Gołaniecki Informator Samorządowy
Biuletyn Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz
Rok XV
121
Czerwiec 2010
[email protected]
SESJA MŁODZIEŻOWA
W poniedziałek 31 maja 2010 w przeddzień Dnia Dziecka
odbyła się trzecia już sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy
Gołańcz. Przewodniczącą była Agata Łapacz z Zespołu Szkół w
Smogulcu, która bardzo sprawnie poprowadziła obrady. Pomagała jej,
powołana do pełnienia funkcji sekretarza, Monika Kemnitz. Każda ze
szkół przedstawiła opracowany przez siebie temat: ZS Morakowo –
„Flaga narodowa, godło RP, herb i flaga Miasta i Gminy Gołańcz.
Wzory i zasady używania”, ZS Panigródz – „Pobocza dróg. Do kogo
należą? Co na nich można znaleźć? Co mówią o nas?”, ZS Gołańcz –
„Jak zagospodarować poczekalnię na dworcu PKP w Gołańczy,
zakładając, że jest własnością gminy?”, ZS Smogulec – „Jak
mieszkańcy powinni zadbać o kompleks pałacowo-parkowy w
Smogulcu i co zrobić, by do niego przyciągnąć turystów?”. Młodzi
samorządowcy wykazali się dużą wiedzą i inwencją w opracowaniu
swoich tematów oraz elokwencją w ich przedstawianiu, co docenił
burmistrz Mieczysław Durski w swoim wystąpieniu. Opiekunowie
samorządów szkolnych i młodzieżowi radni otrzymali podziękowania
i upominki, a na koniec pozowano do wspólnej fotografii.
Młodzi samorządowcy w otoczeniu władz miasta
Alina Wachowiak
ODZNACZONO ZASŁUŻONE MAMY
W restauracji ,,Podzamcze” w Gołańczy 28 maja Gminna
Rada Kobiet i Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Matki. W
uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
Mieczysław Durski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Józef
Ryłko, Sekretarz Urzędu Urszula Wierzbicka, członkowie
Regionalnego Związku Kółek Rolniczych: Małgorzata Lempka i
Stefan Dobrzykowski. Po złożeniu życzeń wszystkim matkom odbyło
się wręczenie odznaczeń, jako symbol uznania za matczyny trud
włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków, za
kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanitarnych
postaw moralnych, za aktywność społeczno–zawodową i umiłowanie
Ojczyzny. ORDER SERCA – MATKOM WSI otrzymały następujące
panie: Barbara Chmura z Morakowa, Irena Ziewiec z Morakowa,
Mirosława Szewczuk z Morakowa, Anna Lisiecka z Chojny, Teresa
Walkowiak z Chojny, Danuta Sobańska z Chojny, Eleonora Zawielak z
Panigrodza, Zofia Sucha z Panigrodza, Zofia Nikiel z Czerlina,
Jadwiga Wenzel z Czerlina, Zofia Uściłowska z Grabowa, Stanisława
Dobrzykowska z Morakówka, Halina Rakoczy z Laskownicy,
Krystyna Przybylska z Jeziorek, Kazimiera Kitkowska z Tomczyc,
Maria Bigos z Rybowa, Irena Tomkowiak z Rybowa, Krystyna
Bednarz z Rybowa, Halina Wachowiak z Oleszna, Maria Klawińska z
Oleszna.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy obejrzeli
występ słowno–muzyczny, który przedstawili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Morakowie.
Wanda Berka
Do Tatusiów i Ojców
z okazji Ich czerwcowego święta
kierujemy życzenia
zdrowia, sukcesów, pomyślności
oraz powodów do dumy z dzieci.
Przewodniczący Rady MiG
Józef Ryłko
Burmistrz MiG
Mieczysław Durski
Odznaczone mamy
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 2
XLII SESJA V KADENCJI
XLII sesja V kadencji odbyła się w świetlicy wiejskiej w Chojnie 27 maja 2010 roku. Obecnych było m.in. 11 radnych i 16 sołtysów,
„Zasłużeni dla Miasta Gołańczy”: Stefan Dobrzykowski, Franciszek Woźnicki, Bronisław Łukaszewski, „Zasłużony dla Miasta i Gminy Gołańcz”:
Jan Kowalewski oraz Agata Łapacz i Monika Kemnitz z Zespołu Szkół w Smogulcu. Sekretarzem obrad była Eugenia Białożyńska. Burmistrz,
przewodniczący rady i przewodniczący komisji złożyli sprawozdania ze swoich działań. Radni wysłuchali informacji na temat: bezrobocia na terenie
Miasta i Gminy Gołańcz, planów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011, współpracy GOK i miejscowych
organizacji, przygotowania obchodów Dni Ziemi Gołanieckiej, stanie realizacji zalania doliny gołanieckiej, realizacji budowy siłowni wiatrowych
na terenie Miasta i Gminy Gołańcz oraz utrzymania zieleni w mieście.
Podjęto jednogłośnie 16 uchwał dotyczących:
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła na realizację zadania przewidzianego przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (XLII/367/10),
- zmiany Uchwały nr XXXVI/318/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia planu odnowy
miejscowości Morakowo na lata 2009-2013 (XLII/368/10),
- określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Miastu i Gminie Gołańcz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także
określenia organów lub osób do tego uprawnionych (XLII/369/10),
- zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2010 rok (XLII/370/10),
- przyjęcia w użyczenie przez Miasto i Gminę Gołańcz nieruchomości w Morakówku (XLII/371/10),
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołańcz położonej w Konarach (XLII/372/10),
- zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXIX/226/05 z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego
Miasta i Gminy Gołańcz” (XLII/373/10),
- zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XVIII/164/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie „Strategii rozwoju Miasta i Gminy
Gołańcz na lata 2008-2015” (XLII/374/10),
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Panigródz na lata 2010-2018 (XLII/375/10),
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kujawki na lata 2010-2018 (XLII/376/10),
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzyżanki na lata 2010-2018 (XLII/377/10),
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Czerlin na lata 2010-2018 (XLII/378/10),
- zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Czeszewo na lata 2010-2018 (XLII/379/10),
- zmiany Uchwały nr XXVIII/251/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Smogulec na lata
2008-2015 (XLII/380/10),
- zmiany Uchwały nr XIX/169/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie planu odnowy miejscowości Gołańcz na
lata 2008-2015 (XLII/381/10),
- zmiany Uchwały nr XXXIX/340/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy
miejscowości Gołańcz na lata 2008-2015 (XLII/382/10).
Radni przyjęli następujące wnioski Komisji Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska:
1.do Rady Miasta i Gminy – Zobowiązać burmistrza do przeglądu witaczy na obrzeżach miasta i gminy. Według informacji w niektórych
przypadkach wymagane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych – 9 głosów „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu.
2.do Rady Miasta i Gminy – Skierować wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Wągrowcu, by w
miarę możliwości w trybie pilnym podjąć prace konserwacyjne na najbardziej newralgicznym odcinku kanału Wapno-Laskownica, by
udrożnić go i spowodować przepływ wody, który przyczyni się do osuszenia gruntów – 10 głosów „za”.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zawarciem umowy użyczenia przez Kółko Rolnicze w Grabowie budynku świetlicy wiejskiej Radzie
Sołeckiej.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za zawnioskowaniem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie w planach inwestycyjnych
remontu drogi wojewódzkiej Gołańcz-Margonin.
Protokół z XLII sesji będzie dostępny na stronie internetowej po zatwierdzeniu go przez radnych na następnej sesji. Treści uchwał są
dostępne na stronie internetowej Miasta i Gminy Gołańcz: www.golancz.pl, zakładka Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka prawo lokalne.
Przewodniczący Józef Ryłko pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 12-14 w pok. nr 26 II piętro Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz (tel. 067
2615-911 wewn. 43 lub bezpośredni 2683309).
Alina Wachowiak
POWSZECHNY SPIS ROLNY
Już od 1 września rozpocznie się powszechny spis rolny. Będzie
on trwał do 31 października 2010 r. (wg stanu na 30 czerwca 2010 r.).
Zostaną nim objęte:
1. badaniem pełnym - ok. 1,7 mln gospodarstw rolnych o
powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha prowadzących
działalność rolniczą oraz gospodarstwa rolne poniżej 1 ha
prowadzące uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich;
2. badaniem reprezentacyjnym - ok. 150 tys. gospodarstw rolnych,
w których prowadzi się działalność rolniczą.
Zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane
osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Na terenie miasta i
gminy Gołańcz działa już w Urzędzie MiG Gminne Biuro Spisowe. Jego
liderem jest pan Krzysztof Rakoczy. Wszyscy, do których zawitają
rachmistrzowie zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi, co wynika z
ustawy o powszechnym spisie rolnym. Użytkownicy gospodarstw
rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności - inne pełnoletnie
osoby w gospodarstwie domowym, zobowiązani są do udzielenia
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania
zawarte w formularzu spisowym. Podobnie w przypadku osób
działających w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze
stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociąga za sobą
skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce
publicznej.
Rachmistrzowie (4 osoby w mieście i gminie) będą zadawać
pytania dotyczące między innymi ogólnej charakterystyki gospodarstwa
rolnego, powierzchni zasiewów, użytkowania gruntów, stanu liczebności
i struktury pogłowia zwierząt, danych dotyczących maszyn rolniczych i
urządzeń w gospodarstwie. Będą również pytania dotyczące pracujących
w gospodarstwie rolnym, metod produkcji rolniczej itp. Każdy
rachmistrz będzie miał identyfikator ze zdjęciem. Powszechny spis rolny
odbędzie się we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej, a rolnicy z tych państw odpowiedzą na te same pytania, co
polscy rolnicy. W dniach od 9 do 23 sierpnia odbędzie się obchód
przedspisowy. Ma on na celu zapoznanie się rachmistrzów z terenem, na
którym przeprowadzać będą spis.
(red.)
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 3
XLIII SESJA V KADENCJI
XLIII sesja V kadencji odbyła się w świetlicy wiejskiej w Morakowie 24 czerwca 2010 roku. Obecnych było m.in. 13 radnych i 9 sołtysów,
„Zasłużeni dla Miasta Gołańczy”: Stefan Dobrzykowski, „Zasłużony dla Miasta i Gminy Gołańcz”: Gertruda Pawlaczyk, Jan Kowalewski, Krzysztof
Łukaszewski. Sekretarzem obrad był Jan Bielecki. Burmistrz, przewodniczący rady i przewodniczący komisji złożyli sprawozdania ze swoich działań.
Radni wysłuchali informacji na temat: wdrożenia i realizacji uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, ilości wykreśleń i nowych wpisów w ewidencji
działalności gospodarczej za 2009 rok, funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz składowiska nieczystości stałych.
Podjęto 17 uchwał dotyczących:
- opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto i Gminę (XLIII/383/10 - jednogłośnie),
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gołańcz położonej w Tomczycach (XLIII/384/10 - jednogłośnie),
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości (XLIII/385/10 - jednogłośnie),
- zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze (XLIII/386/10 jednogłośnie),
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(XLIII/387/10 - jednogłośnie),
- zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz za 2010 rok (XLIII/388/10 - jednogłośnie),
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (XLIII/389/10 jednogłośnie),
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (XLIII/390/10 jednogłośnie),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz na obszarze parku krajobrazowo-dworskiego w Czesławicach
(XLIII/391/10 - jednogłośnie),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Smolary i Osada (XLIII/392/10 - jednogłośnie),
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy w rejonie ulic: Klasztorna i Osada (XLIII/393/10 - jednogłośnie),
- zmiany Uchwały nr XXVIII/251/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Smogulec na lata 20082015 (XLIII/394/10 - 12 głosów „za”, 1 wstrzymujący się),
- przyjęcia w użyczenie przez Miasto i Gminę Gołańcz budynku w Grabowie (XLIII/395/10 - jednogłośnie),
- zmiany Uchwały nr XIX/169/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie planu odnowy miejscowości Gołańcz na
lata 2008-2015 (XLIII/396/10 - jednogłośnie),
- zmiany Uchwały nr XXXIX/340/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy
miejscowości Gołańcz na lata 2008-2015 (XLIII/397/10 - jednogłośnie),
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gołańcz (XLIII/398/10),
- wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto i Gminę Gołańcz pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu (XLIII/399/10 jednogłośnie).
Radni przyjęli następujące wnioski:
Komisji Rolnictwa, Finansów i Ochrony Środowiska:
1. do zarządu dróg powiatowych - Usytuować przejście dla pieszych w Panigrodzu w obrębie sklepu - 13 głosów „za”.
2. do zarządu dróg wojewódzkich - Zamontować lustro przy wyjeździe z Nowego Panigrodza na drogę wojewódzką Wagrowiec-Kcynia - 12
głosów „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa:
1. do zarządu dróg powiatowych - Wykosić pobocza przy drodze powiatowej od skrzyżowania w Smogulcu do granic gminy – 11 głosów „za”, 1
głos „przeciw”, 1 radny wstrzymał się od głosu.
2. do burmistrza – Rozważyć możliwość zakupu toalety TOI TOI i usytuowania jej w pobliżu Gołanieckiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta i
Gminy Gołańcz oraz ustawienia znaków kierujących - 13 głosów „za”.
Z sesji:
1. do Rady Miasta i Gminy Gołańcz – Wystosować wniosek do PKS w Pile i w Bydgoszczy o uruchomienie od 1 września br. kursu ok. godz. 7
rano, umożliwiającego dojazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Panigrodza i Morakowa do Wągrowca – 12 głosów „za”.
2. do Rady Miasta i Gminy Gołańcz – Wystosować wniosek do PKS w Pile o utrzymanie kursów na trasie Smogulec-Wągrowiec w okresie letnim
(lipiec i sierpień) poprzez zastąpienie autobusu busem – 11 „za”, 1 głos „przeciw”.
