BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİLGEM
TÜBİTAK
Araştırma
Merkezleri
ARGE
Kolaylık
Birimleri
ARGE
Birimleri
Tarihçe
Türkiye Bilim
Teknik ve
Araştır a
Kuru u adıyla
Cemal Gürsel
tarafı da
kuruldu
TÜBİTAK
Siber Güvenlik
Enstitüsü
kuruldu
Elektronik
Araştır a
Ünitesi
kuruldu
Elektronik ve
Yarıiletke
Teknolojileri
Birimi
kuruldu
Bilişi
Teknolojileri
Enstitüsü
kuruldu
Ulusal
Elektronik ve
Kriptoloji
Araştır a
Enstitüsü
kuruldu
Bilişi ve Bilgi
Güve liği İleri
Teknolojiler
Araştır a
Merkezi
kuruldu
Temel
Bilimler
Araştır a
E stitüsü’ ü
Katılı ı
İleri
Teknolojiler
Araştır a
Enstitüsü
kuruldu
Yazılı
Teknolojileri
Araştır a
Enstitüsü
kuruldu
TÜBİTAK BİLGEM Başka lığı a Bağlı Bi i le
TÜBİTAK
Stratejik Planlama,
İş Geliştir e,
Program ve
Teknoloji Yönetimi
Başka
Yardı ılığı
Teknoloji
Transfer ve
Sa ayileştir e
Başka
Yardı ılığı
Kurumsal
Kaynak Yönetimi
Başka
Yardı ılığı
Test ve
Değerle dir e
Başka
Yardı ılığı
* Kamu Sertifikasyon Merkezi
TÜBİTAK BİLGEM’e Bağlı bir
Merkezdir.
BİLGEM
TÜBİTAK
BİLGEMılıTüdakikue'ula
i eBİLGEM,
ü ük ARGE
Tü ki Me
e' i kezidi
e ü. ük A -Ge
ılı da
merkezidir
ku ul uştu .
A aştı a /
A aştı e a /
Gelişti
Gelişti e
Da ış a lık
Da ış a lık
Test ve
DeğeTest
le di
ve e
Değe le di
Prototip
Üretimi
Eğiti
Eğiti
e
TÜBİTAK
SAYILARLA TÜBİTAK BİLGEM
İ sa Ka ağı ız
Lisans
TÜBİTAK
Doktora
: 153
Yüksek Lisans : 605
Lisans
: 759
Ar-Ge
Öğre i
Durumu
Yüksek
Lisans
Ar-Ge
Destek
Yönetici
Personel
Gurubu
Doktora
Yönetici
Destek
Kadrolu Personel
Personel
Türü
Proje Personeli
Proje Personeli
Kadrolu Personel
: 1120
: 645
: 1400
: 301
: 64
İ sa Kay ağı ız
TÜBİTAK
BİLGEM
TÜBİTAK
TÜBİTAK
BİLGEM ARAŞTIRMA ALANLARI
ve ALT YAPISI
BİLGEM A aştı
a Ala la ı
TÜBİTAK
BİLGEM A aştı
a Ala la ı
TÜBİTAK
BİLGEM O ga izas o
TÜBİTAK
BİLGEM Ku u sal Yapıla
Stratejik
Pla la a, İş
Geliştir e,
Program ve
Teknoloji Yönetimi
Başka Yardı ılığı
a
TÜBİTAK
Teknoloji
Transfer ve
Sa ayileştir e
Başka
Yardı ılığı
Kamu
Sertifikasyon
Merkezi
Test ve
Değerle dir e
Başka
Yardı ılığı
Kurumsal
Kaynak
Yönetimi
BİLGEM Ku u sal
TÜBİTAK
Stratejik Pla la a, İş Geliştir e, Progra ve Tek oloji
Yö eti i Başka Yardı ılığı
• Stratejik Planlama ve Süreç Yönetim Birimi
• İş Gelişti
• P og a
e e Müşte i İlişkile i Bi i i
Yö eti i e İzle e Ofisi
• Teknoloji Yönetimi ve Trend Analizi Birimi
BİLGEM Ku u sal
TÜBİTAK
Tek oloji Tra sfer ve Sa ayileştir e Başka Yardı
• Ü ü Ge çekleşti
• Tü leşti
• Ö Ü eti
ılığı
e Destek Bi i i
e e Test Bi i i
e P ototip Ge çekleşti
e Bi i i
• E teg e Lojistik e Müşte i Destek Bi i i
• “a a ileşti
e e Tek oloji T a sfe Ofisi
BİLGEM Ku u sal
TÜBİTAK
Test ve Değerle dir e Başka Yardı
ılığı
•
Test e Değe le di
•
Bilgi Gü e liği La o atu a ı ı Koo di as o u
e La o atu a ı
• TEMPEST, Kripto Analiz, COMSEC, Ortak Kriterler,
Yazılı
Test e Kalite Değe le di
Rada Pe fo
e Me kezi e
a s e İz A aliz Me kezi
BİLGEM Ku u sal
TÜBİTAK
Kamu Sertifikasyon Merkezi
• Elekt o ik İ za Hiz etle i
• Elekt o ik Kişi Doğ ula a
• Tü
İş “ü eçle i e “ahte ilik e
Tah ifata Ka şı E le le Gelişti
e
TÜBİTAK
İLERİ TEKNOLOJİLER
ARAŞTIRMA ALTYAPI“I
BİLGEM Alt Yapı / La o atu a la
TÜBİTAK
BİLGEM Alt Yapı / La o atu a la
TÜBİTAK
ANTEN TA“ARIM VE ARAŞTIRMA LABORATUVARI ATAM
Tasa ı
e Gelişti
e
•Radar Antenleri
•EW Antenleri
•GSM Antenleri
•DF Antenleri
•Mikrodalga Antenleri
•Uydu Antenleri
TÜBİTAK
BİLGİ GÜVENLİĞİ Rİ“K ANALİ)İ BİRİMİ
TÜBİTAK
Risk Analizi sayesinde;
•“iste i gü e li e gü e siz oktala ı ı
•Etki p oje
•Mali et etki
ali et hesa ı e kapsa
e gü e li tasa ı
•Cihazla ı işlet e e kulla ı
esi
ta i i
apıl ası
politikala ı ı
•İş e e i akışla ı ı daha doğ u ol ası
hedeflenmektedir
eli le
eli le
esi
COMSEC LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Bilgi Gü e liği BG ü ü le i i ,
illi COM“EC k ite le i e u gu luğu
ko usu da test, da ış a lık e eğiti
• COMSEC BG Ürün Testi
• COM“EC BG Ü ü Da ış a lığı
• COM“EC Eğiti i
hiz etle i
ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİLERİ ARGE LABORATUVARI
TÜBİTAK
• A laşıla ili lik Testle i
• Ha e leş e e i liliği e hiz et kalitesi testle i
• “i il e aske i ses kodla ı ı, ihaz e siste le i değe le di il esi
• Akustik e sa ısal katıştı
a
• Fa klı akustik o ta la ı
e zeti i kokpit içi, ta k, uçak, helikopte ,
loka ta, ko se , açık ha a
• Dil ağı lı e dilde
. o ta la
ağı sız tek olojile
içi ses e i ta a ı oluştu
a, ka ıt e
o taj
ELEKTRO-OPTİK VE LA)ER “İ“TEMLERİ LABORATUVARI
• Lazer teknolojilerinin elde edilmesi ve yeni lazer
tek olojile i i gelişti il esi
• “e est Uza Optik Ha e leş e “iste le i A -Ge çalış ala ı
• Fi e optik ha e leş e siste le i A -Ge çalış ala ı
• Kuantum kriptoloji ve ilgili Ar-Ge faaliyetleri
• Laze dışı daki ışı a ka akla ı a da alı
Optik sistemler Ar-Ge faaliyetleri
• Adaptif Optik (AO) sistemler ile ilgili Ar-Ge faaliyetleri
TÜBİTAK
İLERİ GENOM ARAŞTIRMA VE BİYOENFORMATİK LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Tüm Genom Dizileme
• Tüm Exome Dizileme
• RNA-Seq Dizileme
• Standart Analiz
• Deta lı A aliz
• Gü e lik, “ağlık e Ta ı /Gıda gü e liği
ala ı da kulla ıla BİYO“EN“ÖR TABANLI
TANI CİHA)LARI
KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARAŞTIRMA LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Hidrojen, Argon ve Azot sinterleme teknolojisi
• Yüksek sı aklık e Vaku da ka ak tek olojisi
• Vaku
o ta ı da Katot e E-gun test ve karakterizasyon teknolojisi
• Metal ince film ile katot kaplama teknolojisi
• Malzeme Karakterizasyonu teknolojisi
• P o atik e İzostatik P esle e tek olojisi
• Mikrodalga Vakum Tüp (Magnetron, TWT)
alt apı gelişti
e tek olojisi
• Termiyonik Katot, Magnetron ve TWT
p ototip alt apısı gelişti
e tek olojisi
KRİPTO ANALİ) LABORATUVARI
TÜBİTAK
• Gü e lik u gula ala ı da kulla ıla p otokol a alizi, tasa ı la ı
e k iptog afik algo it ala ı
• De let ku u la ı içi k iptoloji sta da tla ı ı ta ı la
• K iptog afik testle i
apıl ası
• Be ze siz k ipto algo it ala ı e p otokolle i i
tasa ı ı
ası
KÜRE“EL YAKIN ALAN ÖLÇÜM “İ“TEMLERİ LABORATUVARI
•
GHz f eka s a dı a kada ola
.
