PODSTAWY DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSOLANEGO
dr Magdalena Barańska
[email protected]
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Kształcenia Ustawicznego
i Doradztwa Zawodowego
Studia stacjonarne I rok I st.
Konwersatoria -30h (5pkt ECTS)
warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, kolokwium ustne w dniu 01.06.2015
nie ma zajęć: 6.04.2015
I. PROGRAM ZAJEĆ
1. Zajęcia organizacyjne i ogólny zarys tematyki konwersatorium (23.02.2015)
- wprowadzenie do tematyki związanej z doradztwem zawodowym
- adresaci pomocy doradczej
- słowniczek pojęć
LITERATURA:
Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 2005, s. 24-26
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2011, s.37-57
2. Wprowadzenie do tematyki związanej z doradztwem zawodowym (2.03.2015)
- cele doradztwa zawodowego
- doradztwo jako proces
- rodzaje doradztwa zawodowego – profesjonalne i nieprofesjonalne
- adresat pomocy doradcy
- słowniczek pojęć
Formy doradztwa nieprofesjonalnego
- rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, środowisko masowego przekazu
Etyka w doradztwie
- podstawowe wartości
LITERATURA:
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2011, s.37-57
Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 2005, s. 79-86
Czerkawska A, Czerkawski A, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego,
Warszawa 2005 dostępna na: http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki
3. Doradca zawodowy – klasyfikacja zawodów i specjalność ( 09 i 16. 03.2015)
- i wymagania i kwalifikacje (klasyfikacja zawodów i specjalności)
- ścieżki rozwoju
- środowisko pracy
narzędzia pracy doradcy zawodowego
modele działalności i scenariusze działalności
LITERATURA:
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2011, s.173-187
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia
2004 r. wraz z późn.zm.
Klasyfikacja zawodów i specjalności 2012: dostępna na:
http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867758&pT=details&sP=CONTEN
T,objectID,868220
Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno - psychologiczne ,
Warszawa 1997, s.13-47
http://psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow/index.php?letter=D
4. Główne teorie rozwoju zawodowego (23.03.2015)
- koncepcja F.Parsonsa
- koncepcja D.Suppera
- koncepcja J. Hollanda
- koncepcja Ginzberga
- koncepcja psychodynamiczna A.Roe
- koncepcja M.Savickasa
- koncepcja V.Peavyego
- koncepcja planowania szczęśliwych zbiegów okoliczności
LITERATURA:
Bajcar B., Borkowska A, Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal S.Cz, Psychologia
preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Warszawa 2006
(dostępna na:
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13:zeszytyinformacyjno-metodyczne-doradcy-zawodowego&catid=2:publikacje&Itemid=3
Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd
koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003
Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie Młodzieszyn w konstruowaniu własnej
kariery, Warszawa 2012 (dostępna: http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki)
Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 2005, s. 145-167
5. Doradztwo Indywidualne i grupowe (30.03.2015)
Pośrednictwo pracy
LITERATURA:
Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Warszawa 2009, s. 23-39(dostępna:
http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki)
Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 2005, s. 27-31
Wojtasik B, Warsztat doradcy zawodu, aspekty pedagogiczno-psychologiczne,
Warszawa 1997, s.133-171
6. Budowanie związku doradczego (13.04.2015)
- wchodzenie w relacje z klientem
- zawieranie kontraktu z klientem
- rozmowa doradcza
- etapy rozmowy doradczej
LITERATURA:
Tarkowska M., Rozmowa doradcza- wspólne poszukiwanie rozwiązań, Warszawa
2006
Pisula D., ABC doradcy zawodnego. Rozmowa doradcza, Warszawa 2010 (dostępna:
http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki)
Wojtasik B, Warsztat doradcy zawodu, aspekty pedagogiczno-psychologiczne,
Warszawa 1997, s.133-171
7. Doradztwo wobec niepokojów współczesnego świata (20.04.2015)
- współczesny rynek pracy
- tożsamości pracownika
Wielokulturowość w doradztwie (01.06.2015)
różnice kulturowe
- pojecie szoku kulturowego
- problem integracji
- umiejętności międzykulturowe doradcy zawodowego
LITERATURA:
Drozdowski R., Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze, Poznań 2002, s. 43-146
Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, Warszawa
2012, s.9 - 43
Kłodkowska J., Niejednoznaczność wizerunku pracownika, czyli o pewnych
trendach w odnajdywaniu się na ponowoczesnym rynku pracy, [w:],
Niejednoznaczność poradnictwa, (red), Siarkiewicz E. Zielona Góra 2004
Cieślikowska D., Kownacka E., Olczak E., Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo
zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Warszawa 2006 (dostępna:
http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki)
8. Instytucjonalne Doradztwo Zawodowe (27.04.2015)
- system poradnictwa kariery w resorcie pracy i edukacji
- regulacje prawne dotyczące osób bezrobotnych i wsparcie w planowaniu
kariery zawodowej
Doradztwo w strukturach UE - Eurodoradztwo
- euroguidance, eures, zasady, cele, założenia
LITERATURA:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia
2004 r. wraz z późn. zm. z 23.08.2013 - nowelizacja
Szumigraj M., Poradnictwo kariery. Systemy i sieci, Warszawa 2011, s.69 – 128
Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, Warszawa
2012, s.92 - 124
http://www.euroguidance.pl/
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/
9. Wprowadzenie w tematykę doradztwa personalnego (04.05 i 11.05.2015)
- podstawowe pojęcia
- główne cele i zadania
- analiza przypadków
LITERATURA:
Stańczyk I, Doradztwo personalne i zawodowe, 2013, s.9 - 38
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyczny przewodnik dla
menadżerów liniowych, Poznań 2014, rozdział 2
Daniecki W., Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników.
