Cena Embraco za ekológiu
2014/2015
KATEGÓRIA: TÍ NAJMENŠÍ HÝBU SVETOM ...
Podmienky a časový harmonogram grantového programu
pre materské školy v okrese Spišská Nová Ves
Motto: „Človek nie je len to, čo vytvára, ale aj to, čo nie je ochotný ničiť.“
Filozofia a cieľ grantového programu:
Cieľom grantového programu „Cena Embraco za ekológiu“ je zvýšiť akcieschopnosť
a zaangažovanosť detí a rodičov v ochrane životného prostredia prostredníctvom
praktických aktivít, ktoré budú realizované v spolupráci s partnermi z komunity. Ak majú
ľudia možnosť podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a vlastnou prácou
prispejú k pozitívnej zmene, vznikajú zmysluplné projekty, ktoré dlhodobo ovplyvnia život
a kvalitu miesta, ale aj samotné postoje týchto ľudí.
PRIORITNÁ TÉMA PRE ROK 2014/2015:
BIO DO ŠKÔLOK
Láska ide cez žalúdok, ako sa hovorí. A my k tomu dodáme, aj zdravie ide cez žalúdok –
zdravie ľudí, krajiny, pôdy, vody. Práve preto je veľmi dobré podporiť zdravé stravovanie,
varenie z čo najzdravších surovín, pestovaných bez chémie, ideálne z blízkeho okolia, od
miestnych farmárov, dodávateľov. Na Slovensku existuje niekoľko škôl, aj materských
škôl, ktoré zmenili prístup ku stravovaniu detí a osvete k inému prístupu j stravovaniu
a pestovaniu. Zmena nielen konania ale aj myslenia viedla k tvorivému prístupu k vareniu,
k tvorivému prístupu k pestovaniu plodín na vlastnom školskom dvore, k zapojeniu detí do
prípravy ochutnávok jednoduchých receptov, k podpore rozmanitosti plodín a surovín, ktoré
sa využívajú. Deti majú z tvorivosti radosť, ich rodičia tiež. Skúsite to aj u vás?
Škála projektových nápadov je široká, vždy však zahŕňa praktickú činnosť
detí/mládežníckych skupín nielen v areáli školy, ale aj v prospech komunity/krajiny – okolia,
kde žijú. V predchádzajúcom ročníku mali deti možnosť vybrať sa za prírodou, a preto
v tomto ročníku podporíme nápady ako priniesť prírodu do materských škôl.
V rámci prioritnej témy:
 Aktivity zamerané na poznávanie prírody v priestoroch materskej školy a jej
okolia:
o myšlienka „jedlo ako liek“ – osvojenie tematiky zdravej životosprávy,
zapojenie kuchárok;
o výsadba a poznávanie byliniek a plodín, z ktorých si deti za pomoci vedia
pripraviť občerstvenie (paradajky, jabĺčka, bobuľové ovocie, pažítka
a pod.)
o varenie z BIO surovín, príprava ochutnávok pre rodičov
o zážitkové vzdelávanie – návšteva biofarmy, gazdovstva a pod.
o tvorba a využitie pracovných učebných materiálov, hier a pomôcok
venujúcich sa téme pestovania bez chémie, vareniu, využitiu plodín,
gazdovstvu / farmárčeniu, zvieratkám a pod)
Príklady aktivít, ktoré môžu byť podporené:
o Výsadba zelene v priestoroch materskej školy a starostlivosť o ňu;
o výroba metodických pomôcok na vyučovanie a netradičné riešenia ako
priniesť prírodu do škôlky a rozšíriť v priestoroch a v areáli škôlky
biodiverzitu;
o aktivity zamerané na minimalizáciu dopadu aktivít na životné prostredie;
o informačné kampane pre materskú školu, rodičov a verejnosť v oblasti
ochrany prírody, znižovania ekologickej stopy rodiny, školy;
o praktické aktivity na vzdelávanie rovesníkov ale aj ostatných pracovníkov
a obyvateľov v okolí;
o rovesnícke vzdelávanie v rámci MŠ v Spišskej Novej Vsi (oslovenie ZŠ
a mládeže na spoluprácu pri tvorbe aktivít);
o príprava materiálov, priestorov a celkového fungovania zelenej škôlky.
Cieľová skupina:
Žiaci a pedagógovia materských škôl v okrese Spišská Nová Ves.
Termín vyhlásenia grantového kola: 2. december 2014
Celková suma prerozdelená v tomto grantovom kole: 3000 EUR
Grantové podmienky:
Rodičia v spolupráci s učiteľom vypracujú projekt, ktorý odošlú na adresu nášho partnera
a administrátora projektu, občianskeho združenia SOSNA. Po vyhodnotení projektov,
najúspešnejšie projekty získajú finančné prostriedky na ich realizáciu.
Spolu pre grantové kolo školského roku 2014/2015 bude pre materské školy v meste
Spišská Nová Ves prerozdelených 3000 EUR.
1. Súťaž je určená pre materské školy v meste Spišská Nová Ves.
2. Uzávierka zasielania žiadostí o grant: 1. marec 2015. Rozhoduje dátum/pečiatka na
poštovej obálke.
3. Termín vyhlásenia výsledkov súťaže: Apríl 2015.
Časový harmonogram:
- 2. december 2014 - vyhlásenie grantovej výzvy programu „Cena Embraco za
ekológiu“,
- December 2014 – 1. marec 2015 – príprava, konzultácie a odovzdávanie projektov,
- Apríl 2015 - vyhlásenie víťazných projektov a podpisovanie zmlúv,
- Apríl 2015 / December 2015 - realizačná fáza víťazných projektov.
Základné požiadavky pre predkladané žiadosti:
 Predložený projekt je v súlade s cieľom grantového programu;
 Jedna škola môže zaslať aj viac projektov;
 Žiadosť o grant pozostáva z kompletne vyplneného formulára a povinných príloh;
 Realizácia projektu a jeho vyúčtovanie musí byť ukončené do 31. decembra 2015;
 Vlastný vklad školy alebo vklad z iných zdrojov musí byť minimálne 10%
z požadovaného rozpočtu projektu;
 Maximálna suma, ktorú môže získať jeden projekt, je 1500 EUR.
Pri hodnotení žiadosti o grant sa bude posudzovať:




