Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.
Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych
Tytuł rozdziału w
podręczniku.
1.Siły w przyrodzie –
16 godzin.
Temat lekcji.
Treści nauczania.
2. Wzajemne oddziaływanie ciał.
- rodzaje i skutki oddziaływań,
- pojęcie układu ciał,
- pojęcie sił wewnętrznych i zewnętrznych.
- cechy sił wzajemnego oddziaływania,
- posługiwanie się III zasadą dynamiki do wyjaśniania
obserwowanych zjawisk.
3. III zasada dynamiki Newtona.
4-5. Wypadkowa sił działających na
ciało. Siły równoważące się.
6.Pierwsza zasada dynamiki Newtona.
7. Siła sprężystości.
8-9. Siła oporu powietrza i siła tarcia.
10. Badanie siły tarcia.
-wyjaśnienie, co to znaczy, że ciało jest w stanie
równowagi,
- szukanie siły wypadkowej dla dwóch sił składowych,
-rysowanie siły wypadkowej i siły równoważącej.
- wyjaśnienie zjawiska bezwładności,
- bezwładność jako cecha ciała,
- opisanie zachowanie ciała na podstawie I zasady
dynamiki.
-wyjaśnienie na czym polega sprężystość podłoża,
- wykazanie, że siła sprężystości sprężyny jest wprost
proporcjonalna do wydłużenia.
-określić, od czego zależy wartość siły oporu
powietrza,
- zdefiniować siłę tarcia,
- omówić sposoby zmniejszania i zwiększania tarcia w
życiu codziennym.
- zbadać doświadczalnie od czego zależy wartość siły
tarcia.
Termin
wykonania
IX
IX
IX
IX
IX
X
X
2.Praca, moc, energii 11 godzin
11. Siła parcia cieczy i gazów na ścianki
naczynia. Ciśnienie hydrostatyczne.
-sformułować prawo Pascala i podać przykłady jego
zastosowania,
-wyjaśnić przyczyny występowania ciśnienia
hydrostatycznego,
-wskazać, od czego zależy wartość ciśnienia
hydrostatycznego.
X
12-13. Siła wyporu i jej znaczenie.
Prawo Archimedesa
- doświadczalnie wyznaczyć wartość siły wyporu,
- sformułować prawo Archimedesa,
- podać warunki pływania ciał
X
14.Druga zasada dynamiki Newtona
- omówić skutki działania sił nierównoważących się,
-wyjaśnić zależność między masą ciała, siłą działającą
na ciało a przyspieszeniem
X
15. Rozwiązywanie zadań z
wykorzystaniem drugiej zasady
dynamiki Newtona
16. Powtórzenie materiału
X
17. Sprawdzian
XI
XI
18. Praca mechaniczna
- wyjaśnienie różnicy w pojęciu pracy w sensie
potocznym i w sensie fizycznym,
- objaśnienie wzoru na pracę W=F.s i podanie
warunków w których wolno go stosować,
- nazwanie i objaśnienie jednostki pracy,
XI
19. Moc.
- objaśnienie sensu fizycznego pojęcia mocy,
- podać jednostkę mocy,
- wykorzystanie wzoru na moc do obliczeń.
- opisać wpływ wykonanej pracy na zmianę energii
mechanicznej,
- obliczać przyrost energii mechanicznej na skutek
XI
20. Energia w przyrodzie.
XI
3.Przemiany energii w
zjawiskach cieplnych –
11 godzin
wykonanej pracy,
- jednostka energii mechanicznej.
21-22. Energia potencjalna i kinetyczna. -wymienienie rodzajów energii mechanicznej,
- opisanie każdego rodzaju energii mechanicznej,
- używać do obliczeń wzory na energię kinetyczną i
potencjalną.
23. Zasada zachowania energii
- podać warunki, w których jest spełniona zasada
mechanicznej.
zachowania energii mechanicznej,
- objaśnić na przykładach zasadę zachowania energii
mechanicznej,
- rozwiązywanie zadań, posługując się zasadą
zachowania energii mechanicznej.
24.Dźwignia jako urządzenie ułatwiające - opisać zasadę działania dźwigni dwustronnej,
wykonanie pracy.
-przedstawić warunek równowagi dźwigni
dwustronnej,
- podać przykłady zastosowania dźwigni dwustronnej
25. Wyznaczanie masy za pomocą
- wyznaczenie masy za pomocą dźwigni dwustronnej
dźwigni dwustronnej
26. Rozwiązywanie zadań z energii
mechanicznej, pracy i mocy.
27. Powtórzenie wiadomości
28. Sprawdzian wiedzy i umiejętności.
29.Energia wewnętrzna i jej zmiana
- wyjaśnić, co nazywamy energią wewnętrzną,
przez wykonanie pracy.
- opisać związek średniej energii kinetycznej
cząsteczek ciała z jego temperaturą,
- podać przykłady wzrostu energii wewnętrznej ciała
wskutek wykonanej nad nim pracy.
30.Cieplny przepływ energii. Rola
- wyjaśnić , na czym polega przewodzenie ciepła,
izolacji.
- objaśnić różnice między pojęciami: temperatura,
energia wewnętrzna, ciepło,
- dobre i złe przewodniki ciepła, wyjaśnić rolę izolacji.
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII
XII
31.Sposoby przekazywania ciepła.
32.Ciepło właściwe.