parametrik ölçümleri
•
o utlu ışı a dese le i çıka ıl aktadı
o utlu a te le i
TÜBİTAK
ORTAK KRİTERLER TE“T LABORATUVARI
• OK Ü ü Değe le di
esi
• OK Ko u a P ofili Değe le di
• OK Da ış a lık
• OK Eğiti i
• Kripto Modülü Uygunluk Testi
esi
TÜBİTAK
RADAR PERFORMAN“ VE İ) ANALİ) LABORATUVARI
• Elekt o a etik ad as o
a a aske i e si il siste le e ka şı
RE“’le i etkile i i i ele e
• Çeşitli ada , se üsefe
ge çek oğ afi ko u
e
uha e e siste le i i
e zeti i
e pa a et ele kulla ıla ak a alizi
• Analiz ve benzetim sonuçlar ileri düzey grafik
sergileme ve otomatik raporlama
TÜBİTAK
RF TA“ARIM VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
•
GHz f eka s a dı a kada tasa ı
e gelişti
TÜBİTAK
e ka ili eti e
sahip pe so el e alt apı
• La o atu a da
GHz’e kada ge çekle e, test e ölçü
apıla ile RF/ ik odalga alt apısı
• Mili et e dalga a dı da apıla tasa ı la
COB (Chip On Board)
• MCMs (Multichip Modules)
TEMPE“T TE“T MERKE)İ
TÜBİTAK
• Gizlilik de e eli ilgi işle e tü
uçak, ta k, füze u du
ihaz, siste
. NATO “DIP
/
Re ui e e ts A d E aluatio P o edu es
e platfo
la ı
NATO TEMPE“T
e M“T
- A Tü k
“ilahlı Ku etle i TEMPE“T “ta da tla ı dokü a la ı a gö e
TEMPEST testleri
• Elektronik ekipman ve sistemlerin TEMPEST testleri
• Eğiti
hiz etle i
• Da ış a lık hiz etle i
• A aştı
a e gelişti
e hiz etle i
ge i,
YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
• YİTAL, Tü ki e’ i
TÜBİTAK
a ıiletke tek olojile i de tü de e IC I teg ated
Ci uit ü eti i apa tek la o atu a ıdı
•
.
μ
“iGe HBT BiCMO“ e LDMO“ tek olojile i i gelişti il esi
• E teg e de e ü eti
tek olojile i, tasa ı
e a ı iletke se sö le i alatı
• Akıllı ka tla ı e teg e de e tasa ı la ı
• Tü de e tasa ı ı,
aske ü et e, pul işle e
(wafer processing), pul üzerinde test (wafer probing),
kılıfla a, de e testi e aşla dı
a sü eçle i
• Kripto tümdevreleri
• Rado gazı e fotodedektö ü eti
sü eçle i
YA)ILIM TE“T VE KALİTE DEĞERLENDİRME LABORATUVARI
• Yazılı
test e kalite değe le di
TÜBİTAK
e, doğ ula a
• Test pla la ı hazı lama ve azılı la ı gelişti me
• Yazılı , “iste
e Kabul testlerini ge çekleşti me e so uçla ı apo la
• Regresyon (yineleme) testleri
• Yapıla ili lik, Güvenilirlik, Taşı a ili lik, Etkinlik, Kulla ıla ili lik ve Test
edilebilirlik ko ula ı a ait değe le di
• “tatik Kod A alizle i i
• T“ I“O/IEC
• T“
apıl ası
CO“T ü ü değe le di
EBY“ azılı la ı değe le di
• Yük testleri
• Eğiti
e
e Da ış a lık hiz etle i
esi
esi
a
TÜBİTAK
EN“TİTÜLER VE
FAALİYET ALANLARI
Ulusal Elekt o ik e K iptoloji A aştı
a E stitüsü UEKAE
TÜBİTAK
GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖ)ÜMLERİ
KRİPTOLOJİK ANAHTAR YÖNETİM “İ“TEMLERİ
AKILLI KART VE KİMLİK DOĞRULAMA “İ“TEMLERİ
ELEKTRONİK “ERTİFİKA YÖNETİM ÇÖ)ÜMLERİ
ELEKTRONİK İ“TİHBARAT ÇÖ)ÜMLERİ
ELEKTRO-OPTİK VE LA)ER “İ“TEMLERİ
ÇOKLU ORTAM TEKNOLOJİLERİ
İLERİ GENOM ARAŞTIRMA VE BİYOENFORMATİK
YARIİLETKEN TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA
Bilişi
Tek olojile i E stitüsü BTE
TÜBİTAK
GÜVENLİ HABERLEŞME ÇÖ)ÜMLERİ
VERİ KIYMETLENDİRME ÇÖ)ÜMLERİ
“İVİL HAVACILIK ÇÖ)ÜMLERİ
RAYLI ULAŞIM “İ“TEMLERİ
ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİVLEME “İ“TEMLERİ
ELEKTROMANYETİK VE ANTEN “İ“TEMLERİ
YÜK“EK GÜÇ MİKRODALGA “İ“TEMLERİ
BULUT BİLİŞİM ÇÖ)ÜMLERİ
“U ALTI “AVUNMA “İ“TEMLERİ
ANTEN TA“ARIM VE ARAŞTIRMA
“AVUNMA “İ“TEM ÇÖ)ÜMLERİ
KATOT VE MİKRODALGA VAKUM TÜP ARŞ.
KÜRE“EL YAKIN ALAN ÖLÇÜM “İ“TEMLERİ
RF TA“ARIM VE GELİŞTİRME LABORATUVARI
Te el Bili le A aştı
a E stitüsü TBAE
TÜBİTAK
Özellikle Mate atik e Fizik ala la ı da
Te el e u gula alı a aştı
a so u la ı ı o ta a ko
ak
Te el e u gula alı a aştı
a so u la ı ı çözü le ek e a çözül esi e a dı
ı ol ak
İle i Tek olojile A aştı
a E stitüsü İLTAREN
Test, Ölçü , A aliz e Değe le di
TÜBİTAK
e Alt apıla ı ı Ku ul ası
Elekt o ik Ha p Ala ı da Yazılı , Do a ı
e Teçhizat Gelişti
e
Elekt o ik Ha p Tek ik e Taktikle i i Gelişti il esi e “ü eçle i i Oluştu ul ası
Siber Güvenlik Enstitüsü SGE
TÜBİTAK
“ız a Testle i e Gü e lik De etle ele i
Bilgi Gü e liği Yö eti i
Dijital Adil Analiz
Bilgisa a Ola la ı a Müdahale Eki i BOME
Bilgi Gü e liği Eğiti le i
BTK ile Ulusal Gü e lik Tat ikatla ı
Yazılı
Tek olojile i E stitüsü YTE
Yazılı
“iste
Mühe disliği
Yazılı
“ü eç Yö eti i
Ve i e Bilgi Mühe disliği
İş )ekası U gula ala ı
Kurumsal e-dö üşü
E-dö üşü
A alizi e Pla la a
Da ış a lığı
TÜBİTAK
TÜBİTAK
GÜVENLİ
HABERLEŞME
ÇÖ)ÜMLERİ
EMNİYETLİ IP TERMİNALİ MİL“EC-4)
• IP e P“TN ağla üze i de e
i etli ha e leş e
• Uçtan uca emniyetli ses, görüntü ve data iletimi
• NATO “CIP e Ti a i “IP ü ü le i u u luluğu
• MİLCEP e MİL“EC e
i etli telefo la ile i likte çalışa ili lik
• Milli e AE“ k ipto algo it ala ı
• Doku
atik ek a ile kola kulla ı
TÜBİTAK
MİLLİ KRİPTOLU CEP TELEFONU MİLCEP-K2)
TÜBİTAK
• NATO “CIP desteği
•
Ba t e GPR“ Class
, EDGE Class
• K iptolu e a Açık ses/dos a ileti i
• K iptolu e a Açık a lık
esajlaş a
• İ giliz e e Tü kçe dil seçe eği
•
Gİ)Lİ dahil gizlilik de e esi e kada
gü e li ha e leş e
, C“D V.
, V.
