Zamawianie usługi
Warsztaty
„Usługa powszechnej archiwizacji”
Bartłomiej Balcerek, WCSS
Maciej Brzeźniak, PCSS
PLATON-U4 Plan prezentacji
 Użytkownicy:
 Kto może skorzystad z usługi
 Co można otrzymad
 Gdzie zamówić usługę?
 Lista ośrodków i adresów kontaktowych
 Jak zamówić usługę?
 Kroki rejestracyjne
 Grupy danych rejestracyjnych
 Certyfikaty użytkowników
Kto może skorzystać z usługi?
• Użytkownik KDM:
– w ramach wniosków o grant obliczeniowy
• Użytkownik MAN:
– w ramach wniosków do MAN
• Student
– na podstawie zgody osoby prowadzącej grant obliczeniowy
• Dział/jednostka badawcza lub naukowa
– w ramach łącza do sieci PIONIER
Co otrzymujemy w ramach usługi?
• Użytkownik KDM/MAN:
– przestrzeo o wielkości 100 GB:
• Większe pojemności przydzielane indywidualnie
– replika danych w ramach infrastruktury
• Dział/jednostka badawcza lub naukowa:
– przestrzeo przydzielana w zależności od zgłoszonych potrzeb
• Koszty:
– użytkownik KDM/MAN:
• roczne rozliczenia grantu/wniosku
– dział/jednostka badawcza:
• usługa dodana do umowy na przyłącze do sieci
Ankiety
• Prosimy o wypełnienie ankiet użytkowników usługi:
– w ankietach pytamy m.in. o:
• zapotrzebowanie na przestrzeo przechowywania
• wymagania dot. replikacji
• preferowany sposób dostępu do danych
– SFTP, HTTP/WebDAV, aplikacja Backup/Archive
• charakter danych użytkownika:
– duże pliki (Gigabajty) vs dużo mniejszych,,,
– archiwum vs częsty dostęp
• środowisko operacyjne użytkownika
• inne wymagania
• kontakty na potrzeby testów
– wyniki ankiet zostaną uwzględnione przy:
• testach z udziałem użytkowników (czerwiec-wrzesieo 2010)
• przygotowywaniu produkcyjnej wersji usługi
Gdzie zamówić usługę (1)
 Zamówienie usługi możliwe jest w jednym z dziesięciu ośrodków na terenie
Polski biorących udział w projekcie
 Białystok - Politechnika Białostocka,
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
[email protected]
 Częstochowa - Politechnika Częstochowska,
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PCz
[email protected]
 Gdaosk - Politechnika Gdaoska,
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK
[email protected]
 Kielce – Politechnika Świętokrzyska
[email protected]
Gdzie zamówić usługę (2)
 Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza,
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
[email protected]
 Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
LubMAN UMCS
[email protected]
 Łódź - Politechnika Łódzka,
Centrum Komputerowe PŁ, Miejska Sied Komputerowa LODMAN
[email protected]
 Poznao – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
Poznaoskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS
[email protected]
Gdzie zamówić usługę (3)
 Warszawa – Uniwersytet Warszawski,
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ICM
[email protected]
 Wrocław - Politechnika Wrocławska,
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS
[email protected]
Jak zamówić usługę (1)
Kroki rejestracyjne
• Wysyłamy zgłoszenie na adres jednego z dziesięciu ośrodków biorących udział w
projekcie
• W odpowiedzi otrzymamy formularz rejestracji usługi, którego wypełnienie będzie
niezbędne do zamówienia usługi
• Wypełniamy formularz i odsyłamy go na adres kontaktowy
• Po poprawnym zweryfikowaniu formularza otrzymamy informację z prośbą o
dostarczenie swojego certyfikatu X509 lub odebranie certyfikatu wygenerowanego
przez CA usługi archiwizacji
• Po zakooczeniu wszystkich powyższych kroków powinniśmy otrzymad informację
potwierdzającą proces zakooczenia rejestracji i aktywację usługi
W trakcie procesu rejestracji może wyniknąd koniecznośd wyjaśniania przez rejestrującego pewnych informacji
zawartych w formularzu, w takim wypadku cała korespondencja prowadzona jest poprzez adres kontaktowy
usługi, a w przypadku konieczności poprawy formularza rejestrujący będzie zobowiązany do przesłania
formularza ponownie z poprawnymi danymi.
Jak zamówić usługę (2)
Dane rejestracyjne
 Można podzielid na trzy grupy:
• Dane identyfikujące instytucję z jakiej pochodzi użytkownik:
• dane teleadresowe
• Dane identyfikujące użytkownika koocowego:
• dane teleadresowe,
• certyfikat użytkownika, certyfikat CA użytkownika
• Dane określające profil zamawianej usługi:
• wielkośd zasobów,
• liczba replik,
• dostępnośd danych itp.
Jak zamówić usługę (3)
Certyfikaty użytkowników
 Użytkownicy korzystający z usługi muszą posiadać certyfikat X509
 Certyfikat użytkownika może zostać wygenerowany i podpisany przez CA usługi
archiwizacji w trakcie procedury rejestracyjnej
 Użytkownik może dostarczyć swój certyfikat podpisany
przez inne CA w trakcie procedury rejestracyjnej
 ale wtedy konieczne jest dostarczenie bądź wskazanie miejsca
skąd można pobrad certyfikat CA podpisującego certyfikat użytkownika
Usługa Powszechnej Archiwizacji
Dziękujemy za uwagę
Kontakt: [email protected]
Download

PLATON-U4 Plan prezentacji