MLIEKAREŇ AGRO TAMI,A.S.
dôkaz –u pl. –y (Mn)
1. fakt potvrdzujúci istú mienku: presvedčivý d.;
priniesť d.
2. dosvedčenie, svedectvo, doklad
investícia –ie (F) náklady na výstavbu, rozšírenie, rekonštrukciu a tech. vybavenie objektov a
ich výsledok: štátne, výrobné i-ie;
návratnosť i-ií
kapacita -y –cít (F)
1. schopnosť obsiahnuť niečo: skladovacia k., prepravná k. vozidla, k. pamäti;
výrobná k. maximálna schopnosť výr. určitej produkcie v rámci odboru, podniku ap.;
publ. obyč. mn.: stavebné k-y výr., ubytovacie ap. možnosti;
lek. vitálna k. pľúc najväčšie množstvo vzduchu, kt. možno vydýchnuť
2. maximálny st. výkonnosti: k. stroja
odber –u (Mn) odoberanie: zvýšený o. plynu;
o. krvi, o. tlače
prevádzka -y –dzok (F)
1. chod organizovanej práce podniku, ustanovizne: dvojzmenná p., uviesť továreň do p-y
2. činnosť, chod, obyč. stroja: výťah je v p-e
3. oddelenie podniku
prosperovať- jem, jú, prosperuj, prosperoval (Nd)
(hospodársky) prospievať, vynášať: prosperujúce hospodárstvo, podnik
sušiareň –rne (F) miestnosť, budova ap. zariadená na sušenie: tabaková s., s. bielizne;
elektrická s.
vlastný, - á, -é (Adj.)
1. kt. je vlastníctvom niekoho, kt. niekomu, niečomu patrí, od niekoho, z niečoho pochádza,
svoj, op. cudzí: mať v. dom, (ne)mať v. telefón;
mäso vo v-ej šťave;
zhotovený v-mi rukami, konať z v-ho popudu, nepočuť v-ho slova
vozidlo -a –diel pl. - á (N) kolesový dopr. prostriedok: motorové v., terénne v.;
jednostopové, dvojstopové v-á
vyhodnotiť-ím, -ia, -vyhodnoť, vyhodnotil (D)
vyhodnocovať- uj, -jú, vyhodnocuj, vyhodnocoval (Nd)
1. vybrať na ocenenie, ohodnotenie: v. najlepších súťažiacich
2. hovor. ohodnotiť, zhodnotiť: v. výsledky súťaže
výroba –y (F)
1. vyrábanie (význ. 1): strojová, pásová, sériová v., pridružená v.;
v. ocele, v. nábytku, v. kníh, urýchliť, zastaviť v-u
2. odvetvie zamerané na vyrábanie produktov: priemyselná, poľnohospodárska v., živočíšna
v., chemická v., ľudová umelecká v.;
objem v-y
zmena -y zmien (F)
1. nadobudnutie iných vlastností, iného rázu, premena: z. správania, z. spoločenského
poriadku, z. v myslení, kvalitatívna z., podliehať z-ám;
2. vymedzený pracovný čas pracovníka (obyč. vo výrobe): ranná, nočná z.;
robiť na tri z-y, vrátiť sa zo z-y
3. prac. kolektív striedajúci v práci iný kolektív: prvá z. odchádza
značný, -á, -é (Adj.)
1. veľký, čo sa týka rozmerov, počtu, množstva ap.: z-á výška, z. kus cesty, z. majetok, z-é
percento, z-á suma, z-é nedostatky
2. veľký, čo sa týka sily, intenzity, miery: z. význam, vplyv, z-á prevaha, z-é ťažkosti, v z-ej
miere
Download

glosár