desteği
MİLLİ TEL“İ) “E“ EMNİYET CİHA)I MİL“EC-3)
• HF/VHF/UHF hatla ı ile e
TÜBİTAK
i etli ses e e i ha e leş esi
• Es ek a a üz sa esi de çok sa ıda ses, e i e ad o ihazı ile
u u lu çalışa il e
• Uçak, helikopte , ge i, e istas o la ı gi i tü
uygunluk
• A ahta la a ili Milli e NATO k ipto
• TEMPE“T e k ipto o a lı
odla ı
aske i platfo
la a
GIGABIT AĞ GÜVENLİK CİHA)I AGC-G)
TÜBİTAK
• IP/Ethe et üze i de gü e li ha e leş e
• Noktada
• Pe fo
okta a e oktada çok okta a Giga it hızı da e i ileti i
a s:
M ps kı
ızıda kı
ızı a, tek ö de
• IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
• “NMP ta a lı Gü e lik Yö eti
Me kezi
• EMI/EMC ve TEMPEST uyumlu
•
Hİ)METE Ö)EL gizlilik de e esi de
e i gü e liği
GIGABIT IP KRİPTO CİHA)I IPKC-EG)
TÜBİTAK
• IP/Ethe et üze i de gü e li ha e leş e
• Noktada
okta a e oktada çok okta a Giga it hızı da e i ileti i
• Pe fo a s:
M ps kı
otomatik/manuel tünel
ızıda kı
ızı a, tek ö de ,
• IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
• “NMP ta a lı Gü e lik Yö eti
Me kezi
• EMI/EMC ve TEMPEST uyumlu
•
Gİ)Lİ gizlilik de e esi de e i gü e liği
IP KRİPTO CİHA)LARI IPKC-G)
TÜBİTAK
• IP/Ethe et üze i de gü e li ha e leş e
• Noktada
okta a e oktada çok okta a Giga it hızı da e i
iletimi
• Pe fo
a s:
M ps kı
ızıda kı
ızı a, tek ö de ;
otomatik/manuel tünel
• IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, SNMP, FTP
• “NMP ta a lı Gü e lik Yö eti
Me kezi
• EMI/EMC ve TEMPEST özellikli
•
Gİ)Lİ gizlilik de e esi de e i gü e liği
IPKC-EG ve IP-YM YÖNETİM MERKE)LERİ
• Web kulla ı ı a a üzü
• İste
i – Sunucu mimarisi
• Rol ta a lı kulla ı ı etkile di
e
• Akıllı ka t ta a lı ki lik doğ ula a
• Log ve Raporlama
• Çevrimiçi yedekleme
• E-posta u a ısı, MIB-grafik görüntüleme,
alarm yönetimi, dahili FTP sunucu,
SNMPv3
TÜBİTAK
IP ANAHTAR YÖNETİM MERKE)İ IP-AYM)
• IPKC-G/AGC-G ihazla ı içi a ahta
TÜBİTAK
ö eti i
• AYM, IPKC-G/AGC-YM u u luluğu
• AÜ&İC ta afı da a ahta ü eti i
• A ahta Yö eti i dağıtı ı,
uhase esi, i hası, ala
konfigürasyonu)
• “e tifika Yö eti i AÜ&İC ile ü eti ,
çe i
içi dağıtı ı, uhase esi, iptali
• Akıllı ka t ta a lı kulla ı ı ta ı la a
• Coğ afi e fiziksel edekle e
izle e e
KRİPTOLU U“B BELLEK CİHA)I “IR e “IR-S)
TÜBİTAK
• Do a ı sal şif ele e apısı
• A il sil e e ku ala a a ahta ı
• Yazma-ko u a a ahta ı
• COM“EC, EMC, EMI e TEMPE“T gü e liği e ö elik kı
• Da ele e da a ıklı kasa
• Milli algoritma
• SIR-S: Kriptolu Taşı a ilir
Sa it Disk Cihazı
• 250GB/500GB bellek
ızı si ah a ı ı
TAŞINABİLİR ÇEVRİMDIŞI KRİPTO CİHA)I VERİ“AR
• Do a ı sal gü e li e i sakla a, şif ele e e çöz e
• Li u ta a lı gü e li işleti
siste i
• ÇEVRİMİÇİ e ÇEVRİMDIŞI çalış a
•
odla ı
GB Çe i dışı, GB Çe i içi kulla ı ı ala la ı
• Toplam 8GB veri saklama kapasitesi
• Boyutlar: 51 x 91 x 14 mm
• Ağı lık:
g
TÜBİTAK
“ENKRON VERİ KRİPTO CİHA)I “VKC
TÜBİTAK
• E PCM li kle i e ki alık hatla üze i de gü e li ha e leş e
• MiLAY-1 milli anahtar yükleyici ile ya da TAFICS Elektronik Anahtar
Yönetim Sistemi
• Milli algoritma
• Pe i odik ola ak k ipto a ahta la ı ı değişti
e
• E1-PCM li kle i deki çe çe eli a da çe çe esiz
şif ele e kapasitesi
ka alı ta a ı ı
TEL“İ) AĞ HABERLEŞME “İ“TEMLERİ TAH“İ“
• U gu telsiz f eka sla ı da gü e li, ses e e i ha e leş e siste i
• “t atejik e taktik saha u gula ala ı
MİS-MESAJ İŞLETİM SİSTEMİ
BARBAROS-GERÇEK ZAMANLI AĞ İŞLETİM SİSTEMİ
TAGEC-TELSİZ HABERLEŞME AĞ GEÇİT CİHAZI
TÜBİTAK
DO“T DÜŞMAN TANIMA TANITMA “İ“TEMİ M K IFF
• Mod / Mod so gu e e apla ı içi eş za a lı ola ak
şif ele e/ şif e çöz e
• COM“EC e TEMPE“T o a lı
• Tak/“ök ihaz apısı
• STANAG 4193 uyum
• Milli Mod/NATO Modu
• MIL-STD-461E
• NATO SDIP 27/A TEMPEST
TÜBİTAK
UYDU HABERLEŞME KRİPTO “İ“TEMİ GÖKTÜRK-1)
TÜBİTAK
• GÖKTÜRK- U dusu ile “a it e Mo il Ye İstas o la ı a ası da “-Bant ve
X-Ba t li kle i üze i de ha e leş e
• Uyduya gönderilecek komutlar ve uydudan indirilecek görüntünün
gü e liği
Anahtar Yönetim Merkezi
G-DCUA K ipto Modülü Ye İstas o u Şif ele e e Şif e Çöz e Bi i i
S-DCUA Modülü U du Şif ele e e Şif e Çöz e Bi i i
DİRAK ANAHTAR ÜRETECİ e *H“M DONANIM GÜVENLİK MODÜLÜ
TÜBİTAK
• Milli HSM çözümü
• Milli o a lı astgele sa ı ü ete i
• Milli akıllı ka t AKİ“ ta a lı ki lik doğ ula a
• K iptog afik a ahta
e e ile içi gü e li sakla a o ta ı
• Güvenli yedekleme ve geri yükleme
• Ortak Kriterler (Common Criteria) EAL4+
o a lı gö ülü azılı
•
adet fiziksel saldı ı tespit se sö ü
*HSM (Hardware Security Module)
FAK“ GÜVENLİK CİHA)I FGC-2)
• Gü e li faks ha e leş e hattı ı sağla
TÜBİTAK
ası
• PC ta a lı faks ha e leş esi i k iptola a il e
• Me ut kulla ıla faksla da a ola kı
ol ası ı ö ü e geçil esi
• Düşük
ali et
ızı/si ah ilgi i
i a ada
FAK“ ANALOG “AYI“AL DÖNÜŞTÜRÜCÜ FA“D-1)
• T.
p otokolü e gö e çalışa k ipto a a i i i ge ekti
A a i i siz Faks k iptola a özelliği
•
,
• NATO “DIP
,
,
e
it/s e i hızla ı
/A TEMPE“T sta da dı a u gu luk
TÜBİTAK
e e faksla ı
GÜVENLİ ME“AJLAŞMA “İ“TEMİ GM“
• “t atejik, ope atif e taktik saha
• Tek i
• E işi
esajlaş a siste i
üşte ek siste le hızlı, doğ u, gü e li e kesi tisiz
• Milli k ipto algo it ası desteği
de eti i
• Açık a ahta alt apısı PKI
TÜBİTAK
esajlaş a
GÜVENLİ ME“AJLAŞMA İ“TEMCİ“İ GMİ
• Dizi e işi i e kulla ı ıla a ası
• Platfo
ağı sız azılı
• Ö elik
eka iz ası
• Mesaj gü e liği
• Ki lik doğ ula a
• Mesaj e işi
de eti i
ileşe i
esaj ileti i
TÜBİTAK
Dİ)İN “İ“TEMİ “UNUCU“U D““
• “e tifika ilgile i i gü e li ola ak hi e a şik apıda sakla
e su ul ası
• Üst düze gü e lik politikala ı ta ı la a i ka ı
• Ulusal askeri ve kurumsal ihtiyaçlara uygun
• Ulusla a ası sta da tla a u gu luk
• Platfo
ağı sız çalışa il e
TÜBİTAK
ası
“RC
A e “RC
• Noktada
•
, ,
.
“AYI“AL RADYO CİHA)LARI
okta a ad o li k ha e leş e
e
GHz çalış a f eka sla ı
• PDH e “DH Mi ed
•
ode çalış a
16-32-64xE1, 1-2-4xE3, STM1-o, Gigabit Ethernet
• IDU İç Bi i
, ODU Dış Bi i
e
odüle
• Geliş iş fo ksi o lu kulla ı ı dostu Yö eti
apı
Me kezi
TÜBİTAK
“E“ ÇOKLAYICI CİHA)I MDX“-E1)
• 12 ya da 24 ses kanal çoklama
• “a t al a da a o e ta afı da kulla ıla ili lik
• Yazılı
ko t ollü e iş e alış ses se i e a a ı
• Dahili zil üreteci
• AC ve DC güç beslemesi
• RS232 seri porttan denetim
TÜBİTAK
SU ALTI TELEFONU (SATEL)
• “u altı telefo
e telg af
• Üç transdüser
• “eçile ili çalış a f eka sı
TÜBİTAK
“EVİYE DÖNÜŞTÜRÜCÜ TÜMDEVRE“İ NDT“
TÜBİTAK
• LCC
se a ik kılıf içi de tek kı ık V CMO“ tü de esi
a ak
ağla tısı ile FPGA e NTD“ Na al Ta ti al Data “ ste MIL-SDT1397C
tipi a a üze sahip aske i do a ı
a tık se i ele i a ası da gi işli
çıkışlı dö üştü ü ü işle i gö ü .
Not: sade e gö sel kulla ıla ili .
