Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A.
Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane
stronie trzeciej, tak w całości, jak w części, bez pisemnej zgody Dyrektora OBRC SPEC S.A.
Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych
1.
Zakres
Opracowanie obejmuje wymagania techniczne dla, kupowanych przez SPEC S.A., metalowych
wyrobów budowlanych:
− kształtowników (kątowników,
ceowników,
dwuteowników,
teowników,
profili
zamkniętych),
− prętów,
− blach,
− profili zamkniętych (rur prostokątnych i kwadratowych)
przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych
metalowo – betonowych.
Metalowe wyroby budowlane przeznaczone do stosowania w konstrukcjach metalowych lub
konstrukcjach zespolonych metalowo – betonowych muszą posiadać świadectwo odbioru 3.1
wg PN-EN 10204 :2006.
2.
Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych
2.1.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
Metalowe wyroby budowlane gorącowalcowane przeznaczone do stosowania w konstrukcjach
metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo – betonowych wykonywane są ze stali
konstrukcyjnych (S) w gatunkach:
−
S235,
−
S275,
−
S355,
−
S420,
−
S450,
−
S460
wg PN–EN10025–2:2007 (stale konstrukcyjne niestopowe), PN–EN 10025–3:2007 (stale
drobnoziarniste po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym), PN–EN 10025–4:2007
(stale drobnoziarniste po walcowaniu termomechanicznym).
Gatunki stali róŜnią się własnościami mechanicznymi.
Gatunki stali konstrukcyjnych niestopowych mogą być dostarczane w grupach jakościowych:
−
S235 ⇒ JR, J0, J2;
−
S275 ⇒ JR, J0, J2;
−
S355 ⇒ JR, J0, J2, K2;
−
S450 ⇒ J0.
Gatunki stali drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym mogą być
dostarczane w grupach jakościowych:
−
S275 ⇒ N, NL;
−
S355 ⇒ N, NL;
−
S450 ⇒ N, NL.
strona 2/ 6
Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych
Gatunki stali drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym mogą być dostarczane w
grupach jakościowych:
−
S275 ⇒ M, ML;
−
S355 ⇒ M, ML;
−
S420 ⇒ M, ML;
−
S460 ⇒ M; ML.
Grupy jakościowe róŜnią się wymaganymi wartościami pracy łamania.
2.2.
Pręty do zbrojenia betonu
Pręty do zbrojenia betonu wykonywane są ze stali:
−
St0S-b, St3SX-b, St3SY-b, St3S-b (gładkie),
−
St50B, 18G2-b, 20G2Y-b (jednoskośne),
−
25G2S, 35G2Y, 34GS (dwuskośne)
wg PN–H–84023–06:1989/Az1:1996,
−
RB 300,
−
RB 400,
−
RB 500,
−
RB 400W,
−
RB 500W
wg PN–ISO 6935:1998.
2.3.
Blachy stalowe zimnowalcowane
Blachy stalowe zimnowalcowane wykonywane są ze stali:
−
DC01, DC03, DC04, DC05 (do obróbki plastycznej na zimno)
wg PN–EN 10130:2007,
−
wyŜszej jakości 08X, 10X,08Al, 10Al
wg PN–H–92129:1981,
−
zwykłej jakości: St0, St1X, St1Al, St2Al, St3SAl, St2SX, St3SX, St3S
wg PN–H–92131:1981.
2.4.
Blachy ocynkowane
ze stali:
−
DC0+ZE, DC03+ZE, DC04+ZE, DC05+ZE (ocynkowane elektrolitycznie)
wg PN–EN 10152:2009,
−
DX51D, DX52D, DX53D (ocynkowane ogniowo)
wg PN–EN 10142:2003, PN-EN 10147:2003.
2.5.
Profile zamknięte zimnowalcowane
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych gorącowalcowanych.
strona 3/ 6
Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych
3.
Dodatkowe wymagania dla metalowych wyrobów budowlanych (tab. 1)
Lp.
Grupa wyrobów
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ceowniki
Dwuteowniki
(zwykłe IPN,
równoległościenne IPE,
szerokostopowe HEA i
HEB)
Teowniki
S235
S275
S355
S450
JR
J0
J2
Blacha
Pręty płaskie (płaskowniki)
Pręty okrągłe gładkie
8.
Pręty kwadratowe
(kwadraty)
9.
Profile zamknięte
wykonane na gorąco
10.
Profile zamknięte zimnowalcowane
11.
Pręty do zbrojenia betonu
12.
Blachy stalowe zimnowalcowane
13.
