LISTA TEMATÓW MATURALNYCH w ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 im. M. REJA w SZCZECINIE
NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015
LITERATURA:
1.
Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu
w wybranych utworach.
2.
Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, odwołując się
do wybranych utworów literackich.
3.
Sięgając do wybranych utworów, porównaj sposoby i funkcje nawiązywania do własnej
biografii przez Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
4.
Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego
zjawiska (na wybranych przykładach).
5.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich
bohaterów w utworach z różnych epok.
6.
Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych
utworów literackich.
7.
Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.
8.
Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach
wybranych utworów.
9.
Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich.
Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.
10.
Odwołując się do wybranych utworów literatury romantyzmu i pozytywizmu, omów
przyczyny i skutki konfliktów rodzinnych w życiu bohaterów literackich.
11.
Różne obrazy miast przedstawione w literaturze XX wieku. Omów je, odwołując się do
wybranych utworów.
12.
Literackie portrety ludzi „zlagrowanych” i „złagrowanych”. Przedstaw je, dokonując
analizy wybranych utworów okresu wojny i okupacji.
13.
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych
utworów.
14.
Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując się do
wybranych utworów literackich.
15.
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze XIX wieku. Omów je,
analizując wybrane utwory.
16.
Określ cechy sarmackiego światopoglądu, odwołując się do literatury pamiętnikarskiej
epoki baroku.
17.
Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę i wymiar,
analizując wybrane utwory.
18.
Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła
i konsekwencje, analizując wybrane utwory dramatyczne.
19.
Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Przedstaw je,
odwołując się do wybranych utworów.
20.
Funkcje motywu śmierci w literaturze średniowiecza. Omów je na wybranych
przykładach.
21.
Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza. Przedstaw problem,
wykorzystując wybrane utwory epoki.
22.
Kochankowie wszech czasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich
przedstawienia, odwołując się do wybranych utworów literackich.
23.
Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów zagadnienie na podstawie
wybranych przykładów z literatury XIX i XX wieku.
24.
Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych
przykładach z literatury XIX i XX wieku.
25.
„Człowiek nie może żyć bez miłości”. Na podstawie różnych kreacji bohaterów
literackich udowodnij słuszność myśli Jana Pawła II lub polemizuj z nią.
26.
Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem,
odwołując się do wybranych tekstów literackich.
27.
Określ wpływ samotności na ludzkie życie. W rozważaniach odwołaj się do
doświadczeń wybranych bohaterów literatury romantycznej.
28.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów
problem na wybranych przykładach.
29.
Przyczyny i skutki społecznego wyobcowania współczesnego człowieka. Przedstaw je,
dokonując analizy i interpretacji wybranych dramatów literatury polskiej.
30.
Różne pojmowanie wartości cierpienia w życiu człowieka. Omów problem na
podstawie wybranych utworów literatury średniowiecza i literatury współczesnej.
31.
Różne koncepcje patriotyzmu. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów
literatury romantycznej i pozytywistycznej.
32.
Biografia poety romantycznego jako tworzywo literackie. Omów na wybranych
przykładach.
33.
Wewnętrzna przemiana bohatera literackiego. Omów jej istotę oraz funkcję, odwołując
się do wybranych dramatów romantycznych.
34.
Zakończenie utworu jako klucz do interpretacji. Omów problem, odwołując się do
wybranych utworów literackich dwudziestolecia międzywojennego.
35.
Motyw cierpienia w literaturze. Przedstaw i porównaj sposób jego funkcjonowania
w literaturze antyku i romantyzmu.
36.
Biografia romantycznego poety jako tworzywo literackie. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.
37.
Etos rycerski- jego rodowód i sposób funkcjonowania w literaturze średniowiecza,
romantyzmu i pozytywizmu. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
38.
Przedstaw i porównaj różne sposoby realizacji etosu rycerskiego w literaturze
średniowiecza i współczesności.
39.
Obraz polskiej wsi i jej mieszkańców. Porównaj różne sposoby realizacji tematu
w literaturze polskiej wybranych epok.
40.
Czy zawsze nieszczęśliwa? Rozważ związki poezji miłosnej z biografią wybranych
twórców na przykładzie autorów tekstów dwóch różnych epok.
41.
Wizerunek ojca w literaturze. Prześledź sposób jego realizacji, nawiązując do
wybranych tekstów pochodzących z różnych utworów literatury polskiej i obcej.
42.
Miłość jako temat literacki. Przedstaw różnorodność odmian tego uczucia, odwołując
się do wybranych tekstów literackich dwóch epok.
43.
Żądza władzy i jej wpływ na człowieka. Zaprezentuj problem, odwołując się do
wybranych dramatów polskich i obcych.
44.
Wizerunek matki w literaturze. Przedstaw i porównaj różne sposoby kreacji postaci,
odwołując się do wybranych testów literatury antyku i średniowiecza.
45.
Motyw wędrówki w literaturze. Przestaw i omów jego funkcje w wybranych utworach
różnych epok.
46.
Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów
literackich.
47.
Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów problem, odwołując się do utworów
literatury polskiej i obcej dwóch epok literackich (np. romantyzmu i pozytywizmu lub
20-lecia międzywojennego i współczesności).
48.
Motyw pielgrzymstwa polskiego. Rozwiń temat w oparciu o znane utwory literackie
np. A. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. Norwida.
49.
Zaprezentuj kreacje postaci Żydów na przykładzie wybranych utworów różnych epok
(np. pozytywizm).
50.
Na podstawie poznanych utworów literackich przedstaw motyw domu rodzinnego.
51.
Przedstaw różne ujęcia problemu Holocaustu w literaturze polskiej, odwołując się do
wybranych utworów.
52.
Literackie pary kochanków. Przedstaw je na przykładach wybranych dzieł.
53.
Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje,
odwołując się do utworów literackich różnych epok .
54.
Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych
przykładach.
55.
Literatura faktu. Dokonaj analizy i interpretacji tego zjawiska kulturowego XX wieku
na wybranych przykładach.
56.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie,
odwołując się do wybranych przykładów.
57.
Scharakteryzuj „Polaków portret własny” ukazany w wybranych utworach literackich
różnych epok.
58.
„Cały świat to teatr” (W. Szekspir) – zaprezentuj koncepcje świata jako teatru
w wybranych utworach różnych epok literackich.
59.
Nasze obcowanie z poezją współczesną możemy nazwać „nieprzerwaną rozmową
o życiu i człowieku”. Uzasadnij ten sąd.
60.
„… idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach” (Z. Herbert) – dyskurs o roli poezji
w państwie totalitarnym. Omów na przykładzie polskiej literatury współczesnej.
61.
Utylitaryzm w literaturze XIX wieku. Na wybranych przykładach scharakteryzuj jego
przejawy i wpływ na wartość artystyczną dzieła.
62.
Etos rycerski w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
63.
Idealiści w literaturze. Omów różne kreacje bohaterów na przykładzie wybranych
utworów.
64.
Obrzędy, zwyczaje ludowe utrwalone w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania
i funkcje w wybranych utworach.
65.
Bunt i pokora jako przykłady zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ
ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do współczesnej literatury.
66.
Samobójstwo – słabość czy odwaga? Rozważ problem w oparciu o wybrane postawy
autorów i bohaterów literackich.
67.
Różne sposoby funkcjonowania motywu wampira i wilkołaka w literaturze polskiej
i obcej . Zaprezentuj, analizując wybrane przykłady.
68.
Wpływ mitologii na twórczość R. R. Tolkiena. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
69.
Przedstaw obraz Polaków i mniejszości narodowych w literaturze XIX i XX wieku na
wybranych przykładach literackich.
70.
Tęsknoty i pragnienia poetów romantycznych. Zaprezentuj temat w oparciu o biografię
i twórczość wybranego artysty.
71.
Pochwała codzienności w poezji i prozie . Przeanalizuj na wybranych przykładach
literackich.
72.
Motywy franciszkańskie w literaturze wybranych epok. Przedstaw na wybranych
przykładach.
73.
Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
74.
Motyw wędrówki w literaturze. Przedstaw jego najciekawsze realizacje na wybranych
przykładach.
75.
Dziecko- istota bezbronna czy mały buntownik? Przedstaw problem na wybranych
przykładach literackich.
76.
Szekspirowski świat dobra i zła jako inspiracja dla literatury późniejszych epok. Omów
na wybranych przykładach.
77.
Motywy naprawy Rzeczpospolitej w piśmiennictwie politycznym i w literaturze
pięknej. Zaprezentuj na dowolnych przykładach.
78.
Wieś polska nakreślona z humorem, sentymentem, wiernie lub w krzywym zwierciadle.
Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
79.
Różne kreacje żon w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
80.
Sposoby ujęcia zdrady w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
przykładów.
81.
Motyw winy i kary w literaturze . Przedstaw temat na wybranych przykładach.
82.
Marzenia zgubą czy zwycięstwem? Rozważ temat na wybranych przykładach
literackich.
83.
Przedstaw i wyjaśnij relacje między jednostką a władzą na podstawie wybranych
przykładów literackich.
84.
Określ funkcje motywu kamienicy w wybranych przykładach literackich.
85.
Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw kariery polityczne,
awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym.
86.
Przedstaw i oceń wpływ kłamstwa na życie wybranych bohaterów literackich.
87.
Porównaj portrety zniewolonych Polaków w literaturze XIX i XX wieku.
88.
Motyw tułacza i pielgrzyma w literaturze XIX wieku. Omów sposoby przedstawiania
oraz jego znaczenie w wybranych utworach literackich.
89.
Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze XX wieku. Omów temat na
wybranych przykładach.
90.
Odwołania do literatury antycznej w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
91.
Analizując wybrane utwory, omów funkcje didaskaliów w dramacie.
92.
Różnice w sposobie rozumienia patriotyzmu. Omów problem w odwołaniu do
wybranego materiału literackiego.
93.
Literacki obraz cierpienia. Omów temat, odwołując się do literatury XX wieku.
94.
Przemiany wewnętrzne jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów
problem na wybranych przykładach.
95.
Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw problem na przykładzie wybranych tekstów
różnych epok.
96.
Prometeusz, Ikar, Syzyf – archetypy postaw w kulturze różnych epok. Omów ich
funkcjonowanie na podstawie wybranych utworów.
97.
Funkcje obyczajów i obrzędów w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych
przykładach.
98.
Literackie portrety córek. Omów na wybranych przykładach.
99.
Czy dzieła Moliera mogą "uczyć i bawić" współczesnego czytelnika/widza? Odpowiedz
na pytanie, dokonując interpretacji trzech wybranych utworów.
100. Wątki kryminalne w powieściach Camilli Lackberg. Omów na wybranych przykładach.
ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI:
101. Motyw dworku w literaturze i innych tekstach kultury. Wskaż różne sposoby jego
przedstawienia, odwołując się do wybranych przykładów.
102. Polskie powstania narodowe w literaturze i sztukach plastycznych. Zanalizuj wybrane
przykłady.
103. Impresjonizm jako konwencja literacka i malarska. Przedstaw różne sposoby realizacji
tej techniki twórczej.
104. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej
literaturze i filmie.
105. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takiej postaci
w wybranych dziełach literackich i filmowych.
106. Współczesne interpretacje sceniczne dramatów. Zanalizuj wybrane spektakle teatru
żywego lub telewizyjnego.
107. Sposoby tworzenia nastroju w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do
wybranych tekstów kultury.
108. Różnorodne ujęcia motywu końca świata i Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce.
Zaprezentuj je na wybranych przykładach.
109. Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych tekstach
kultury.
110. Motyw Stabat Mater w sztuce. Omów, analizując wybrane przykłady.
111. Dziecko w sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
112. Różnorodne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów problem, odwołując
się do literatury i sztuki współczesnej.
113. Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
114. Symboliczne znaczenie gestów w utworze literackim i dziele malarskim. Omów
zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury średniowiecznej.
115. Różne wykorzystania motywu tańca. Omów odwołując się do przykładów z literatury
i innych dziedzin sztuki.
116. Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów problem na
wybranych przykładach z literatury i sztuki.
117. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów jego
funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
118. Motyw diabła w literaturze i sztuce i jego funkcje. Omów na wybranych przykładach.
119. Motyw Apokalipsy. Przedstaw jego zastosowanie na wybranych przykładach
z literatury i sztuk plastycznych.
120. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich istotę i funkcje,
odwołując się do wybranych dzieł.
121. Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze i sztuce.
122. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
123. „Młodzi przeciwko starym”- odwołując się do wybranych przykładów, ukaż konflikt
pokoleń literackich jako zjawisko charakterystyczne dla różnego rodzaju przełomów
w sztuce.
124. Dziecko jako bohater literatury i innych dziedzin sztuki. Omów różnorodność ujęć
tematu na wybranych przykładach.
125. „Szary człowiek też jest bohaterem” – przedstaw współczesne literackie, malarskie
filmowe wizerunki tego bohatera.
126. Adaptacja filmowa a literackie pierwowzory. Omów i oceń zjawisko na wybranych
przykładach.
127. Szekspir w kinie. Zinterpretuj wybraną adaptację Szekspirowskiego dramatu.
128. Zjawy, upiory i wampiry jako bohaterowie literatury i filmu. Jaką funkcję pełnią
postacie fantastyczne w wybranych przez ciebie dziełach literackich i filmowych?
129. Obecność symbolu w literaturze i sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Omów
zagadnienie, wykorzystując dowolne przykłady.
130. Prowincja polska w literaturze i w filmie. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
131. Wojna jako sacrum i jako zło świata w literaturze i sztuce polskiej oraz powszechnej.
Omów na wybranych przykładach.
132. Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
133. Motyw Tatr i folkloru góralskiego w muzyce, malarstwie i literaturze młodopolskiej.
Zilustruj temat na wybranych przykładach.
134. Bóg w literaturze i malarstwie do XVI wieku. Przedstaw sposoby jego kreacji na
wybranych przykładach.
135. Różne funkcje dworku szlacheckiego w literaturze i malarstwie. Omów na dowolnych
przykładach.
136. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych
przykładów.
137. Motyw tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i w malarstwie. Przedstaw jego
najważniejsze realizacje.
138. Literackie i plastyczne obrazy morza. Porównaj ich funkcje w wybranych przykładach.
139. Scharakteryzuj klasycyzm jako sposób przedstawiania świata w literaturze i sztuce,
odwołaj się do wybranych przykładów.
140. Wizerunek anioła w literaturze i malarstwie. Porównaj wybrane dzieła sztuki.
JĘZYK:
141. Scharakteryzuj język wybranego bohatera z utworów Henryka Sienkiewicza.
142. Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie.
Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
143. Cechy języka wybranej subkultury. Przedstaw zagadnienie w oparciu o zebrany
materiał językowy.
144. Zaprezentuj komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych
autorów.
145. Językowe sposoby kreowania wizji świata w reklamie telewizyjnej. Przedstaw je na
wybranych przykładach.
146. Sposoby wyrażania agresji w języku współczesnych Polaków. Omów je na podstawie
materiału zaczerpniętego z języka potocznego.
147. Językowe środki wzmacniające ekspresję wypowiedzi. Scharakteryzuj je na podstawie
wybranych wypowiedzi bohaterów współczesnej literatury polskiej.
148. Wpływ rozwoju techniki na formę współczesnego języka potocznego. Omów problem
na podstawie wybranych przykładów.
149. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów
zagadnienie na wybranych przykładach tekstów kabaretowych.
150. Eufemizmy i wulgaryzmy występujące we współczesnych czasopismach. Omów
zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
151. Rola neologizmów w dziele artystycznym. Przedstaw ją, odwołując się do twórczości
Bolesława Leśmiana.
152. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Zbierz materiał i na jego
podstawie omów problem.
153. Barokowy obraz świata. Określ go, analizując warstwę językową wybranych utworów
należących do nurtu barokowej poezji metafizycznej.
154. Zapożyczenia językowe – moda czy konieczność? Uzasadnij swój sąd w oparciu
o konkretne przykłady.
155. Etykieta językowa różnych czasów i środowisk. Zanalizuj wybrane przykłady.
156. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj wybrane przykłady na przestrzeni
różnych epok.
157. Język reklam telewizyjnych i radiowych. Przeanalizuj zgromadzony materiał.
158. Na podstawie wybranych przykładów, zanalizuj język billboardów.
159. Analizując teksty przemówień politycznych , przedstaw cechy języka propagandy
politycznej.
160. Znaczenie wyrazów wieloznacznych na podstawie gier słownych, dowcipów i „złotych
myśli”. Zgromadź materiał językowy i zanalizuj go.
161. Teksty grup hip–hopowych na wybranych przykładach. Zanalizuj dobór środków
językowych i określ ich funkcje.
162. Język potoczny i gwara w mediach sportowych. Zanalizuj na wybranych przykładach.
163. Język bloga. Posługując się wybranymi przykładami, omów charakterystyczne cechy
dzienników internetowych.
164.
Funkcje i przydatność różnorodnych słowników. Zanalizuj zasób leksykalny
wybranych leksykonów.
Listę tematów obowiązujących w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie opracował
Zespół nauczycieli języka polskiego w składzie:
1. Anna Wiśniewska
2. Anna Włoch
3. Julita Dawidowicz - Kacprzak
4. Aneta Filipowicz
5. Joanna Przeobrażeńska
Pod względem merytorycznym oceny dokonano:
1. ………….……………………..
2. ………….……………………..
3. ………….……………………..
4. …………….…………………..
Download

Biografia w mediewistyce Doświadczenia i perspektywy badań nad