İçindekiler (Table of Contents)
A. Orjinal Araştırma / Original Research
177-181
Total Kalça Protezi Sonuçlarımız
Results of Total Hip Arthroplasty
182-185
Acil Servisimize Başvuran Travma Vakalarının Analizi
Analysis of Trauma Cases Admitted to the Emergency Department
186-190
Sistoskopi Esnasında Ağrıyı Etkileyen Faktörler: Prospektif Bir Çalışma
Factors Predictive of Pain During Cystoscopy: A Prospective Study
191-194
Reye-like Sendromu Olan Çocuklarda Klinik Prezentasyon, Tedavi ve Prognoz
Clinical Presentation, Treatment and Prognosis in Children with Reye-like Syndrome
195-197
Kritik Hastalarda Nütrisyon Yoluna Göre Enfeksiyon Oranlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Analiz
Comparison of Infection Rates Among Critically Ill Patients Per Their Route of Nutrition: A Retrospective Analysis
198-200
Subakut Sklerozan Panensefalit’li Olgularımızın Klinik ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi
Assessment of the Clinical and Radiological Findings of Cases with Subacute Sclerosing Panencephalitis
201-203
Mesane Kompliyansı Vezikoüreteral Reflü Derecesini Etkiler mi?
Does the Compliance of the Bladder Affect the Grade of Vesicoureteral Reflux?
204-208
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Cerrahi Biyopsi Gerekli Midir: Retrospektif Klinik Çalışma
Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study
209-213
Halil Gökçe, Tarık Altunkılıç, Sancar Serbest
Tamer Durdu, Cemil Kavalcı, Fevzi Yılmaz, Muhittin Serkan Yılmaz, Muhammed Evvah Karakılıç, Engin Deniz Arslan, Mehmet Ali Ceyhan
Ahmet Tunc Ozdemir, Serkan Altınova, Hakan Koyuncu, Ege Can Serefoglu, Mevlana Derya Balbay
Şükrü Arslan, Cengizhan Kılıçaslan, Hüseyin Bilgin, Dursun Odabaş
Esra Özayar, Semih Değerli, Handan Güleç, Necla Dereli, Filiz Koç
Mustafa Çalık, Mahmut Abuhandan, İbrahim Etem Pişkin, Ekrem Karakaş, Nurefşan Boyacı, Akın İşcan
Ferhat Kılınç
Alper Fındıkcıoğlu, Dalokay Kılıç, Şule Karadayı, Tuba Canpolat, Ahmet Hatipoğlu
Abdominal Cerrahi Geçiren Hastalarda Preemptif Lornoksikam, Parasetamol ve Parasetamol+Lornoksikam Kombinasyonunun Hasta Kontrollü Analjezi Kalitesine Etkisi
The Effect of Preemptive Lornoxicam, Paracetamol and Paracetamol Lornoxicam Combinations on the Quality of Patient-Controlled Analgesia After Abdominal Surgery
Ayşenur Sümer Coşkun, Canan Atalay, Muhammed Emin Naldan, İlker İnce, Elif Oral, Nazım Doğan, Hüsnü Kürşad
214-219
Depresyonu Olmayan Sağlıklı Kontrol, Romatoid Artrit ve Fibromyalji Hastalarında Kognitif Fonksiyonların Karşılaştırılması
Comparison of The Cognitive Performance Between Healthy Controls, Rheumatoid Arthritis and Fibromyalgia Patients Without Depression
220-223
Erken Gebelikte Tiroid Fonksiyonlarının Taranmasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Assesment of The Efficacy of Thyroid Function Screening in Early Pregnancy
224-228
Seksen Yaş Üstü Hastalarda Mekanik Aort Kapak Replasmanı
Mechanical Aortic Valve Replacement in Octogenarian
229-233
Goserelin Tedavisinin Prostatın Transüretral Rezeksiyonu ile İlişkili Kan Kaybı ve Mikrovasküler Dansite Üzerindeki Etkisi