Protokół z XLIII sesji będzie dostępny na stronie internetowej po zatwierdzeniu go przez radnych na następnej sesji. Treści uchwał są dostępne
na stronie internetowej Miasta i Gminy Gołańcz: www.golancz.pl, zakładka Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka prawo lokalne.
Przewodniczący Józef Ryłko w lipcu pełni dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach od 12-14 – tel. 606 68 12 30.
Alina Wachowiak
SPOTKANIE Z DRUHAMI SENIORAMI
Już po raz 7. spotkali się seniorzy druhowie strażacy OSP z
terenu Miasta i Gminy Gołańcz. W tym roku gościnę zapewnili
druhowie z OSP Oleszno. Spotkanie było okazją do wręczenia
wyróżnień dla druhów z jednostek OSP. Tytuł honorowy „Strażaka
OSP Roku 2009” otrzymał Mariusz Poprawski z OSP Gołańcz, tytuł
honorowy „Działacz OSP Roku 2009” otrzymał Jarosław Zawal z OSP
Rybowo, tytuł „Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2009” otrzymała
OSP Gołańcz. Wyróżnienia wręczyli: druh Stefan Mikołajczak Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Mieczysław
Durski – Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, druh Andrzej
Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Gołańczy oraz druh Andrzej Woźnicki Komendant Gminny
Zarządu ZOSP RP w Gołańczy.
Krzysztof Rakoczy
Wspólna fotografia druhów
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 4
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w
Gołańczy, przy ul. Osada oznaczona ewidencyjnie numerem działki 376
o łącznej powierzchni 0,6230 ha, zapisana w księdze wieczystej nr
KW25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla części działki o powierzchni
około 2112 m2 określona jest jako Mu - tereny mieszkaniowo–usługowe,
pozostała część działki 376 ma przeznaczenie jako tereny użytków
rolnych. Jeżeli nabywca nie spełnia warunków określonych w art.4 ust.7
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, to
nieruchomość zostanie sprzedana dopiero po rezygnacji z prawa
pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 85.500,00 zł.
Wadium wynosi: 8.600,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. (środa) o godz. 10.00
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w
wysokości 8.600,00 zł do dnia 10.07.2010 r. na konto Urzędu Miasta i
Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000
0030 Pałucki Bank Spółdzielczy, Oddział w Gołańczy. Wadium
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na
poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po
zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do części działki
oznaczonej w MPZP o powierzchni ok. 2112 m2 zostanie doliczony
podatek VAT. Wpłata należności przez nabywcę za zakupioną
nieruchomość - w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy
notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Gołańcz pok. nr 9 lub. tel. 67-2615-911 w. 16.
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w
Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/11 o łącznej
powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100
Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Gołańcz teren działki 959/11 przeznaczony jest na tereny usługowomieszkaniowe (Um). Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 91.600,00 zł netto.
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
Wadium wynosi: 9.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. (środa) o godz. 10.30
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium
w wysokości 9.200,00 zł do dnia 10 lipca 2010 r. na konto Urzędu
Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900
0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz
zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na
podane konto. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłata należności przez nabywcę za zakupioną nieruchomość - w
ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty
notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej. Bliższe
informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok.
nr 9 lub. tel. 67-2615-911 w. 16 .
Gołańcz, dnia 04 czerwca 2010 r.
Gołańcz, dnia 04 czerwca 2010 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w
Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/12 o łącznej
powierzchni 0,45.92 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100
Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Gołańcz teren działki 959/12 przeznaczony jest na tereny usługowomieszkaniowe (Um). Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 91.500,00 zł netto.
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
Wadium wynosi: 9.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. (środa) o godz. 11.00
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium
w wysokości 9.200,00 zł do dnia 10 lipca 2010 r. na konto Urzędu
Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900
0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy, Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na
rzecz zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez
odsetek na podane konto. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1%
ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych. Wpłata należności przez nabywcę za zakupioną
nieruchomość - w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy
notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Gołańcz pok. nr 9 lub tel. 67-2615-911 w. 16.
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w
Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 959/13 o łącznej
powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100
Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Zgodnie z obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Gołańcz teren działki 959/13 przeznaczony jest na tereny usługowomieszkaniowe (Um). Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 91.600,00 zł netto.
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.
Wadium wynosi: 9.200,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lipca 2010 r. (środa) o godz. 11.30
w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium
w wysokości 9.200,00 zł do dnia 10 lipca 2010 r. na konto Urzędu
Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900
0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy, Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz
zbywającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na
podane konto. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłata należności przez nabywcę za zakupioną nieruchomość - w
ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty
notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej. Bliższe
informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz pok.
nr 9 lub. tel. 67-2615-911 w. 16.
Gołańcz, dnia 04 czerwca 2010 r.
Gołańcz, dnia 04 czerwca 2010 r.
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 5
STAN REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ
- CZERWIEC 2010 R.
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morakowo
Przedmiotem tego zadania jest odcinek drogi dojazdowej do szkoły
o łącznej długości 70 m. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki
betonowej typu Polbruk o gr. 8 cm i o szer. 4 m z chodnikiem po
prawej stronie szer. 1,50 m oddzielonym od jezdni ciekiem. W
przetargu wybrano wykonawcę: F.H.U. „Klimek” Import-Export z
Łekna, ul. Łąkowa 1. Podpisano umowę oraz sporządzono protokół
przekazania placu budowy. Inwestycję finansuje Miasto i Gmina
Gołańcz. Całkowita wartość wyniesie 69 958,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybowo
Zakończono roboty związane z przebudową drogi gminnej w
Rybowie na odcinku o długości 130 m. Wykonawcą robót był
„POL-DRÓG” Piła Sp. z o.o. Odbiór nastąpił 29 czerwca 2010 r.
Inwestycję sfinansowało Miasto i Gmina Gołańcz. Całkowita
wartość wyniosła 140 941,71 zł.
5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Sportowej, Karola Libelta i ks. Edwarda Mrotka w
Gołańczy – etap I
Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji
deszczowej z podczyszczalnikiem wód opadowych i wylotem
do odbiornika (rowu) w rejonie ul. Sportowej. Trasa sieci
przebiega wzdłuż granicy pasa drogowego drogi gminnej.
Podpisano umowę oraz sporządzono protokół przekazania
placu budowy. W wyłonionym przetargu najkorzystniejszą
ofertę wybrano „MPGK” Spółka z o.o., ul. Skocka 13,
Wągrowiec. Inwestycję finansuje Miasto i Gmina Gołańcz.
Całkowita wartość wyniesie 407 699,60 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo – Czesławice
Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w
Czesławicach. Wykonawcą robót jest Zakład Usług
Melioracyjnych i Instalacyjnych z Rogowa. Całkowita
wartość wyniesie 1 199 447,72 zł.
Przebudowa drogi w Rybowie
3. Przebudowa drogi gminnej Panigródz-Rozpętek II etap
Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej w
miejscowości Panigródz-Rozpętek na odcinku o długości łącznej
350 m. Wykonawcą robót była firma P.U.H. REDON Andrzej
Trudziński z Nakła nad Notecią. Odbiór nastąpił 16 czerwca 2010 r.
Inwestycję sfinansowało Miasto i Gmina Gołańcz. Całkowita
wartość wyniosła 101 270,55 zł.
4. Przebudowa ulicy Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy
Zakończono prace związane z przebudową ulicy Kompanii
Gołanieckiej. Wykonawcą robót był „POL-DRÓG” Piła Sp. z o.o.
Odbiór nastąpił 29 czerwca 2010 r. Inwestycję sfinansowało Miasto
i Gmina Gołańcz. Całkowita wartość wyniosła 315 819,69 zł.
Kanalizacja Buszewo - Czesławice
7. Gazyfikacja miasta Gołańczy
Trwają prace związane z kładzeniem sieci gazowej na
terenie miasta Gołańczy.
Prace przy gazyfikacji
Karol Wolter
Ulica Kompanii Gołanieckiej
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 6
KASZTELANKI W CZECHACH
Chór Kasztelanki
przebywał w partnerskiej gminie
K a m y k n a d We ł t a w ą w
Czechach. Przez 5 dni delegacja
polska mieszkała u rodzin
czeskich, zwiedziła skansen w
Wysokim Chlumcu, zamek Orlik
nad Wełtawą, Świętą Górę w
Pribramie oraz dworek, w którym
tworzył Antoni Dworzak.
Ponadto chór Kasztelanki dał
koncert piosenek w urzędzie
gminy w Kamyku nad Wełtawą
oraz podczas uroczystości
otwarcia kompleksu
turystycznego przy ruinach
zamku w Kamyku nad Wełtawą.
Na zaproszenie polskiego księdza
Zbigniewa Grzyba delegacja
przebywała w Krasnej Górze i
uczestniczyła w obchodach
uroczystości Bożego Ciała.
Urszula Wierzbicka
SPOTKANIA W SPRAWIE GAZYFIKACJI
21 maja br. o godzinie 12
w Urzędzie Miasta i Gminy
Gołańcz odbyło się spotkanie
zainteresowanych mieszkańców z
przedstawicielem Wielkopolskiej
Spółki Gazowniczej z Poznania.
Burmistrz Mieczysław Durski
przedstawił zebranym informacje
o planowanej gazyfikacji miasta,
jak również informacje dotyczące
możliwości uzyskania
preferencyjnego kredytu z BOŚ w
Poznaniu na modernizację
systemów grzewczych i
doprowadzenia przyłączy
gazowych do posesji.
Szczegółowe informacje
dotyczące planowanej inwestycji i
warunków technicznych
przyłączy przedstawił
przedstawiciel Wielkopolskiej
Spółki Gazowniczej Pan Ryszard
Nowak.
14 czerwca w budynku
urzędu odbyło się kolejne
spotkanie w sprawie gazyfikacji
miasta. Spotkanie skierowane
było do mieszkańców ul.
Margonińskiej, Kowalika, Walki
Młodych i ks. Mrotka. Na
spotkaniu specjaliści
gazownictwa przedstawili
możliwości przyłączenia
poszczególnych posesji do
realizowanej inwestycji budowy I
etapu sieci gazowej na terenie
Gołańczy. Przedstawiciele firmy
gazowniczej zapewniali na
spotkaniu, że korzystanie z gazu
ziemnego w tym rejonie miasta
będzie możliwe jeszcze w tym
roku.
Krzysztof Rakoczy
Emeryci w skansenie w Wysokim Chlumcu wraz z ks. Zb. Grzybem
ZIELEŃ W MIEŚCIE
Urząd Miasta i Gminy
Gołańcz w czerwcu 2010 roku
zakupił ok. 9500 szt. sadzonek
kwiatów z gatunku: aksamitka i
starzec. Ok. 4000 szt. zostało
przekazane sołtysom, aby
obsadzili teren swoich wsi.
Następnie umieszczono
kompozycje kwiatowe na terenie
rynku w Gołańczy. Kompozycje
zostały utworzone z
następujących gatunków:
p e l a rg o n i e b l u s z c z o l i s t n e ,
gnapalium, lobelia, plektrantus
koleusowaty (popularna nazwa:
komarzyca), bidens (popularna
nazwa: złoty deszcz).
Prosimy mieszkańców o
uszanowanie pracy włożonej w
upiększanie naszego miasta i
naszych wsi. Apelujemy o
czystość i porządek przy
posesjach oraz o dbałość o nasze
wspólne dobro, jakim jest nasza
Mała Ojczyzna.
Dziękuję pracownikom
zatrudnionych w ramach prac
społecznie użytecznych oraz prac
publicznych za wykonywanie
prac porządkowych na ulicach,
chodnikach oraz zieleńcach.
Prace przy zieleńcu
Aneta Starszak
Prace przy gazyfikacji - ul.Walki Młodych
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz
oraz
Wielkopolski Związek Hodowców Koni
Koło Powiatowe Wągrowiec
serdecznie zapraszają na
XII POWIATOWĄ WYSTAWĘ
KONI HODOWLANYCH,
która odbędzie się dnia 11 lipca 2010 roku
w Gołańczy przy ul. Walki Młodych 35.
W programie m.in.: komisyjna ocena koni,
prezentacja i dekoracja koni oraz konkurs
zaprzęgów (woltyżerka, pokazy
kaskaderskie, konkurs trzech beczek,
konkurs skoków).
Kategorie wystaw: klacze starsze, klacze ze
źrebakami, klacze roczne i 2-letnie, ogiery
roczne i 2-letnie, pokazy ogierów
licencjonowanych oraz koni innych ras.
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 7
GMINNE ZAWODY POŻARNICZE
W niedzielę 13 czerwca
na stadionie miejskim w
Gołańczy odbyły się Zawody
Sportowo–Pożarnicze drużyn z
gminy Gołańcz. W zawodach
wzięły udział dwie drużyny
żeńskie i siedem męskich.
Oceniano czas i precyzję
wykonania zadania. W
klasyfikacji kobiet pierwsze
miejsce z sumą punktów 127
zajęła drużyna OSP Gołańcz,
drugie miejsce (157,7 punktów)
drużyna OSP Panigródz. W
klasyfikacji mężczyzn
zwyciężyła drużyna OSP Czerlin
– 117,3 pkt., II miejsce – 127,4
pkt. OSP Gołańcz, III – miejsce
140,2 pkt. OSP Chojna, IV –
miejsce 144,5 pkt. OSP
Panigródz, V – miejsce 151 pkt.
OSP Morakowo, VI – miejsce
154,2 pk. OSP Czeszewo, VII –
miejsce 155,2 pkt. OSP
Lęgniszewo. Puchar dla
najlepszej drużyny kobiecej
wręczył Burmistrz MiG Gołańcz
Mieczysław Durski, a dla
najlepszej drużyny męskiej Józef Ryłko – Przewodniczący
Rady MiG Gołańcz. Zawody
uświetnili swoją obecnością
zastępca komendanta PSP w
Wągrowcu Zbigniew
Dziewulski, Sekretarz MiG –
Urszula Wierzbicka, Prezes
Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP – Andrzej
Kuraszkiewicz. Opiekę
sędziowską zapewniła Komenda
Powiatowa PSP w Wągrowcu,
zawody prowadził komendant
Zarządu Gminnego OSP RP w
Gołańczy druh Andrzej
Woźnicki.
