IŞIK Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15. , 16. ve 25. Maddelerine
ve Diğer Hususlara İlişkin
Senato Uygulama Esasları
Madde 15: Eğitim Öğretim Süreleri
1.
Işık Üniversitesinin 4 yıllık eğitim programlarından birini 7 yıl süreyle kayıtlı olarak izlemiş veya Meslek yüksekokullarında 2 yıllık
eğitim programlarından birini 4 yıl süreyle kayıtlı olarak izlemiş oldukları halde bazı derslerdeki başarısızlıkları veya eksik dersleri
nedeniyle mezun olamayanlara, başarısızlıklarını veya eksiklerini telafi edebilmeleri amacıyla Mütevelli Heyeti’nin belirleyeceği
kredi başına ücreti ödeyerek derslere kaydolma hakları tanınır.
Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, eksik veya başarısız derslerine kaydolabilmek için derslere kayıt dönemi
başlangıcından en az iki hafta önce, Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekolulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak
kaydolacakları dersleri bildirirler ve Fakülte Yönetim Kurullarının / Meslek Yüksekolulu Müdürlüğünün alacağı kararlar
çerçevesinde, Mütevelli Heyeti tarafından saptanan derse kayıt ücretlerini yatırarak, derse kaydolma haklarını kullanırlar. Bu
durumda olanlara öğrenci kimlik belgesi verilmez.
2.
Yedinci yılın sonunda veya 1. maddede söz konusu hakların kullanılması sonunda programlarının bütün yükümlülüklerini yerine
getirmiş olmalarına karşın Genel Not Ortalamaları (GNO) 2.00 dan az olduğu için diploma alamayan öğrenciler, önceden almış ve
sınavına girmiş oldukları derslerin arasından uygun gördüklerine, yaz öğretimi dahil, açıldıkları her dönemde yeniden kaydolarak
GNO’ larını istenen düzeye çıkarırlar.
Madde 16: Ders Programları ve Ders Yükleri
i)
Genel Not Ortalaması 3.25-4.00 arasında olan öğrenciler yarıyıl başına 27 krediyi aşmamak koşulu ile fazla ders
kaydolabilirler,
Genel Not Ortalaması 2.75-3.24 arasında olan öğrenciler yarıyıl başına 24 krediyi aşmamak koşulu ile fazla ders
kaydolabilirler,
Genel Not Ortalaması 2.00-2.74 arasında olan öğrenciler yarıyıl başına 21 krediyi aşmamak koşulu ile fazla ders
kaydolabilirler
Sınamalı durumundaki (1.50 ≤GNO < 2.00) ve tekrarlayan durumundaki (GNO < 1.50) öğrenciler fazla ders
kaydolamaz.
Son sınıf statüsünde ve GNO ≥ 2.00 olan öğrenciler yarıyıl başına 27 krediyi aşmamak koşulu ile fazla ders
kaydolabilirler.
ii)
iii)
iv)
v)
yüküne
yüküne
yüküne
yüküne
yüküne
Madde 25: Not Ortalamaları ve Başarı Durumu
Ders tekrarı:
“Başarılı” öğrenciler
GNO 2.00 olan başarılı öğrenciler, F notlu dersleri en geç kendi programları için ilk açıldığında tekrarlarlar. Ayrıca not
ortalamalarını yükseltmek amacı ile DD ve DC notu ile başarısız oldukları dersleri tekrar edebilirler. CC ve üstü bir not ile başarılı
olunan dersler tekrar edilemez.
“Sınamalı” ve “Tekrarlayan” statüdeki öğrenciler:
GNO < 2.00 olan bu öğrencilerin F aldıkları dersleri ilk açıldığında tekrarlamaları önerilmekle birlikte F notlu dersleri en geç
kendi programları için ilk açıldığında tekrarlama hakkı tanınabilir.
i)
ii)
iii)
Sınamalı durumundaki (1.50≤ GNO <2.00) öğrenciler istedikleri kadar DD veya DC tekrarı yaparlar ve normal ders
yükünü aşmamak koşulu ile yeni derslere kaydolabilirler.
