Evrak Tarih ve Sayısı: 21/02/2014-5657
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sayı : 50856681-612.02- ….…
Konu : Ön Mali Kontrol
*BD06615441*
…………
REKTÖRLÜK MAKAMINA
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15 inci maddesi ve 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 58 ve 60 ıncı maddelerine ve İç Kontrol ve
Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden hazırlanan
"Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 19
uncu maddesinde; "Daire Başkanlığı'nın ön mali kontrolüne veya mali uygunluk denetimine tabi
tutulacak mali karar ve işlemler, riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu
itibarıyla belirlenir ve bu düzenlemeler her yıl tekrar gözden geçirilir." hükmü yer almaktadır.
Yapılan değerlendirme sonucunda yeniden Rektörlük oluru alınıncaya kadar ön mali kontrole
tabi işlemler belirlenmiştir.
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrole tabi olmayan
mali karar ve işlemler;
1-Personel giderleri,
2-Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler,
3-03-Mal ve Hizmet Alımları (Katma Değer Vergisi Hariç 50.000-TL'ye kadar olan
giderler)
4-Yolluklar,
5-Görev giderleri (Mahkeme Harç ve Giderleri, İlama Bağlı Borçlar, Ödenecek Vergi,
Resim, Harçlar ve Benzeri
Giderler, İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler)
6-Tarifeye bağlı ödemeler ( İlan giderleri, Sigorta giderleri vb.)
7-Kurs ve toplantılara katılma giderleri,
8-Telif ve tercüme ücretleri,
9-Kısmi zamanlı öğrenci ücretleri,
10-Cari transfer,
11-Su Alımları (Belediye su hattından abonelik yöntemi ile su alımları,
12-06-Sermaye Giderleri (Katma Değer Vergisi Hariç Mamul Mal Alımları, Gayri
Maddi Hak Alımları 50.000-TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul
Sermaye Üretim Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinde 150.000-TL'ye kadar olan
giderler.)
Belediye su hattından su alımları ve tarifeye bağlı ödemelerin dışındaki mal ve hizmet
alımları, mamul mal alımları, gayri maddi hak alımlarında (Devlet Malzeme Ofisi, Et ve Süt
Kurumu ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden yapılan alımlar dahil) KDV
hariç 50.000-TL'yi, yapım işlerinde (Sermaye Üretim Giderleri, Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması) KDV hariç 150.000-TL'yi aşan giderlerde
her türlü taahhüt ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabi tutulacaktır. Elektrik, doğalgaz ve
haberleşme giderleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre temin edileceğinden yıllık 50.000
TL'yi aşan bu alımlar da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın ön mali kontrolüne tabidir.
Yukarıda belirlenen parasal limitlere eşit veya üstünde olan taahhüt ve sözleşme
tasarıları ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası harcama birimince "Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar" ın 10 uncu
maddesinde sayılan belgeler, kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir ve harcama
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/KA310V
Bahçelievler Mahallesi 15000 BURDUR
Telefon:+90 248 213 10 66 Faks+90 248 213 10 64
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://sgdb.mehmetakif.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özer KOCA
Evrak Pin Kodu: 71302
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
*BD06615441*
yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan/alım yapılmadan/kredi açılmadan önce, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı'na ön mali kontrol için gönderilir.
Üniversitemiz harcama birimlerince hazırlanan tüm harcama evrakları (Ödeme emri,
muhasebe işlem fişi ve ekleri) ödeme aşamasında mali yönden Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı tarafından mali uygunluk denetimine tabi tutulacaktır. Ön mali kontrol
sonucunda ek-1 ve ek-2' de yer alan ön mali kontrol inceleme formları düzenlenecek ve süresi
içinde ilgili harcama birime gönderilecektir. Mali uygunluk denetiminde mali mevzuata uygun
olmayan veya eksiklikler tespit edilen harcama evrakları gerekçeleri ile beraber ilgili harcama
birime iade edilecektir.
Harcama birimlerinde ön mali kontrol işlemi, ödeme emri belgesi düzenlemekle
görevli gerçekleştirme görevlileri (Fakülte, yüksekokul, enstitü sekreterleri, şube
müdürleri. vb) tarafından Üniversite'nin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek
tutarı, ayrıntılı harcama programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, ödeme belgesi (ödem
emri ve muhasebe işlem fişi) ekinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde
belirtilen belgelerin tam olması ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden
yerine getirilir. Yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesine
göre "Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanacaktır.