WIADOMOŚCI ZE SMOGULCA
26 maja o godz. 10 w
świetlicy wiejskiej w Smogulcu
odbyła się uroczystość w związku
z Dniem Matki. Sołtys wsi
Mirosław Frąckowiak złożył
życzenia w imieniu Koła
Gospodyń Wiejskich, Rady
Sołeckiej i swoim własnym. W
uroczystości udział wzięły dzieci
szkoły podstawowej i młodzież
gimnazjalna, którzy bardzo
bogato i profesjonalnie
przedstawili swój program
artystyczny, przygotowany pod
okiem opiekunów. Każda Mama
otrzymała kwiatek wykonany
przez dzieci i odśpiewano
tradycyjne „Sto lat”.
Uroczystości tej towarzyszyła
bardzo miła i przyjemna
atmosfera. Poczęstunek
przygotowało KGW i Rada
Sołecka. W trakcie uroczystości
poruszano różnego rodzaju
t e m a t y, m i ę d z y i n n y m i
p r z y g o t o w a n i e w y p i e k ó w,
p r o g r a m a r t y s t y c z n y.
Dyskutowano też o parku i kilka
pań zadeklarowało, że pomogą
przez parę dni w uporządkowaniu
zieleni i ścieżek, za co sołtys z
góry dziękuje.
Mirosław Frąckowiak
Krzysztof Rakoczy
Program artystyczny dla mam
Uczestnicy zawodów
OGNISKO W KUJAWKACH
W sobotę 12 czerwca
2010 r. mieszkańcy Kujawek
spotkali się przy ognisku na placu
wiejskim. Zorganizowano je z
okazji trzech wielkich dni: Dnia
Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia
Ojca. Uczestniczyło w nim
ponad 60 osób. Oprócz smażenia
kiełbasek wielką atrakcją okazał
się przejazd bryczką na dwa
konie. Gry i zabawy umiliły
popołudnie, a słodycze
przygotowane przez Mamy jak
zawsze smakowały wszystkim.
Pomimo niezbyt przyjemnej
pogody wszyscy bawili się
dobrze i nawet padający deszcz
nie przeszkodził w biesiadzie.
Maria Kolińska
Młodzi mieszkańcy Kujawek na placu zabaw
DZIEŃ DZIECKA W SMOGULCU
29 maja, tradycyjnie jak co roku,
świętowano w Smogulcu Dzień
Dziecka. Z tej okazji Rada
Sołecka wsi Smogulec spotkała
się na terenie kompleksu
pałacowo-parkowego z
najmłodszymi mieszkańcami
wsi. Spotkanie miało charakter
pikniku. Były słodycze, napoje
oraz kiełbaska z grilla.
Organizatorzy dziękują firmie
„ELWA” Eligiusz Wachowiak za
udzielone wsparcie finansowe.
Bartosz Bielecki
PAPIER DASZ - DRZEWKO MASZ!
WIOSENNA ZBIÓRKA
MAKULATURY
Od 8 maja 2010 roku
na składowisku w Kopaszynie
00
od godziny 9
wszyscy mieszkańcy mają możliwość
wymiany makulatury na drzewka
i kwiaty (pelargonie).
Za każde 10 kg można otrzymać 1 sztukę
(makulatura musi być powiązana !!!).
Telefony kontaktowe: 67 26 85 118 ,
507 193 256
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 8
MAJÓWKA W TOMCZYCACH
23 maja we wsi Tomczyce odbyła się majówka zorganizowana
przez sołtysa Agnieszkę Gniot. Były gry i zabawy dla dzieci. Przybyło
liczne grono mieszkańców wsi. Były też przygotowane nagrody w
postaci słodyczy i na koniec pyszna grochówka i kiełbaski z ogniska.
Agnieszka Gniot
Pieczenie kiełbasek
Z KONAR
Sołtys wsi Konary Bronisław Szarwark informuje, że
naprawa drogi gminnej w Konarach na odcinku 1000 m została
wykonana w czynie społecznym przez mieszkańców wsi.
Podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w tym
remoncie.
ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI 2010
Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz
Mieczysław Durski
wraz z Komitetem
Organizacyjnym Dożynek
Miejsko-Gminnych 2010
serdecznie zaprasza
wszystkich Państwa
na doroczne uroczystości
Święta Plonów,
które w tym roku odbędą się
w niedzielę 22 sierpnia.
Oto ramowy program uroczystości:
Godz. 14 kościół św. Wawrzyńca - msza święta
dożynkowa.
Ok. godz. 15 - korowód dożynkowy z Gołaniecką
Orkiestrą Dętą na stadion miejski.
Uroczystości na stadionie: część obrzędowa,
wystawa wieńców dożynkowych, wręczenie
i dzielenie chleba z tegorocznych żniw,
wystąpienia gości.
W ramach części artystycznej wystąpi kapela
folklorystyczna PO ZAGONACH
oraz zespół SMOKEY BAND, który wykona
wspaniałe przeboje grupy SMOKIE.
Całość zakończy wspólna zabawa taneczna
z zespołem One Man Band.
Serdecznie zapraszamy!
Z DZIEJÓW CZESZEWA
Po raz pierwszy w
dokumentach wzmiankowano
Czeszewo 650 lat temu, choć
wieś ta istniała już
prawdopodobnie w XIII w.
Nazwę wsi wywodzą niektórzy
od imienia Czesz, Czechosław,
Czesław. Według niektórych
historyków, wieś przyjęła
nazwę od rodu Czeszewskich
herbu Jastrzębiec,
wywodzącego się z Mazowsza;
według innych Czeszewscy
należeli do Pałuków. 28
kwietnia 1360 r. wśród orszaku
starosty poznańskiego
Wierzbięty obecny był na
zjeździe w Kobylcu Sławnik z
Czeszewa. Później, w 1387 r.
wymieniano Sędziwoja, a w
1391 r. Tomisława z Czeszewa.
Parafię wzmiankowano już w
1404 r., kiedy proboszczem był
Paweł. Wtedy też wymieniano
kanonika gnieźnieńskiego,
Dobiesława z Morakowa i
Czeszewa, a w latach 14081436 kanonika Mikołaja z
Czeszewa.
W 1 4 3 3 r. k r ó l
Władysław Jagiełło zezwolił
Andrzejowi Nielatajowi z
Wiśniewa na lokację we wsi
Czeszewo miasta na prawie
średzkim. Powstało wówczas
miasto, które jeszcze na
początku XVII w. wymieniane
było w spisie miasteczek. Po
lokacji miasta w Czeszewie
powołano wójta, który swoją
władzę sprawował pod ścisłą
kontrolą właściciela. W mieście
funkcjonowały dwie karczmy.
W przywileju lokacyjnym
Czeszewo otrzymało prawo do
dwóch jarmarków rocznie.
Cotygodniowe targi odbywały
się w soboty. Czeszewo figuruje
w rejestrze poboru od miast
specjalnego podatku na
pokrycie kosztów związanych z
p r o w a d z e n i e m w o j n y,
wprowadzonego na sejmie
walnym w Piotrkowie w 1459 r.
Należało do małych miast, bo
zebrało zaledwie 7 groszy.
W 1828 r. majątek
Czeszewo nabyli bracia
Pantaleon i Maurycy
Szumanowie. Dziesięć lat
później Pantaleon Szuman
zniósł w swoich dobrach
pańszczyznę. W 1849 r.
Maurycy Szuman dokonał
podziału majętności
czeszewskiej i Czeszewo
przypadło jego córce Marii,
żonie Karola Libelta, który w
następnym roku sprowadził się
do Czeszewa z rodziną. W
latach 1859-1860 został
wybudowany, dziś zniszczony i
bardzo zaniedbany, piętrowy
eklektyczny dwór według
projektu Wiktora
Stabrowskiego. Po śmierci
Libelta w 1875 r. Czeszewo
przeszło na własność jego syna,
Pantaleona, który
gospodarował tutaj do 1885 r.
Następnie Czeszewo było
własnością Bnińskich i
Sołtysińskich.
Późnogotycki kościół
pw. św. Andrzeja pochodzi z
około 1500 r., ale przebudowy
w XVIII i na początku XIX w.
silnie zmieniły jego pierwotną
bryłę. W 1909 r. dobudowano
neogotycką wieżę z hełmem
wzorowanym na kościele
klarysek w Bydgoszczy.
Adam Kusz
Kościół św. Andrzeja w Czeszewie
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 9
TURNIEJ WSI GMINY GOŁAŃCZ
Siedemnaście z 25 sołectw gminy Gołańcz wzięło udział w
tegorocznym turnieju wsi. w piłce nożnej triumfował Smogulec,
najlepszą drużyną siatkówki kobiecej były, tradycyjnie już, dziewczyny z
Laskownicy Wielkiej, a męską siatkówkę wygrały Czesławice. Najlepsi
strzelcy to mieszkańcy Chawłodna, a najlepsi wędkarze pochodzą nomen omen - z Rybowa. Finał rozegrany przy upalnej pogodzie 27
czerwca br. na stadionie miejskim zgromadził drużyny z 10 wsi.
Ostatecznie zwyciężyło Czeszewo, wyprzedzając o 2,5 punkta
Smogulec. Miejsce trzecie zdobyły Czesławice, a kolejne - Chojna i
Morakowo. Dalszą klasyfikację przedstawia tabela. Pierwsze pięć drużyn
otrzymało puchary i nagrody pieniężne. Turniej zorganizowało MiejskoGminne Zrzeszenie LZS w Gołańczy przy pomocy Urzędu MiG,
Gołanieckiego Klubu Sportowego „ZAMEK”, Gołanieckiego Ośrodka
Kultury, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Miejsko-Gminnego Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego. Wielkie podziękowania wszystkim
sędziom i osobom, które pomogły w przeprowadzeniu rozgrywek.
Dziękujemy uczestnikom i sołtysom, którzy zmobilizowali zawodników
do występu. Gratulujemy zwycięzcom!
Alina Wachowiak
Nagrodzeni zwycięzcy turnieju
HISTORYCZNA CHWILA W GOŁAŃCZY
24 czerwca 2010 r. nastąpiło oficjalne uruchomienie
inwestycji budowy sieci gazowej w Gołańczy. Przy zbiegu ulic Polnej,
Margonińskiej i dr. P. Kowalika uroczystego wkopania szpadla na
trasie budowy sieci gazowej dokonał Andrzej Mikołajczak – dyrektor
Zakładu Gazowniczego w Poznaniu, burmistrz Mieczysław Durski,
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Józef Ryłko oraz wykonawca
inwestycji prezes zarządu ZRUG Sp. z o.o. w Poznaniu Paweł
Wilczyński. W ramach I etapu sieć gazownicza zostanie
rozprowadzona na ulicach: Margonińskiej, dr. P. Kowalika, Walki
Młodych i ks. Mrotka. Dyrektor Andrzej Mikołajczak podziękował
burmistrzowi Mieczysławowi Durskiemu za ogromne zaangażowanie
i determinację do tego, aby inwestycja gazownicza w mieście
Gołańczy mogła się urzeczywistnić. Złożył także deklarację, że w
przyszłym roku miasto może być w 100% zgazyfikowane. W
uroczystym otwarciu inwestycji oprócz wymienionych wcześniej osób
udział wzięli: z Zakładu Gazowniczego w Poznaniu: Janusz
Śniedziewski – zastępca dyrektora ds. technicznych, Andrzej Koźlecki
– kierownik działu rozwoju i marketingu, Arkadiusz Szmyt –
kierownik działu inwestycji, Jarosław Gorączniak – inspektor nadzoru
inwestycyjnego, Bogna Meller – kierownik działu przyłączania,
Henryk Grabowski – kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Pile,
Ryszard Nowak – Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Chodzieży,
Marek Wolski – specjalista techniczny Rejonu Dystrybucji Gazu w
Pile; ze strony wykonawcy inwestycji: Szymon Szurkowski – dyrektor
pionu gazowego, Paweł Zygarłowski – kierownik budowy, Mikołaj
Kujawiński – inżynier budowy, a także radni, sekretarz Urszula
Wierzbicka, skarbnik Edyta Konieczna, kierownik USC Bartosz
Bielecki oraz mieszkańcy miasta i gminy Gołańcz.
Urszula Wierzbicka
Uroczyste otwarcie inwestycji
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 10
KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE
NAJLEPSI UCZNIOWIE I SPORTOWCY
16 czerwca 2010 r. w hali sportowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gołańczy odbyła się gala zakończenia XIV
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. W uroczystości udział wzięli
laureaci konkursu z całej Wielkopolski, ich nauczyciele i opiekunowie,
władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, władze
powiatu, władze Miasta i Gminy Gołańcz i wielu zaproszonych gości.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów Wielkopolski, współorganizatorami są: Wielkopolski
Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu. Tegoroczna edycja była objęta patronatem honorowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Patronat
medialny sprawowali: radio Merkury Poznań, Polskie Radio, Głos
Wielkopolski.
W pierwszym z czterech etapów tego konkursu uczestniczyło
5104 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W etapie
powiatowym uczestniczyło 2084 uczniów, z których 642 uzyskało
awans do etapu trzeciego - rejonowego.
Etap rejonowy przeprowadzono w trzech szkołach, m.in. w
Gołańczy. Do finału wojewódzkiego awans uzyskało 241 uczniów. Z
tej liczby 181 uczniów uzyskało tytuł laureata, a pozostali to finaliści.
W Gołańczy gościliśmy więc: 144 laureatów szkół podstawowych i 37
laureatów gimnazjów - z 30 powiatów Wielkopolski. Laureaci
reprezentowali 87 szkół podstawowych i 24 gimnazja. Laureatów
przygotowało 106 nauczycieli.
W grupie laureatów było sześciu uczniów Zespołu Szkół w
Gołańczy, których przygotował do konkursu mgr Andrzej Wieczorek:
Filip Hurnik – kl. IV, Adrianna Olejnik – kl. V, Adrianna Hurnik – kl.
