..........................................................
/ miejscowość i data /
..................................................
/pieczęć firmowa pracodawcy/
Powiatowy Urząd Pracy
w Końskich
WNIOSEK
o organizację prac interwencyjnych
na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 07.01.2009r. w sprawie organizowania prac
interwencyjnych i robót publicznych. (Dz. U. Nr 5 poz. 25).
I. Dane dotyczące pracodawcy:
1. Nazwa i adres Pracodawcy ...............................................................................................
...............................................................................tel.........................................................
.
2. Regon ......................................... PKD ................ NIP.....................................................
3. Nr konta .................................................................................................
4. Forma organizacyjno-prawna ........................................................................................
5. Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe………….%.
II. Dane dotyczące organizacji planowanych prac interwencyjnych:
1. Proponowana ilość osób do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych ....................
2. Proponowany okres refundowania z tytułu zatrudnienia bezrobotnego(ych) w ramach
prac interwencyjnych od ...................................... do ……………………..
3. Stanowisko /a/ kwalifikacje osób przewidzianych do zatrudnienia:
LP.
Stanowisko
Wykształcenie
dodatkowe
kwalifikacje
Deklarowane
wynagrodzenie
1
2
3
4. Miejsce świadczenia pracy: ..............................................................................................
5. Z zatrudnionych osób w ramach zawartej umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych
bezpośrednio po jej zakończeniu zatrudnię z własnych środków na:
- czas określony: ……….. osobę(y) przez okres …….. miesiąca(ęcy).
W ramach prac interwencyjnych zatrudnione mogą być skierowane osoby bezrobotne
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- bezrobotnych do 25 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze bezrobotnych PUP
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) albo po zakończeniu realizacji kontraktu
socjalnego albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.
Oświadczam że:
- nie toczy się w stosunku do jednostki samorządowej, budżetowej, organizacji pozarządowej
postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację, nie jest w trudnej
sytuacji ekonomicznej,
- skierowani bezrobotni otrzymają wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa
pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych i norm wewnątrzzakładowych
przysługujące pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, określony,
- nie posiadamy zadłużeń w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych,
- nie posiadamy zadłużeń z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacanych składek
na ubezpieczenie społeczne.
Świadomi odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych
danych ( art. 233 k. k ) oświadczamy, że dane zawarte
w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą .
Data……………………
………………………………………
/Burmistrz, Wójt, Dyrektor, Kierownik, Prezes/
Załącznik nr 1:
1. Zgłoszenie oferty pracy.
Uwaga : Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany
ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY1
OFERTA: OTWARTA * , ZAMKNIĘTA  **
I. Informacje dotyczące pracodawcy (wypełnia pracodawca)2
1.
Nazwa pracodawcy ..............................................................................
..…….....................................................................................................
2.
Adres pracodawcy
kod pocztowy
3.
4.
Nazwisko i stanowisko służbowe osoby reprezentującej pracodawcę, telefon lub email..................................................................................................................
............................................................................................................................
Imię i nazwisko pracownika wskazanego przez pracodawcę do kontaktów w sprawie
oferty pracy…………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
ulica ...........................................................................................................
miejscowość ...............................................................................................
gmina ...........................................................................................................
telefon/fax……………………………………………………………………
adres e mail (jeżeli posiada) ………………………………………………..
5.
Preferowana forma kontaktu3:
1) telefoniczna
2) Pisemna
3) Inna ……………………………..
………………………………………………………………………………
adres strony internetowej (jeżeli posiada)……………………………………
……………………………………………………………………………….
6.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
7.
Forma prawna prowadzonej
działalności
1) spółka prawa cywilnego
2) spółka prawa handlowego
3) działalność gospodarcza
4) jednostka państwowa
8.
Pracodawca jest agencją pracy tym czasowej zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej ***
(właściwe oznaczyć krzyżykiem)
9.
Podstawowy rodzaj działalności wg PKD
TAK
NIE
10. Liczba zatrudnionych pracowników
………………………………………………………………………………………….
II. Informacje dotyczące zgłoszonego miejsca zatrudnienia (wypełnia pracodawca)
10. Nazwa zawodu
........................................................
11. Nazwa stanowiska
......................................................
……………………………………
…………………………………..
……………………………………
………………………………….
9. Kod zawodu
12. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia
w tym dla osób niepełnosprawnych
13. Wnioskowana liczba kandydatów
14. Zasięg upowszechnienia oferty pracy :
1) terytorium Polski
2) terytorium Polski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Konfederacja
Szwajcarska)
3) wskazane kraje EOG:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
1
Zgłoszenie krajowej oferty pracy oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane pisemnie (musi być podpisane prze pracodawcę
lub osobę przez niego upoważnioną, oferta będzie przyjęta do realizacji w przypadku wypełnienia WSZYSTKICH danych.
2
Pracodawca zgłaszając kolejną krajową ofertę pracy w tym samym powiatowym urzędzie pracy może ograniczyć dane z pkt I do podania nazwy oraz
numeru NIP oraz danych, które w tym zakresie wymagają aktualizacji.
3
W polach 5, 7, 14, 17, 24, 27, 32 wpisać właściwą cyfrę zgodną z dokonanym wyborem.