Harcama işlemlerinin bu doğrultuda yapılması hususunda uygun görüşlerinizi arz
ederim.
Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
Yusuf ALTINDAL
Genel Sekreter
OLUR
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Rektör
21/02/2014 Mali Hizmetler Uzman Yrd.
21/02/2014 Mali Hizmetler Uzmanı
Ö.KOCA
A.TURGUT
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/KA310V
Bahçelievler Mahallesi 15000 BURDUR
Telefon:+90 248 213 10 66 Faks+90 248 213 10 64
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://sgdb.mehmetakif.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Özer KOCA
Evrak Pin Kodu: 71302
MEHMET AKİF ERSOY ÜNV. ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU
1
Sıra No
2
Harcama birimi
3
Ödemenin yapılacağı muhasebe birimi
4
Dosyanın ön mali kontrol birimine geliş tarihi ve
sayısı
5
Onaylı dizi pusulası Var/Yok
6
11
İlgili mevzuat
Kamu İhale Kurumu tarafından ihale kayıt numarası
verilen, ihale kayıt formu
İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin
yazıları
İhale onay belgesi/harcama talimatı tarihi
Ön yeterlilik / ihale dokümanı satış bedeli / ihale
dokümanı maliyetinin tespitine ilişkin tutanak
Kullanılabilir ödenek tutarı
12
Bütçe yılı ve tertibi
13
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E
Cetvelinin İlgili Maddesine Uygun mu?
7
8
9
10
Var(
)
Uyun (
Yok (
)
EK-1
)
Uygun Değil (
Var(
)
Yok (
Var(
)
)
)
Mal alımı:
14
İhalenin konusu/ işin tanımı
Hizmet alımı:
Yapım işi:
Danışmanlık hizmeti:
15
İşin Miktarı (Adet, Kg, Lt, Metrekare vb.)
16
İşin başlama, bitiş -tarihi / işin süresi
Yaklaşık maliyet - dayanağını oluşturan hesap
cetvelleri var/ yok
17
18
İhale Usulü - İhale Usulünün uygunluğu
19
Avans ve fiyat farkı ile ilgili hususlar
20
21
22
23
Kısmi teklif verilip verilmeyeceği
evet / hayır
Alt yüklenicilere işin yaptırılıp yaptırılmayacağı
evet/hayır
Konsorsiyumlarca teklif verilip verilmeyeceği
evet/hayır
Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanıp /
uygulanmayacağı- uygulanacaksa oranı
Uyun (
)
Yok (
Uygun Değil (
)
)………..
Avans:
Fiyat farkı:
Evet ( )
Hayır (
)
Evet (
)
Hayır (
)
Evet (
)
Hayır (
)
Uygulanmayacak ( )
24
22,23,24,25 ve 26 ünci Maddelerde sayılan hususlar; Uyumlu (
şartname, ilan metni ve sözleşme tasarısında birbirleri
ile uyumlu/uyumlu değil
25
İhale / ön yeterlilik tarihi - saati
26
İhale / ön yeterlilik ilan tarihi
27
İlanın yapılma şekli ve nerelerde yapıldığı
28
Ön ilan yapılmış ise tarihi
)
Uygulanacak(
Uyumlu Değil (
) Oran %.....
)……………………………………..
Kamu ihale bülteni:
29
30
31
İlan yayım tarihi
Mahalli gazete:
İlanın yapıldığına ilişkin belgeler
Belediye ilan panosu:
Var( )
Yok (
İlan, 4734 sayılı Kanuna uygundur/ uygun değildir
Uygun (
)
)
Uygun Değil (
)………………………….
32
Düzeltme ilanı yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise tarihi, Var ( )
4734 sayılı Kanuna uygundur/ uygun değildir
Tarihi:
33
İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde, teklif
vermeye davet edilen istekli sayısı ve davet yazıları
34
35
36
37
Yok (
Uygun (
)
)
Uygun Değil (
Davet Yazıları Var (
İsteklilerce verilecek teklifin türü
Teklif geçerlilik süresi-Teklif geçerlilik süresi içinde
sözleşme imzalanmış mı? Evet/Hayır
İhale komisyonu oluşturulması onayı uygundur/
Uygun ( )
Uygun Değil (
uygun değildir(asil ve yedek)
İhale işlem dosyasının ihale komisyon üyelerine
tebliğ tarihi
a) DPT proje no ve sayfa no
Evet (
)
)
)……….