KRİPTOGRAFİK ALGORİTMA, PROTOKOL VE MİMARİ TA“ARIM KAM
TÜBİTAK
• K iptog afik algo it a tasa ı ı
• K iptog afik p otokol tasa ı ı
• Kriptografik mimari
• Gü ültü işle e fo ksi o u tasa ı ı, astgele sa ı ü eteçle i i
i ileşti il esi
• K iptog afi ko usu da eğiti
e da ış a lık
TÜBİTAK
KRİPTOLOJİK
ANAHTAR YÖNETİM
“İ“TEMLERİ
ELEKTRONİK KRİPTO ANAHTAR DAĞITIM “İ“TEMİ EKADA“
• Otomatik anahtar üretimi
• Değişti ile ili hi e a şik dağıtı
i a isi
• Diğe EKM“’le le elekt iksel ol a a
• Dial-up/telsiz/u du iletişi i
• Muhasebe bilgilerinin
otomatik gözlenmesi
ağla tı
TÜBİTAK
KAYC-S/N (NATO) ve KAYC-“ MİLLİ
KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHA)LARI
TÜBİTAK
• K iptog afik a ahta la ile e ile i şif eli ola ak sakla a e taşı a
• Çeşitli a ahta
ükle e/uç k ipto ihazla ı a akta
• "NATO ÇOK Gİ)Lİ" gizlilik düze i e altı
• Milli fo
atlı a ahta sakla a e ükle e
a
KRİPTO ANAHTAR YÜKLEME CİHA)LARI KAYC-32 ve KAYC-10)
• Ve i iletişi i apa
ihazla a çe i dışı a ahta
ükle e
KAYC-10
Her türlü NATO gizlilik seviyesinde (NATO TOP SECRET dahil)
kulla ıla ili lik o a ı
10 adet anahtar saklama kapasitesi
KAYC-32
32 adet anahtar saklama kapasitesi
TÜBİTAK
KRİPTO ANAHTAR OKUMA CİHA)I KAOC-8)
• Delikli şe it üze i deki a ahta
a ahta
ilgile i i k ipto ihazla ı a e a
ükle e ihazla ı a akta
a
• Her türlü NATO gizlilik seviyesinde (NATO TOP SECRET dahil)
kulla ıla ili lik o a ı
• Optik anahtar okuma
• KAYC-10(B), KYK-13 gibi Anahtar Yükleme
Cihazla ı ile u u luluk
TÜBİTAK
TÜBİTAK
AKILLI KART
ve KİMLİK
DOĞRULAMA
“İ“TEMLERİ
ULU“AL KİMLİK KARTI - TC e KKTC KİMLİK KARTI
• KİMLİK KARTI UYGULAMA“I Te aslı Ka t Özelliği
Gö sel e Elekt o ik Ki lik Doğ ula a
Bi o et ik Doğ ula a
Rol Ta a lı E işi
Gü e li Mesajlaş a
Kriptografik Fonksiyonlar
• ELEKTRONİK İM)A UYGULAMA ALTYAPI“I
Te aslı Ka t Özelliği
• “EYAHAT BELGE“İ UYGULAMA“I
Te assız Ka t Özelliği
TÜBİTAK
AKILLI KART İŞLETİM “İ“TEMİ AKİ“
TÜBİTAK
Akıllı ka t o gala ı üze i deki;
Bilgi gü e liği
Ki lik ta ı a
“a ısal i za
Gü e li ilgi taşı a u gula ası ı
çalıştı a
illi i akıllı ka t işleti
siste idi
ULU“AL AKILLI KART TÜMDEVRE“İ UKTÜM
• Ta a e özgü ola ak gelişti ile ko taklı akıllı ka t
tümdevresidir.
• Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesi.
• İşle sellik
• Yüksek Performans
• Uygun maliyet
• e-De let e Ba ka ılık u gula ala ı
için yüksek güvenlik
TÜBİTAK
GÖMÜLÜ GÜVENLİK MODÜLÜ GGM
• Tablet bilgisayar, cep telefonu ve benzeri cihazlar için
Şif ele i gü e li sakla
E işi
ası,
de eti i,
Ki lik doğ ula a
. gü e lik u gula ala ı da kulla ıla ili lik
• Ortak kriter EAL5+ güvenlik seviyesi
TÜBİTAK
AKİ“ ELEKTRONİK PA“APORT AKİ“ e-PASAPORT )
• Elektronik pasaport ve yonga
• ICAO (International Civil Aviation Organization) pasaport
u gula a sta da tla ı a u u luluk
• Standartlara uygun tüm e-Pasapo t oku u ula ı ile u u luluk
TÜBİTAK
AKİ“ ELEKTRONİK “ÜRÜCÜ BELGE“İ AKİ“ e-“ÜRÜCÜ BELGE“İ
• I“O/IEC
sta da tla ı a u u luluk
• Ko taksız o ga üze i de çalıştı ıla
u u gula a ile sahteka lığa
ka şı ö le
• e-“ü ü ü Belgesi u gula ası ile o ga üze i de kişi e ait ehli et
ilgile i i gü e le sakla
ası
• Yonga üzerinde 11 adet veri gurubu
(Logical Data Structure) kapasitesi
TÜBİTAK
KART YÖNETİM “İ“TEMİ KY“
TÜBİTAK
• Ki lik ka tı, “ü ü ü elgesi, Pasapo t
. elgele i tü
çe i i i ö ete ile u gula ala ı kapsa
• KY“
odüle
apısı ile fa klı ihti açla a u gu çözü le
• E a te , Rapo la a, Kişiselleşti
odülle i de ku u
e e Ka ıt Al a
ihti açla ı a u gu fa klı çözü le
aşa
ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA “İ“TEMİ EKD“
• Hiz et ge çekleşti ili ke hiz ete katıla
a a la
e hiz ette
ak iste e kişile i , ge çekte ö e sü dükle i kişi
oldukla ı ı doğ ula ası ı ge çekleşti
ektedi .
• Elekt o ik Ki lik Doğ ula a “iste i Bileşe le i
Elekt o ik Ki lik Ka tı
Ka t E işi
Cihazı
Ki lik Doğ ula a “u u usu
Ki lik Doğ ula a Politika “u u usu
Aa ii
U gula a Yazılı la ı
TÜBİTAK
KART ERİŞİM CİHA)I KEC e KİO“K-KEC )
• Elekt o ik e ka u a açık o ta la da kulla ıla ili lik
• Ye i esil elekt o ik ki lik ka tla ı a u u luluk
• Elekt o ik i za alt apısı ı ile e teg as o
• Ki lik ka tı ile gü e li ola ak ha e leş e
• Kişisel
esajı e i o et ik e isi gi i sta da t
dışı e ile e e işi
TÜBİTAK
GÜVENLİ ERİŞİM MODÜLÜ GEM
TÜBİTAK
• Ka t e işi
ihazı ı gü e lik
• Ka t e işi
ihazı ı k iptog afik işle le i i ap aktadı
odüllü
• “i et ik e asi et ik şif ele e ö te le i
DE“, R“A, AE“)
TÜBİTAK
ELEKTRONİK
“ERTİFİKA YÖNETİM
ÇÖ)ÜMLERİ
E“YA “ERTİFİKA MAKAMI E“YA “M
• Milli Açık A ahta Alt apısı MA
TÜBİTAK
p ojesi i te el ü ü üdü
• E düst i el elekt o ik se tifika sta da tla ı ı X.
, Nitelikli
Elektronik Sertifika - NES vb) destekleme
• Tü
elekt o ik se tifika aşa
askı a al a, iptal
dö güsü ü eti , e ile e,
. hiz etle i
• Kulla ı ı dostu a a üz
KERMEN AÇIK ANAHTAR ALTYAPI“I MA“AÜ“TÜ İ“TEMCİ“İ
• Te el Bileşe le
Emniyetli E-Posta Modülü
Masaüstü Güvenlik Modülü
Kermen SUR
• Güvenlik Çözümleri
Güvenli E-Posta (SMIME)
Dos a İ zala a/Şif ele e
Güvenli Dizin
“e tifika Doğ ula a
Güvenli Silme
TÜBİTAK
ELEKTRONİK İM)A KÜTÜPHANELERİ E“YA API
• ESYA e-i za kütüpha ele i, BİLGEM’i
TÜBİTAK
ılı aşkı e-İ za
de e i i le ü etile , gü e liği e sta da tla ı eli le
iş,
kulla ı ı kola a a üzle i le, i zala a işle le i i hızlı e
gü e li i şekilde apıl ası a i ka
ei
• Yazılı la a kola a e-İ za e teg as o u apıla il esi içi Ja a e
.NET platfo
gelişti il işti
la ı da azılı
kütüpha ele i
ESYA ZAMAN DAMGASI SUNUCUSU (ESYA ZD SUNUCU )
TÜBİTAK
• Elekt o ik e ile i
eli tile
i ta ihte a olduğu u ka ıtla a ,
ulusla a ası i sta da t ile ta ı la
ış e ka u i geçe liliği
bulunan bir güvenlik protokolüdür
• Ta ih e saat ka ıtla a ihti a ı u gula ala ı da
•
Çizi , tasa ı , fotoğ af, düşü e, a aştı
kitap gi i fik i e
ülki kulla ı
hakkı elde
edilmek istenen her türlü elektronik
e i içi kulla ılı
a, fo
ül, algo it a,
MA“AÜ“TÜ İM)ALAMA UYGULAMA“I İM)AGER
• Elekt o ik o ta da dokü a la ı i zala
TÜBİTAK
ası e o iji alliği i
korunarak saklanabilmesi
• Ka u ku u la ı ı ke di a ala ı da elekt o ik i zalı ola ak
azış ası ı destekle e e-Yazış a paketi oluştu
doğ ula a a a ı ihti a ı a e ap e e il e
• Mode , kulla ı ı dostu e kapsa lı a a üz
a e
PDF İM)ALAMA/ŞİFRELEME UYGULAMA“I GÜVENLİ PDF
• H“M a da akıllı ka t kulla a ak pdf dos ası a ET“I PAdE“
sta da dı a u u lu i za
• X-
se tifika ta a lı şif ele e
• Toplu PDF dosya imzalama
• Çoklu imza
• )a a da gası desteği
TÜBİTAK
TÜBİTAK
ELEKTRONİK
İ“TİHBARAT
ÇÖ)ÜMLERİ
“PEKTRUM GÖ)ETLEME “İ“TEMİ “G“
• 9 kHz- . GHz a alığı daki f eka s spekt u u u ge iş a tlı
olarak gözleme
•
GHz’e upg ade i ka ı
• 40 MHz band içerisindeki 64 analog sinyali demodülasyonu
• Desteklenen modülasyon tipleri: FM, AM, LSB, USB, CW
TÜBİTAK
VERİCİ TE“PİT “İ“TEMİ VETE“İ“ .