VI, Anita Chołody – kl. II gim., Anna Kreczmer – kl. II gim., Paweł
Berdych – kl. III gim. Tytuł finalisty uzyskali: Filip Spychała - kl. IV,
Agnieszka Kreczmer kl. VI, Marika Siodła kl. VI i Alina Wiśniewska.
Tegoroczni laureaci otrzymali nagrody, wśród których znalazły się
zegarki sportowe, plecaki, odtwarzacze MP3 oraz książki
przygodowe.
Oto prymusi i najlepsi sportowcy w roku szkolnym 2009/2010
w poszczególnych szkołach:
Andrzej Wieczorek
Laureaci konkursu z Gołańczy
Gimnazjum w Gołańczy: osiągnięcia w nauce: Paweł Buksakowski –
kl. Ia, Alina Wiśniewska – kl. Ia, Jacek Wachowiak – kl. Ia, Justyna
Starszak – kl. Ib, Daria Tyborska – kl. Ib, Krzysztof Bielecki – kl. Ic,
Kamil Dobrzykowski – kl. Ic, Joanna Hak – kl. Ic, Marta Grzesiak – kl.
Id, Diana Kamińska – kl. IIa, Weronika Nadolińska – kl. IIa, Anita
Chołody – kl. IIb, Magdalena Szumska – kl. IIb, Anna Kreczmer – kl.
IIc, Alina Baron – kl. IIc, Angelika Piotrowska – kl. IIc, Edyta Krajniak –
kl. IId, Kamila Wota – kl. IIIa, Paweł Berdych – kl. IIIb, Margarita
Wachowiak – kl. IIIc; osiągnięcia sportowe: Sandra Kutka – kl. IIa,
Maciej Durski – kl. IIIa, Krzysztof Januchowski – kl. IIIa, Krzysztof
Wachowiak – kl. IIIa, Tymoteusz Iwiński – kl. IIIb, Bartosz Kusiak – kl.
IIIb, Tomasz Kusiak – kl. IIIb, Hubert Kocoń – kl. IIa, Jacek Wachowiak
– kl. Ia, Mateusz Szkudlarz – kl. IId.
Szkoła Podstawowa w Gołańczy: osiągnięcia w nauce: Klaudia
Tyborska – kl. 4a, Agata Ziewiec – kl. 4a, Joanna Romel – kl. 4b, Michał
Rożek – kl. 5d, Justyna Piechocka – kl. 5d, Agnieszka Kreczmer – kl. 6a,
Martyna Wachowiak – kl. 6a, Adrianna Hurnik – kl. 6b, Magdalena
Dobrzykowska – kl. 6b, Milena Wachowiak – kl. 6b, Marika Siodła – kl.
6b, Dorota Durska – kl. 4a, Natalia Czajkowska – kl. 4b, Kamil
Buksakowski – kl. 4b, Zuzanna Filipiak – kl. 4b, Agnieszka Kotecka –
kl. 4c, Wiktoria Owczarzak – kl. 4c, Filip Hurnik – kl. 4c, Konrad
Spychała – kl. 4c, Adrianna Gredecka – kl. 4c, Łukasz Szumski – kl. 5a,
Katarzyna Pisarek – kl. 5b, Łukasz Powałowski – kl. 5c, Kinga Frydrych
– kl. 5d, Klaudia Łapacz – kl. 6a, Daria Koczorowska – kl. 6b, Kryspin
Siodła – kl. 4d, Aleksandra Siwka – kl. 4d; osiągnięcia sportowe: Piotr
Nowak – kl. 6b.
Zespół Szkół w Smogulcu: osiągnięcia w nauce: Agata Łapacz – kl. III
G, Natasza Bielecka – kl. II G, Artur Radke – kl. I G, Dominik Kusz – kl.
VI, Monika Gaszyńska – kl. IV, osiągnięcia sportowe: Jakub Mrowiński
– kl. III G, Marek Frąckowiak – kl. VI.
Zespół Szkół w Panigrodzu: osiągnięcia w nauce: Natalia Figiel – kl.
IV, Wiktoria Grzendzińska – kl. IV, Maciej Chojnacki – kl. VI, Piotr
Patelski – kl. VI, Sylwia Hanyżewska – kl. I G, Ewa Wiśniewska – kl. I
G, Katarzyna Grzybowiska – kl. II G, Mateusz Zmudziński – kl. III G.
Zespół Szkół w Morakowie: osiągnięcia w nauce: Katarzyna
Marzyńska, Kamil Nowicki, Agnieszka Szmania, Eryka Nowak, Anita
Ślężak, Adam Chołody, Krystian Nowicki.
Najlepsi uczniowie i sportowcy w gminie Gołańcz
PODSUMOWANIE ZBIÓRKI DLA POWODZIAN
WYCIECZKA DO WARSZAWY
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz wraz z Miejsko-Gminnym
Komitetem Pomocy Powodzianom z siedzibą w Gołańczy, składa
serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli dar
w postaci wpłat dla ofiar powodzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, w tym druhom i druhnom z Ochotniczej Straży
Pożarnej, za sprawne przeprowadzenie zbiórki. Państwa wpłaty i
zaangażowanie są dowodem ludzkiej solidarności oraz przykładem
konkretnej pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł się w
potrzebie. Zebrane od Państwa wpłaty w wysokości 35.246,74 zł
zostały przesłane przelewem dnia 30.06.2010 r. na konto dla
powodzian gminy Wilków. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy!!!
12 czerwca br. 39 uczniów Zespołu Szkół w Gołańczy, w
tym większości członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego
pojechało na wycieczkę do Warszawy. Opiekę nad uczniami
sprawowali opiekun Klubu mgr Andrzej Wieczorek oraz Panie:
mgr Beata Kawalerczyk i mgr Mirela Stachowiak. Uczniowie
zwiedzili: budynek parlamentu, Łazienki Królewskie, Zamek
Królewski i Stare Miasto. Widzieli też: Belweder, Barbakan i
Pałac Prezydencki. Pełni wrażeń późnym wieczorem wrócili do
domów.
Andrzej Połczyński
Andrzej Wieczorek
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 11
ROZMOWA Z AGATĄ ŁAPACZ
Agata, 31 maja br. na sesji młodzieżowej, pełniła niełatwą funkcję przewodniczącej. Przeczytajmy o jej wrażeniach:
Jakie są Twoje wrażenia z sesji
w Chojnie?
Byłam bardzo zadowolona, kiedy
dowiedziałam się o możliwości
przebywania na XLII sesji Miasta
i Gminy Gołańcz. Gdy przybyłam
wraz z Moniką na salę w Chojnie
od razu zostałyśmy ciepło
przywitane przez panią Alinę
Wachowiak, radnych, sołtysów, a
nawet przez samego burmistrza.
Z niecierpliwością czekałam na
w y p o w i e d ź p a n a
przewodniczącego ,,Otwieram
sesję…”. Zdawałam sobie
sprawę, że przede mną ważne
zadanie i chciałam je wypełnić właściwie, toteż bardzo uważnie
obserwowałam przebieg obrad. Jak i na naszej, młodzieżowej sesji, tak
też i na tej, ,,dorosłej”, przewodniczący komisji zdawali sprawozdanie
ze swoich prac. Niestety podczas przerwy zarządzonej przez pana
przewodniczącego musiałam opuścić obrady. Przyznam jednak, że
bardzo mi się podobało. Cieszę się, że mogłam w nich uczestniczyć, a
przy okazji przekonać się, jak to wszystko naprawdę wygląda.
Jak Ci się prowadziło sesję młodzieżową? Czy bardzo się
denerwowałaś? Czy było ciężko?
Na samym początku byłam bardzo zdenerwowana - w końcu zostało
postawione przede mną ważne i odpowiedzialne zadanie. Bałam się, że
gdzieś się pomylę albo zrobię coś źle. Na szczęście nerwy i stres opadły
podczas sprawozdania pierwszej komisji, a później było coraz lepiej.
Kiedy nadchodził czas zakończenia obrad zrobiło mi się przykro, gdyż
w czasie ich trwania zdążyłam się przyzwyczaić do sprawowania
funkcji przewodniczącej i nie ukrywam, że bardzo mi się podobało.
Nie uważam, żeby sprawowanie funkcji przewodniczącego rady było
łatwe. Jak już wcześniej wspomniałam jest to bardzo odpowiedzialne
stanowisko, które wymaga opanowania, cierpliwości, a także
rozsądku. Uważam, że poradziłam sobie z tym niełatwym zadaniem.
Jaki był najtrudniejszy moment podczas sesji?
Za każdym razem, gdy nadchodził moment głosowania obawiałam się,
że nie będę wiedziała, co zrobić.
Czy masz jakieś pomysły na następną sesję, co zmienić? Jakie
powinny być tematy, żeby było ciekawiej?
Dotychczas miałam możliwość przebywania na każdej z trzech sesji
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gołańcz. Z roku na rok ich
przebieg podobał mi się coraz bardziej. Uważam, że wystarczy fakt, iż
co roku zmienia się skład poszczególnych komisji, żeby było
ciekawiej. Możliwości przedstawiania swoich pomysłów są różne, a i
też bardzo interesujące. Każdy posiada inny punkt widzenia i może
wnieść własne, bardzo ciekawe pomysły. Może można by było dać
komisjom swobodę w wyborze tematów, a mianowicie każda
wymyślałaby dla siebie własny. Z pewnością wytężyłoby to pracę
młodych samorządowców i dało im pole do popisu w indywidualnym
ocenianiu problemów społeczno-ekonomicznych w naszej gminie.
Powiedz o swoich planach wakacyjnych i o dalszej nauce.
W wakacje zamierzam wyjechać na kolonie oraz spędzić czas z rodziną
i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mi w wędrówce przez gimnazjum.
Od września rozpoczynam naukę w I LO w Wągrowcu. Wybrałam
profil matematyczno-geograficzny, gdyż bardzo lubię matematykę, a
geografię uważam za interesującą. Mam nadzieję, że nauka w tejże
szkole nie sprawi mi trudności, a sama będę z niej zadowolona.
Dziękuję Agacie za wywiad – Alina Wachowiak
ROZMOWA Z MONIKĄ KEMNITZ
Monika Kemnitz z Zespołu Szkół w Smogulcu pełniła na III sesji młodzieżowej niełatwą funkcję sekretarza obrad. Zadałam jej kilka pytań:
Jaki przedmiot najbardziej
lubisz w szkole? Czym się
interesujesz?
Chodzę do I klasy gimnazjum.
Moimi ulubionymi przedmiotami
szkolnymi są: wychowanie
fizyczne, muzyka i biologia.
Lubię spędzać czas z
koleżankami i kolegami, mam
wiele zainteresowań.
Jakie są twoje wrażenia z sesji
w Chojnie ?
Podczas sesji w Chojnie
przypatrywałam się, jak ona
przebiega. Chciałam zobaczyć,
jak to wygląda i co mamy robić na sesji młodzieżowej w Gołańczy.
Sesje dorosłych, moim zdaniem, są nudniejsze niż młodzieży.
Co według Ciebie jest najtrudniejsze przy pełnieniu funkcji
sekretarza podczas sesji?
Funkcja sekretarza jest łatwa, nie ma czego się bać, gorzej ma
przewodniczący. Wydaje się, że liczenie głosów jest łatwe, owszem jest. Tylko, że nie wszyscy z głosujących podnoszą ręce tak, aby było je
widać. Jedni podnoszą za nisko, drudzy podnoszą, ale potem się
odmyślają i opuszczają, a jeszcze inni podnoszą po głosowaniu. Wtedy
liczba głosów jest niezgodna i trzeba powtarzać głosowanie. I to mnie
najbardziej denerwowało i stresowało.
Czy czułabyś się na siłach poprowadzić sesję jako
przewodnicząca?
Funkcja sekretarza nie sprawiała mi zbytnio trudności, byłam przy
Agacie, wiem jak wszystko powinno przebiegać i wygląda. Nigdy nie
zaszkodzi spróbować sprostać nowemu wyzwaniu. Gdyby mnie
poproszono o poprowadzenie sesji to zgodziłabym się i zrobiłabym
wszystko, aby przebiegła doskonale.
Czy weźmiesz udział w IV sesji, jeśli taka odbędzie się w przyszłym
roku?
Jeśli taka sesja odbędzie się w przyszłym roku i opiekun samorządu z
naszej szkoły wybierze mnie, to z miłą chęcią wezmę w niej udział. W
sesji młodzieżowej brałam udział pierwszy raz i już mi się spodobało.
Na takiej sesji można dowiedzieć się i doświadczyć czegoś nowego.
Czy masz jakieś pomysły na następną sesję, co zmienić?
Nie wiem, co by można zmienić w przebiegu sesji. Chociaż myślę, że
lepiej by się liczyło glosy, gdyby głosujący mieli 3 kolory kartek, np.
„za” – czerwony, „przeciw” – zielony, „wstrzymanie się od głosu” żółty.
Powiedz o swoich planach wakacyjnych.
Codziennie zmieniam plany na wakacje. Pierwszy miesiąc wakacji
spędzę w domu, potem tydzień nad Morzem Bałtyckim, a później
może u kuzynki.
Dziękuję Monice za wywiad - Alina Wachowiak
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 12
Maturzyści pożegnali się ze szkołą
Uroczyste zakończenie
roku szkolnego dla uczniów i
słuchaczy klas maturalnych
Technikum w zawodach: technik
rolnik oraz technik żywienia i
gospodarstwa domowego,
Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego oraz
Technikum Uzupełniającego,
odbyło się 30 kwietnia. Wirginia
Gustek z Technikum w zawodzie
technik żywienia i gospodarstwa
domowego uzyskała najlepsze
wyniki w szkole i otrzymała
świadectwo z wyróżnieniem.
