, Ze
oto sa postardp. Sa{losa zdrovefiinformoval,iev septembriby mal byt'prijat'ina Oc0
d'al5ipracovnikpre fidrZbuzelenev obci.
P. Dingasa prita, kto dal pripomienkuza obec do zmien a doplnkovUP a z doho chce
obec zabezpedovaf
budovanieinfraitrukt0ry,ie obec musf da{ inform6ciu,do chce
stavat'.P. starosta odpovedal, Ze pri prerokovanizmien a doplnkov UP budri tieto
informdciespristupnen6.
P. Dinganamieta,ZesluZbya tovarynie srisprSvneobstarSvan6.
P. Kleskei sa p'ital, kde v rozpodtesti uveden6vybran6pokuty, pdn starostaodpovedal,
Ze to teraz presnenevie,dohl'adan6po skondenizasadnutia- je to poloZka222003- za
poruSenie
predpisovvo uiSke7 030,-€.
P. Alm55iov5 - poZiadalao zriadenieSkolsk6hoklubu, odpoved'p. starostu:nie je
priestora kapacity,v minulostiSkolsk'iklub ui existovala zanikol,nemalperspektivu.
P. KriZan- sa vyjadril,Ze nie je jednoduch6zaradovat5koludo syst6mupo jej vyradeni,
je to zloZit6,ai2 rodn6obdobie,cielbmM5 SRje zniiova{podet5k61.K tomu p. starosta
uviedol,Zeobecdostanez d6vodunizkehopodtuZiakovv Z5 niZiiefinandn6prostriedky.
P. Kriian sa p'yitaakd je prax v pouZivaniinfoz5kona,m5 inform6cie,Ze nie vidy bol
dodrZan'i,p'ita sa di odpoved'pride alebo ak pride, di oneskorene,resp. ako to je ?
Odpoved'p.starostubola,ZeZiadostivzmysleinfozdkonas0 rieien6v zSkonnejlehote.
P. KriZansa p'ita p. starostu ako vidi budrjcnos{obce v s0vislostis n6rastomobyvatelbv,
ak'i je podet sprdvnychkonani a ako sri rieien6, odpoved' p. starostu: v sridasnosti
prebieha12 konani,v tejto stivislostiinformoval,Ze projekt Hviezdneb'ivaniebude rieSi{
aj obdiansku
vybavenost-obchod,lekdra,lekSrefia 5k6lku.
P. Karaba sa sp'ftal ako je rieien'i zlvdzok HviezdnehoB'ivaniavybudovafkanalizdciu
k 12-n5st'bytovke. P. starosta informoval, ie z5pisom na OU sa HviezdneBfvanie
zaviazalo
vybudovattento projekt,v'istavbaby malazaiat'v mesiaciseptember.
P. Baliii sa p'ita, predoje zmluvao spoluprdcis firmou Hviezdneb'ivanietajn5. P. starosta
informoval,Ze HviezdneB'ivanienesfhlasiso zverejnenim,
ale nie je probl6mprezendne
na O0 ukdzat'zdujemcomtfto zmluvu, na otSzku z pl6na odpovedal,ie obec sa
nepodiel'ana financovanitejto dastikanaliz{cie.
a
o
P. Bal6Zsa p,ita,di obecje v rukSchHviezdneho
B'ivanias.r.o.,P. starostaodpovedal,Ze
HviezdneBfvanienerozhoduje
o nidoma kompetenciem5 OZ.
P. Kleskefrpoiiadal p. starostu, aby bolo zvolan6 samostatn6 rokovanie verejnosti
za pritomnostiHviezdnehoB'ivanias.r.o.,tieZ vyjadrilsrihlass ekonomick,imrozkladom
o 5kole,ale zd6raznil,
ie chribadiskusiao rieienitohto probl6mu.
P. T6th vyjadril n6zor, Ze mu ch'iba fdast riaditefky Skoly na zasadnuti obecn6ho
zastupitefstva.