Psychologiczno - organizacyjne doradztwo dla firm., Warszawa 2014
Zielińska- Wolfgiel A., Doradztwo personalne i doradztwo zawodowe, Kwartalnik
Doradca Zawodowy 4(17)/2011, s.10 – 13
Dział personalny w dzisiejszych czasach:
dostępny na: http://news.antal.com/dzial-personalny-w-dzisiejszych-czasach/
Co to jest doradztwo personane,
dostępny na: http://www.biznesklaster.pl/company/article/85-co-to-jest-doradztwopersonalne/
10. Doradca personalny (18.05.2015)
- miejsce w instytucji
- kwalifikacje, umiejętności, zadania, ścieżki kształcenia
- zapotrzebowanie na doradców personalnych
- doradca personalny a doradca zawodowy
LITERATURA:
Stańczyk I, Doradztwo personalne i zawodowe, 2013, s.9-38
Doradca personalny
http://psz.praca.gov.pl/klasyfikacja_zawodow/index.php?letter=D
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyczny przewodnik dla
menadżerów liniowych, Poznań 2014, rozdział 2
Daniecki W., Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników.
Psychologiczno - organizacyjne doradztwo dla firm., Warszawa 2014
11. Planowanie kariery zawodowej i rozwoju pracowniczego(25.05.2015)
- sposoby i formy planowania kariery zawodowej
- sposoby zdobywania doświadczenia zawodowego
LITERATURA:
Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003, s. 71 – 93
Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Warszawa 2009, s. 69-75, 83 – 97
(dostępna: http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki)
Daniecki W., Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników.
Psychologiczno - organizacyjne doradztwo dla firm., Warszawa 2014, rozdział 1 i 2
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyczny przewodnik dla
menadżerów liniowych, Poznań 2014, rozdział 23
Kolokwium zaliczeniowe ustne 01.06.2015
II. LITEATURA
1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praktyczny przewodnik dla
menadżerów liniowych, Poznań 2014
2. Bańka A., Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Poznań 2005.
3. Bajcar B., Borkowska A, Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal S.Cz, Psychologia
preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Warszawa 2006
4. Cieślikowska D., Kownacka E., Olczak E., Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo
zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Warszawa 2006
5. Czerkawska A, Czerkawski A, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego,
Warszawa 2005
6. Daniecki W., Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników.
Psychologiczno - organizacyjne doradztwo dla firm., Warszawa 2014
7. Drozdowski R., Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie
dostosowawcze, Poznań 2002
8. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2011
9. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2012
10. Kłodkowska J., Niejednoznaczność wizerunku pracownika, czyli o pewnych trendach
w odnajdywaniu się na ponowoczesnym rynku pracy, [w:], Niejednoznaczność
poradnictwa, (red), Siarkiewicz E. Zielona Góra 2004
11. Kwartalnik: „Doradca zawodowy”
12. Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej
kariery, Warszawa 2012
13. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd
koncepcji teoretycznych, Warszawa 2003
14. Pisula D., ABC doradcy zawodnego. Rozmowa doradcza, Warszawa 2010
15. Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Warszawa 2009
16. Siarkiewicz E, Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra 2004
17. Stańczyk I, Doradztwo personalne i zawodowe, 2013
18. Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003
19. Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy, Warszawa
2012
20. Tarkowska M., Rozmowa doradcza- wspólne poszukiwanie rozwiązań, Warszawa
2006
21. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia
2004 r. wraz z późn. zm. z 23.08.2013 - nowelizacja
22. Wojtasik B, Warsztat doradcy zawodu, aspekty pedagogiczno-psychologiczne,
Warszawa 1997
23. http://www.euroguidance.pl/
24. http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/
25. Dział personalny w dzisiejszych czasach:
dostępny na: http://news.antal.com/dzial-personalny-w-dzisiejszych-czasach/
26. Co to jest doradztwo personalne,
dostępny na: http://www.biznesklaster.pl/company/article/85-co-to-jest-doradztwopersonalne/
Download

WYMAGANIA TECHNICZNE W TEORII I PRAKTYCE