Dyrektor szkoły p. Bogdan
Koczorowski wręczył
najlepszym absolwentom listy
gratulacyjne i nagrody za dobre
wyniki w nauce, pracę społeczną
n a r z e c z k l a s y, s z k o ł y i
środowiska lokalnego.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Aleksander
Błachowiak Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego,
Tomasz Kranc – Wicestarosta
Powiatu Wągrowieckiego,
Wojciech Durski – Burmistrz
Miasta i Gminy Gołańcz, ks.
Kanonik Leonard Kowalczyk,
Małgorzata Burzyńskaprzewodnicząca Rady Rodziców.
Były piękne słowa pożegnania,
kwiaty, łzy wzruszenia i życzenia
dla absolwentów. Program
artystyczny przygotowali
uczniowie młodszych klas,
reżyserem, scenarzystą i
akompaniatorem był p. Marcin
Semrau.
Potyczki językowe
13 kwietnia 2010 roku
odbyło się dyktando z języka
angielskiego. Najlepszą
znajomością zasad
orograficznych z tego języka
wykazali się: Paulina Kądziołka
z klasy III T-i, Andrzej Rząsiński
z klasy IV T-r oraz Michał Ptak z
klasy II T-i. Natomiast 26
kwietnia 2010 roku podobny
sprawdzian pisali uczestnicy
konkursu z języka niemieckiego.
Tym razem najlepszymi okazali
się następujący uczniowie:
Natalia Pituła, Piotr Wołowicz
oraz Kamil Zawiszewski,
wszyscy z klasy III T-i.
Drzwi otwarte
30 kwietnia gościliśmy w
szkole gimnazjalistów i ich
rodziców. Zgromadzeni zostali
serdecznie przyjęci przez
dyrektora Bogdana
Koczorowskiego, który zapoznał
ich z ofertą kształcenia na nowy
rok szkolny. Następnie goście
obejrzeli prezentację
multimedialną promującą szkołę
oraz zwiedzili jej obiekty.
Wszystkim gimnazjalistom,
którzy skorzystali z naszego
zaproszenia serdecznie
d zięk u jem y za p r zy b y cie.
Czekamy na Was we wrześniu!
I Miejsce w Powiatowych Mistrzostwach
Fair Play
1 9 m a r c a 2 0 1 0 r.
młodzież naszej szkoły brała
udział w Mistrzostwach Powiatu
w Piłce Nożnej Chłopców, które
rozgrywane były w Wągrowcu.
Chłopcy po nieźle rozegranych
meczach (jeden wygrany i jeden
przegrany) zajęli IV miejsce.
Wskazówek podczas zawodów
udzielał p. T. Leszczyński.
Miesiąc później na stadionie
sportowym „ORLIK 2012” w
Kobylcu odbyły się Powiatowe
mistrzostwa fair play,
z o rg a n i z o w a n e w r a m a c h
projektu pn. „Kibice Euro 2012:
zajęcia sportowo –
wychowawcze dla dzieci i
młodzieży z terenu Powiatu
Wągrowieckiego”. Najlepsi
okazali się uczniowie naszej
szkoły, którzy pokonując w
dobrym stylu wągrowieckie
szkoły wygrali wszystkie swoje
mecze i odebrali puchar z rąk
pana wicestarosty T. Kranca.
Opiekę podczas rozgrywek
sprawowała p. A. Stangel, która
przygotowywała uczniów do
p o w y ż s z y c h z a w o d ó w.
Uczniowie, którzy brali udział w
projekcie: Radosław Iwiński,
Radosław Koczorowski, Krystian
Lijewski, Piotr Małecki, Mateusz
Nowak, Radosław Piotrowski,
Martin Poznański, Szymon
Preuss, Łukasz Sikorski,
Przemysław Siwka, Damian
Starszak, Krzysztof Wełnicki,
P i o t r Wi n k e l i Wo j c i e c h
Wołowicz. Gratulujemy!!!
Zwycięzcy w mistrzostwach Fair Play
Święto Języka Polskiego
23 kwietnia 2010 r.
odbyło się Święto Języka
Polskiego, którego celem było
przypomnienie wiedzy o mowie
ojczystej. Uczniowie klas drugich
technikum, pod kierunkiem mgr
Grażyny Bonikowskiej i mgr
Róży Spychały, przygotowali
prezentacje dotyczące zagadnień
gramatycznych. Uroczystość
prowadzili: I. Olejniczak i B.
Góralski, witając dyrekcję
szkoły, nauczycieli i uczniów klas
pierwszych.
Wśród omawianych
tematów znalazły się:
1. D i a l e k t y j ę z y k a
polskiego (A.
Okuniewska,
M.
Werkowska).
2. Kryteria poprawności
językowej (M.
Dobrzykowski,
K . S k o t a r e k , P.
Stachowiak).
3. Neologizmy (M. Puziak,
A. Wiórkowska).
4. Norma i błąd językowy
(D. Szarwark).
5. Style językowe (M.
Sudyka).
6. Rodzaje słowników (B.
Stefaniak).
Ciekawie przedstawione
zagadnienia wzbudziły
zainteresowanie uczniów.
Osiągnięcia wychowanków
W ramach Młodzieżowej
Akcji Obywatelskiej „20 lat
wspólnie”, do której przystąpił
Powiat Wągrowiecki, Magdalena
Sudyka zajęła I miejsce w
konkursie na esej „Powiat
Wągrowiecki moją małą
ojczyzną”. W konkursie na
prezentację multimedialną zespół
w składzie: Natalia Pituła, Błażej
Strychalski i Jarosław Chołody
otrzymał wyróżnienie. Błażej
Strychalski wyróżnienie uzyskał
także w Powiatowej Olimpiadzie
o Samorządzie Terytorialnym.
Opiekunami uczniów w ww.
konkursach były G. Bonikowska i
A. Okuniewska-Dudziak.
Natomiast w I edycji
powiatowego konkursu na
prezentację multimedialną o
tematyce antynarkotykowej pod
hasłem STOP NARKOTYKOM
„Bądź mądry – nie bierz”, w
kategorii wiekowej - młodzież
szkół ponadgimnazjalnych,
Milena Puziak i Aldona
Wiórkowska zajęły II miejsce, a
Alicja Czajkowska IV miejsce.
Uczennice przygotowała p.
pedagog R. Kłos.
L a u r e a t e m X
Ogólnopolskiego Ekologicznego
Konkursu Plastycznego
„Ekoimpresje 2010” został
Mateusz Stefaniak. Uczeń I kl.
Technikum otrzymał także
wyróżnienie w konkursie
ogłoszonym przez Państwowego
Inspektora Sanitarnego w
Wągrowcu pn. „Płeć a tytoń”.
Gratulacje należą się też
opiekunom Mateusza: pp.
Renacie Kłos i Mirosławie
Kucner.
…. bo życie to nieustanny rozwój
21 maja młodzież klas
zawodowych uczestniczyła w
warsztatach z zakresu
wykorzystania własnego
potencjału oraz doradztwa
zawodowego. Seminarium
z o rg a n i z o w a n o w r a m a c h
projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
„Człowiek - najlepsza
inwestycja”.
dokończenie na str. 13
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 13
dokończenie ze str. 12
To już połowa…
Uczniowie i rodzice klas
II Technikum zorganizowali
piękny „połowinkowy” bal,
będący ukoronowaniem dwóch
lat edukacji w szkole
ponadgimnazjalnej. Na
uroczystość zostały zaproszone
wychowawczynie uczniów oraz
dyrekcja szkoły: pp. B.
K o c z o r o w s k i , B .
Plucińska–Krajniak, R. Spychała
i G. Bonikowska. Młodzież
zaprezentowała swoje
umiejętności organizacyjne i …
t a n e c z n e . P. d y r e k t o r B .
Koczorowski wyraził swoje
uznanie dla młodzieży i rodziców
w okolicznościowym
przemówieniu.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W MORAKOWIE
„Sto lat, sto lat”
Przysłowiowe sto lat
delegacja uczniów z naszej
szkoły odśpiewała panu
Ludwikowi Ślężakowi z
Morakowa, który 14 maja
skończył 100 lat. Kilka dni
później udali się na spotkanie z p.
Ludwikiem w celu
przeprowadzenia wywiadu z
szanownym stulatkiem. Młodzi
dziennikarze dowiedzieli się, jak
żyła młodzież w latach 30. XX
wieku, jakie są relacje p. Ludwika
z wnukami, prawnukami, poznali
receptę na życie w zgodzie
m a ł ż e ń s k i e j
i
międzypokoleniowej. Na pewno
spotkanie na długo zapadnie w ich
pamięci.
„Jest na świecie przepiękna istota,
której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – Matka”
Nikołaj Ostrowski
Pod takim hasłem
rozpoczęła się 26 maja br.
uroczysta akademia z okazji Dnia
Matki. Dyrektor szkoły p.
Krzysztof Łukaszewski
serdecznie powitał wszystkich
gości – mamy uczniów naszej
szkoły, a także panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Czeszewa
na czele z przewodniczącą p.
Justyną Kabacińską i panie z
KGW z Morakowa na czele z p.
Gertrudą Pawlaczyk oraz złożył
najlepsze życzenia w dniu ich
święta. Na salę gimnastyczną
przybyło około 70 mam, by z
ogromną radością, wzruszeniem i
zaciekawieniem wysłuchać
okolicznościowego montażu
wierszy, piosenek i tańców w
wykonaniu najmłodszych
uczniów klas 0–III szkoły
podstawowej. Po programie
artystycznym mali wykonawcy
wręczyli mamom pomysłowo
wykonane przez siebie laurki.
Następnie goście spędzili mile
czas gawędząc przy kawie i
ciastku. Akademia została
przygotowana przez uczniów pod
kierunkiem p. Urszuli
Chojnackiej, p. Lucyny
To m k o w i a k , p . H a l i n y
Łukaszewskiej i p. Beaty
Fabiszak. 27 maja mali aktorzy
sprawili radość tym programem
artystycznym także paniom w
Gołańczy na spotkaniu
GZRKiOR (z terenu gminy
Gołańcz) również z okazji Dnia
Matki, któremu przewodniczył p.
Andrzej Skotowski. W imieniu
wszystkich uczniów Zespołu
Szkół w Morakowie mamom
zostały wręczone ozdobne kartki
z życzeniami. Na uroczystości
były obecne władze miasta:
Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz p. Mieczysław Durski,
przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Gołańcz p. Józef Ryłko,
Sekretarz Miasta i Gminy
Gołańcz p. Urszula Wierzbicka.
„Wiosną z poezją”
Gminna Publiczna
Biblioteka im w. Kubanka
zorganizowała konkurs
recytatorski „Wiosna z poezją”.
Laureatem tego konkursu został
uczeń klasy V Radosław Wochal,
który szlifował swój warsztat
recytatorski pod okiem p. Anety
Kolińskiej–Jurek.
Z wizytą w stolicy
Cały rok oszczędzamy w
SKO, żeby móc później
wyjechać na wycieczkę szkolną.
W tym roku wybraliśmy się do
Warszawy, Żelazowej Woli i
Niepokalanowa, by tam zobaczyć
urokliwe zabytki. Program naszej
wycieczki był bardzo bogaty.
Zwiedziliśmy dom, w którym
urodził się Fryderyk Chopin i
park w Żelazowej Woli. W
Warszawie byliśmy na cmentarzu
wojskowym, placu Piłsudskiego,
przy Grobie Nieznanego
Żołnierza, na Starówce, w Zamku
Królewskim, w kościele św.
Krzyża, w katedrze św. Jana i jej
podziemiach, na Nowym
Świecie, w Łazienkach
Królewskich, w Muzeum
Chopina, w Muzeum ks. Jerzego
Popiełuszki i przy jego grobie,
przy grobie patrona naszej szkoły
ks. Stanisława Staszica na
Bielanach, w Pałacu Kultury i
Nauki, jechaliśmy metrem i
zrobiliśmy zakupy w centrum
h a n d l o w y m Z ł o t e Ta r a s y.
Skupienie znaleźliśmy w
N i e p o k a l a n o w i e .
Uczestniczyliśmy we mszy św.,
obejrzeliśmy Misterium Męki
Pańskiej, Panoramę Tysiąclecia,
samochody, którymi jeździł
papież Jan Paweł II w czasie
swojej pierwszej pielgrzymki do
Polski. Zwiedziliśmy Muzeum
św. Maksymiliana Kolbego. Po
4–dniowych wojażach pełni
wrażeń i dobrego humoru
wróciliśmy w swoje rodzinne
strony. Opiekę nad uczniami
sprawowały p. Magdalena
Łukaszewska, p. Jadwiga Preuss,
p. Urszula Chojnacka i p. Halina
Łukaszewska.
Młodzi radni
Uczniowie naszej szkoły
Eryka Nowak, Przemysław
Dziuma, Tomasz Sudyka i Kamil
Nowicki wzięli udział w III sesji
Młodzieżowej Rady Miasta i
Gminy Gołańcz. Na sesję młodzi
radni pod czujnym okiem p.
Magdaleny Łukaszewskiej
przygotowali prezentację
multimedialną „Flaga narodowa,
godło RP, herb i flaga Miasta i
Gminy Gołańcz. Wzory i zasady
używania” . Wnioski, które
przygotowali zostały
jednogłośnie przyjęte. Sesja ta, to
kolejna lekcja demokracji.
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
W tym roku z okazji Dnia
Dziecka zorganizowaliśmy
Festyn Rodzinny, na który
zaprosiliśmy rodziców naszych
milusińskich. Pomysłodawcą
festynu był dyrektor szkoły p.
Krzysztof Łukaszewski, a
odpowiedzialne za organizację
były p. Jadwiga Preuss i p.
Magdalena Łukaszewska.
Otwarcia festynu dokonał
dyrektor szkoły p. Krzysztof
Łukaszewski, który wszystkich
serdecznie powitał, złożył
życzenia bohaterom dnia, czyli
dzieciom, życzył udanej zabawy,
a następnie oddał głos
prowadzącym imprezę uczniom
naszego gimnazjum Annie Loose
i Przemysławowi Dziumie.
Konferansjerzy przedstawili
program imprezy i zaprosili do
wspólnej zabawy. A program był
bardzo bogaty. Pokaz mody
ekologicznej, koncert piosenki
polskiej, rozstrzygnięcie
szkolnych konkursów
plastycznych „Ilustracje do
wierszy Juliana Tuwima” (klasy
0-III), „Portret wychowawcy”
(klasy IV-VI), plakat „Bądźmy
zdrowi, wiemy – więc działamy”
(klasy I- III gimnazjum).
Wszystkie nagrodzone prace
można było obejrzeć na wystawie
pokonkursowej, którą
zorganizowaliśmy. Nie zabrakło
t e ż t r o c h ę a d r e n a l i n y.
Przygotowaliśmy również quiz
„Rodzice kontra dzieci”, w
którym uczestniczyliśmy w
poszczególnych kategoriach
wiekowych: I-III, IV-VI, I-III
gimnazjum. Quiz obejmował
różne dziedziny nauki: sport,
literatura, historia i polityka,
matematyka, język niemiecki i
przyroda. Trwała zacięta walka
między rodzicami i dziećmi. Ale
to nie koniec podnoszenia
wszystkim ciśnienia. Jednym z
punktów programu była licytacja,
między innymi tortu p. Justyny
Kmiotek, jeża p. Ewy Loose,
zegara p. Anny Drabik, anioła p.
Anny Ciszewskiej, obrazów i
plakatów wykonanych przez
uczennice naszego gimnazjum
Anitę Ślężak i Agnieszkę
Szmanię. Licytacja cieszyła się
wielkim powodzeniem. Nie
mniejszym zainteresowaniem
cieszył się kiermasz rozmaitości
(wytwory naszych uczniów) i
loteria fantowa, gdzie każdy los
wygrywa. Nagrodami dla
wszystkich zwycięzców były
cukierki i lizaki. Zysk z loterii
fantowej, kiermaszu rozmaitości
i licytacji przekazaliśmy Radzie
Rodziców. Było coś dla ducha,
ale nie zabrakło małego co nieco
dla ciała. Rodzice przygotowali
placki, kawę i kiełbaski, którymi
uraczyli się wszyscy. Na
zakończenie odbyła się wspólna
dyskoteka pod chmurką. W
organizację festynu czynnie
włączyli się wszyscy nauczyciele
i rodzice. Myślę, że taka
współpraca będzie procentować i
organizacja Festynu Rodzinnego
będzie kontynuowana, tym
bardziej, że była to już druga
impreza tego typu.
dokończenie na str. 14
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 14
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SMOGULCU
dokończenie ze str. 13
Uczniowie naszej
podstawówki, tak jak wcześniej
gimnazjaliści, wzięli udział w
konkursie Liga matematyczna.
Do finału zakwalifikowali się
A d a m C h o ł o d y, R o k s a n a
Mikołajczak i Jakub Nowicki.
Laureatem z naszej szkoły został
uczeń klasy VI Adam Chołody.
Uczniowie do konkursu
przygotowywali się pod okiem p.
Joanny Grzesiak.
Nie ma to jak odpoczynek na łonie natury
7 czerwca br. uczniowie
klas 0–III wraz ze swoimi
wychowawczyniami p. Urszulą
Chojnacką, p. Hanną
Łukaszewską, p. Lucyną
To m k o w i a k , p . H a l i n ą
Łukaszewską i p. Beatą Fabiszak
wybrały się na wycieczkę do
Ośrodka Agroturystycznego w
Ł o s i ń c u k o ł o S k o k ó w.
Gospodarstwo to położone jest
na końcu wsi w otoczeniu łąk i
lasów. Gospodarze oprowadzili
uczestników wycieczki po dużej
stajni, gdzie snuli opowieści o
koniach. Bohaterów tych
opowiadań dzieci poznały
„osobiście”, a były to m.in.
Bravo, Bamtivia, Murat, Rubin.
Uczniowie mieli możliwość
skorzystania z jazdy konnej pod
okiem instruktora oraz
przejażdżki bryczką leśnym
traktem pod opieką miłośnika
koni – pana Mariana.
Rywalizowali w wyścigach na
wesoło, przeciąganiu liny i
rzutach podkową na punkty.
Jakież to były emocje! Po krótkim
spacerze do lasu organizatorzy
przygotowali dla dzieci jeszcze
jedną atrakcję – ognisko z
pieczeniem kiełbasek.
Wycieczkowicze spędzili miło
czas w bliskości z naturą, w
przyjaznej atmosferze. Ta wizyta
w „Stajni pod lasem” to
niezapomniana przygoda.
Stop narkotykom!
10 czerwca br. w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu odbyło się
podsumowanie I edycji
Powiatowego Konkursu na
prezentację multimedialną pod
nazwą STOP NARKOTYKOM
„Bądź mądry – nie bierz!”, w
którym nasza szkoła wzięła
udział. Laureatką tego konkursu
została uczennica klasy III
gimnazjum Katarzyna
Marzyńska, która zdobyła II
miejsce w kategorii młodzież
szkół gimnazjalnych. Kasia
prezentację wykonała pod okiem
nauczycieli p. Jadwigi Preuss i p.
Adama Banaszaka.
Znamy swój region!
Tr a d y c y j n i e n a s z a
szkoła bierze udział w
konkursach o tematyce
regionalnej. Takim konkursem
jest konkurs wiedzy o ziemi
gołanieckiej organizowany przez
Gołaniecki Ośrodek Kultury w
G o ł a ń c z y i To w a r z y s t w o
Miłośników Ziemi Gołanieckiej.
Do XIX edycji tego konkursu pod
hasłem „Gołańcz – Czeszewo –
Smogulec” przystąpiliśmy z
ogromną chęcią. Pilna nauka
naszych uczniów Oliwii Nader,
Krystiana Nowickiego i Adama
Chołodego pod okiem p.
Magdaleny Łukaszewskiej
przyniosła efekty. Zdobyliśmy I
miejsce. Cieszy nas ten sukces,
już planujemy udział w kolejnych
edycjach tego konkursu w myśl
powiedzenia „Cudze chwalice,
swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie”.
Magdalena Łukaszewska
Na pierwszym planie - zwycięzcy konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej
W maju nasi uczniowie
brali udział w konkursach i
imprezach. Artur Radke został
wyróżniony za prezentację
multimedialną w konkursie
organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Wągrowcu „Stop
narkotykom, bądź mądry – nie
bierz”.
Uczniowie klas od zero do
III wraz z wychowawcami wybrali
się na wycieczkę do Gołańczy,
gdzie zapoznali się z pracą
biblioteki publicznej, obejrzeli
eksponaty znajdujące się w
Regionalnej Izbie Tradycji, a także
obejrzeli film. Najwięcej emocji
dostarczyli jednak dzieciom
strażacy, którzy pokazali metody
gaszenia pożarów. Dzieci miały
okazję jechać wozem strażackim
„na sygnale”.
17 maja Kacper Bielecki
odebrał nagrodę – III miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Wiatr, wypadek,
ogień, woda – strażak zawsze rękę
poda.” Ucznia przygotowała pani
Małgorzata Łapacz.
25 maja odbył się w
Zespole Szkół w Panigrodzu
konkurs czytania ze
zrozumieniem. Artur Radke zajął
pierwsze miejsce w kategorii klas
pierwszych gimnazjum, a Monika
Gaszyńska wygrała w kategorii
klas IV.
W Dniu Matki dzieci
zostały zaproszone przez pana
sołtysa do świetlicy wiejskiej,
gdzie przed mies zkankami
Smogulca zaprezentowały
program artystyczny. Klasy 0–III
przygotowały przedstawienia pod
okiem pani Marii Gaszyńskiej i
Aliny Łapacz. Natomiast
uczniowie gimnazjum z p. Marią
Niezgodą przygotowali kabaret pt.
,,Kobieta”.
27 maja uczniowie wzięli
udział w konkursie recytatorskim
organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną w Gołańczy „Wiosna z
poezją”, o którym szerzej pisze
biblioteka.
31 maja dzieci i młodzież
bawili się na dyskotece
zorganizowanej przez samorządy
uczniowskie szkoły podstawowej i
gimnazjum.
1 czerwca wszyscy
świętowaliśmy Dzień Dziecka.
Chłopcy z gimnazjum rozegrali
mecz piłki nożnej, natomiast
dziewczęta mecz siatkówki.
Uczniowie podstawówki rozegrali
różne konkurencje sportowe.
Dziewczęta z gimnazjum i ich
młodsze koleżanki pokazały
program taneczno-muzyczny.
Uwieńczeniem imprezy było
wspólne ognisko, na którym
wszyscy smażyli kiełbaski.
Uczniowie gimnazjum
brali udział w III Młodzieżowej
Sesji Rady Miasta i Gminy
Gołańcz. Przewodniczącą Rady
została nasza uczennica Agata
Łapacz. Obszerna relacja z tego
wydarzenia została umieszczona w
Głosie Wągrowieckim.
9 czerwca w sali kinowej
Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu odbył się finał
konkursu “A Ty co wiesz o
Chopinie” realizowany w ramach
projektu “Piramida Chopina”. Do
finału zakwalifikowało się 6
uczennic z naszej szkoły: Martyna
Kania, Monika Kemnitz, Klaudia
Wachowicz, Natasza Bielecka,
Karolina Kufel i Agata Łapacz.
W finale zmagało się 60
uczniów gimnazjum z powiatu
wągrowieckiego, a nasza Agata
Łapacz zajęła III miejsce.
WVII międzywojewódzkim konkursie “Sztuka
ludowa Pałuk w twórczości dzieci i
młodzieży” uczennice I klasy
gimnazjum Aneta Wachowiak i
Klaudia Wachowicz otrzymały
wyróżnienie w kategorii serwetek i
firanek. Uczennice pracowały pod
kierunkiem pani Małgorzaty
Łapacz.
Maria Niezgoda
Przedstawienie artystyczne w wykonaniu najmłodszych na Dzień Matki
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 15
ŻEGNAJ PROFESORZE...
XIX KONKURS WIEDZY
O ZIEMI GOŁANIECKIEJ
10 czerwca, już po raz
dziewiętnasty Towarzystwo
Miłośników Ziemi Gołanieckiej
wraz z Gołanieckim Ośrodkiem
Kultury zorganizowało dla
uczniów szkół podstawowych
miasta i gminy konkurs wiedzy o
ziemi gołanieckiej. Tematyka
tegorocznego konkursu
obejmowała dzieje, obiekty
zabytkowe, miejsca pamięci
narodowej, środowisko
przyrodnicze oraz osoby
związane z miejscowościami
ziemi golanieckiej, będącymi
obecnie lub w przeszłości
miastami tj. Gołańcz, Czeszewo i
Smogulec. W konkursie
uczestniczyły trzyosobowe
drużyny ze szkół podstawowych.
Każda z drużyn odpowiadała na
dziesięć wybranych losowo
przez siebie pytań. Odpowiedzi
oceniało jury powołane przez
organizatorów.
Zwycięzcą konkursu
została drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Morakowie w
składzie: Oliwia Nader, Adam
Chołody i Krystian Nowicki.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze
szkoły Podstawowej im. Norberta
Przybylskiego w Smogulcu:
Monika Gaszyńska, Dominik
Kusz, Michał Mrowiński, trzecie
- drużyna ze Szkoły Podstawowej
im. ppłk. Włodzimierza
Kowalskiego w Gołańczy:
Monika Fromm, Klaudia Łapacz,
Milena Wachowiak. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody ufundowane przez
Urząd Miasta i Gminy, a wręczali
je przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Józef Ryłko i
wiceburmistrz Urszula
Wierzbicka.
Adam Kusz
„Kto potrafi pomiędzy
miłość a śmierć wpleść
anegdotę o istnieniu?"- pyta
poetka Halina Poświatowska.
W pamięci uczniów i
nauczycieli życie-istnienie śp.
Ryszarda Matczyńskiego
zostanie na zawsze. Odszedł
od nas bowiem człowiek
koleżeński, ciepły, serdeczny,
autentyczny przyjaciel
młodzieży.
Ze szkołą w Gołańczy
związał się od 1978 roku. W
Zespole Szkół Rolniczych, a
później Ponadgimnazjalnych
był nauczycielem,
wychowawcą, kierownikiem
praktycznej nauki zawodu,
kształcenia praktycznego i
u s t a w i c z n e g o ,
wicedyrektorem. Jego
zainteresowania zawsze
oscylowały wokół techniki i
rolnictwa, jednak jego
życiową pasją była szkoła i
przekazywanie wiedzy innym.
Był nauczycielem z
powołania, a kontakt z
młodymi, gwar szkolny,
dawały mu siłę i energię do
życia. W ostatnich latach stały
się także sposobem na
zapomnienie o chorobie… Był
człowiekiem pełnym
odpowiedzialności za
wszystkich, którzy go otaczali,
a pracowitość, chęć niesienia
pomocy innym, zawsze
towarzyszyły jego działaniom.
Dla wychowanków stawał się
autorytetem. Wielu
absolwentów wielokrotnie go
odwiedzało, zapraszało do
siebie. Jego przyjaciele i
współpracownicy zapamiętają
go jako pełnego pomysłów
człowieka, który aktywnie
uczestniczył w życiu szkoły. Z
wielkim zaangażowaniem
zabiegał o środki finansowe,
nowoczesny sprzęt
dydaktyczny, realizował
projekty. Miał jeszcze tyle
planów… Zwierzchnicy
doceniali jego pracę. Był
wielokrotnie nagradzany
przez dyrektorów szkoły,
starostę, kuratora oświaty.
Odznaczony m.in. Brązowym
Krzyżem Zasługi, medalem
„Zasłużony dla rolnictwa”.
Odszedł od nas za
wcześnie człowiek, którego
pracę będziemy i musimy
kontynuować. Zostanie w
naszej pamięci i sercach.