Dodatkowe wymagania wg norm
Kątowniki
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
1.
Gatunek stali
Blachy ocynkowane
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10056–1:2000
PN–EN 10056 –2:1998/Ap1:2003
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10279:2003
PN–H–93400:2003
PN–H–93451:2007
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10034:1996/Ap1: 1999
PN–H–93407:1991
PN–H–93419:2006/Az1:2009
PN–H–93453:2004
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10055:1999
PN–H–93406:1991
PN–H–93406/A1: 1996
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10051 + A1: 1999/
Ap1:2003
PN–H–92129: 1981
PN–H–92131: 1981
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10058:2005
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10060:2006
PN–EN 10025–1:2007
S235
JR, J0,
S275
J2
S355
N
S450
M
S420
S460
St0S-b, St3SX-b,
St3SY-b, St3S-b
St50B, 18G2-b,
20G2Y-b,
25G2S, 35G2Y, 34GS
RB 300, RB 400,
RB 500, RB 400W,
RB 500W
DC01, DC03,
DC04, DC05,
08X, 10X,08Al, 10Al
St0, St1X, St1Al,
St2Al, St3SAl, St2SX,
St3SX, St3S
elektrolitycznie
DC0+ZE, DC03+ZE,
DC04+ZE, DC05+ZE
ogniowo:
DX51D, DX52D,
DX53D
PN–EN 10025–1:2007
PN–EN 10210–1:2007
PN–EN 10210–1:2007
PN–EN 10219–1:2007
PN–EN 10219–2:2007
PN–H–93215:1982
PN–EN 10131:2008
PN–EN 10131:2008
PN–EN 10143:2008
strona 4/ 6
Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych
4.
Normy powołane
PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli
PN–EN10025–2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN–EN 10025–1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1:
Ogólne warunki techniczne dostawy
PN–EN 10056–1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej –
Wymiary
PN–EN 10056–2:1998/Ap1:2003 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali
konstrukcyjnej – Tolerancje kształtu i wymiarów
PN–EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Tolerancje kształtu, wymiarów i
masy
PN–H–93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco – Wymiary
PN–H–93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco – Wymiary
PN–EN 10034:1996/Ap1: 1999 Dwuteowniki I i H za stali konstrukcyjnej –Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu
PN–H–93419:2006 Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na gorąco - Wymiary
PN–H– 93419:2006/Az1:2009 Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na gorąco Wymiary
PN–H–93452:2006 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco - Wymiary
PN–H–93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe
PN–EN 10055:1999 Stal – Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem,
walcowane na gorąco – Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów
PN–H–93406:1991 Stal – Teowniki walcowane na gorąco
PN–H–93406/A1: 1996 Stal – Teowniki walcowane na gorąco (zmiana A1)
PN–EN 10051 + A1: 1999/ Ap1:2003 Stal – Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na
gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej – Tolerancje wymiarów i
kształtu
PN–H–92129: 1981 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej wyŜszej jakości
PN–H–92131: 1981 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości
PN–EN 10058:2005 Pręty stalowe płaskie walcowane na gorąco ogólnego zastosowania Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN–EN 10060:2006 Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN–H–84023–06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu –
Gatunki
PN–ISO 6935–1:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie
PN–ISO 6935–1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935–2:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane
PN-ISO 6935–2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane – Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
strona 5/ 6
Wymagania techniczne dla metalowych wyrobów budowlanych
PN–ISO 6935–2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane – Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
PN–H–93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN–EN 10130:2007 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki
plastycznej na zimno – Techniczne warunki dostawy
PN–EN 10131:2008 Wyroby płaskie ze stali niskowęglowej i stali o podwyŜszonej granicy
plastyczności walcowane na zimno niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powłoką cynkową
lub cynkowo-niklową do obróbki plastycznej na zimno – Tolerancje wymiarów i kształtu (oryg.)
PN–H–92129:1981 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej wyŜszej jakości
PN–H–92131:1981 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości
PN–EN 10152:2009 Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie
do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy (oryg.)
PN–EN 10142:2003 Stal niskowęglowa –Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy (oryg.)
PN–EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły – Tolerancje
wymiarów i kształtu
PN–EN 10147:2003 Stal konstrukcyjna – Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
– Warunki techniczne dostawy (oryg.)
PN–EN 10025–3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 3:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
PN–EN 10025–4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 4:
Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
walcowaniu termomechanicznym
PN–EN 10210–1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN–EN 10210–2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN–EN 10219–1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy,
PN–EN 10219–2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości
statyczne
strona 6/ 6
Download

Spis treści