• O ta daki a ı la ı oto atik ola ak tespit edip sı ıfla dı
• Çalış a f eka s a alığı:
•
kHz – 15 GHz
Tehdit u su u ola ile ek a ı la ko usu da
ope atö ü u a ı siste i
• Yön tespiti
• Mesafe kestirimi
• F eka s atla alı a ı la ı tespiti
• Telefo
e güç hatla ı daki
a ı la ı a alizi
TÜBİTAK
a
VHF UHF YÖN TE“PİT “İ“TEMİ MOBİL DF
• Hedef ola ak eli le e işa etle i
• Çalış a f eka s a alığı:
ö tespiti
MHz – 3.6 GHz
• Mesafe kestirimi
• F eka s atla alı a ı tespiti
• Hedef sinyalin demodüle edilerek dinlenmesi ve kaydedilmesi
• Entegre GPS ve pusula
TÜBİTAK
GENİŞBANTLI ELINT FREKAN“ DÜŞÜRÜCÜ “İ“TEMİ EFD
• 100 MHz-
GHz gi iş f eka sı ı seçile ile
MHz,
A
MHz e
160 MHz ara frekansa (IF) çevirme
• İla e L- a d
GHz çıkış
• Yüksek pe fo
a slı
ik odalga al aç gi işle i içi u gu luk
• PCM/TDM e RADAR si alle i i algıla a il e
• Düşük g up ge ik esi ozu
• Ultra-düşük faz gü ültüsü
ası
TÜBİTAK
IF DÖNÜŞTÜRÜCÜ “İ“TEMİ FD
• Gi iş F e ka s a alığı:
değe le i:
,
,
A
MHz –
TÜBİTAK
MHz & GHz Çıkış f eka s
MHz IF çıkış
70, 140, 160, 10.7, 21.4 MHz
10•
MHz a ası da MHz adı la
adet a d ge işliği seç e i ka ı su a filt e apısı
HF KAYIT VE GERİ ÇALMA “İ“TEMİ HFK“
• 0.1-
TÜBİTAK
MHz HF a dı ı ta a ı ı sa ısallaştı ıla ak I&Q
verilerinin kaydedilmesi
• Eş za a lı ka ıt e spekt u u gözetle e i ka ı
• E teg e adet de odülato ile fa klı ka alı di le
e a ka ıtı
esi
KAYIT, GERİ ÇALMA VE İNCELEME “İ“TEMİ KAGİ“
• A lık RF/IF spekt u u u ge çek za a lı e çok ka allı ola ak
izle e il esi i e sa ısal fo
çalı
atta ka dedile il esi e ge i
ası
• “a ısallaştı ıla si alle içi Ge lik-Zaman, Frekans-Zaman,
Faz-Zaman ve Zaman-Frekans grafikleri
• Otomatik veya manuel sinyal ölçümleri
ve analizleri
• Radar sinyallerinin kaydedilmesi
ve analizi
TÜBİTAK
MİKRODALGA FREKAN“ DÜŞÜRÜCÜ “İ“TEMİ MFD
• Elekt o ik istih a at siste le i de kulla ıla
a alığı daki işa etle i
• IF si ali i
TÜBİTAK
-18 GHz frekans
MHz a a f eka sı a düşü
MHz a d ge işliği de filt ele
B
e
esi
• RADAR e COMINT si alle i i algıla a
• Müke
el ha al f eka s astı
a
i .
dB, tipik
dB
YA)ILIM TABANLI GENİŞBANT ALICI YTA-018D)
• Alış f eka s a alığı:
TÜBİTAK
kHz - 18 GHz
• Modülas o tiple i: AM, FM, ΦM,““B, D“B, P“K, QAM
• IF
MHz çıkış
• Yüksek ha al f eka s astı
ao a ı
i .
dB, tipik
dB
YAZILIM TABANLI HF/VHF/UHF ALICI (YTA-MK01A)
TÜBİTAK
• Alış f eka s a alığı: kHz - . GHz
• IF
•
GHz’e çıka ıla ili
MHz çıkış
GHz/s ta a a hızı
• Müke
el hassasi et e faz gü ültü pe fo
• “IGINT işa etle i i algıla
a sı
ası içi ideal çözü
TÜBİTAK
VERİ
KIYMETLENDİRME
ÇÖ)ÜMLERİ
ADLİ GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME VE ONARMA YA)ILIMI İYON “UITE
•
Görüntü ve videolar için;
İ ileşti
e/O a
a
Bula ıklık / Gü ültü gide
e
Geo et ik ozuklukla ı gide
A adeğe le e / Bo ut değişti
“ıkıştı
a hatası gide
e
Video sabitleme
Do e dö üştü
e
Video hareket kestirimi
Süper çözünürlük filtreleri
e
e
TÜBİTAK
NATO ARCADE & SMIR-ONLINE
TÜBİTAK
NATO SPEKTRUM YÖNETİM VE KOORDİNASYON SİSTEMLERİ
•
ARCADE (ALLIED RADIO FREQUENCY COMPUTER AIDED DATA EXCANGE)
SMADEF-XML e ile i i oluştu ul ası, se k o izas o u, so gula
f eka s ö eti
ası e
sü eçle i i kola laştı ıl ası
Frekans tahsisinin haritada gösterimi
“pekt u
•
a aliz a a ı
SMIR-ONLINE (SPECTRUM MANAGEMENT INFORMATION REPOSITORY-ONLINE)
NATO “pekt u
so gula
Yö eti
Ve ile i i oluştu ul ası, se k o izas o u,
ası e f eka s ö eti
süreçlerinin otomasyonu
We ta a lı
TÜBİTAK
“İVİL
HAVACILIK
ÇÖ)ÜMLERİ
HAVA ARACI TAKİP “İ“TEMİ HAT“ e
HAVA ARACI TAKİP CİHA)I HATC
HAT“ HAVA ARACI TAKİP “İ“TEMİ
• Alçak irtifada VFR uçus yapan helikopterler için
• Kesi tisiz e i topla a, işle e e ka ıt
• Ha a a açla ı ile as-ko uş ta zı sesli ha e leş e
• E-Posta ve SMS ile acil durum bildirimi
HATC HAVA ARACI TAKİP CİHA)I
• G“M e LEO u dula ı ile pe i odik ko u ,
hız e ükseklik ilgisi ileti i
• GPSR üzerinden bas-ko uş ha e leş e
• Dahili batarya
TÜBİTAK
ATC KULE VE RADAR “İMÜLATÖRÜ ATC“İM
• Es ek ko t olö
e pilot çalış a pozis o la ı
• Pa alel pist eğiti i
•
de e elik gö sel kule o ta ı
• Uçuş pla ı ö eti i e hazı uçuş pla ı e ita a ı
• Oto atik Egze siz hazı la a
• İsta
ul Atatü k, A tal a, A ka a Ese
e E zi a ha ali a ı B
odelle i
oğa
TÜBİTAK
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ “EÇİM “İ“TEMİ ATC“E“
• Ha a T afik Ko t olö le i de ulu
ölçe e testle i de oluşu
)ihi de Ca la dı
a Testi
Gö sel Hafıza Testi
Muhakeme Testi
Çapraz Kontrol Testi
Kompleks Dikkat Testi
İşitsel Hafıza Testi
Psikomotor Testi
Matematiksel Kavrama Testi
İ giliz e A la a Testi
Kişilik Testi
ası ge ekli ola
ete ekle i
TÜBİTAK
KUŞ-UÇAK ÇARPIŞMA“I ÖNLEME RADARI KUŞRAD
• Hava hedeflerinin üç boyutlu hacimsel tespit ve takibi
• Ha a hedefle i i sı ıfla dı ıl ası Kuş, kuş sü üsü e uçak
• U a ı siste i
• Ope atö ko t olü de iste ile hedefle i deta lı a alizi
• Tespit e takip e ile i i ka dı e istatistiksel a alizi
• Yata
e Dike Rada
e i ka aştı
ası
TÜBİTAK
“AYI“AL “İNYAL İŞLEME DONANIMI GÖM“İ“
• Yüksek pe fo
a sta ge çek za a lı si al işle e ete eği
• Ölçeklenebilir mikrobilgisayar platformu
• Rada u gula ala ı da Po e PC tek ka t ilgisa a ola ak kulla ı
• MPC
Po e PC işle
isi
TÜBİTAK
HAVA TRAFİK GÖ)ETLEME RADARI MGR
• “i il e a aske i ha a t afik ko t olü e ağış du u u eli le e
• Hava hedeflerinin tespit ve takibi
• Yağış şiddeti i
e ağış ölgele i i tespiti
• “tatik e ka gaşa azalt a
• Radar uzaktan kumanda ve izleme
• Video ka ıt e e ide o at a
• A“TERIX fo
atı da çıktıla ı apo la a
TÜBİTAK
TÜBİTAK
RAYLI ULAŞIM
“İ“TEMLERİ
DEMİRYOLU TRAFİK KONTROL MERKE)İ DTKM
• De i olu sahası ı a lık izle
TÜBİTAK
esi e ku a da edil esi
• T e t afiği ö eti i
• Ge çek za a lı gö sel/işitsel u a ı e ala
• Bölgedeki tüm trenlerin konum-za a
ve gösterilmesi
• Geliş iş ka ıt e apo la a özellikle i
la
e ile i i sakla
ası
DEMİRYOLU ANKLAŞMAN “İ“TEMİ DA“
• Güvenli, uygun maliyetli ve kolay temin edilebilir endüstriyel
do a ı
kulla ı ı
• Açık a a üzle i sa esi de, ağı sız ü ü le ile çalışa ili lik
• Es ek apısı ile fa klı de i olu sahala ı daki kola e teg as o
• Gü e lik sta da tla ı a u u luluk
• Deta lı a ıza ta ı a özelliği
TÜBİTAK
E
LOKOMOTİF “İMÜLATÖRÜ TREN“İM
• He tü lü ol, ikli
• Loko otife ait
• E
i etli sü
e doğa koşulla ı da sü üş e e ile i kaza dı
a kiz ku a dala ı ı doğ u kulla ı ı ı sağla a
e alışka lıkla ı ı kaza dı
• E e ji eko o isi e ö elik e
• A ıza gide
TÜBİTAK
a
e f e u gula ala ı
e se a ola ı
• Maki istle i si ülatö de sü üş ete ekle i i değe le di
e
a
TÜBİTAK
ELEKTRONİK
BELGE
ve ARŞİVLEME
ÇÖ)ÜMLERİ
BELGE TAKİP “İ“TEMİ BETA“İ“
TÜBİTAK
• Yazı ıda alı a çıktıla ı gü e liği i sağla ak içi gelişti il iş i
belge takip sistemidir
• Çıktıla ı ; kulla ı ı, za a , ilgisa a da azı ı, ki e e ildiği
bilgilerin yönetimi
• Bütü ağ azı ıla ı ile çalışa il e
• Yı tıl ış, ıp a
ış, u uştu ul uş,
da galı çıktı tespiti
• Bütü
i
azdı
a ekosiste i deki
he öğe hakkı da apo
.