Żegnaj, Panie Profesorze,
Kolego, Przyjacielu…
ZSP
Uczestnicy konkursu
W ROCZNICĘ ŚMIERCI LIBELTA
9 czerwca minęła 135.
rocznica śmierci Karola Libelta,
uczestnika powstań narodowych,
działacza społecznonarodowego, filozofa, posła na
sejm pruski, prezesa
Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, który blisko 30
lat swego pracowitego życia
spędził w Kujawkach, Czeszewie
i Brdowie. Właśnie w Brdowie, w
swym dworku, zmarł 9 czerwca
1875 r. przeżywszy 68 lat.
Po 135 latach w
czeszewskim kościele, gdzie
złożone zostały zwłoki Libelta,
spotkali się przedstawiciele
władz gminnych, Towarzystwa
Miłośników Ziemi Gołanieckiej,
kółek rolniczych, Gołanieckiego
Ośrodka Kultury oraz uczniów
Z e s p o ł u
S z k ó ł
Ponadgimnazjalnych im. Karola
Libelta ze sztandarem szkoły, by
oddać hołd swemu patronowi,
założycielowi kółka rolniczego w
Czeszewie, wybitnemu
mieszkańcowi tych ziem. Wraz z
proboszczem czeszewskiej
parafii wspólnie odmówiono
modlitwę i wysłuchano krótkiej
informacji o życiu Libelta,
przedstawionej przez prezesa
TMZG. Następnie delegacje
złożyły wiązanki kwiatów pod
tablicą epitafijną Libelta
znajdującą się w kościele od
1878 r.
Adam Kusz
Delegacje przed kościołem w Czeszewie
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 16
„Wiosna z poezją”
27 maja o godz. 16
odbył się zorganizowany przez
Gołaniecki Ośrodek Kultury i
Bibliotekę Publiczną im.
Wojciecha Kubanka, konkurs
recytatorski pt. „Wiosna z
poezją”. Konkurs spotkał się z
ogromnym zainteresowaniem
wśród dzieci w różnym wieku,
dlatego też powstały trzy
kategorie wiekowe. W
bibliotece zgromadziły się
zarówno dzieci, jak i rodzice,
którzy obserwowali recytatorski
„pojedynek” swoich dzieci.
Oceny przyznawała komisja, w
której skład wchodziły 3 osoby.
Oceniane było opanowanie
pamięciowe uczestników,
dykcja, a na końcu ogólne
wrażenie artystyczne.
Motywem przewodnim
recytowanych wierszy była
oczywiście wiosna. W pierwszej
kategorii wiekowej, I miejsce
zdobyła Nicol Czerwińska z
Gołańczy zdobywając
największą liczbę punktów, II
miejsce - Bartek Kaczmarek ze
Smogulca, a III miejsce Klaudia Adamska również ze
Smogulca. W drugiej kategorii I
miejsce zajęła Hanna Adamska
ze Smogulca, II miejsce
przyznano Radkowi Wochal z
Czeszewa, a na III miejscu
uplasowała się Monika
Gaszyńska ze Smogulca. W
trzeciej kategorii wyniki
przedstawiały się następująco: I
miejsce- Piotr Patelski z
Panigrodza, II miejsce Daria
Senger z Gołańczy, III miejsce Aleksandra Senger również z
G o ł a ń c z y. W s z y s t k i m
zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i życzymy
k o l e j n y c h s u k c e s ó w, a
wszystkich uczestników
zapraszamy do kolejnych
konkursów.
Weronika Siwka
21 maja 2010 r. w sali
,,STODOŁA” odbyło się
bezpłatne seminarium pt.
“Rozwój kwalifikacji przez całe
życie”. Prelegenci przedstawili
nowe możliwości, jakie dają
u r z ę d y p r a c y, a n a l i z ę
gołanieckiego rynku pracy.
Doradzali, jak założyć własną
firmę oraz w jaki sposób osoby
dorosłe mogą podjąć edukację w
e-learningu. W spotkaniu wzięło
udział około 50 osób. Głównym
organizatorem seminarium była
firma Edustacja z Poznania.
Dzieci należące do
KLUBU PLASTYCZNEGO
przygotowały laurki na Dzień
Matki.
27 maja w przeddzień
Dnia Dziecka dzieci malowały
Uczestnicy klubu plastycznego
plakaty własnego pomysłu
nawiązujące do ich święta, a w
nagrodę dzieci miały malowane
buziaki.
27 maja 2010 r. w siedzibie GCI panie z KOŁA GOSPODYŃ
w GOŁAŃCZY spotkały się z okazji obchodów DNIA MATKI przy
kawie. W spotkaniu wzięło udział 8 pań.
Maria Czerwińska
REGIONALNA IZBA TRADYCJI
Przy ulicy ks. Mrotka, nieopodal dzisiejszego kościoła św.
Wawrzyńca, na niewielkim wzniesieniu mieścił się dawniej kościół
szachulcowy zbudowany w latach 1781-1785 przez hrabiego
Maksymiliana Mielżyńskiego. Kościół miał 74 stopy długości i 30 stóp
szerokości. Wewnątrz obłożony był drewnianymi balami. Od strony
zachodniej stała drewniana wieża z dzwonnicą pokrytą gontem. W niej
znajdowały się trzy dzwony. Wokół kościoła mieścił się opasany
parkanem cmentarz. Kościół wielokrotnie naprawiany (m.in. w roku
1834 przez hr. Czarneckiego i jego żonę Eleonorę oraz w latach 1866 1868 przez samych parafian ) czynny był do 1934 roku.
Anna Kabacińska
Laureaci konkursu “Wiosna z poezją”
Nowości w bibliotece
W czerwcu br. zakupiono
23 nowe książki do biblioteki. Są
one zróżnicowane tematycznie,
aby każdy mógł znaleźć dla siebie
coś interesującego. Wśród
nowości - książki Harlana
Cohena, Kathy Reichs, Daniele
Steel. Z interesujących tytułów
moglibyśmy polecić książkę
Katarzyny Anny Olszanieckiej
„Zemsta drugiej żony”, Grażyny
Plebanek „Nielegalne związki”
oraz książki Beaty Pawlikowskiej
„Blondynka na Czarnym Lądzie”
i „Blondynka w dżungli”.
Zapraszamy do czytania.
Weronika Siwka
Fotografia kościoła z okresu międzywojennego
Zaproszenie na wystawę
Regionalna Izba Tradycji
serdecznie zaprasza Państwa,
Waszych Gości i odwiedzających nas
Turystów na wakacyjną wystawę
“Ziemia gołaniecka w obiektywie“,
prezentującą warte obejrzenia i odwiedzenia
ciekawe zabytki, miejsca i zakątki naszego regionu.
Wystawa czynna będzie do końca września 2010 roku.
Zapraszamy !
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 17
DAWCY KRWI Z ZIEMI
GOŁANIECKIEJ NAGRODZENI
„Jak wspaniałą istotą jest
człowiek, o ile zechce nią być” –
tymi słowami Jan Maćkowiak,
prezes Koła PCK w Wągrowcu
rozpoczął uroczyste obchody z
okazji Międzynarodowego Dnia
Czerwonego Krzyża, które
odbyły się 29 maja br. w sali kina
MDK.
Po odegraniu hymnu
Czerwonego Krzyża powitał
wszystkich zaproszonych, wśród
których byli m.in.: Krzysztof
Siwiak – członek Wielkopolskiej
Rady Reprezentantów PCK w
Poznaniu, Bogdan
Kieńczkowski – prezes Zarządu
Rejonowego PCK w Pile,
Waldemar Grzegorek – dyrektor
Departamentu Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, Michał Piechocki –
Starosta Wągrowiecki,
przedstawiciele miast i gmin z
terenu powiatu, szpitala,
sanepidu, policji, Związku OSP
RP, siostry PCK i honorowi
dawcy krwi. Podczas
uroczystości najbardziej
zaangażowani zostali
wyróżnieni odznaczeniami
w o j e w ó d z k i m i ,
czerwonokrzyskimi i
samorządowymi. Decyzją
Wi e l k o p o l s k i e g o Z a r z ą d u
Okręgowego PCK w Poznaniu
Odznaką „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” zostali wyróżnieni
m. in.: Barbara Kowalczyk z
Czerlina i Franciszek Kubisztal z
Grocholina. Natomiast
„Nagrodę Herbu Powiatu
Wągrowieckiego” otrzymał
Ryszard Szczepański z Gołańczy
za oddanie honorowo 50 litrów
krwi. Medalami z okazji
610–lecia Gołańczy
uhonorowała Urszula
Wierzbicka – sekretarz Miasta i
Gminy Gołańcz następujących
honorowych dawców krwi:
Michała Łęgę z Gołańczy,
Tadeusza Nowakowskiego z
Gołańczy i Leszka Borusa z
Panigrodza. Podsumowano
również Powiatowy Konkurs
Krwiodawstwa PCK, w którym
Miasto i Gmina Gołańcz zajęła
drugie miejsce wśród gmin, a
sołectwo wsi Czerlin zostało
sklasyfikowane na trzeciej
pozycji wśród sołectw na terenie
powiatu pod względem ilości
oddawanej krwi. W 2009 roku
wągrowiecki PCK zebrał 754
litry krwi, o 156 litrów więcej niż
w 2008 roku. PCK w Wągrowcu
obecnie skupia ponad 300
honorowych dawców
krwi–wolontariuszy na terenie
powiatu wągrowieckiego. Co
roku w pogadankach na temat
znaczenia krwi w życiu
człowieka prowadzonych przez
wągrowieckich działaczy PCK
uczestniczy około 1000 osób,
którzy zapoznają się z zasadami
honorowego krwiodawstwa oraz
wynikającymi z tego
przywilejami.
Uroczystość upiększyli swoim
występem licencjonowani
tancerze Polskiego Towarzystwa
Tanecznego: Jowita Maćkowiak i
Jarosław Matejczuk,
w i c e m i s t r z o w i e
Międzynarodowego Turnieju
Tańca Towarzyskiego oraz
Leszek Borus – uczestnik
Te l e w i z y j n e g o M a r a t o n u
Uśmiechu. W maju ukazała się
książka autorstwa Jana
Maćkowiaka o 90–letniej
działalności i znaczeniu
Polskiego Czerwonego Krzyża
na ziemi wągrowieckiej.
Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK w Wągrowcu
Sekretarz U. Wierzbicka wręcza medale z okazji 610 - lecia Gołańczy
L. Borusowi, T. Nowakowskiemu i M. Łędze
OTWARCIE PLACU ZABAW
W niedzielę 13.06.2010 r.
przy kompleksie „ ORLIK” w
Gołańczy miało miejsce
przekazanie nowej części placu
zabaw wybudowanego przez
firmę edp renováveis MiejskoGminnemu Zrzeszeniu LZS.
Wspaniałe urządzenia
rekreacyjne, które dzieci i
młodzież przetestowały po
otwarciu, będą służyć
wszystkim mieszkańcom
naszej gminy oraz ich
gościom.
Uczestnicy przekazania mieli
możliwość otrzymania
upominków reklamowych,
koszulek, czapek, gadżetów
reklamowych oraz udział w
konkurach i zabawie z
malowaniem twarzy.
GOK
Nowy plac zabaw cieszył się dużą popularnością
ZAKŁADOWY TURNIEJ STRZELECKI
W sobotę 15 maja br. po
raz kolejny najlepsi strzelcy z
gołanieckich zakładów pracy
walczyli o prymat na strzelnicy
Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego. Pięć
czteroosobowych zespołów
popisywało się w dwóch
konkurencjach: strzelanie z broni
pneumatycznej (10 m) oraz
strzelanie z kbks (50 m). W tym
roku najlepsi okazali się strzelcy z
firmy budowlanej Mariusza
Śramskiego: Łukasz Janowiak,
Damian Oliński, Jarosław Schulz
i Wo j c i e c h Ś r a m s k i .
Indywidualnie najlepszy był
Wo j c i e c h Ś r a m s k i .
Zorganizowano również
strzelanie z kbks dla szefów firm.
Bezkonkurencyjny okazał się
Wojciech Marynowski z firmy
„ROMA”. Został on obdarowany
nagrodą przez Burmistrza
Mieczysława Durskiego.
Dziękujemy „kurkom” za
obsługę imprezy.
Eligiusz Wachowiak
Wspólna fotografia uczestników strzelania
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 18
POWIATOWA SPARTAKIADA LZS
W tym roku właśnie
Gołańcz gościła sportowców z
całego powiatu na V Letniej
Powiatowej Spartakiadzie
Mieszkańców Wsi. W
konkurencjach zespołowych
(siatkówka) oraz rekreacyjnych
(wielobój sprawnościowy, rzut
lotką, przeciąganie liny, skok w
dal, trójbój dla władz
samorządowych) rywalizowało
około 100 zawodników z 5 gmin i
miasta Wągrowca. Najwięcej
punktów zdobyła reprezentacja
gminy Gołańcz wyprzedzając
Mieścisko i Damasławek.
Puchary i nagrody wręczał m.in.
S t a r o s t a P o w i a t u
Wągrowieckiego Michał
Piechocki oraz Burmistrz MiG
Gołańcz Mieczysław Durski
wraz z Przewodniczącym Rady
MiG Gołańcz Józefem Ryłko.
Ciekawa okazała się rywalizacja
w trójboju dla władz
samorządowych, w którym
zarówno starosta, jak i burmistrz
pokazali, że nieobce są im
konkurencje sportowe. Na koniec
pyszna grochówka z wkładką
smakowały wszystkim
wspaniale. Dziękujemy i
gratulujemy naszym
reprezentantom i oby za rok
wynik był podobny.
Eligiusz Wachowiak
Starosta powiatu wręcza nagrody zwycięzcom
„ORLIK”
W maju z boiska „ORLIK”
skorzystały 3.234 osoby, w tym
6 4 3 k o b i e t y .