Tekrarlayan durumunda ve GNO’ları (1.00≤ GNO <1.50) aralığında olan öğrenciler istedikleri kadar DD veya DC
tekrarı yaparlar ve normal ders yükünü aşmamak koşulu ile en fazla üç yeni ders alabilirler. Tekrarlayabilecekleri ders
kalmadığı takdirde normal ders yükünü aşmamak koşulu ilave yeni ders alabilirler.
Tekrarlayan durumunda ve (GNO <1.00) düzeyinde olan öğrenciler DD veya DC derslerin tümünü tekrarlamak
zorundalar ve yeni derse kaydolamazlar. Tekrarlayabilecekleri ders kalmadığı takdirde normal ders yükünü aşmamak
koşulu ile yeni ders alabilirler.
Yeni ders tanımı sadece üç ve dört kredilik dersleri ve GSF’nin iki kredilik meslek derslerini kapsar; bir kredilik ders veya
laboratuar veya iki kredilik laboratuar, TUR, HIST dersleri bu kapsamın dışındadır, her zaman alınabilir.
Yaz öğretiminde zorunlu ders tekrarı hükümleri uygulanmaz.
Yasal süresi tükenmekte olan öğrenciler: Onbir ve daha sonraki yarıyılında olan tekrarlayan ya da sınamalı lisans
öğrencilerine ve altıncı veya daha sonraki yarıyılında olan tekrarlayan ya da sınamalı önlisans öğrencilerine zorunlu DD ve DC
tekrarı, yeni ve fazla ders yükü kısıtları (yarıyıl başına 27 krediyi aşmamak koşulu ile) uygulanmaz.
Diğer Hususlar
Dizi dışı ders: Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan tekrarlayacakları ve/veya ilk defa alacakları derslere kayıt olmak ve bu arada
tekrarlanacak veya ilk defa alınacak dersler farklı yarıyıllarda bulunuyor ise en alttaki yarıyılın zorunlu derslerini öncelikle almak
zorundadırlar. Alınması gereken zorunlu dersler arasında çakışma durumunda öğrencinin programında ilerlemesini
sağlayacak ve mezuniyetini geciktirmeyecek biçimde, dizi gözardı edilerek, derse kayıt yaptırılabilir.
Programda bulunmayan dersler: Ders programlarında yeri / boşluğu olmayan dersler (zorunlu kredinin üstündeki dersler)
program dışı kredisiz alınır.
Önkoşul dersleri: Önkoşulu sağlanmayan derslere kayıt yaptırılamaz. Bununla birlikte eğer öğrenci önkoşul dersini bir kez DD
veya DC ile geçmiş ve daha sonra not yükseltme amacı ile dersi tekrarladığında F notunu almış olsa bile önkoşulu sağlamış
sayılır.
Seçime tabi dersler: Öğrenciler bir üst veya bir alt seneden de ders seçebilirler. HSS derslerine ve yabancı dil derslerine bu
kural uygulanmaz. Bölümler kabul edecekleri seçime tabi D2 (bölüm seçmeli), C( tamamlayıcı-fakülte seçmeli) ve H (sosyalBeşeri Bilimler seçmeli) tipi dersleri ilan ederler. F(serbest seçmeli) kategorisindeki dersler ilan edilmez, sınırsız seçmelidir,
ancak daha önce alınmış bir dersin benzeri veya daha dar kapsamlısı seçilemez (Örnek: Mühendislik Fakültesi öğrencileri Math
103 veya 104 alamaz).
Çakışan dersler: Öğrenciler, bir haftada birer saati çakışan en çok iki ayrı ders çiftine kaydolabilirler. Kredi taşımayan problem
saatleri çakışmadan sayılmaz. Laboratuar saatleri ile herhangi bir dersin çakışması durumunda laboratuara girmek zorunludur.
