GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) YEMLERINDE GUAR
UNU KULLANIMININ BÜYÜME PERFORMANSI VE YEM KULLANIMI
ÜZERINE ETKISI
EFFECTS OF GUAR SEED MEAL ON THE GROWTH PERFORMANCE
AND FEED UTILIZATION OF RAINBOW TROUT, Oncorhynchus mykiss
Assoc. Prof. Dr. Betül GÜROY, Assoc. Prof. Dr. Derya GÜROY
Doç. Dr. Betül GÜROY, Doç. Dr. Derya GÜROY
Yalova Üniversitesi Armutlu Vocational School, 77500, Armutlu - YALOVA
Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu, 77500, Armutlu - YALOVA
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
-Abstract-Bildiri Özeti-
A nutrition trial with rainbow trout, Oncorhynchus mykiss was undertaken to evaluate the
Bu araştırmada, balık unu yerine guar ununun gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus my-
effect of replacing dietary fishmeal (FM) protein with guar seed meal (GSM). A diet with
kiss) büyümesi üzerine olan etkilerini belirlemek için bir besleme denemesi yürütülmüştür.
FM as the main protein source was used as the control diet (FM). Four experimental diets
Kontrol yeminde temel protein kaynağı olarak balık unu kullanılmıştır. Balık unu proteini
were formulated to progressively replace 15% (GSM15), 30% (GSM30), 45% (GSM45) and
yerine % 15 (GU15), % 30 (GU30), % 45 (GU45) ve % 60 (GU60) oranında 4 tane daha
60% (GSM60) of FM protein. Eighteen fish per tank were randomly distributed into 15
deneme yemi hazırlanmıştır. Her tanka (450 lt) 18 adet balık yerleştirilmiş ve denemede 15
450-liter fiberglass tanks connected to a closed recirculation system. The diets were tested
adet tank kullanılmıştır. GU15 yemi ile beslenen balıkların spesifik büyüme oranı (SBO)
in triplicate for 12 weeks. The specific growth rate (SGR) of fish fed diet GSM15 were not
kontrol yemi ile karşılaştırıldığında aralarında farklılık bulunamamıştır. Yemdeki guar
significantly different compared to fish fed the FM diet. Feed intake (FI) tended to decrease
ununun artmasıyla yem tüketimi düşmüştür. Kontrol yemi ve GU15 yemleriyle beslenen
with increasing dietary GSM level. Rainbow trout fed FM and GSM15 had significantly
alabalıkların yem değerlendirme oranı, GU60 yemleriyle beslenen balıklarınkinden önemli
lower FCR compared with fish fed GSM60 (P < 0.05). The results of the present study
derecede daha düşüktür. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, balık unu proteini yerine %
showed that guar seed meal protein could be replaced fish meal protein at 15% in rainbow
15 oranında guar unu proteini ile yer değiştirmesinin balıkların büyüme ve yem kullanımını
trout diet without negative effect on growth performance.
olumsuz yönde etkilemediğini ortaya koymuştur.
Keywords: Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, guar seed meal, growth
Anahtar kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Oncorhynchus mykiss, guar unu, büyüme
194
195
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net