“AYI“AL KAYIT ARŞİV VE ANALİ) “İ“TEMİ “KAA“
• U du, ka lo, ka asal e i te et üze i de
a ı
TÜBİTAK
apa tele iz o
e ad o ka alla ı ı sa ısal ola ak a şi le e
• Ka ıtla üze i de ses e gö ü tü a alizle i
• “ı ı sız sü eli ka ıt dos ası sakla a
• Gö ü tü ka ıtla ı üze i de sah e geçişle i i ul a, ideo klip
a a a, logo ta ı a, gö ü tü ü azı a
dö üştü
e e ses ka ıtla ı üze i de
kelime yakalama
E-BELGEM ARŞİV YÖNETİM “İ“TEMİ
• T“E “TANDARTLARINA UYGUN ARŞİV YÖNETİM “İ“TEMİ
• Dokü a “a ısallaştı
a
• Belge Pa laşı ı
• A şi Belgele i e Etki
e Hızlı E işi
• e-imza ve Sanal Navigasyon
• Sistem Yönetimi
TÜBİTAK
TÜBİTAK
ELEKTRO-OPTİK
ve
LA)ER “İ“TEMLERİ
YÜK“EK GÜÇLÜ LA)ER “İ“TEMİ YGL“
• Ka a, de iz e ha ada tehdit u su u oluştu a hedefle i
algıla
ası,takip edil esi e etkisiz hale geti il esi
• Yüksek güç lazeri hedefe odaklanarak gücünü aktarabilmesi
• Üç eksende hareket edebilme
• Dengeli yönlendirme
•
Wedge-sta ilizatio
• Ge işletile ili
i ai
apısı
TÜBİTAK
ULU“AL MARKER KONTROL CİHA)LARI VE DENETİM “İ“TEMİ
(UMKC)
• Ka ıt dışı aka akıt ü eti
e kaçakçılığı ı ö le e
• Yakıt paza ı ı de eti i i sağla a
• Ölçü
•
so uçla ı ı k iptola a ak GP“R üze i de
’de iti a e , Polis, Ja da
e keze ileti i
a, “ahil Gü e lik, Gü
ük
Müsteşa lığı, Bili , “a a i e Tek oloji Baka lığı’ a kulla ı
TÜBİTAK
FORENSIC XP-
D DOKÜMAN İNCELEME “İ“TEMİ
• Hiperspektral görüntüleme teknolojisine ile para, çek, senet,
pasapo t sahte ilikle i o ta a çıka ıl ası
• Gizle
iş e a sili
iş azıla ı gö ü tüle
• Gö ü ü le i a ı fakat ki
asalla ı fa klı
o ta a çıka ıl ası
• E hassas i ele ele içi kulla ı
esi
ü ekkeple i
TÜBİTAK
MİKRO“PEKTRAL TARAYICI “İ“TEMİ M““-2D)
TÜBİTAK
• Hiperspektral görüntüleme teknolojisine ile para, çek, senet,
pasapo t sahte ilikle i o ta a çıka ıl ası
• Gizle
iş e a sili
iş azıla ı gö ü tüle
• Gö ü ü le i a ı fakat ki
asalla ı fa klı
o ta a çıka ıl ası
• E hassas i ele ele içi kulla ı
• INTERPOL logosu u taşı a hakkı
esi
ü ekkeple i
RENK ÖLÇÜM “İ“TEMİ “PEKTRUM-2)
• Yüze i dese li e pü üzlü
alze ele i
TÜBİTAK
e k değe le i i ölçe ile
dünyadaki tek sistem
• 122 noktada yüksek hassasiyetli spektral ölçüm ünitesi
• İplik, dese li ku aş, küçük pa çala gi i çeşitli e attaki
alze ele i fa klı açıla daki e k değe le i i tespiti e e k
koo di atla ı ı eli le e
OTOMATİK RENK ALGILAMA “İ“TEMİ RA“-3-2)
• Tekstil, plastik, kağıt, se a ik,
TÜBİTAK
etal e diğe ala la da e k
koo di atla ı, e k fa klılığı e e k süz esi o -line ölçüm sistemi
• 3 adet renk ölçüm ünitesi
• Ölçüle
alze e i , o ta e ke a pozis o la ı da se i e k ölçü
• Ha eket hali de ola
e e k ko t olü apıla ak
değişi i i tespit edil esi
alze e i
e k
GEÇİRGENLİK, YAN“IMA VE RENK ÖLÇÜM “İ“TEMİ TARM“-16)
Ca
e diğe
alze ele üze i e apıla kapla a fil le i
Geçirgenlik
Ya sı a
Re k e ho oje dağılı ı ı o -line kontrol ü
kafalı ta
oto atik ölçü
siste i
TÜBİTAK
YÜK“EK HA““A“İYETLİ YAN“IMA, GEÇİRGENLİK VE “AÇILIM
ÖLÇÜM “İ“TEMİ YG“-2)
Laze a ala ı ı
üksek a sı a katsa ısı ı
U gu düşük geçi ge lik e saçılı
değe le i i
Yüksek doğ ulukla e tek a la a ili likle ölçül esi i sağla a
otomatik ölçüm sistemi
TÜBİTAK
HAT Ü“TÜ GERİLME ÖLÇÜM “İ“TEMİ GÖ“-2)
TÜBİTAK
• 24 saat kesintisiz olarak düzcam üzerinde insan gözü
kullanmadan gerilme ve ilgili parametrelerin ölçümü
• Ölçüle a lık değe le
e düz a
üze i deki dağılı la ı ı
ilgisa a ek a ı da g afiksel ola ak takip edile ek a şi le
• Ölçülen parametrelerin ani
değişi le i de u a ı
esi
LABORATUVAR GERİLME ÖLÇÜM “İ“TEMİ ALGÖ“
• Ca
e e ze i şeffaf ü ü
e pa çala ı , ü eti le i sı ası da
oluşa ge il ele i la o atu a şa tla ı da ölç ek
•
Ölçüle ge il e i gö sel e sa ısal ola ak su ul ası
TÜBİTAK
HATA İŞARETLEME “İ“TEMİ Hİ“ -2)
• Düz a , plastik, kağıt, ku aş
TÜBİTAK
. se i ü eti
hatla ı da tespit
edile hatala ı pozis o la ı ı, ıka a ile
ü ekkep ile
oktasal işa etle e
• Kulla ıla
e a stokla a ü ü üze i deki hata ilgile i e
pozis o la ı, kalite ko t ol içi sı ıfla dı
a
DÖRT DİLİMLİ FOTODEDEKTÖR DDA
• Bu
illi algıla ı ı; a a ı ı aşlık, üze p ofille e e
ölçü le i içi kulla ıl aktadı
• U gula a Ala la ı;
Da eli e “ü ekli Laze Algıla ı ı U gula ala ı
Optik Ha e leş e
Ba kod Oku u ula ı
Optik Uzaktan Kontrol
Tı
i Elekt o ik U gula ala ı
Yüksek Hızlı Foto et i
TÜBİTAK
esafe
GERÇEK )AMANLI KI)ILÖTE“İ İ) TAHMİNİ VE
YÖNETİM “İ“TEMİ GE)KİY
• “u üstü platfo
TÜBİTAK
la ı a ka şı oluşa ak pasif tehditle platfo
u
kızılötesi ışı ası ı değe le di i
• Platfo
etkilisi i , olası tehdit gözü le platfo
ışı ası ı gö e il esi i e u ışı a a gö e platfo
ö ete il esi i sağla a
• MİLGEM kapsa ı da HEYBELİADA e
BÜYÜKADA ge ile i de kulla ıl aktadı
u kızılötesi
u
FİBEROPTİK KABLO GÖ)ETİM “İ“TEMİ FKG“
• Dahili Coğ afi Bilgi “iste i
• Ka lo kopuğu, ükül e, ka lo aşla
ko
ala ı, ek e i e
ektö ka ıpla ı ı algıla a
• Ve ile eşikle e gö e ala
tespit et e e ha ita üze i de
a lı ola ak göste e il e
• T afik altı da a ti e e t afik dışı da k
fi e optik ağla tıla ı ı izle e il e
• Ölçü
a şi le
so uçla ı e ala
esi
la ı
TÜBİTAK
OPTİK LİNK VERİ AKTARIM CİHA)I OLVAC
• İletişi
•
,
• İletişi
o ta ı: At osfe
M ps hızı da ’full-duple ’ ha e leş e
esafesi:
– 25 km
• Dış u su la ta afı da di le e e e e kesti ile e e
TÜBİTAK
OPTİK LİNK MUHABERE DÜRBÜNÜ OLMUD
• İletişim ortamı: Atmosfer
• "Full-duplex" ses haberleşmesi
• İletişim mesafesi : 2000 yd. (1.83 km)
• İletişim tespit edilememe ve dinlenememe
TÜBİTAK
ELEKTRO-OPTİK MODÜLA“YON BULMA CİHA)I EMBC
• Kritik öneme sahip ortamlardaki elektro-optik vericilerin tespiti
• VETE“İ“ ihazı ile i likte u e i ile i özellikle i i e ilgi içe ip
içe
ediği i o ta a çıka
a
• Tespit edile ili ışık dalga o u:
– 950 nm
TÜBİTAK
TÜBİTAK
“İBER
GÜVENLİK
“İBER TEHDİTLERİ ALGILAMA “İ“TEMİ “TAM“
• “i e Tehditle i Algıla a a a üzü ile tek oktada tü
ge çek za a lı izle e
• Dağıtık saldı ı tespit siste i alt apısı
• )a a lı akti itele i a ı da tespiti
• Filt ele e siste le i e ku al seti oluştu
• Geliş iş apo la a siste i
• A lık gü elle e
fa kı dalık ha itası
oğ afi
a
TÜBİTAK
ka ıtla ı
“İBER ORTAM TU)AK “İ“TEMİ “ORT
TÜBİTAK
• I te et alt apısı ı k itik ağ ağla tı oktala ı a e leşti ile ek
siste le üze i de tehditle i algıla
ası
• Algıla a tehditle i e gelle e ek ö le le i i tü
etkin hale getirilmesi
•
Dağıtık si e tuzak siste le