Yaz öğretiminde kaydolunan derslerde bir ders çiftinde en çok iki saat, toplamda ise en çok üç saat çakışmasına izin verilebilir.
Dersten çekilme: Öğrenciler, programlarının birinci yılında kayıt oldukları ilk iki yarıyılda aldıkları derslerden ve programları
boyunca F tekrarı olarak aldıkları derslerden çekilemezler. Öğrenciler dönem başına en fazla iki dersten çekilebilirler. Dersten
çekilme için danışmanın görüşü alınır.
Tekrarlayan durumunda ve (GNO < 1.50) düzeyinde olan öğrencilerin ders tekrarı koşulu uyarınca tekrarlanması gereken DD ve
DC dersi kalmadığı için fazla yeni derse kayıt olan öğrenciler DD ve DC notlu tekrarladıkları derslerden çekilemezler.
Ayrıca öğrenciler birinci yılın ilk kez alınan derslerinden çekilemezler; tekrar olarak alınan birinci yılın DD ve DC notlu
derslerinden ise dördüncü yarıyıldan sonra çekilemezler.
Öğrencilerin yazılı talebi üzerine açılan derslerde, dilekçeyi imzalamış olan öğrencilere:
a) Güz ve Bahar yarıyıllarında ders ekleme- ders bırakma süresinde ve sonrasında dersten çekilme izni verilmez.
b) Yaz öğretiminde dersi bırakma veya dersten çekilme durumunda ödenen ders ücreti iade edilmez.
Geç kayıt: Geç kayıt yaptıran öğrenciler, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücretine ek olarak geç kayıt ücreti öderler.
Akademik takvimde belirtilen geç kayıt dönemi bitiminden sonra iki hafta boyunca geç kayıt başvuruları Fakülte Yönetim Kurulları
/ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından karara bağlanır, daha sonraki tarihlerde geç kayıtlar Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ile yapılır.
Az ders yükü esasları: En az ders yükü, yarıyıl başına bir derstir.
Mezuniyet için üç ders kalması durumu: Öğrencinin son kayıt yaptıracağı yarıyılda mezuniyet için bitirme projesi dahil üç ders
kalmış olduğu durumlarda Mütevelli Heyet’inin belirlediği kredi başına ücret öder. Birden fazla olmamak koşulu ile aynı yarıyılda
bir kredilik ders ya da laboratuvar kaydı gerekiyorsa bu kayıt dördüncü ders olarak sayılmaz.
Çift Anadal ya da Yandal Programlarından ayrılma durumu:
Herhangi bir nedenle ÇAP veya Yandal Programlarından ayrılan öğrencilerin bu programlar çerçevesinde aldıkları ve başarılı
olarak tamamladıkları derslerden uygun kategoride kullanılabilen dersler (tamamlayıcı, bölüm seçmeli, vb.) notu ve kredisi ile
kendi bölüm programlarına sayılabilir. Uygun olmayan derslerle başarısız oldukları dersler genel not ortalamasını etkilemeyecek
şekilde FYK kararı ile. “kredisiz, program dışı” dersler olarak not çizelgesinde (transcript) yer alırlar. Bu şekilde kredisize çevrilen
F notları onur, yüksek onur derecesi ile mezuniyete engel teşkil etmez.
I işareti: Ödev, proje gibi dersin gereklerini, zorunlu nedenlerle zamanında yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Yarıyıl sonu
sınavına girmeyen öğrencilere “I” verilmez. Bu durumda verilecek not NP ( Not Present) işaretidir.
NP işareti: Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Öğrenci bütünleme sınavına da girmezse bu işaret F’ye dönüşür .
Ancak yarıyıl içi çalışmaların ağırlıklı olarak değerlendirildiği derslerde yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler
için ilgili öğretim üyesi yarıyıl sonu/ bütünleme sınav notunu sıfır kabul ederek farklı bir harf notu takdir edebilir ve bu notu NP
yerine işlenmek üzere akademik takvimde bütünleme sınav notlarının bildirildiği son tarihe kadar Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirir.
