Diskusný krúžok
Primárnym cieľom krúžku je podpora samostatného, kritického myslenia a kultúrneho vyjadrovania sa
žiakov. Sekundárnym cieľom je osvojovanie si a prehlbovanie ľudských princípov a hodnôt.
Žiaci sa vedú k tomu, aby rozvíjali a zdokonaľovali svoju komunikáciu, prosociálne a asertívne správanie,
rozvíjali empatiu, spolu prežívali bolesť či radosť druhej osoby.
Krúžok podporuje a zlepšuje vyjadrovacie a rečové schopnosti žiaka. Metodika Je založená na zdieľaní sa
vnímania, otázok a problémov aj úspechov dnešného sveta cez zážitkové učenie. Krúžok je určený pre
žiakov II. stupňa.
V.Slezáková
Hudobno-dramatický krúžok
Cieľom hudobnodramatického krúžku je harmonický rozvoj dieťaťa v príjemnej priateľskej atmosfére,
výchova osobnosti, ktorá je tvorivá, vnímavá, citlivá k svojmu okoliu a jeho potrebám. Rozvíjame
hudobnosť detí, aby vnímali a prežívali hudbu tak, aby bola prameňom potešenia a radosti. Cieľom
dramatickej zložky je prostredníctvom dramatických hier stimulovať detskú fantáziu, rozvíjať talent,
zručnosti a záujmy detí hravou formou. Deti sa učia vystupovať, eliminovať napätie a strach, učia sa
prezentovať pred množstvom ľudí, čo je pre rozvoj dieťaťa a jeho budúcnosť pozitívum. Nacvičujeme
piesne na akadémie, sväté omše, cvičíme dramatizácie príbehov pre jasličkové slávnosti, jeho členovia
rozvíjajú talent recitovaním kvalitných umeleckých textov a prezentujú sa na krajských i celoslovenských
recitačných súťažiach.
Krúžok obyčajne navštevujú žiaci 3. – 8. ročníka.
V.Slezáková
Krúžok ANJ
Je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a je zameraný na :
- zlepšenie komunikačných schopností žiakov v anglickom jazyku formou diskusie, situačných rozhovorov,
rôznych hier, súťaží, kvízov, atd.
- nácvik jednotlivých zručností t.j. čítanie textu s porozumením, počúvanie textu s
porozumením,
písanie /krátke príbehy, úvahy.../
- vysvetľovanie a následne používanie anglickej gramatiky so zameraním sa na javy, ktoré sú
problematické pre žiakov.
M. Chocholáčková
Krúžok NEJ
Krúžok bude určený predovšetkým pre žiakov ZŠ, ktorí sa už NEJ učili. Je pre všetkých, ktorí majú "Spaß" z
nemčiny.
Cieľom našej činnosti bude zdokonaliť si vedomosti v gramatike, slovnej zásobe a z reálií nemecky
hovoriacich krajín.
E. Gašparovýchová
Matematický krúžok- 9. roč.
Príprava žiakov na testovanie, prehĺbenie teoretických poznatkov žiakov a ich uplatnenie v praxi,
rozvíjanie priestorovej predstavivosti, logického myslenia a čítania úloh s porozumením.
M. Dobrovodská, M. Oravcová
Novinársky krúžok
Novinársky krúžok je pre všetky tvorivé deti, ktoré sa chcú podieľať na tvorbe školského časopisu Rybka.
Malí novinári majú príležitosť vyskúšať si prácu skutočného novinára.
Z. Vozárová
Píšem všetkými desiatimi
Prstokladový strojopis a základy administratívy na PC.
Z. Lepišová
Krúžok SJL 9. ročník
Cieľom krúžku SJ je príprava na záverečné testovanie žiakov 9. ročníka a príprava na prijímacie pohovory.
Náplňou práce krúžku je opakovanie učiva 5. - 9. ročníka testovou formou a prácou s textami rôzneho
druhu v písanej i elektronickej podobe.
V.Slezáková
Krúžok zo SJL pre 9.A
- príprava deviatakov na školské kolo Olympiády zo SJL, Testovanie 9/2015, prijímacie pohovory a súťaže
- opakovanie, utvrdenie a rozšírenie učiva z nižších ročníkov
- príprava a realizácia projektov
- návšteva divadla a filmu.
M. Valkovičová
Šachový krúžok
rozvíja základné vedomosti záujemcov o šachovú hru. Teória otvorenia, strednej hry a koncoviek, taktická
a strategická príprava sú nosnými piliermi krúžku. Športový krúžok- mladší žiaci, starší žiaci
rozvíjanie základných pohybových schopností a pohybových zručností žiakov v atletike a vo vybraných
športových hrách, príprava na školské športové súťaže.
Športový krúžok (mladší žiaci)
rozvíjanie základných pohybových schopností a pohybových zručností žiakov 5. a 6. ročníka v atletike a vo
vybraných športových hrách, príprava na školské športové súťaže.
M. Lipták
Športový krúžok (starší žiaci)
Zvládnutie základných pohybových prvkov v športových hrách – basketbal, volejbal, malý futbal, futsal,
stolný tenis a iných športoch – atletika, šach, športová gymnastika...... Pohybové aktivity v prírode
rozvíjanie pohybových schopností a zručností žiakov gymnázia prostredníctvom pohybových prostriedkov
turistiky, lyžovania a iných aktivít v prírode podľa záujmu žiakov.
M. Lipták
Tajomstvá fyziky
Cieľom krúžku je zábavným a bádavým spôsobom priblížiť vedu a jej aplikáciu v bežnom živote.
Z. Lepišová
Tanečný krúžok
Patrí hip hop do tvojho života? Si fanúšikom amerických tanečných filmov (Step up, Let´s dance...)? Tak sa
prihlás do tanečného krúžku, spoznaj hip hopovú filozofiu a streetdancový štýl, ktorý hýbe svetom
mladých. Príď objaviť v sebe tanečníka (u)!
L. Nemčeková
Výtvarné štúdio
Počas roka sa budeme venovať technikám: maľba, kresba, perokresba, asambláž, odlievanie sadry a jej
kolorovanie. Oboznámime sa tiež s maľbou na textil, tvorbou šperkov a dekoračnými technikami renovácie
starých predmetov. Budeme sa zabávať a tvoriť celý rok, zapájať sa do súťaží. Tiež sa budeme venovať
téme regiónu a jeho spoznávaniu.
D. Bogdalíková
Download

Základná škola