E teg e çalışa saldı ı tespit siste le
“a allaştı
a siste le i
Merkezi yönetim sistemlerinden
oluş aktadı
siste le de
VERİ KAÇAĞI ÖNMELE “İ“TEMİ VKÖ“
• Ku u sal e i i ko u
• Ku u
ağ t afiği i izle
TÜBİTAK
ası
esi
• Ve i i doğ u politikala ile ö etildiği i de eti i
• Tek
e kezde
e ta a lı ö eti
• Ve i kaçağı ola la ı ı
e kezi taki i e apo la
ası
143
HARİCİ MEDYA YÖNETİM ANALİ) “İ“TEMİ HARMAN
• Ve i kaçağı iski e ka şı, taşı a ili
ed a a dos a akta ı ı ko t olü
• “e i o e ü eti i ID’si te elli e az liste oluştu a il e
• Hassas e i i şif ele e ek akta ıl ası
• Kulla ı ı ö eti i de aktif dizi
entegrasyon
• Doküman yönetim sistemleri ile
e teg e çalışa il e
e diğe ala ko t ol üle i le
TÜBİTAK
İNTERNET ERİŞİM KONTROLÜ VE RAPORLAMA “İ“TEMİ FİLTRE
• Beli le e katego ile deki e sitele i e e işi i ka ı
sağla a/de eti
• Geliş iş apo la a, a aliz e politika oluştu a ka ili etle i
• WEB ta a lı es ek ö eti e apo la a a a üzü
• Anti- i üs desteği ile ağ t afiği i a aliz edile il esi
• Ku allı ifade ta a lı gi di desteği
• Ka a e e az liste desteği ile es ek içe ik filt ele e
TÜBİTAK
“İBER GÜVENLİK “İMÜLA“YON VE YARIŞMA ORTAMI
“İBER MEYDAN CTF
• Ağ ileşe le i i, ku u sal se isle i, su u ula ı, iste
TÜBİTAK
ile i e ütü
u ileşe le de oluşa ile ek açıklıkla ı içe e se a ola
• “ta da t i ku u sal ağı tü
• “e a ola ı
ileşe le i i si ülas o u
e se a ola a ası ilişkile i
deta lı dokü a tas o u e ektö di ag a la ı
• Uygulanan senaryo ve simülasyon
o ta ı ı düze li ola ak gü elle
• Ma i e kı
i ka ı
ızı takı
ola ak çalış a
esi
“İBER GÜVENLİK ANALİ)LERİ
TÜBİTAK
Gü e lik azılı la a e siste e so ada ekle e ile ek i özellik
değildi . Gelişti
e sü e i i pa çası ola ak ele alı
GÜVENLİ YA)ILIM GELİŞTİRME
BT ÜRÜN GÜVENLİĞİ
“I)MA TE“TLERİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM “İ“TEMİ
)ARARLI YA)ILIM ANALİ)İ
DİJİTAL ADLİ ANALİ)
alıdı
TÜBİTAK
SU ALTI SAVUNMA
“İ“TEMLERİ
DENİ)ALTI BATARYA İ)LEME “İ“TEMİ DABİ“
De izaltıla da dö t fa klı odada g upla
•
adet ata a ı ge ili
•
pilot ata a ı sı aklık
•
ata a g u u u akı
ış
ilgile i i ölç e, sesli e gö sel ola ak oluştu a ak ilgisa a ek a ı a
a sıt a e ka det e
TÜBİTAK
SUTAS - DENİ)ALTI TAKTİK “İMÜLATÖRÜ
• Bilgisa a ta a lı de izaltı eğiti
• Ta a a, a gaj a , hü u
fa klı eğiti
si ülatö ü
e sakı
se a ola ı
• Fiziksel Bölümleri
Eğiti
Ko t ol Odası
“a t al Odası
De ifi g Odası
• Atış Ko t ol e Hedef Ha eket A alizi
• “e i
e Dalış si ülas o u
.
a gi i taktik da a ışla içi
TÜBİTAK
“ENARYO TABANLI DENİ)ALTI VERİ PAKETİ ÜRETECİ “EDAVER
De izaltıla da ulu a Ko uta Ko t ol, La çe , Atış İstas o u gi i
siste le e ait e i paketle i i
ola ak ü ete
e ut iletişi
azılı
•De izaltı sı ıfı a gö e u a la a il e
•“e a o ta a lı de izaltı e i paketi ü et e
•Ve i paketi oluştu
a e gö de
e
•LANÇER “İ“TEMİ BEN)ETİMİ
•“U TOPU ATIŞ İ“TA“YONU BEN)ETİMİ
p otokolle i e u gu
TÜBİTAK
KARIŞTIRICI VE ALDATICILARLA TORPİDO TAKTİKLERİ
GELİŞTİRME “İ“TEMİ
TÜBİTAK
• Modelle e e si ülas o a a ı
• To pido tehdidi altı daki de izaltı e su üstü platfo
•
Ta ı la a
ka ıştı ı ı ja
la
i düze içi de akustik aldatı ı de o , akustik
e dök ele i i e sakı
ap ala ı ı sağla a taktikle gelişti i
a
a e ala ı
YÜ)ER PLATFORM KONUM TE“PİT ARACI “ONOBOY
• Yüze platfo
la ı ko u la ı ı tespit edil esi
• Ge i, uçak e a helikopte de
ı akıla il e
• “u altı sesle i i elekt iksel si ale dö üştü ek RF e i i ile uçak
e a ge i e ileti
sağla a
• F eka s A alığı: – 2400 Hz
• Çalış a De i liği:
– 100m
TÜBİTAK
TÜBİTAK
“AVUNMA “İ“TEM
ÇÖ)ÜMLERİ
SAYISAL PLOTLAMA MASASI (DRT MASASI)
TÜBİTAK
• Ge i i ko u , hız, ö , ota ilgile i i gö ü tüle e
• “e i ada la ı da alı a te as ilgile i i gö ü tüle e
•
i ç ge iş ek a
• “a ısal ha ita üze i de plotla a
• E go o ik tasa ı
GERÇEK )AMANLI İŞLETİM “İ“TEMİ Gİ“
• Tü ki e’ i ilk e tek
illi ge çek za a lı işleti
TÜBİTAK
siste i
• Zaman- K itik, gö e k itik işle le de kulla ıla gö ülü
siste le de kulla ıla ile ek işleti
• A i o ik siste
siste i
tasa ı ı e e teg as o ka ili eti i
gelişti il esi e katkı
• DO-178B seviyesi A süreçlerine uygun
• ARINC-
e PO“IX
• Tü leşik Gelişti
od desteği
e O ta ı TGO
illi ola ak
ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TE“PİT “İ“TEMİ ETMT“-2)
• Metal Detektörü (Electromagnetic Induction- EMI)
• Yere Nüfus Eden Radar (Ground Penetrating Radar-GPR)
• Metalik e Metalik ol a a
• El apı ı patla ı ıla ı
• “esli u a ı
• Renkli LCD ekran
a ı la ı tespiti
EYP tespiti
TÜBİTAK
TAKTİK EĞİTİM “İ“TEMİ TAK“İ“
TÜBİTAK
• Ha ekât i likle i i ope as o eğiti le i içi gelişti il iş ola
i
gömülü simülasyon sistemi
• Ka şılıklı çatış a ola ağı
• Bölgesel u ul a algıla a a ola ak sağla a özel tasa ı
• El o
ası, ses o
ası e u i tuzağı e zeti le i
• Kamera görüntüleri ile operasyon
izle e e eş za a lı tek a o atı
el isele
TÜBİTAK
ELEKTRONİK HARP
“İ“TEMLERİ
“İMÜLA“YON MODELLEME ALTYAPI“I “İMA
• Ka
aşık i siste i si ülas o
hi e a şik i
odeli i ,
TÜBİTAK
odüle
i a i ile oluştu ulup çalıştı ıl ası ı sağla a
alt apı azılı ı
• Bağı sız i
e
azılı
kat a ı su a ak si ülas o
u gula ala ı da ge eksiz kodla a tek a la ı ı ö le
i
RADYO “PEKTRUM “İ“TEM ANALİ) VE YÖNETİMİ MAR“s s
• “pekt u
azılı
ilgi ö eti i e f eka s a aliz sü eçle i i a ı
alt apısı ü esi de ütü leş esi i sağla a
• Aske i e si il taleple i i a ada ka şıla a
• “pekt u
i oto as o siste i
ö eti i de ulusla a ası koo di as o ka ili eti
• SMADEF-XML sta da dı ile u u lu ilk azılı
• SMAS - Teknik Analiz Modülü
• FIMS – Ve i İşle e Modülü
TÜBİTAK
KI)ILÖTE“İ ÖLÇÜMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM VE
ANALİ) “İ“TEMİ IR-DMAS)
• Platfo
la a e KÖ ısı fişekle i e fla e ait iz ölçü
TÜBİTAK
e
a alizle i i ge çekleşti il esi
• “ta da t kızılötesi ölçü
e a aliz
etodolojisi i gelişti il esi
E-HARP TE“T ELEKTRONİK HARP ANALİ), TE“T VE DEĞERLENDİRMELERİ
TÜBİTAK
• EH siste
gelişti
e faali etle i i açık saha e la o atu a
o ta la ı da çalışa ölçü , test e değe le di
• Rada ,
pe fo
uha e e, kızılötesi siste le
la ı
a sla ı ı tespit edil esi e ö elik çalış ala
uygulamalara yönelik çözümler
• Do a ı
e platfo
e siste le i
Çe i
La o atu a la ı
• RF e Kızıl Ötesi Ölçü
• Mühendislik Çözümleri
“iste le i
e fa klı
ELEKTRONİK HARP TAARRU) VE DE“TEK “İ“TEMİ E-HARP SUITE)
TÜBİTAK
• EH siste le i a aliz, tasa ı
e p ototip gelişti
