TOPLANTI TUTANAĞI
Koç Çelik Sanayi Anonim Şirketinin 12.03.2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Koç Çelik Sanayi Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 12.03.2014 tarihinde, saat
10.00’ de, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi Cebelibereket Cad. No:17
Toprakkale/OSMANİYE adresinde, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2014 tarih ve 199 sayılı
yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan GÖKŞEN' in gözetiminde yapılmıştır.
Genel Kurul’un mevzuatta belirtildiği üzere, Yönetim Kurulunun 28.02.2103 tarih ve 019 nolu
kararında Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereği ilansız olarak yapılacağı görülmüştür.
Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirket 75.000.000,00.-TL. (yetmişbeşmilyon) sermayeye tekabül
eden 75.000.000(yetmişbeşmilyon) adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği böylece
gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine
Bakanlık Temsilcisi tarafından açılış izni verildi. Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı Adil KOÇ
tarafından yapıldı.
Gündem Maddeleri
Madde 1 – Verilen sözlü teklif ile toplantı başkanlığına Adil KOÇ’un, katipliğe İzcem Fırat OKTAR ve oy
toplayıcılığına Onur Kemal ÖZDEMİR oy birliği ile seçildi. Açılış teşekkülü yapıldı.
Madde 2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesi genel kurulun
oyuna sunuldu, oy birliği ile yetki verildi.
Madde 3 – 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Adil KOÇ tarafından genel
kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı rapor oy birliği ile kabul edildi.
Madde 4 – 2013 yılı bilânço ve kâr/zarar hesapları yönetim kurulu başkanı Adil KOÇ tarafından genel
kurula okundu müzakereye söz alan olmadı bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
Madde 5 – Yönetim kurulu üyelerinin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı genel kurulun oyuna sonuldu
yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
Madde 6 – Karın dağıtılıp dağıtılmaması hakkındaki teklifin onaylanması veya değiştirilerek kabul veya
reddi maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler sonunda karın dağıtılmamasına oy birliği ile
karar verildi.
Madde 7 – Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler
sonunda, Yönetim kurulu üyelerinin her birine Nisan 2014 ayından başlamak üzere her 3 (üç) ayda bir net
3.750,00.-TL(üçbinyediyüzelli) huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
Madde 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirketin yönetim
kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Tüzel kişi ortak Koç Haddecilik Teks. İnş. San. ve
Tic. A.Ş. ve tüzel kişi ortağın paylarını temsilen Adil KOÇ, dışarıdan atanan yönetim kurulu üyeliklerine
Mehmet KOÇ ve Ahmet KOÇ ‘un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
Madde 9- Yönetim Kurulunca hazırlanan şirket iç yönergesi genel kurulun oyuna sunuldu şirket iç
yönergesi oy birliği ile kabul edildi.
Madde 10 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
Madde 11- Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı yukarıda
alınan kararlara itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı genel kurul Toplantı Başkanı tarafından,
Organize Sanayi Bölgesi Cebelibereket Cad. No:17 Toprakkale/OSMANİYE adresinde 12.03.2014 tarihinde
saat 12.00 ‘da kapatıldı.
İş bu tutanak mahallînde tutulmuş olup okunarak 5 suret olarak okunarak imza altına alındı.
DİVAN BAŞKANI
Adil KOÇ
KATİP ÜYE
İzcem Fırat OKTAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasan GÖKŞEN
OYTOPLAMA MEMURU
Onur Kemal ÖZDEMİR
Download

Koc Celik A S Toplanti Tutanagi - Anasayfa / Koç Çelik Sanayi A.Ş