33-34.Bilans cieplny
35. Przemiany energii podczas topnienia
36. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
37. Przemiany energii podczas
parowania i skraplania
4. Drgania i fale sprężyste
– 10 godzin
38. Powtórzenie wiadomości.
39. Sprawdzian wiadomości.
40. Ruch drgający.
41. Wahadło matematyczne
- wyjaśnić na czym polega konwekcja, przewodnictwo
cieplne, promieniowanie,
- podać przykłady występowania tych zjawisk w
przyrodzie,
- opisać znaczenie konwekcji w prawidłowym
oczyszczaniu powietrza w pomieszczeniu.
- objaśnić pojęcie ciepła właściwego,
-wymienić czynniki, od których zależy szybkość
przekazywania ciepła,
- rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem wzoru
Q=cmΔT
- wyjaśnienie pojęcia bilansu cieplnego,
- rozwiązywanie zadań
-wyjaśnić pojęcia: ciepło topnienia, krzepnięcia,
-wskazać znaczenie w przyrodzie dużej wartości ciepła
topnienia.
- wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą
kalorymetru
- wyjaśnić pojęcia: ciepło parowania i skraplania,
- jak obliczyć ilość ciepła wymienionego z otoczeniem
podczas parowania lub skraplania
- opisać ruch wahadła i ciężarka na sprężynie,
- analizować przemiany energii w tych ruchach,
- objaśnić pojęcia: amplituda drgań, okres,
częstotliwość,
-analizować wykres x(t) dla ruchu drgającego
harmonicznego
- wyjaśnić, co to jest wahadło,
-opisać doświadczalny sposób wyznaczania okresu i
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
częstotliwości drgań wahadła,
- objaśnić, na czym polega izochronizm wahadła.
5. O elektryczności
statycznej – 11 godzin
42. Wyznaczanie okresu i częstotliwości
drgań wahała
43.Fala sprężysta podłużna i poprzeczna. - wyjaśnić pojęcie fali,
-opisać mechanizm przekazywania drgań z jednego
punktu ośrodka do drugiego,
-określić pojęcia: amplituda, okres drgań,
częstotliwość, szybkość i długość fali,
- wykorzystywać wzór λ=vT do obliczeń.
44-45. Dźwięki i wielkości, które je
- wyjaśnić co to jest dźwięk,
opisują
-opisać mechanizm powstawania dźwięku,
- wymienić i określić wielkości opisujące dźwięk,
-omówić wytwarzanie dźwięków w instrumentach
muzycznych.
46. Echo, pogłos i hałas
-określić pojęcia: echo, pogłos, hałas,
-omówić wpływ hałasu na zdrowie człowieka.
47.Ultradźwięki i infradźwięki
- wyjaśnić pojęcia: ultradźwięki i infradźwięki,
- omówić ich zastosowanie w życiu człowieka.
48. Powtórzenie wiadomości.
49. Sprawdzian wiadomości.
50. Elektryzowanie przez tarcie.
-opisać elektryzowanie ciał przez tarcie,
Ładunek elementarny i jego
-wyjaśnić, na czym polega elektryzowanie ciał,
wielokrotność.
-wskazać kierunek przepływu elektronów podczas
elektryzowania,
-wyjaśnić pojęcie ładunku jako wielokrotności ładunku
elektronu, podać jednostkę
51 Wzajemne oddziaływanie ładunków. -podać, od czego zależy wartość siły wzajemnego
Prawo Coulomba.
oddziaływania ciał naelektryzowanych,
- doświadczalnie potwierdzić te zależności
52. Przewodniki i izolatory
- na przykładzie kryształu soli kuchennej i metalu
II
III
III
III
III
III
III
III
IV
IV
53-54. Elektryzowanie przez indukcję.
55. Elektryzowanie przez dotyk. Zasada
zachowania ładunku.
56-57. Pole elektryczne. Ruch ładunku
w polu elektrycznym.
58. Napięcie elektryczne
O prądzie elektrycznym.
59. Powtórzenie wiadomości.
60. Sprawdzian wiedzy i umiejętności
61.Prąd elektryczny w metalach
62.Źródła prądu. Obwód elektryczny.
63. Natężenie prądu elektrycznego.
wyjaśnić różnice w budowie przewodników i
izolatorów,
-podać przykłady przewodników i izolatorów.
-objaśnić elektryzowanie przez indukcję,
-wyjaśnić, na czym polega uziemienie obiektów i
przedmiotów.
-opisać elektryzowanie ciał przez dotyk,
- wyjaśnić, na przykładzie zasadę zachowania ładunku.
-wyjaśnić, co to znaczy, że wokół naelektryzowanego
ciała istnieje pole elektryczne,
-opisać siły działające na ładunek umieszczony w
centralnym i jednorodnym polu elektrycznym.
-wyprowadzić wzór na napięcie pola elektrycznego,
- podać określenie napięcia,
- podać jednostkę napięcia.
IV
IV
V
V
V
V
-opisać przepływ prądu elektrycznego w
przewodnikach,
-za pomocą modelu wyjaśnić rolę napięcia
elektrycznego,
-podać jednostkę napięcia,
-wymienić skutki przepływu prądu elektrycznego.
-podać przykłady urządzeń, które są źródłami prądu,
- wymienić elementy, które wchodzą w skład
obwodów elektrycznych,
-narysować schemat prostego obwodu elektrycznego
za pomocą symboli graficznych,
-wyjaśnić, jaki jest umowny kierunek prądu.
- objaśnić wzór I=q/t, przekształcać go i
wykorzystywać do obliczeń
-podać jednostkę natężenia prądu (1A)
-przeliczać wartość ładunku wyrażonego w kulombach
na amperosekundy i amperogodziny,
-używać amperomierza.
Do dyspozycji nauczyciela - 10 lekcji
Stanisława Figuła
Małgorzata Strąg
Download

Fizyka - kl. 2