Yok (
Hayır (
)
)
)…………………………………….
b) Proje başlama ve bitiş tarihi:
38
Yıllık yatırım programında yer alan işlerle, bu
programdaki ek veya değişikliklere göre yapılacak
işlerde, merkezi yönetim bütçe kanunun bu
konudaki hükümlerinin her yıl bakanlar kurulunca
yürürlüğe konulan yatırım programının uygulanması,
koordinasyonu ve izlenmesine dair kararda
öngörülen işlemlerin yapıldığını kanıtlayan
belgeler
39
Ertesi yıla geçen yüklenmeler 5018 sayılı Kanun'un
27 inci maddesindeki şartları sağlıyor mu?
40
41
42
c) Proje tutarı:
d) Toplu projelerin detay
programlarına ve alt
kalemlerine ait bilgiler
e) Gelecek yıllara yaygın
yüklenmelerde İlgili
makamlardan alınan izin
yazıları
f) Yıl içinde projelerin yer,
karakteristik, süre, maliyet ve
ödenek değişikliklerine ilişkin
bilgiler
Sağlıyor ( ) Sağlamıyor (
----------
) ………………………………
İlgili mevzuatı gereğince çevresel etki
değerlendirmesi (çed)raporu gerekli olan işlerde çed
olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması gereken
özel komisyon izin ve kararları
Yapım işlerinde (4734 sayılı Kanunun 62'nci
maddesinin (c) bendinde istisna sayılanlar hariç) arsa
temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemlerinin
tamamlandığına ilişkin belgeler
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 nci
maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan ihaleler
ilgili maddede belirtilen şarları sağlıyor mu?
Sağlıyor (
)
Sağlamıyor (
) ……………………………..
49
Uygun ( ) Uygun Değil ( )………
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci
maddesinin a, b ve c bentleri kapsamında tek
Var ( ) Yok ( )
kaynaktan yapılan alımlara ilişkin olarak ihale
mevzuatında belirlenen standart form
Var ( )
Yok ( )
İhaleye ilişkin tüm şartnameler
Şartnamelerin ve standart formların kik
Uygun ( ) Uygun Değil ( )……………………………………
formatına uygunluğu uygun / uygun değil
Sözleşme tasarısının kik formatına uygunluğu uygun Uygun ( )
Uygun Değil ( )…………………………………….
/ uygun değil
Yapılan ihalenin usul ve türüne uygun olarak 4734
Uygun ( ) Uygun Değil ( )…….
sayılı kanun ile 4735 sayılı Kanuna ilişkin
Var ( ) Yok ( )
yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici
mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi
gereken standart formlar ve diğer belgeler
Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve
bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler
İhale dokumanı alanların sayısı
50
Teklif veren istekli sayısı
43
44
45
46
47
48
51
Teklifi değerlendirilmeyen istekli sayısı
52
Teklifi kabul edilen istekli sayısı
53
İhale bedeli
54
Yüklenicinin uyruğu
55
Yüklenicinin adı / unvanı
56
İş ortaklığında pilot ortak
Yüklenicinin kayıtlı olduğu ticaret/.sanayi/meslek
odası adı
Yüklenicinin oda sicil no
Yaklaşık maliyet ile ihale bedeli arasındaki fark /
kırım oranı
İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait
yönetmelik hükümlerine göre idareye ve kamu ihale
kurumuna başvuruda bulunulduğu takdirde, buna
ilişkin yazışmalar
Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu
değerlendirmelerinde elenen isteklilere ait eleme
nedeni olan bütün belgeler,
İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin, 4734
sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup
olmadığına dair kamu ihale kurumundan alınan teyit
belgeleri
57
58
59
60
61
62
63
İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları,
64
İhale komisyon kararı tarihi
İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi
onayı (onay tarihinin belirtilmiş olması
gerekmektedir.)
