Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica – oddelenie techniky,
prírodovedy a ekológie
v rámci svojich aktivít vyhlasuje v mesiaci marec - apríl 2015 pre deti MŠ a ŠKD
II. ročník súťaže v skladaní lega pod názvom
„Svet LEGA očami detí“- téma ZVIERATÁ.
So stavebnicou LEGO sa deti učia prirodzene vyjadrovať svoje myšlienky, pocity, ale aj
používať fantáziu. LEGO poskytuje deťom príležitosť tvoriť a zároveň ich inšpiruje k riešeniu
problémov. Predstavivosť je kľúčom k budúcnosti a myšlienka podporujúca tvorenie s učením sa,
je v súčasnosti jednou z tých foriem, ktorá pripraví novú generáciu pre nové tisícročie. Preto vám
ponúkame možnosť nového smerovania v tvorivo-humanistickom prístupe vo výchovnovzdelávacom procese pomocou stavebnice LEGO. Cieľom súťaže je viesť deti k:
 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov
práce,
 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k
novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania.
Preto neváhajte a prihláste sa! Budeme sa tešiť na vaše výtvory.
Termín:
09.03.2015 – 17.04.2015
Ako sa prihlásiť?
Stačí priniesť označené práce detí (škola, meno, vek) do CVČ
v Považskej Bystrici.
Prezentácia prác:
23.03.2015 – 17.04.2015 (v CVČ Považská Bystrica)
Hodnotenie:
1. – 3. miesto v kategórii MŠ / 1. – 3. miesto v kategórii ZŠ - ŠKD
Vyhlásenie výsledkov:
17.04.2015
Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom
Ing. Ivan Hanulík
riaditeľ CVČ
Vybavuje: Bc. Iveta Meluchová – [email protected] / 0911852002
Download

„Svet LEGA očami detí“- téma ZVIERATÁ.