W dniu 8 maja 2010 r. rozpoczęła
się liga gminna w piłkę nożną, w
której bierze udział dziewięć
zespołów z naszej gminy,
natomiast 20 maja odbył się
turniej powiatowy o Puchar
„ Ty m b a r k u ” , z k t ó r e g o
zwycięsko wyszła nasza drużyna i
zakwalifikowała się do turnieju
wojewódzkiego. W dniu 23 maja
2010 r. odbył się turniej Orlików z
udziałem zawodników „Zamku”
Gołańcz, w którym zajęliśmy III
miejsce.
Tomasz Zieliński
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: DzU z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami), a także na
podstawie art. 73 ust 1, art. 74 ust 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227), w związku z
Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile (z
dnia 15 marca 2010 roku, znak SKO-41/Oś-488/P/2010)
wyznaczającym Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do załatwienia
sprawy ustalenia środowiskowych uwarunkowań, dla przedsięwzięcia
pn. ,,Budowa Farmy Wiatrowej ,,PAWŁOWO” wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” , zlokalizowanego na terenie Gminy Gołańcz , o łącznej
mocy 78 MW,
obwieszczam,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie firmy
Relax Wind Park III Spółka z o.o., ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa,
w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Porzuczek, w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowego
przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Farmy Wiatrowej ,,PAWŁOWO” wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”, o łącznej mocy 78 MW,
zlokalizowanego na terenie gminy Gołańcz, na nieruchomościach
oznaczonych numerem ewidencyjnym:
- 97, 121/1, 152, 165/2, 172/2, 177/4/1,33,89/1,44 – obręb
Grabowo,
- 38, 29/2, 55 – obręb Konary,
- 13/2, 41/2, 66/2, 62, 55, 229, 327 – obręb Rybowo,
- 46, 24/3 – obręb Czesławice,
- 92/1, 37, 40, 59/2 – obręb Tomczyce,
- 29/1, 31/1 – obręb Krzyżanki,
- 18, 64, 65, 69/1 – obręb Potulin – Jeziorki,
- 6/3, 118/28, 122, - obręb Chawłodno,
- 6/3, 24/1, 20 – obręb Bogdanowo.
W związku z powyższym w Urzędzie Miasta i Gminy w Margoninie,
pokój nr 7, w godzinach od 7:30 do 8:30 można zapoznać się z
zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w ww. sprawie oraz
wnieść ewentualnie uwagi, zastrzeżenia i wnioski. Organem
właściwym do rozpatrzenia ewentualnie złożonych uwag, zastrzeżeń i
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.
W toku postępowania organem właściwym do wydania stosownych
opinii i dokonania uzgodnień będzie Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu.
Ponadto informuję, że ze złożonym wnioskiem można zapoznać się
również na stronie internetowej : www.margonin.pl, w zakładce
Farma Pawłowo 78 MW. Uwagi do sprawy można złożyć pod adresem
poczty internetowej : [email protected]
Burmistrz MiG Margonin
GOŁANIECCY DZIELNICOWI Z TELEFONAMI
W urzędzie miasta i gminy Burmistrz Mieczysław
Durski przekazał gołanieckim dzielnicowym telefony
komórkowe. W przekazaniu uczestniczył Komendant
Powiatowy Policji w Wągrowcu Tomasz Francuszkiewicz
oraz kierownik posterunku w Gołańczy Jacek Gurda.
Dzięki telefonom mieszkańcy miasta i gminy Gołańcz będą
mieli bezpośredni kontakt ze swoim dzielnicowym:
dzielnicowy Waldemar Kamiński – 509 991 102,
dzielnicowy Marcin Wysoki 509 991 182,
dzielnicowy Leszek Frankowski 509 991 282.
Telefony zakupił Urząd Miasta i Gminy Gołańcz.
Urszula Wierzbicka
Nasi dzielnicowi z nowymi telefonami
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 19
ZAPROSZENIE NA WAKACJE
Gołaniecki Ośrodek Kultury poleca Państwu propozycje
wakacyjne. Po Dniach Ziemi Gołanieckiej, tradycyjnie
wyruszamy do świetlic na terenie gminy, gdzie odbędą się
zajęcia letnie dla dzieci i młodzieży. W tym roku będzie to
twórcza zabawa z origami (niezwykłe rzeczy tworzone z
papieru).
Ciekawe tytuły przygotowujemy na Letnie Kino pod
Gwiazdami. Tego lata proponujemy przede wszystkim komedie
filmowe. Projekcje odbędą się przy GOK lub w amfiteatrze –
zależnie od pogody.
Biblioteka proponuje Państwu nowe pozycje książkowe
– do plecaka i nie tylko, natomiast Regionalna Izba Tradycji
wystawę fotograficzną - specjalnie dla Państwa wakacyjnych
gości oraz turystów.
Przy zamku w Gołańczy odbędą się po raz drugi prace
wykopaliskowe, których efekty zaprezentujemy Państwu na
późniejszej wystawie, zorganizowanej wspólnie z archeologami.
W lipcu odbędą się półkolonie dla dzieci i młodzieży w
Czesławicach, Czeszewie, Smogulcu, Panigrodzu oraz w
Gołańczy, zorganizowane przez GCI wraz ze Stowarzyszeniem
Młodych Wielkopolan.
Finałowym wydarzeniem lata w gminie będzie MiejskoGminne Święto Plonów w niedzielę 22 sierpnia. Planowany jest
także koncert muzyczny oraz warsztaty artystyczne dla
młodzieży.
Warto już dzisiaj zapowiedzieć III historyczne spotkanie
przy bunkrach, które w tym roku odbędzie się 25 września.
Szczegółowe informacje o imprezach znajdą Państwo w
materiałach reklamowych. Życzymy udanych żniw, wakacji i
lata. Serdecznie zapraszamy!
GOK
BIBLIOTEKA im. Wojciecha Kubanka w Gołanieckim Ośrodku Kultury
(tel. 67 26 15 077) zaprasza:
w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8-18,
w środę i piątek w godz. 8-15,
w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8-13.
W razie nieobecności pracownika biblioteki prosimy o przejście do
Regionalnej Izby Tradycji.
W sprawach problemów dotyczących osób niepełnosprawnych
oraz emerytów i rencistów prosimy kontaktować się z
kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Hanną
Domagalską (tel. 67 2611 707)
oraz z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Grzegorzem Tomaszewskim
(tel. 516 144 795).
Spotkania grupy anonimowych alkoholików odbywają się w
„Stodole” w każdy czwartek od godz. 18.
WAŻNE TELEFONY
Wakacje z GOK w roku ubiegłym
Z okazji zakończenia roku szkolnego redakcja ECHA
życzy nauczycielom i uczniom wspaniałych,
wymarzonych wakacji pełnych słońca i uśmiechu,
nabrania sił do dalszej pracy i nauki.
Dziękujemy za materiały do ECHA na temat tego,
co dzieje się w Waszych szkołach
i prosimy o nie we wrześniu.
Naszym czytelnikom również życzymy
udanego urlopu i lata.
Urząd Miasta i Gminy Gołańcz 67 2615911
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 667 777 143
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk. w Gołańczy 67 26-15-119
Stacja wodociągów 67 2615119
Oczyszczalnia ścieków w Gołańczy 67 2611934
Gołaniecki Ośrodek Kultury 67 2615077
Gminne Centrum Informacji 67 2615100
Środowiskowy Dom Samopomocy 67 2611707
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 516-144-795
Zespół Szkół w Gołańczy 67 2615027
Zespół Szkół w Panigrodzu 67 2615839
Zespół Szkół w Smogulcu 67 2682058
Zespół Szkół w Morakowie 67 2615328
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy 67 2683156
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Zenon Borucki 67 2683104
Poradnia „SALUS”I.M. Marzyńscy 67 2683136
Przedszkole Publiczne w Gołańczy 67 2615073
Urząd pocztowy w Gołańczy 67 2683179
Posterunek policji w Gołańczy 67 2615850
Bank Spółdzielczy w Gołańczy 67 2683113 i 67 2683164
Apteka Osiedlowa 67 26 12 448
Apteka "Rodzinna" 67 253 02 43
Inf. tel. 118913
Gołaniecki Informator Samorządowy ECHO - czerwiec 2010 str. 20
DZIEŃ OTWARTY URZĘDU
W niedzielę 30 maja po raz drugi zorganizowano Dzień
Otwarty Urzędu. Okazją do tego był zbliżający się Dzień Dziecka oraz
20-lecie utworzenia samorządu terytorialnego. Dla wszystkich dzieci i
ich rodziców urzędnicy miasta i gminy przygotowali gadżety
reklamowe i słodkie przekąski w postaci cukierków i pysznych
pączków. Można było zwiedzić biura urzędu, salę sesyjną, po których
oprowadzała chętnych sekretarz miasta i gminy oraz usiąść na fotelu
burmistrza w jego gabinecie.
Krzysztof Rakoczy
Burmistrz w otoczeniu najmłodszych mieszkańców
naszego ratusza i ciekawym spotkaniu z burmistrzem, Panią Sekretarz
oraz pracownikami, poczęstowani pysznymi pączkami i obdarowani
upominkami promocyjnymi, wracali na przedstawienie teatru ArtRe,
które było kolejną atrakcją. Wtedy jednak pogoda zaczęła się zmieniać,
więc na kłopoty … strażacy! Bajkę o smoku bazyliszku, dzieci
obejrzały w remizie. Czas na kolejnych gości, wśród huku silników
oraz okrzyków zachwytu, na plac wjechali motocykliści. Kilkadziesiąt
załóg na wspaniałych pojazdach, zaproszonych przez inicjatora Pana
Janusza Chołodego. Warto dodać, że 90 % maszyn to pojazdy z miasta i
gminy Gołańcz. Pan Janusz w kilku słowach podziękował
motocyklistom za przyjazd i podkreślił, jak ważne jest zrozumienie na
drodze – dla wspólnego bezpieczeństwa. Potem nastąpiły wspólne
fotografie, a nawet przejażdżki. Czas na małe co nieco. Druhowie
zaprosili wszystkich na pyszną grochówkę, rozpalili ognisko, a na
deser wręczyli … kiełbaski. Było pysznie! Dzieci już nieco zmęczone,
więc zakończenie należało do młodzieży i dorosłych. Młody,
obiecujący gołaniecki zespół REMIX z powodzeniem zakończył
Strażacki Dzień Dziecka zabawą taneczną w … remizie oczywiście,
gdyż deszcz już dłużej nie chciał czekać … Serdecznie dziękujemy
wszystkim dzieciom za wspólną zabawę, szanownym i dzielnym
Strażakom za miłą współpracę, artystom, motocyklistom oraz
zespołowi REMIX za uatrakcyjnienie święta najmłodszych.
Mamy nadzieję, że wiele z tych młodych osób,
uczestniczących w imprezie – a samych znaczków wręczono 600! –
będzie w przyszłości kontynuować wyjątkową i ofiarną misję
strażacką, za którą druhnom i druhom składamy nieustanne
podziękowania oraz wyrazy szacunku!
GOK
STRAŻACKI DZIEŃ DZIECKA
Po kolejowym i indiańskim Dniu Dziecka, które odbyły się w
Gołańczy, nastał czas na STRAŻACKI DZIEŃ DZIECKA Dla
milusińskich z terenu miasta i gminy, ich rodzin i przyjaciół
zorganizowała go jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy
z druhnami i druhami, Gołaniecki Ośrodek Kultury przy współpracy
Zarządu MG OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
Spotkanie otworzyli Pan przewodniczący RMiG Józef Ryłko,
Burmistrz MiG Mieczysław Durski, Panowie Strażacy Andrzej
Hajduk oraz Stefan Białożyński – serdecznymi życzeniami dla
wszystkich dzieci oraz wyjątkowymi upominkami. Były to znaczki –
przypinki, które goście wręczali wszystkim dzieciom.
Na placu przy GOK/OSP przygotowano wystawę sprzętu
pożarniczego, stanowisko nauki pierwszej pomocy z fantomem,
planszę do fotografii, dzięki której wszyscy szybko mogli stać się
strażakami, a także trampolinę, zjeżdżalnię i inne atrakcje.
Program artystyczny, który odbywał się między konkursami i
pokazami rozpoczęła Gołaniecka Orkiestra Dęta pod batutą Pana
Eugeniusza Hańczuka, która przygotowała muzyczny prezent – z
podziwem przyjęty przez najmłodszych i dorosłych. Następnie w
bardzo ciekawym i wesołym programie zaprezentowały się młode
artystki z Klubu Piosenki GOK pod kier. A. Połczyńskiej. Daria
Wochal, Małgorzata Gawrysiak, Weronika Janiszewska & Daria Jurek
z pewnością zainspirowały młodzież do przygody z piosenką. Wielkim
– w przenośni i dosłownie – wydarzeniem był pokaz gaszenia pożaru w
wykonaniu naszych druhów i ich wspaniałych maszyn. Najpierw
zaprezentowali jak używa się 25-metrowego podnośnika, a następnie z
prądownic wystrzeliła woda pod ogromnym ciśnieniem prosto nad …
staw. Wielu z małych uczestników, na własną prośbę i wbrew
przestrogom mam, udało się zamoczyć. Toż to przecież Strażacki
Dzień Dziecka! Ważnym punktem programu było wspomniane
stanowisko – jak ratować ludzi w zagrożeniu. Druh Mariusz Poprawski
na przykładzie prezentował i zapewniał, że – wbrew pozorom – nie jest
to takie trudne, a ratowanie osób w potrzebie jest naszym
obowiązkiem!
Bardzo wiele osób odwiedziło w czasie imprezy Urząd Miasta
i Gminy, który ogłosił w tym czasie Dzień Otwarty, Po zwiedzeniu
Skład redakcji:
Skład i opracowanie graficzne:
Adres:
Wesołe konkursy w workach
““Gaszenie” pożaru w wykonaniu najmłodszych uczestników
Korekta:
Materiały, najchętniej w formie elektronicznej, przyjmujemy do dnia .10 każdego miesiąca (adres e-mail: [email protected])
Download

do pobrania - Miasto i Gmina Gołańcz