65
66
67
68
69
70
71
72
İhale kararları ihale üzerinde bırakılan da dahil olmak
üzere teklif veren bütün isteklilere mevzuata uygun
olarak tebliğ edilmiş mi? evet/hayır
Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı
belgesi tarih, miktarı ve uygunluğu (banka teminat
mektubu olması durumunda ayrıca geçici
teminat mektubu fotokopisi ile ilgili idarenin
bankadan teyit talep yazısı ve alınacak teyit yazıları)
uygun/uygun değil
Yerli
Evet (
)
Hayır (
(
)
Yabancı (
)
)
1 inci isteklinin geçici teminatı Uygun (
Tarihi:
Miktarı:
)
Uygun Değil (
)…….
Uygun (
)
Uygun Değil (
)………
2 nci isteklinin geçici teminatı
Tarihi:
Miktarı:
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan
iş deneyim belgesi veya iş deneyimi tevsik için
sunulan belgelerin tarihi ve güncel miktarı
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Sağlıyor ( )
Sağlamıyor ( ) …………………………………….
iş deneyim belgesi, şartnamede belirtilen kriterleri
sağlıyor mu?
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan
Uygun ( ) Uygun Değil ( )……..
Var ( ) Yok ( )
bilançodaki cari oran şartnamede belirtilen orana
uygun mu? ( 0,50 )
Uygun ( ) Uygun Değil ( )……..
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan
bilançodaki öz kaynak oranı şartnameye uygun
Var ( ) Yok ( )
mu?(yapım işlerinde hesaplama yapılırken, yıllara
yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden
düşülecektir) (0,15)
73
74
75
76
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan
bilançodaki kısa vadeli borçların öz kaynaklara
oranı şartnameye uygun mu?(yapım işlerinde
hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat
maliyetleri dönen varlıklardan, hak ediş gelirleri ise
kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75)
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından
sunulan bilançodaki toplam ciro şartnamede
belirtilen orana uygun mu ?
Yüklenicinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 10
uncu madde taahhütleri var / yok (4734 s.k.
10/a,b,c,d,e,g bentleri) belgeler uygun / uygun
değildir.
Söz konusu işe ait sözleşmenin
imzalanmasından sonra eklenecek belgeler
a) Sözleşme
b) Kesin teminata ilişkin alındının örneği
Var (
)
Yok (
)
Var (
)
Yok (
)
Yok (
Uygun ( )
)………..
Uygun Değil (
Uygun (
)
Uygun Değil (
)……….
Uygun (
)
Uygun Değil (
)……….
)
Uygun Değil (
)
Var (
)
)
Var (
)
Yok (
)
Var (
)
Yok (
)
c)Yüklenici tarafından verilen kesin teminat miktarı Tarihi:
ve uygunluğu
Miktarı:
d)Karar damga vergisi yatırılış tarihi ve miktarı
Uygun (
Tarihi:
Miktarı:
e)Sözleşme damga vergisi yatırılış tarihi ve miktarı
Uygun (
İNCELEYENLER
…../…./201
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
Uygun Değil (
)
Tarihi:
Miktarı:
f)KİK payının yatırılış tarihi ve miktarı
g)Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi,
devir sözleşmesi
)
Uygun (
Tarihi:
Var ( )
)
Uygun Değil (
)
Miktarı
Yok (
)
KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
……/……/201
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
1
MEHMET AKİF ERSOY ÜNV. DMO ALIMI ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU
Sıra No
2
Harcama birimi
3
Ödemenin yapılacağı muhasebe birimi
4
Dosyanın tarih ve sayısı
5
Dosyanın ön mali kontrol birimine geliş tarihi ve
sayısı
6
8
9
İlgili mevzuat
İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak
izin yazıları
İhale onay belgesi/harcama talimatı tarihi
Kullanılabilir ödenek tutarı
10
Bütçe yılı ve tertibi
11
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E
Cetvelinin İlgili Maddesine Uygun mu?
12
İhalenin konusu işin tanımı
13
14
İşin Miktarı (Adet, Kg, Lt, Metrekare vb.)
Yaklaşık maliyeti
7
15
Kredi açılacak mı?
16
Kredi açılacak ise tutarı
17
Yatırm programı proje no ve sayfa no
18
Yatırım programı proje başlama ve bitiş tarihi:
19
Yatırım programı proje tutarı:
20
Alıma ilişkin şartnameler
İNCELEYENLER
…../…./201
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
Uyun ( )
EK-2
Uygun Değil ( ) ………………………………..
Evet (
)
Var (
)
Hayır ( )
Yok (
)
KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
……/……/201
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza
Download

Ön Mali Kontrol - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme