OCHRONA WYNALAZKÓW
procedury zgłoszeniowe oraz koszty
uzyskania
Warszawa, 27 czerwca 2011 r.
Marek Truszczyński - Departament Badań Patentowych - UPRP
PATENT
Art. 63 pwp
1. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku
w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP.
WYNALAZEK
„wynalazkiem jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do
opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego
rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka” (z
orzeczenia WSA - sygn. akt WSA 6 II SA 3937/02 oraz VI SA/Wa 1163/05)
Warunki wymagane do uzyskania patentu
Art. 24 pwp
Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki –
na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i
nadają się do przemysłowego stosowania.
Art. 25 pwp
1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu
techniki.
3
Warunki wymagane do uzyskania patentu
Art. 25 pwp
2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według
której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało
udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub
ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
sposób.
3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w
zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z
wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości
powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.
4. Przepisy ust. 1-3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek
dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu
techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe
zastosowanie
4
Warunki wymagane do uzyskania patentu
Art. 26
1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli
wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty ze stanu
techniki.
2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o
których mowa w art. 25 ust. 3.
Art. 27 pwp
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania,
jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub
wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
5
Art. 28 pwp
Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2)
wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub
gospodarczej oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w
świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
5)
programów do maszyn cyfrowych;
6)
przedstawienia informacji.
Art. 933 pwp
1. Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach formowania
się i rozwoju oraz zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z
sekwencją lub częściową sekwencją genu.
2. Za wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z
porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1,
lub moralnością publiczną, uważa się w szczególności:
1) sposoby klonowania ludzi;
2) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka;
3) stosowanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych;
4) sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej zwierząt, które mogą powodować
u nich cierpienia, nie przynosząc żadnych istotnych korzyści medycznych dla
człowieka lub zwierzęcia, oraz zwierzęta będące wynikiem zastosowania takich
sposobów.
Art. 29 pwp
1. Patentów nie udziela się na:
1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem
publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;
2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby
hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych
sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub
terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach;
przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin
stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.
2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto
biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie
lub selekcjonowanie.
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
Art. 31
1. Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu
powinno obejmować:
1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie
zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz
wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
2) opis wynalazku ujawniający jego istotę;
3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
4) skrót opisu.
9
OPIS WYNALAZKU
konieczne elementy
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
tytuł wynalazku
określenie dziedziny techniki
opis stanu techniki
ujawnienie istoty wynalazku
wskazanie korzystnych skutków wynalazku
objaśnienie figur rysunku
przykład(y) realizacji wynalazku
wskazanie możliwości przemysłowego stosowania
10
ZASTRZEŻENIA PATENTOWE
Art. 63.
Zakres
przedmiotowy
patentu
określają
zastrzeżenia
patentowe,
zawarte
w
opisie
patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć
do wykładni zastrzeżeń patentowych.
2.
11
Procedura przed UPRP
1. Dokonanie zgłoszenia
2. Badanie formalno-prawne
3. Przygotowanie sprawozdania o stanie techniki i przekazanie
zgłaszającemu
4. Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa ogłoszenie o
zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego
5. Badanie zdolności patentowej wynalazku
6. Decyzja o udzieleniu patentu (jeżeli wynalazek spełnia ustawowe
warunki)
7. Decyzja odmawiająca udzielenia patentu (jeżeli wynalazek nie spełnia
ustawowych warunków)
12
SPRAWOZDANIE O STANIE TECHNIKI
13
Funkcje sprawozdania o stanie techniki
• informuje zgłaszającego o wynikach poszukiwania
w stanie techniki
• daje pogląd na zdolność patentową zgłoszenia
• ułatwia zgłaszającemu podjęcie ewentualnych
dalszych kroków dotyczących zgłoszenia:
 przeredagowania zastrzeżeń przed publikacją
 rozszerzenie ochrony patentowej na inne
państwa, bazując na dokumencie pierwszeństwa
14
DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN W DOKUMENTACJI
Art. 37.
1. Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający
może, z zastrzeżeniem ust. 2, wprowadzać uzupełnienia i
poprawki do zgłoszenia, które nie mogą jednakże wykraczać poza to,
co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie wynalazku
w dniu dokonania zgłoszenia.
2. Zmiana zastrzeżeń patentowych w sposób rozszerzający
pierwotny zakres żądanej ochrony może być dokonana tylko do czasu
ogłoszenia o zgłoszeniu i przy zachowaniu ograniczenia określonego
w ust. 1.
15
Art. 19
1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia
pierwszeństwa za granicą, dowód dokonania zgłoszenia wynalazku, (…) w
Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa).
Art. 14
Pierwszeństwo do uzyskania patentu, (…) przysługuje w RP, na zasadach
określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego
prawidłowego zgłoszenia wynalazku, (…) we wskazanym państwie, jeżeli od tej
daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:
1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych;
16
Art. 40 pwp
Wynalazek, na który polska osoba prawna bądź
obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać
patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w
celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w
Urzędzie Patentowym.
Art. 3. 2.
Obywatel polski lub osoba prawna mająca odpowiednio
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do
dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego w
Urzędzie Patentowym i dołączenia jego tłumaczenia na
język polski. W tym przypadku przepisu art. 40 Prawa
własności przemysłowej nie stosuje się.
USTAWA
z dnia 14 marca 2003 r.
o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 598)
STRATEGIA OCHRONY PATENTOWEJ
Zgłoszenie
w UPRP
12 mies.
Zgłoszenie
PCT
Zgłoszenie
EPC
Przygotowanie
sprawozdania z
poszukiwań
Przygotowanie
sprawozdania z
poszukiwań
Publikacja
zgłoszenia
Publikacja
zgłoszenia
Wstępne
badanie
Badanie
zgłoszenia
Faza krajowa/regionalna
Zgłoszenie
w każdym
wybranym
państwie
Patent EP
FR DE
SP (Walidacja)
19
KOSZTY DOKONANIA ZGŁOSZENIA I UZYSKANIA
PATENTU
PL
Opłata za zgłoszenie
EPC
500 PLN
PCT
100 EUR
1330 CHF
(930 EUR)
Poszukiwanie
_____________
1050 EUR
1700 EUR
Opłata za
wyznaczenie
______________
500 EUR
_______________
Badanie
______________
1405 EUR
1675 EUR
(bad. wstępne)
90 PLN
790 EUR
_______________
Udzielenie patentu
+ publikacja
∑
590 PLN + ?
3845 EUR + ?
4305 EUR + ?
20
OPŁATY ZA OKRESY OCHRONY:
PL
I okres ochrony (1, 2 i 3 rok)
4 rok
5 rok
6 rok
7 rok
8 rok
9 rok
10 rok
11 rok
12 rok
13 rok
14 rok
15 rok
16 rok
17 rok
18 rok
19 rok
20 rok
EP
270 pln
100
210
260
300
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
i każdy następny
400 eur
500
700
900
1000
1100
1200
1350
Raport
roczny
2009
W 2009 r. do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 3.089 wynalazków w
trybie krajowym, w tym 2.899 wynalazków krajowych oraz 190
wynalazków zagranicznych, co oznacza łączny wzrost liczby zgłoszeń
wynalazków krajowych i zagranicznych w trybie krajowym w stosunku do
roku 2008 o ok. 13,5%. Wzrost zgłoszeń wynalazków krajowych wyniósł
16,5%.
Komisja
proponuje
wprowadzenie
jednolitego
patentu
europejskiego. Obowiązywałby on w 25 krajach członkowskich i
pozwoliłby obniżyć koszty procedury patentowej o około 80 proc.
Aby opatentować swój wynalazek w całej Unii, europejska firma musi
wydać nawet do 32 tys. euro. Dla porównania, w Stanach
Zjednoczonych koszty uzyskania patentu wynoszą średnio 1 850 euro.
W tym nowym systemie ochrony praw własności intelektualnej
uzyskanie patentu będzie kosztowało 680 euro, co znacznie ograniczy
koszty całej procedury.
Propozycje Komisji obejmują następujące zmiany:
• przyznany patent będzie automatycznie obowiązywał w 25 państwach
członkowskich, co uprości procedury administracyjne i obniży koszty
tłumaczenia
• wnioski patentowe można będzie składać w dowolnym języku − będą
musiały zostać przetłumaczone na jeden z języków roboczych
Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, francuski lub
niemiecki), lecz posiadacz patentu uzyska zwrot kosztów tłumaczenia
• do czasu wprowadzenia systemu tłumaczenia automatycznego
stosowane będą tymczasowe wymogi w zakresie dodatkowych
tłumaczeń.
Źródło: http://ec.europa.eu/news/business/110415_pl.htm
Dziękuję za uwagę
Marek Truszczyński
[email protected]
Download

T A L I S M A EC