GES İHALE DOSYASI ZEYİLNAME No1
Gediz Üniversitesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek
Programı” tarafından desteklenen “500 kW Günes-Rüzgâr Kombinasyonlu Hibrit Teknolojilerle
Yenilenebilir Enerji Üretimi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan “400 kW Anahtar Teslimi Güneş
Enerjisi Sistemi” mal alımı ihalesine ilişkin Zeyilname’dir. Mevcut ihale dosyası geçerli olup, zeyilname
sadece aşağıda sunulan maddelerde 28 Mayıs 2014 tarihi itibariyle değişiklikleri öngörür.
1. GES ihale dosyası, İsteklilere Talimatlar Bölümü, 4. Maddesine “f” bendi olarak aşağıdaki ekleme
yapılmıştır:
4.f. İhale dosyası bedeli olan 300 TL, istekliler tarafından aşağıda bilgileri sunulan banka hesabına
da yatırılabilir. İsteklilerin söz konusu ödemeye ilişkin dekontu ihale teklif dosyasıyla sunmaları
yeterli olacaktır.
BANKA
ŞUBE
HESAP NO
IBAN
ALICI ADI
DENİZBANK CARİ
İZMİR TİCARİ MERKEZ ŞUBE
1405-3946206-351
TR16 0013 4000 0039 4620 6000
01
T.C.GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
2. GES İhale Dosyası, İsteklilere Talimatlar Bölümü, 7. Madde “n” fıkrası (Yer Görme Belgesi) iptal
edilmiş ve ihale dosyasından çıkartılmıştır.
3. GES İhale Dosyası, İsteklilere Talimatlar Bölümü, 7.2.c. maddesi ikinci bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
7.2.c. “İsteklinin/iş ortaklığında ortaklardan en az birinin, yurt içinde veya yurt dışında en az
75 Kw'lık enerji projesi yapmış olduğunu gösterir sözleşme, fatura, iş bitirme belgesi;
(Kamuya yapılan işlerde standart iş bitirme belgesi, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde
sözleşme ile birlikte bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen tüm faturalar). Ancak,
güneş enerjisi ekipmanları (örneğin panel vs. üretimi) üretimine ilişkin belgeler bu ihale
kapsamında enerji projesi yapmış gibi (benzer iş olarak) değerlendirilmeyecektir. Bu
şartname kapsamında, bir enerji projesini, anahtar teslim- başından sonuna kadar tüm
aşamalarıyla (ekipmanların sağlanması, kurulum ve montajını tamamlayan ve bunu
belgelendirebilen firmalar ihaleye girebilecektir.
4. GES İhale Dosyası, Sözleşme ve Özel Koşullar Bölümü, Madde 3 şu şekilde değiştirilmiştir:
Madde (3) Sözleşme bedeli ve Ödemeler
Sözleşme Bedeli :.......………… TL’dir.
1
Ücretin KDV dahil tüm vergi, harç ve benzerlerini kapsadığı kabul edilir.
İhaleyi alan yükleniciye GES ile ilgili tüm ekipman montaj sahasına geldiğinde hak ediş olarak
sözleşme bedelinin % 40’ı ödenecektir.
TEDAŞ geçici kabul işlemi sonunda kalan sözleşme bedelinin ikinci dilimi olan % 40 (fatura bedeli)
ödenecektir. Gediz Üniversitesi tarafından yapılacak muayene kabülü sonrası kesin kabulü
takiben ise sözleşme bedelinin kalan % 20’lik kısmı ödenecek ve kesin teminat mektubu takip
eden otuz (30) gün içinde yükleniciye iade edilecektir.
5. GES İhale Dosyası, Sözleşme ve Özel Koşullar Bölümü, Madde 4 şu şekilde değiştirilmiştir:
Madde (4) Teminatlar
Sözleşme kapsamında geçici teminat mektubu ve kesin teminat mektubu alınacaktır.
a) Geçici teminat mektubu isteklilerin bu ihaleye katılabilmek için vermeleri gerekli, kendi teklif
tutarlarının en az % 3’ü kadar ve ihale tarihinden itibaren otuz (30) gün süreli teminat
mektubudur.
b) Kesin teminat mektubu İhalenin sonuçlanması ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip
alınacak olan miktarı toplam sözleşme bedelinin % 6’sı oranında ve kırk sekiz (48) ay süreli
olacaktır. Gediz Üniversitesi tarafından yapılacak muayene kabülü ve TEDAŞ kesin kabulü
sonrasında ise sözleşme bedelinin kalan % 20’lik kısmı ödenecek ve kesin teminat mektubu takip
eden otuz (30) gün içinde yükleniciye iade edilecektir.
6. GES İhale Dosyası, Teknik Şartname Bölümü, 3.8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3.8. Güneş enerjisinden üretilecek enerji; önce trafoya, trafodan da Dağıtım Şirketi’nin belirlediği
en yakın dağıtım şebekesine bağlanacaktır. Bağlantıda Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş nin GES
bağlantı görüşü, TEDAŞ’a sunulan ve TEDAŞ genel Müdürlüğünce kabul edilen (Onaylanan) taslak
çizimler ve detayları dikkate alınacaktır.
İhale kapsamında trafo ile ilgili yaptırılacak işlerin tanımları:
Mevcut Gediz Kökden çıkıp Gediz TM ye giden OG hattından yüklenici tarafından temin edilecek
Gediz GES TM ye girdi çıktı yapılması ve malzeme işçilik dahil olmak üzere bu iş için gerekli her
türlü proje tadilatı;