Effects of Goserelin Treatment on Microvessel Density and Blood Loss Associated with Transurethral Resection of the Prostat
234-238
Dejeneratif Stenozlu Hastalarda İnterlaminer Epidural Steroid Enjeksiyonları
Interlaminar Lumbar Epidural Steroid Injections in Degenerative Lumbar Spinal Stenosis Patients
Ayhan Bilgici, Murat Terzi, Hatice Güz, Ömer Kuru
Muzaffer Temür, Emel Kurtoğlu
İrfan Taşoğlu, Aslı Demir, Emre Kubat, Metin Yılmaz, Gökhan Lafçı, Adnan Yalçınkaya, Ümit Kervan, Necmettin Çolak
Suleyman Kilic, Nese Karadag, Huseyin Ergin, Bulent Altunoluk
Serbülent Gökhan Beyaz
B. Olgu Sunumu / Case Report
239-242
Aortik Root İnfektif Endokarditinde Medtronik Freestyle Aortik Root Bioprotez İmplantasyonu
Medtronic Freestyle Aortic Root Bioprosthesis Implantation for the Infective Endocarditis on Aortic Root
243-245
İrredükte Kasik Fıtığını Taklit Eden Retroperitoneal Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Retroperitoneal Hydatid Cyst Simulating Irreducible Inguinal Hernia: Case Report
246-247
Acil Serviste Hipereozinofilik Sendromlu Hastada Tedavi Yaklaşımı
Approach to Treatment of Patients with Hypereosinophilic Syndrome in the Emergency Department
248-249
Nöroleptik Malign Sendrom: Acil Serviste Nadir Bir Ateş Nedeni
Neuroleptic Malignant Syndrome: A Rare Cause of Fever in the Emergency Department
250-252
Erişkin Diyafragma Agenezili Bochdalek Hernisi
Bochdalek Hernia with Adult Diaphragmatic Agenesis
Zekeriya Arslan, Murat Tavlaşoğlu, Adem Güler, Mehmet Ali Şahin, Leyla Güler
Alper Bilal Özkardeş, Mehmet Tokaç, Fahri Yetişir, Birkan Bozkurt, Mehmet Kılıç
Şerife Bektaş, Sema Turan, İhsan Ayık, Gülçin Ural, Özcan Erdemli
Onur Dal, Metehan Özdemir, Hayriye Gönüllü, Necip Kahraman, Erman Yıldırım, Emine Ada
Erkan Akar
C. Derleme / Review
253-255
MEFV Gen Mutasyonlu Multipl Skleroz Hastalarında İnterlökin-1β’nın Potansiyel Olumsuz Etkileri
The Potential Negative Effects of Interleukin-1β in Multiple Sclerosis Patients with MEFV Mutation
256-259
Yeni Adipokinler ve Sitokinlerin Özellikleri
New Adipokines and Cytokines
260-268
Güvenirlik ve Kullanım Açısından Yeni Nesil H1 Reseptör Blokerleri
The use of New Generation H1 Receptor Blockers and Advantages in Terms of Reliability
Mahmut Alpaycı, Yasemin Özkan
Ferhat Cekmez, Tarık Purtuloglu, Mehmet Şah İpek, Mustafa Berber
Muhammed Yayla, Ümmü Zeynep Avşar, Zeliha Cansever
D. Orjinal Görüntü / Original Image
Uyurgezerlik Sırasında Meydana Gelen Eşzamanlı Bilateral Anterior Omuz Çıkığı
Simultaneous Bilateral Anterior Shoulder Dislocation Occurred During Sleepwalking
Fevzi Yılmaz, Cemil Kavalcı, Miray Özlem, Müge Sönmez
Kateter ile Oluşmuş Stent İçi Koroner Diseksiyon
Catheter-Induced in-Stent Coronary Dissection
Barış Buğan, Turgay Çelik, Atila İyisoy
Taş Yiyen Şizofreni Hastası
Stone-Eating with Schizophrenia Patients
Fevzi Yılmaz, Görkem Alper Solakoğlu, Cemil Kavalcı
E. Editör’e Mektup / Letter to Editor
Kemik İliğinin Seröz ve ya Jelatinöz Atrofisi
Serous or Gelatinous Atrophy of the Bone Marrow
Esra Karakuş, H. Ahmet Demir, Suna Emir
Download

İçindekiler (Table of Contents) A. Orjinal Araştırma / Original