P. KarabapoZiadalp. starostupo skondenizasadnutia
o samostatn6stretnutiea moinost'
nahliadnutdo zmlfv s HviezdnymB'ivanimo budovanikanalizdcie
a vodovodu.
p'ital,
p.
podat'
P. JSnoiik sa
kedy m6 Hamarovd
Ziadosto zaradeniepozemkovdo UP,
odpoved' p. starostu bola, ie nevie ovplyvnit' rozhodovanie OZ, Ze treba Ziadat'
o doplnenieUP pri rokovaniach
o zmenScha doplnkochUp.Ak aj poslanciniedoschvSlia,
prisluSne
neznamenS
to, Ze
org5nyitdtnej spr6vyto musiaschvdlit.P. Jdno5ikpoiiadal
o vybudovanie
cesty,ktorSje zakreslen5,
zoran5.
alev stidasnostije
P. Ozogdnysa p'ital,ii poslanciOZv s0vislostiso schvalovanim
bodovprogramu9. a 10.
o predajipozemkova prenSjmepozemku,vediaak6 sri vyimeryt'ichto pozemkov.
P. Ozog5nyupozornil,Ze on vie predo obci v minulostineboli pridelen6envirofondy,
prostriedkov.
d6vodommal byt nedostatokfinandnyich
P. Ozog5nyinformoval,Ze na rokovani o 0zemnom konani dia 2.8.20t4 iiadal o
preruSeniestavebn6hokonania k siet'am,pokiaf nebudri vyrie5en6vlastnickevzt'ahy
a toto neboloakceptovan6.
P. OzogSny
sa p'ital pani Sallosovej
a n5slednep. starostudi vedia,ak'i plat m5 p. Sallos.
P. starostaodpovedal,ie to presnenevie,ale v zmyslezdkonanemusizverejiovat'platy
zamestnancov
OU.
prital
predosa nekosiviade v obci a kde sf parkov6lavice.
P. Ozog5nysa
P. eerriovddala otdzkuna recyklain'istavebnlidvor,dije zabezpedend
likviddciaskl5dky
v pripadebankrotua pod., di to nie je to moZn6oietrit' zmluvou,k tomu sa pridal p.
KriZan- di je zmluvak nahliadnutiua kol'koplatia obci za prendjomrodne.P. starosta
platbaje 15 600 € rodnea zmluvao ndjme
odpovedal,Zetieto vecisa rieiia Standardne,
je k dispozicii.
P. eeriov5 dala ot6zkudi je nejak6negativnevyjadreniek zmen5ma doplnkom Up, di
vietko prebiehatak ako m5. P5n starostaodpovedal,Ze vietko prebiehav poriadku,
b'ival'i krajsk'ipozemkovlirirad a b'ival'ikrajsk'istavebnririrad sa vyjadrilipozitivne,a v
pripadepotrebyvie dohodnft' pripadn6stretnuties p. architektkouv BA.
P. BalSZ- osobnepredloZilnSvrhtextu do z5pisnice:
od decembrovejsch6dzesi viima
nes0ladmedzi obsahomz6pisnica reSlnymdianim na sch6dzi. Pyta sa ako prebieha
tvorba t,ichto zSpisnicod zadiatkusch6dzeai do definitivnejpodoby.ZvliiStupozornil,Ze
sa mu p. starostavyhriiial na sch6dzidia 1.4.20L4atiei vyslovilinvektivyna jeho adresu
na sch6dzidia 17.6.2014a to v jeho nepritomnosti.
Vzdpisniciach
to nie je a preto ich
povaZujeza neautentick6.P. starostaodpovedal,ie nevie o do ide, nevie sa k otdzkam
vyjadrif, lebo nie sri konkretizovan6,
Ze on nezapisujepriebehsch6dzea neoverujeani
jeho
je
podla
zSpisnice.
Ale
nSzorunie moZn6v zdpisniciach
vietko do detailuzachyti{.
P. KriZanZiadaodpoved'akosa dodrZiavazSkono slobodnompristupek informSciSm,
di
sf zverejfiovan6zmluvya faktfy a di bolo vSetkozverejnen6.P. starostaodpovedal,Zeto
d5 spitne prekontrolova{a doplnit'.P. Kleskefik tomu uviedol, Ze p. starostato plni
a zverejfiujetieto inform6ciea Obdianske
zdruienieto kontroluje.
o P. Dingainformoval,Ze iiadal komentdrk iiadosti ktor0 poslal poslancomOZ, no
nedostalodpoved'.
p. starostapod'akoval
Nakolkosa do diskusieui nikto neprihl6sil,
vietk'im pritomn'fmza
ridast'
a ukondilpiatezasadnutie
obecn6ho
zastupitelstva.
Zapisal:
Mgr.Peter
r",un$U/
Overovatefzdpisnice: LadislavT5th
Vo Hviezdoslavove
dha L2.8.2OL4
,/
rne.r#
&0.
starostaobce
Download

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva