Úprava vodných tokov
P r o b l é m y
a
r i e š e n i a
M a ccafe rri ri e šen ia
pr e ú p ra v u v o d n ých to ko v
a p r o ti e ró z n u o ch ran u
-
Stabiliz ác i a ko rý t v o d n ý c h t o k o v
Ope vne n i e b reh o v v o d n ý c h t o k o v
H rádze
G abion o v é v ý h o n y
Väčš i n a m i est a o b cí ako ich d n e s p o zn á m e s a ro zv íja la
na m i est a c h, kt or é b o li o b ývan é u ž o d n e p am ä ti. Po v o d ia
a os t r o včeky n a vod n ých to ko v s a s ta li v yhľ ad á va n ý m i
mies t a mi pr e vy t vá ran ie s íd ie l, ro zv íjan ie h o s p o d á rskej
či nn ost i a ľu d skej s p o lo čn o s ti. Tak s a v yv in u l v z ťah m edzi č l o vekom a vod n ým i to k m i, k to rý s a ro zv íja d o d n es.
S nára st om po č t u ob yvate ľ o v a ro zv o jo m p rie m ys lu v z n ikal a pot r eba vy bu d o vať in f raš tru k tú ru p re o b cho d n ú
a osob n ú p r ep ra vu .
V d n ešn ej d o b e je ťa ž ké ig n o ro vať p ro b lém y n íz ko polož en ý c h o b la stí a o c h ra n u c iest, ž elez n íc a leb o p ri e myseln ý c h b u d o v sp ô so b en é p o v o dň a m i. Av ša k n esmie me
z a b ú d ať n a to, ž e p riro d z en ý v o d n ý to k je ž iv el v ne u stá lo m p o h y b e, kto rý b y m a l b yť n eu stá le o c h raň ovaný.
Taliansko
Taliansko – súčasný stav
03
Opt i m á l n e n a v rho va n ie
úp r a vy v o d n ý c h to ko v
A k a na l y z u j eme h lav n é f a k to ry, k to ré m a jú v ýzna m n ú úl o h u pr i zach o va n í ro v n o váh y h ab itá tu , m u sí me p r i j eh o o b n o v e p rih liad ať n a v h o d ný vý ber m a t er i á lu a ko aj n a p o u žitie v h o d n e j
met od i ky ná vr h u .
Ú pra va vod n ý c h t o ko v v ych ád za z d ô s le d n é h o
plá n ova ni a p r ič om d ô ra z s a k la d ie h la v n e n a
život né pr o st r ed i e a je h o ro zm a n ito sť .
N ávr hové hy pot ézy a te ch n ické rie š e n ia m ô žu
byť hl a vn ý m m en o vateľ o m a b io - in žin ie rs tv o
ne p ova ž u j eme z a te ch n ické rie š e n ie, a le za ce lkovú fi l oz o fi u p r í s tu p u .
U.K. (foto David Barker – Edenbridge U.K.)
To z na m ená , ž e p ri k a žd o m rie š e n í m u s ím e
ma ť n a z r et el i rie š e n ie ko n k ré tn e h o p ro b lé mu , vy va r u j úc sa p rito m zb ytočn ým te ch n ick ým
a et i c ký m c hy bá m , a to za m u ltid is cip lin á rn e j
spol up rá c e i nž i n ie ro v, b io ló g o v, b o ta n iko v
a a r c h i t ekt o v
Kaž dé r i ešen i e mu s í:
- za b ez p eči ť n á l ež itú p o žad o van ú s tab ilitu ;
- p r i ú p ra vá c h vod n ých to ko v zo hľ a dň o vať
eko l o g i c ké kr i t é ria
PROBLÉMY
M O Ž NÉ R I E Š E NI A
HYDROOSEV
JEDNODUCHÉ VYSTUŽENIE
POMOCOU GEOMREŽE
VYSTUŽENIE POMOCOU
RENO MATRACA
GRAVITAČNÉ
OPORNÉ MÚRY
VYSTUŽENÉ ZEMNÉ
KONŠTRUKCIE
SCHVÁL E NÉ R I E Š E NI A
SPRÁVNE RIEŠENIE
SPRÁVNE RIEŠENIE
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
PREDIMENZOVANÉ
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
PODDIMENZOVANÉ
04
1
2
4
3
1.HABITÁT 1 – zakorenenie vŕbových výhonkov s pokryvom rias
2.HABITÁT 2 – nános vegetačnej zeminy na gabionovej konštrukcii
3.HABITÁT 3 – neustón-vodný hmyz v okolí gabionových výhonov
4.HABITÁT 4 – zanášanie medzi výhonmi
M i kroh a bi t á t - sc h ém a tick ý p ríklad v y už i t i a (V ý skum v p lyv u n a
životné p r o st r ed i e pr i p o u žití G a bionov a R eno M a t ra c o v ) - Talia n sko 19 9 3 - 1 9 9 4
Taliansko - aktuálny stav
Belgicko
Belgicko - aktuálny stav
05
Pro gr amy p re
po s ú de n i e h y d rau lických
a e nv i ro me n tá l nych
ri e š e ní
MACRA
Riešen ia u v ed en é n a p red chádzajúcich
stra n á c h m u sia b yť v h o d n e v ybrané na zákla d e kva n tita tív n y c h a n a lý z a nie le n k valita tív n y c h a leb o su b jektív n y ch pr íst upov.
N a ša sp o ločn o sť n a z á kla de laborat órn y c h , terén n y c h , a le a j v ed eck ým poznat ko v v y v in u la sériu šp ec ific ký ch soft war ov.
N ÁV RH V EDENI A
TRA SY TOKU
( E HS B o l o g n a - Ta lia n s ko )
P r o g ra m M AC R A b o l v yv in u tý p re p ro je k ta n t o v. U m ožň u je im n av rh o vať v e d e n ia
t ra sy t oku s pr i h liad n u tím n a jm ä n a n á v rh ový pr i et ok, t var ko ryta, d rs n o sť a p o zdĺžn y skl o n t oku. Pro g ra m M AC R A je ko m p a tib i l n ý s p r o g ra mo m A u to C A D.
v e d e n i e tr a sy v oblúk u
p ri a me v e de nie t r a sy
MACRA 1
P r o g ra m vy ko n áva s ta b ilitn é a n a lýzy v p riečn ych
r ez o c h vo d n ého to k u , k d e b e rie d o ú vah y p rú den i e a o ver u j e hyd ra u lick ú s ta b ilitu rô zn ych typ ov
oc hra n y b r eh ov. P ri v ýp očte b e rie p ro g ra m d o
ú va h y d ovol en é š m yko v é p e v n o s ti a ko e f icie n ty
d r snost i m a t er i á lo v. P ro g ram p racu je v p ro s tre d í
o p era č n ého sy st é m u Win d o w s TM .
06
MACRA 2
Progra m pr e i nž i n i e ro v, k to rý b o l v yvi nu t ý a ko r ý c hl ej ší a úč in n e jš í n á stroj p r e určova ni e h yd ra u licke j
a sta t i c kej a na l ý z y rô zn ych typov ga bi o n ový c h p re h ra d e n í.
Prog ra m p ra c uj e v p ro s tre dí o p eračn ého sy s té m u
Wi nd ow s T M .
M AQU A
P r o g ra m bol vy vin u tý ako rých la a účin n á
p od p ora i nž i n i ero v p ri p ro je k to va n í ú p rav
to ko v, posud z o va n í v p lyv u n a živ o tn é
p r o st r ed i e (E IA) a s p rá v u v o d n ých to ko v.
P r o g ra m pra c uj e v p ro s tre d í o p e račn é h o
sy st ému W i n d ow s T M .
07
Bre h ov é
l í ni ov é sta v b y
Pod pojm om b r eh ové lín io v é s tav b y ro zu m ie m e
konštru kc i e vedené r o v n o b e žn e s o s o u ko ryta toku a vy t vá ra j ú j eh o b re h y. B re h o v é lín io v é
stavby, usm er ňuj ú t ra su to k u , v ytvá rajú v h o d n ý
pozd ĺžny p r o fi l , vhod n ý a d o s tatočn ý p rie to kový prie čn y p r o fi l kor y ta to k u , za b e zp eču jú
opevnen i e a st a b i l i z á c iu b re h o v p ríp ad n e
dna kor ý t .
Taliansko
Taliansko
Taliansko - aktuálny stav
08
O pe v ňo v a n i e
bre hov k o rý t
t ok ov
Ú čel om op evneni a j e zais tiť požadovanú odo l nosť j edn ot l i v ých č a s tí b re h o v
vodnýc h t o ko v vo či me ch a n ick ým úč in kom vod y, vo č i p oh y bu s p lav e n ín , p la v ení n a ľa d u . Opevne n ie m ô že ta k tie ž
zais ťova ť st a bi l i t u sva h u .
O dol no sť j edn ot l i vý c h ča s tí b re h o v s a
preuká ž e vý počt om a p o dľ a m o žn o s ti
posúdi pod ľa st a b i l i z o van ých ú s e ko v
toku. P r i vý poč t e sa re š p e k tu je s ú držnosť z em i ny (a k i d e o trvalú s ú držnosť aj pod hladinou vody) a návrhový p r i et o k.
N a zá kl a de p osúd en ia s tab ility
sa sp r esni a p a ra m et re ko ryta
a navr hn e sa vh od n ý o p e vň o vací m a t er i á l .
Taliansko
Brunej
Taliansko
Taliansko
Taliansko
Taliansko - aktuálny stav
09
Ga b i ono v é
op o r n é
konš t r u k c i e
Stabi l i z á c i a b r eh ov v s e b e zahŕň a v ýs tav bu o p or ný c h gra vita č n ých ko n š tru k cií.
Ti eto ko n št r ukc i e b y n e m a li o v p lyvňo va ť
hydra ul i c ké pr ep oj e n ie to k u s h lad in o u
podz em n ej vo d y a zá ro v eň b y m ali p re náša ť ve ľké d efo r m ácie b e z v ýzn am n e j
straty na ú n osnost i. G ab io n o v é o p o rn é
konšt r u kc i e si n a šli v ys o ké u p latn e n ie
pri úp ra vá c h t o ko v vďa k a s v o jím v la s tnost i a m , a ko sú na p rík lad p rie p u s tn o sť,
prispôso b eni e ner ov n o s tia m v zá k lad o vej šká r e, p r en á ša nie v e ľ k ých d e f o rm á cií
a mo ž nosť vy u ž i t i a m ie s tn ych m a te riál ov.
Taliansko
Taliansko
Taliansko
Taliansko
10
Taliansko
Taliansko
Ga b i o n o v é ko š e s p o loč n o s ti M acca f e r ri sú v y rá b a né z v ys o ko k va litn é h o o ceľo v é h o d rô tu , kd e
dl hod o b ú n áv rh o v ú živ o tn o sť zaru č u je p ro tiko r óz na ú p rava G a lm a c ( zliatin a Zn - A l 5 % - MM)
a p otiah n u tím P V C. Po u žitie d v o jzá kru to v ej
šes ť h ra n n e j o ceľ o v e j s ie te s m e c h a n ic ký m i
vl a st n o sťa m i v yš š ím i a ko o d p o rúč a jú m ed z in á r o d n e n o rm y zaruč u jú v ys o k ú f le x ib ilitu a o d o ln osť ko n š tru k cií.
Tieto v la stn o sti g a b io n o v a Ren o m a tra c o v sp o lo čn o sti Ma c c a ferri sú p red u rčen é n a riešen ia
p re ú p ra v u v o d n ý c h to ko v.
Úprava Galfan®
PVC úprava
Taliansko
11
Gr a v i t ač n é
ko nš t r u k c i e z g a bio n o v
Taliansko
G abi onová ko n št r ukc i a h o rizo n tá ln e p re s ahuj úca d o dn a ko r y t a u m o ž ň u je re g u láciu
možnéh o vy mi eľa n i a , a s účas n e v ytvá ra
možnosť vy bu d ova ť o ch ra n n ú ko n š tru k ciu
nad ň ou .
O dporúča ný ná vr h vý šky ko n š tru k cie n a d n o
toku je do h ĺ bky 1 , 5 a ž 2 – n ás o b k u o ča kávanéh o vy m i eľa ni a . Ko re k tn á v ýš k a ko n štrukcie pr i m a xi m á l n om úč in k u v ym ieľ a n ia
zabráni n a kl o n eni u d o v ým oľ o v e j jam y.
U.K.
12
Grécko
M úr m usí byť z a l ož en ý v ta ke j ú ro v n i, a b y
negatí vn e neo vp l y vň o val p rie to k v ko ryte.
Vo všeo b ec n ost i p ou žitie to h to rie š e n ie je
odporúč a n é t a m , kde m a te riál d n a ko ryta
vodného t oku t vor i a p rv k y o d o ln é v oči e ró zii al eb o a k p oz o st á va z p e v n ých b a lva n o v.
Je naj vh od n ej ší m r i eš e n ím v h o rs k ých o b l asti ac h a pr i si l n om p rú d e n í, k d e ťa žké
splaveni ny mô ž u vá ž ne p o š ko d iť p rv k y
ako zá st en y vy č n i eva j ú ce d o p rú d e ni a.
Taliansko
Mú r m u sí byť založe n ý v ta kej úr ovni, aby
n eg a tív n e
ne ovplyvňova l p rieto k v kor yt e. Vo
v šeo b ec n o sti p oužit ie t oht o
riešen ie je o d p o rúčané t am,
kd e m a teriá l d n a kor yt a vodné h o to ku tv o ria p rv ky odolné voči
eró z ii a leb o a k p o z o stá va z pe vných
b a lva n o v.
J e n a jv h o d n ejším riešen ím v hor sk ých
o b la stia c h a p ri siln o m pr úde ní, k de
ťa ž ké sp la v en in y m ô ž u vážne poškod iť p rv ky a ko z á sten y v yč nie vajúce do
p rú d en ia .
Brazília
13
Vy s t už e n é z e m né k o n štru kcie
Roz vo j n ový c h t ec h n o ló g ií ak ým i s ú v ys tu že n é ze mné ko n št r ukc i e vy u žíva jú ce ko m b in áciu p e v n o s ti
zemi n y a vý st už ných p rv ko v o tvá ra n o v é m o žn o sti st a b i l i z á c i e br e h o v v o d n ých to ko v. Te rra m e s h
Syst em z dvoj z á kru to v e j s ie te ( v yro b e n e j z d rô tu
s po vr c h ovou úp ra v o u G a lm a c+ P V C ) v ýrazn e ro zš ír il
posô b eni e M a c c a fe rri aj d o o b la s ti o p e v n eňo va n ia
a st a b i l i z á c i e b r eh o v ko rýt.
Terra m esh Sy stem je m o d u lá rn y sy stém o v ý p rv o k u rčen ý p re v y stu ž o va n ie z em ín a h o rn ín s g a b io n o v o u
p o hľ a d o v o u ú p ra v o u . Sy stém je tv o ren ý jed n ý m b lo ko m , kto rý v seb e sp á ja v ý stu ž n ú fu n kc iu a z á ro v eň
z a b ez p eč u je a j sta b ilitu čela sva h u . Ru b o v ú stra n a
p rv ku G reen Terra m esh sy stém u tv o rí b io d eg ra d o va te ľn á g eo ro h o ž slú ž ia c a n a z a d rž a n ie n ez h u tn en ej
v eg eta čn ej z em in y.
Green
Terramesh®
Terramesh®
System
Taliansko
14
Taliansko
Taliansko - aktuálny stav
Taliansko
15
Ga b i ono v é h rá d ze
Ga b i o n ové hrá d ze s a ro zd eľu jú d o tro ch
t y p ov, p odľa t va ru a s itu o va n ia v to k u :
− hrá d z e
− p r o t i er óz ne a v o d o za d ržn é p re h rá d zk y
− skl z y
P r i eč n e hrá d z e s ú u rčite n a jje d n o d u ch š í
o b j ekt , kt or ý j e č a s to p o u žívan ý p re n á vr h ma l ý c h t y p o v h a tí p ri u s m e rň o van í
p r ep a dového l úča.
Ga bi o n y z d voj z ák ru to v e j s ie te s ú d o s tat o čn e o d ol né voč i m e ch a n ické m u n a m á h a ni u, vh od n ý m ko n š tru kčn ým p rv ko m
p r eh ra d z uj úc i m p rie s to r p re zach ytá va n i e sp l a vení n a zn ižo va n ie s k lo n u d n a
n a d ob j ekt om.
Taliansko
P ri h rá d z a c h s fu n kc io u v z d ú vania
v o d n ej h la d in y a leb o v o d n éh o skok u,
m u sím e v en o vať m a x im á ln u p o z o rnosť
ro z p tý len ej kin etic kej en erg ii p rep adajú c eh o v o d n éh o lúč a p reto o d p o rúčame
n a v rh o vať v o d n ý v ý va r.
Vo v o d n o m v ý va re d o c h á d z a k u sm er ne n iu a p ly n u lej z m en e p rú d en ia .
Taliansko
Rakúsko
Taliansko
16
Venezuela
Taliansko
Venezuela
Burkina Faso
Taliansko
Taliansko
aktuálny stav
17
Ga b i óno v é
výh ony
Výhonmi sa n a z ý va j ú s ta v b y v yb u d o van é
napri eč pr úd u vo d y i s m e ru u p ra v o va n e j
l í nie, kt or é vy c h á dz a j ú zo s ta ré h o b re h u
a konč i a sa v pr o j ekt ovan e j b re h o v e j lín ii
koryta. Ga bi o n ové št r u k tú ry s ú v h o d n é
pre kaž d ý t y p vý hon u . G ab io n o v é v ýh o n y
prehrad z uj ú pr i est o r m e d zi u p ra v o va n o u
č i arou a st a r ý m b r eh om . Tým s a rých lo s ti
v obl ast i br eh ov z n i ž u j ú a v s tre d e ko ryta
zv yšuj ú. P r i est o r m edzi v ýh o n m i s a p o stupne z a n á ša a ko r y t o v s tre d e s a p re hĺbuj e Ga bi o n ové vý h on y s ú n e o d d e liteľ nou súč a sť ou p r i ú p ra vách to ko v.
Saudská Arábia
Taliansko
Brazília
18
Taliansko
Malawi - aktuálny stav
Taliansko
Taliansko
19
Profil spločnosti
Officine Maccaferri
ANY REPRODUCTION, INCLUDING PHOTOCOPY, FILM AND MICROFILM, IS FORBIDDEN. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE.
Krátko po svojom založení v roku 1879 sa spoločnosť Officine
Maccaferri stala celosvetovo známa vďaka rozvoju a vývoju technológií
v oblasti kontroly erózie a vystužených konštrukcií. S postupom času sa
spoločnosť inovovala a rozvinula natoľko, že je dne spoľahlivým partnerom pre komplexné enviromentálne a inžinierske staviteľstvo.
Technologické inovácie sú výsledkom nepretržitého nasadenia, ktoré
spolu so skúsenosťami a technickým know-how umožnili skupine Maccaferri dosiahnuť vysokú úroveň výkonnosti. Našimi všestrannými
riešeniami sa snažíme plniť špecifické požiadavky našich zákazníkov
a zároveň zachovať trvalo udržateľnú rovnováhu životného prostredia.
Poradenstvo a partnerstvo
Spoločnosť Maccaferri ponúka svojim zákazníkom skutočné partnerstvo, ktoré presahuje rámec iba prostej dodávky výrobkov. Maccaferri
je partner, ktorý pracuje so svojim zákazníkom od úplného začiatku.
Spoločnosť je spoľahlivým partnerom vďaka svojmu rozsiahlemu portfóliu produktov vysokej kvality.
Naše všestranné riešenia, ktoré sú prispôsobené miestnej situácii, ako
aj naše technické know-how, zdokonaľujeme každým projektom pri
spolupôsobení viacerých faktorov (výrobok, skúsenosť a inovatívny prístup).
Spoločnosť Maccaferri sa zaoberá každým projektom samostatne s cieľom identifikovať, vyriešiť a uspokojiť všetky aktuálne potreby zákazníka. Takýto prístup nám prináša benefity, ktoré sa zhodnocujú až
s časovým odstupom.
Organizačná štruktúra
Maccaferri skúma, navrhuje a vyvíja nové riešenia pre výstavbu, eróznu ochranu a stabilizáciu zemín vo viac ako 100 krajinách sveta. Naša
organizačná štruktúra bola navrhnutá tak, aby spĺňala globálne i lokálne podmienky. Tvoria ju dcérske spoločnosti, ktoré ponúkajú produkty
a riešenia po celom svete, čo umožňuje spoločnosti byť flexibilnejšou,
rozptýlenejšou a efektívnejšou na neustále meniacom sa trhu.
Spoločnosť Maccaferri je prítomná všade vo svete, čo jej umožňuje prostredníctvom riešenia problémových situácií nachádzať a zavádzať nové
know-how, a tým zavádzať inovácie do doterajších riešení existujúcich
na trhu. Rovnaký cieľ má tak materská spoločnosť v Taliansku, ako aj
jej európske dcérske spoločnosti. Spoločnosť rozvíja svoje aktivity na
piatich kontinentoch prostredníctvom viac ako 60-tich pobočiek. Tam,
kde spoločnosť nemá priame zastúpenie, pôsobí prostredníctvom siete
distribútorov na všetkých kontinentoch, a tak trh nepriamo sleduje.
Systém riadenia kvality certifikovaný CERTICOM TSÚS
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovakia
Tel.: +421 34 69 466 17, Fax +421 34 69 466 29
[email protected]
www.maccaferri.sk
Obchodno – technická kancelária Bratislava:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 20 24 00 56, Fax.: +421 2 20 24 00 60
[email protected]
www.maccaferri.sk
Download

Úprava vodných tokov