Bütünleme sınavına girme hakkı
Yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanmış fakat o sınavdan NP ya da F notu almış olan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı
tanınır. Laboratuar derslerinin ya da projeye dayalı derslerin bütünleme sınavına girme hakkı ancak o derslerin yarıyıl içi deney
ya da proje çalışmalarının ilgili öğretim üyesinin saptayacağı belirli bir yüzdesini tamamlamış olan öğrencilere tanınır.
Son sınıf F sınav hakkı:
(1) Tüm derslerini tamamlamış olup da, en çok iki dersten F notu bulunan öğrencilere, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu
derslere yeniden kayıt olmadan bir kez sınava girmek veya ilgili öğretim üyesinin uygun göreceği akademik bir çalışma yapmak
suretiyle başarılı duruma gelme imkânı sağlanabilir. Ancak F notlu dersler bitirme projesi ya da projeye dayalı tasarım dersi ise o
derslere yeniden kayıt olma zorunluluğu vardır.
(2) Sözü edilen sınavlarda alınabilecek en yüksek not DC ile sınırlıdır. Dolayısı ile öğrenciye sınav hakkı verilebilmesi için DC ile
sınırlı sınav notu ile matematiksel olarak genel not ortalamasını 2.00 düzeyine yükseltebilme imkânı bulunması gerekir.
(3) Girilen sınav veya sınavlarda DC notundan daha düşük geçer not alınırsa not yükseltme amacı ile DD veya DC notlu tercihan
son iki sınıfın iki dersi için ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu derslere yeniden kayıt olmadan bir kez sınav hakkı verilebilir
.
(4) Fıkra 1 ve 2 ‘de F notlu dersler için verilen sınav hakkı sonucu yeniden F notu alarak başarısız olan öğrenciler, başarısız
oldukları ders veya derslere kayıt olmak zorundadır. Kayıtlı olarak izledikleri ders veya derslerden gene F notu alırlarsa o yarıyıl
sonunda fıkra 1’ deki haktan yararlanabilirler.
(5) Bu imkânlardan yararlanma süreleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararlarında belirtilir. Bu süre izleyen derslere kayıt dönemini
aşamaz. Süre sonunda başarılı duruma gelen öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Programın tamamlanması sonucunda GNO < 2.00 olan öğrencilere sınav hakkı
Azami öğrenim süresini doldurmamış, tüm derslerini başarmış ve “F” notu olmadığı halde genel not ortalaması (GNO) 2.00’nin
altında olan öğrencilere, ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı ile, kendilerinin seçecekleri DD ve DC aldığı en fazla kuramsal (
projeye dayalı olmayan) iki dersten birer sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler sınava girecekleri dersin sınav ücretini öderler. Sınavlar,
izleyen yarıyıl başlangıcına kadar yapılır. İlan edilen tarihlerde sınava girmeyen öğrenciler sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
Bu sınavlar sonunda GNO’larını 2.00’nin üstüne yükseltemeyen öğrenciler, izleyen yarıyılda yarıyıllarda yeteri kadar derse kayıt
yaptırarak GNO’ larını yükseltebilirler.
İngilizce olarak verilen bir programda eşdeğer Türkçe ders alabilme koşulları: İngilizce olarak bir eğitim programını izleyen
öğrenciye mezuniyetini geciktirecek durumlarda kurum içi veya farklı üniversiteden en çok iki Türkçe ders almasına Fakülte
Yönetim Kurulu karar verebilir. Bu derslerden ancak bir tanesi farklı üniversiteden alınabilir.
Başarılı öğrencilere seçenekler: YAP, ÇAP ve Hızlandırılmış Yüksek Lisans seçenekleri Üniversite politikası olarak teşvik edilir.
Download

Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15