Venovanie sa prioritnej téme – BIO do škôlok;
Účasť detí, rodičov, pedagógov a ďalších inštitúcií - zapojenie do riešenia a
realizácie nielen žiakov, ale aj rodičov a ďalších partnerov;
Zapojenie komunity/verejnosti: či sú projekty pripravené pre komunitu
a v spolupráci s komunitou/verejnosťou (nielen pre školu);
Prínos v oblasti ochrany životného prostredia, hmatateľnosť výstupov;




Využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií, získanie financií alebo
materiálna podpora aj od ďalších subjektov;
Originalita;
Počet detí , učiteľov a ostatných ľudí, ktorí majú z projektu úžitok;
Informovanosť komunity/občanov.
Neoprávnené náklady:
Nákup nehnuteľností, pozemkov, nákup zariadení, mzdy a občerstvenie.
Informácie o programe:
Konzultant a administrátor programu:
Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA
Okružná 17
044 31 Družstevná pri Hornáde
tel./fax:+421 /55/ 62 519 03
mobil:+421 /904/ 951 139
Kontaktná osoba:
RNDr. Silvia Szabóová, [email protected]
Pozn.: Pomôžte nám šetriť životné prostredie!
Zašlite nám mailom na [email protected] svoju mailovú adresu,
prostredníctvom ktorej Vás môžeme kontaktovať a informovať o ďalších novinkách
programu Cena Embraco za ekológiu.
Download

grantová výzva mš - Cena Embraco za ekológiu