• Ha a, De iz e a Ka a platfo
e çalış ala ı
la ı a ö elik EH çözü le i
• Elektronik Taaruz Teknolojileri
• Elektronik Destek / Elint teknolojileri
REDAY RADAR VE ELEKTRONİK DE“TEK “İ“TEMLERİ
PERFORMAN“ ANALİ) “İ“TEMİ
• Rada Kapla a e Algıla
a A alizle i
• Amprik ve Deterministik (Fourier Split Step yöntemi) Analiz
• Çoklu Sistemler için Toplu Analiz
• Kulla ı ı ı Beli le e ildiği Çalış a Ala ı
• Fa klı Vektö
e Raste Ha ita Fo
at Desteği
• “o uçla ı Ha ita Üze i de Kat a lı
Gösterimi
TÜBİTAK
RADAR KE“İT ALANI HE“APLAMA “İ“TEMİ RA“E“
• Rada Kesit Ala ı Kesti i
Yazılı ı
• Mo ostatik e Bistatik ONO“TATİK VE Bİ“TATİK RKA Kesti i i
• Menzil Profili, 2-B ve 3-B TYAR görüntüsü hesaplama
• “açıl a Me kezi Tespiti
• RKA azaltı ı a ö elik tasa ı
ö e ile i
TÜBİTAK
TÜBİTAK
YÜKSEK GÜÇ
MİKRODALGA
“İ“TEMLERİ
KATOT YÜK“EK GÜÇ MİKRODALGA ÇÖ)ÜMLERİ
TWT, Mag et o , FEL, Vi katö , gi i üksek güçlü e üksek f eka slı
elekt o a etik ü eteçle i te el apıtaşı
Thermiyonik Katotlar
Oksit Katot
Dispenser Katot
Reservuar Katot
Hollow Katotlar
Foto Katotlar ve projelere
ö elik ü ü gelişti
e
TÜBİTAK
TWT TRAVELING WAVE-TUBE ÇÖ)ÜMLERİ
Rada , Elekt o ik Ha p, U du Ha e leş e “iste le i e ö elik
TWT tasa ı ı e p ototip gelişti
e
Radar TWT
Elektronik Harp
Uydu Sistemleri
Ge iş a d, “-Band, X-Band, Ku-Band, Ka-Band
Pulse ve CW mode
TÜBİTAK
MAGNETRON ÇÖ)ÜMLERİ
TÜBİTAK
Rada , Mik odalga Isıt a “iste le i e ö elik
Mag et o tasa ı ı e p ototip gelişti
Radar Magnetron
Mik odalga Isıt a “iste le i
e
TÜBİTAK
BULUT BİLİŞİM
ÇÖ)ÜMLERİ
BULUT İÇERİK DEPO“U “AFİR
• Yüksek hızlı e i depola a e e işi i i ka ı
• Kurumsal içerik yönetim sistemleri ve belge/evrak yönetim
azılı la ı gi i ü ük
ikta da içe ik su u u apa siste le e
entegrasyon
• Ölçeklenebilir Depolama Sistemi
• Güvenli Veri Saklama
• Ve i Göçü MİGRA“YON
• Çoğulla a REPLİKA“YON)
TÜBİTAK
KURUM“AL İÇERİK ARAMA ÇÖ)ÜMLERİ KAÇ
TÜBİTAK
• Kurumsal Arama Çözümleri
• Ta ı la
ış tü
sa fala ı, dokü a
ka akla da dos a siste le i, iç ağla , i te et
ö eti
siste le i, e-posta
arama
• Büyük miktarda doküman indeksleme
. hızlı ve etkin
BÜYÜK VERİ ANALİ)LERİ BVA
TÜBİTAK
• Büyük Veri Analiz Çözümleri
• Hadoop ku ulu u e da ış a lığı
• Bü ük Ve i Ve i Ta a la ı ku ulu u, ko figü as o u e
optimizasyonu
(HBase)
• Büyük Veri Dosya Sistemleri konfigürasyonu ve optimizasyonu
(Hadoop)
• Bü ük Ve i içi kulla ıla işleti
konfigürasyonu ve optimizasyonu
(Linux Temelli)
siste i
TÜBİTAK
e-DEVLET ve
e-DÖNÜŞÜM
ÇÖ)ÜMLERİ
YA)ILIM “İ“TEMLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
• Mevcut durum analizi
• Hedeflenen sistem tarifleme
• İş paketle i eli le
esi
Bu bulgular göre
• Yazılı
ge eksi i le i i oluştu ul ası
• Mi a i, üst düze
e deta
azılı
tasa ı la ı ı apıla dı ıl ası
• Kodlama, kod gözden geçirme ve
test faali etle i i ge çekleşti
e
TÜBİTAK
e-DÖNÜŞÜM ÇÖ)ÜMLERİ
Ku u
ihti açla ı doğ ultusu da
•e-Dö üşü
st atejile i oluştu ul ası
•Yol ha itası hazı la
•e-Dö üşü
ası
da ış a lığı
•Ku u sal e/ e a ulusal iş e siste
•Değişi
TÜBİTAK
odelle i oluştu
ö eti i ile p oje tek ik
değe le di
e e ko t olö lük çözü le i
a
YA)ILIM MÜHENDİ“LİĞİ “ÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇÖ)ÜMLERİ
TÜBİTAK
• Metodolojik yöntemlerle mevcut durum analizi
• İ ileşti
e hedefle i i
• “ü eçle i ta ı la
• “ü eçle i
eli le e e faali etle i i pla la
ası / i ileşti il esi
a gı laştı ıl ası a a ı ile ge ekli eğiti
u gula a desteği i
a
e il esi
e sü eç
“O“YAL VE İ“TATİ“TİKİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
TÜBİTAK
• Kurumlar için etki analizleri
• “os al, iktisadi e ida i
odelle i alt apısı ı oluştu
• Sosyal Ar-Ge p ojele i içi u gu a aştı
a
a
i a isi i tasa la a
• e-De let u gula ala ı e u la a ilişki sos al e iktisadi
odelle i ku gula
ası e ala uz a lığı desteği
“O“YAL YARDIM VE Hİ)METLER YÖNETİM “İ“TEMLERİ
• Tü
sos al a dı
e hiz etle e ilişki
e i ka akla ı ı
entegre edilmesi
• “os al a dı
e hiz et ilgile i i ka a
e i ile e su ul ası
• Daha adil ka ak dağıtı ı a alt apı oluştu a
Örnek Çözümler
BÜTÜNLEŞİK “O“YAL YARDIM Hİ)METLERİ
PROJE“İ PUAN PROJE“İ
ilgi siste le idi
TÜBİTAK
YATIRIM, TEŞVİK e DE“TEK YÖNETİM “İ“TEMLERİ
Yatı ı
sağla a
destek faali etle i i izle
e kezi e e teg e ö eti
esi i e değe le di il esi i
ilgi siste le idi
Örnek Projeler
KALKINMA AJAN“LARI YÖNETİM “İ“TEMİ KAY“ PROJE“İ
İL KOORDİNA“YON VE İ)LEME “İ“TEMİ İKİ“ PROJE“İ
TÜBİTAK
“EKTÖREL DENETLEME e DEĞERLENDİRME
YÖNETİM “İ“TEMİ
• Düze le i i e de etle i i ku u
izle e ili liği i
e ku uluşla içi pi asa ı
e de etle e ili liği a tı ıl ası
• Pi asada söz sahi i ilgili ku u
e ku uluşla içi e-Devlet
alt apısı ı oluştu ul ası
•
Proje süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi
Örnek Proje
EPDK BİLİŞİM “İ“TEMİ GELİŞTİRİLME“İ EBİ“
PROJE“İ
TÜBİTAK
KAMU “ERTİFİKA“YON MERKE)İ K“M
Bilgi Gü e liği e Elekt o ik İ za Tek olojile i
Türkiye'nin Tek Kamu Elektronik Sertifika
Hiz et “ağla ı ısı
Kişile i Ki lik Doğ ula ası ı Elekt o ik O ta da
“ağla a Nitelikli Elekt o ik “e tifika “e isle i
Açık A ahta Alt apısı
e-İ za U gula ala ı
TÜBİTAK
TEKNOLOJİ TRAN“FER OFİ“İ TTO
Ticari potansiyeli
belirleme
Stratejik ve
Ekonomik
TÜBİTAK
Buluşla ı Fik i e
“ı ai
ülki et
değe le e
çalış ala ı
Transferin
Üniversiteler, Sanayi,
Fik i e “ı ai hak
ge çekleşti il esi
ARE Merkezleri ve
sahipliği i ele e
Fik i e “ı ai hak
Yatı ı
gelirleri yönetimi
ıla ile ilişki
ağı ku ul ası
Sertifikalar
TÜBİTAK
• NATO SECRET Facility Security Certificate National SECRET Facility Security Certificate ISO
9001:2000
• CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration)
• NATO AQAP 2110 (NATO Quality Assurance Requirement for Design, Development and
Production)
• NATO AQAP 2130 (NATO Quality Assurance Requirement for Inspection and Test)
• NATO AQAP 160 (NATO Integrated Quality Requirements for Software Throughout the
Life Cycle) ISO 17025 TURKAK (Turkish Accreditation Authority) Accreditation - Common
Criteria Test Center ISO 17025 TURKAK (Turkish Accreditation Authority) Accreditation –
EMI/EMC & TEMPEST Test Center
• ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management System Certificate for Public
Certification Authority
TÜBİTAK
Teşekkü le
Download

bilişim ve bilgi güvenliği ileri teknolojiler araştırma merkezi