15. Miejsce wykonywania pracy
........................................................................
………………………………………………
……………………………………………..
19. Wysokość wynagrodzenia brutto (kwota za
miesiąc)
......................................................................
16. Ogólny zakres obowiązków:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
17. Rodzaj umowy:
1) umowa o pracę
2) umowa na zastępstwo
3) umowa o dzieło
4) umowa zlecenia
5) inne
wskazać jakie…………………..
20. System wynagradzania
(akordowy, prowizyjny, czasowy
itp.) ...........................................
21. Data rozpoczęcia zatrudnienia
22. Okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę
18. System i rozkład czasu pracy
1) jedna zmiana
2) dwie zmiany
3) trzy zmiany
4) ruch ciągły
5) inne…………………
godz. rozpoczęcia pracy:
………………………………….
Od ......................................................................................................
23. Oferta jest ofertą pracy tymczasowej
od………………………………………….do………………………………………..
TAK
NIE
III. Informacje dotyczące oczekiwań pracodawcy wobec kandydata (wypełnia pracodawca)
24. Poziom wykształcenia:
1) podstawowe
2) gimnazjalne
3) zawodowe
4) średnie
5) wyższe
25. Uprawnienia:
……………………….......
26. Umiejętności:
27. Doświadczenie
zawodowe:
………………….....
………………………….
…………………………
…………………….
…………………………
…………………….
…………………………
…………………….
………………………….
28. Znajomość języków obcych:
1)
2)
3)
4)
angielski
niemiecki
francuski
inny
jaki…………………………
………………………….
29. Inne kwalifikacje:
Poziom znajomości:
………………………….
………………………………………..
…………………………
……………………………………......
…………………………
……………………..
………………………….
…………………….
1)
2)
3)
4)
biegły
średnio
komunikatywny
podstawy
……………………………………….
IV. Postępowanie z ofertą pracy (wypełnia pracodawca)
30. Okres aktualności oferty pracy:
od……………………………………………..
31. Częstotliwość kontaktów z osoba wskazaną przez
pracodawcę:
………………………………………………….
do…………………………………………….
…………………………………………………
32. Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem
kandydata z państwa EOG, wskazać z jakiego
państwa:………………………………………….
……………………………………………………
V. Dodatkowe informacje w przypadku skierowania oferty do obywateli państw EOG (wypełnia pracodawca)
33. Wymagania w zakresie znajomości języka
polskiego:
1)
biegła
2)
komunikatywna
3)
średnia
4)
podstawowa
34. Język w jaki należy składać aplikacje (życiorys,
podanie , inne dokumenty wskazane przez
pracodawcę:
……………………………………………………
.
35. Informacje dotyczące możliwości
zakwaterowania, wyżywienia, oraz kto ponosi
koszty w tym zakresie:
……………………………………………...
…………………………………………………..
……………………………………………...
………………………………………………….
……………………………………………...
36. Informacje dotyczące możliwości i warunków
sfinansowania kosztów podróży lub
przeprowadzki ponoszonych przez pracownika
……………………………………………………
…………………………………………………..
37. Miejsce
wykonywanej pracy
38. Państwa EOG, w
których oferta ma
być dodatkowo
upowszechniona:
…………………….
39. Przyczyny wykonywanej pracy w miejscu innym
niż siedziba pracodawcy krajowego:
……………………………………………………
……………………..
……………………
………………………………………………….
……………………………………………………
…………………….
…………………………………………………..
…………………….
……………………………………………………
40. Inna informacje niezbędne ze względu na charakter wykonywanej pracy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. Dodatkowe oświadczenia pracodawcy (wypełnia pracodawca)
(właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
41. Oświadczam, iż :
TAK
NIE
w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych,
TAK
NIE
w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy toczy się wobec mnie postępowanie wyjaśniające w sprawie o naruszenie praw
pracowniczych,
TAK
NIE
zgłosiłem ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy (jeżeli tak wskazać do którego………………………………………….)
TAK
NIE
chcę aby przekazano moją ofertę pracy do innych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach ( jeżeli tak
wskazać urząd:……………………………………………………………….)
* oferta otwarta – przedstawiana bezrobotnym lub poszukującym pracy jako oferta zawierająca dane umożliwiające
identyfikację pracodawcy.
**oferta zamknięta - realizowana bezpośrednio przez pośrednika pracy jako oferta niezawierająca danych umożliwiających
identyfikację pracodawcy.
*** agencja posiadająca wpis do rejestru agencji zatrudnienia zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku świadcząca pośrednictwo pracy tymczasowej, polegające na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i
kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod
kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych.
-----------------------------------------Pieczęć pracodawcy
--------------------------------------------------Data i podpis pracodawcy lub osoby przez
niego upoważnionej
załączono upoważnienie (wypełnić przypadku złożenia oferty pracy przez osobę upoważnioną)
VII. Adnotacje powiatowego urzędu pracy (wypełnia pup)
42. Numer pracodawcy
43. Data przyjęcia zgłoszenia
44. Numer zgłoszenia
45. Data przyjęcia oferty pracy do
realizacji
46. Data anulowania zgłoszenia
27. Inne informacje:
47. Numer pracownika powiatowego urzędu pracy
Download

Umowa kupna-sprzedaży samochodu