TEDAŞ Projesinde belirtildiği üzere Gediz GES TM için 1 adet Beton Köşk temini,
nakliyesi, temel topraklama ve betonu dahil Gediz Üniversitesinin göstereceği yere
yerine montajı; 

Gediz GES TM içinde bir adet giriş bir adet çıkış bir adet ölçü bir adet trafo çıkış olmak
üzere 4 hücre temini ve yerine montajı; 
1 adet 630 kVa yağlı tip trafo temini ve yerine montajı; 
1 adet 630 kva AG Dağıtım Panosu ve yerine montajı; 



Tüm bu işler için gerekli her türlü kablo bağlantı elemanı aksesuarı, test, inşaat işleri,
mekanik işler dahildir. 
2
7. GES İhale Dosyası, Teknik Şartname Bölümü 3. Maddeye aşağıdaki ekleme yapılmıştır:
3.15. GES ihalesine ilişkin olarak 400 kW’lık enerji üretimi için gereken güneş panelleri için Gediz
Üniversitesi Seyrek Kampüsü içinde öngörülen toplam alan 5000 metrekare olup, fotovoltaik
panellerin yüzey alanı olarak 4000 metrekare alan kullanılabilecektir.
8. GES İhale Dosyası, Teknik Şartname Bölümü, 4. Madde 2. Fıkra şu şekilde değiştirilmiştir:
4.2. Tüm bu projeler hazırlanarak, üniversitemizin onayından sonra işe (üniversitemizin onayı
Ankara Tedaş Genel Müdürlüğünde gerekli izin ve olurlar alındıktan sonra) başlanacaktır. Talep
edilmesi durumunda mevcut Tedaş proje detayları yüklenici ile paylaşılacaktır.
9. GES İhale Dosyası, Teknik Şartname Bölümü, 5.1.17. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
5.1.17. FV Modüller “CE” belgeli, IEC 61215 ve IEC 61730 ve ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
BSOHSAS 18001:2007 gibi bu belgelerden en az dört tanesi sahip olacaktır. Ayrıca TUV Rheinland
belgesi mutlaka bulunacaktır. Üretici firmalardan alınan modüllerin yeterlilik sertifikaları teklifle
birlikte verilecektir.
3
Download

GES İHALE DOSYASI ZEYİLNAME No1 Gediz Üniversitesi, İzmir