BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 18 Nisan 2014
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ
NO : 2014 / 29
KONU
:
20 ve 21 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirkülerleri İle Yapılan Açıklamalar
Hk.
Maliye Bakanlığınca 18 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan;
a) 30 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği ile, 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin; “(I) Sayılı Listedeki Mallar
İçin Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı (16.3.) numaralı bölümü değiştirilmiş ve “İthal Edilen Petrol
Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince
Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” başlıklı (16.4.) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca diğer
hususlar açıklanmıştır.
b) 33 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği ile, ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi
tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi
tutarlarının indirimli uygulanmasına ve vergi farklarının alıcılara iadesine ilişkin 25 Seri Nolu ÖTV Genel
Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. (Bakınız, 2014/26 Sayılı Sirkülerimiz.)
Bu defa Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca çıkarılan;
i)
11/04/2014 tarihli Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/20 ile, ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki
Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Vergi Dairesine Verilmesi Gereken
Dilekçe ile ilgili hususlar açıklanmıştır.
Sirküler açıklamasına göre, bahse konu dilekçeler vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt
ortamında verilebilecek, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle internet vergi
dairesi üzerinden gönderilecektir. (Talep Dilekçesinin bir örneği Sirküler ekinde yer almaktadır.)
ii) 11/04/2014 tarihli Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/21 ile, ÖTV Kanunu ekli (I) Sayılı Listenin (B)
Cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta
kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik olarak verilmesi gereken
“2012/3792 Sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri
Tablosu” nun iade talep dilekçelerine eklenmesi ile ilgili hususlar açıklanmıştır.
Sirküler açıklamasına göre, iade talep dilekçelerine eklenecek bahse konu Tablo, 1/6/2014 tarihine
kadar kağıt ortamında düzenlenerek verilecek, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak
suretiyle internet vergi dairesi üzerinden gönderilecektir. (Tablonun bir örneği Sirküler ekinde yer
almaktadır.)
Saygılarımızla.
EKLER
- Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/20
- Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/21
Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No.119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04
Faks: +90 212 211 9952 E-mail: [email protected]
A Member of ECOVIS International tax advisors auditors lawyers management consultants in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA
www.degerymm.com.tr
~1~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü
Talebi
İçin
Verilmesi
Gereken
Dilekçe
Tarih
Sayı
Kapsam
T.C.
11/04/2014
ÖTV-1/2014-1
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/20
Konusu
Tarihi
Sayısı
İlgili Olduğu Maddeler
: ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi
İçin Verilmesi Gereken Dilekçe
: 11/4/2014
: ÖTV-1/2014-1
: ÖTV Kanunu Madde 16/4
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için gümrükte alınacak teminata ilişkin olarak 30
Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ilgili bölümünde değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda, ÖTV Kanununun 16/4. maddesindeki yetkiye istinaden (I) sayılı listedeki mallar için teminatın alınması,
gönderilmesi ve çözümüne yönelik işlemler yeniden belirlenmiş olup, bu işlemlere ilişkin kullanılan (EK:11) ve (EK:12)
Bilgi Formları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır.
Ayrıca sözü edilen Tebliğdeki düzenlemeler uyarınca bahse konu teminatın çözümü işlemleri, (A) cetvelindeki mallar için
mükellefin talebi üzerine Tebliğ ekinde (EK:12) olarak yer alan "Bilgi Formu"nun ilgili vergi dairesince elektronik ortamda
oluşturularak gümrük idaresine gönderilmesi üzerine, (B) cetvelindeki mallar için ise ilgili vergi dairelerince GİB sistemi
kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Buna göre, teminat çözümü talebinde bulunacak mükelleflerin, (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş
bir örneği ekte yer alan dilekçeyi vermeleri uygun görülmüştür. Bu dilekçenin bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/"
internet adresinden ulaşılması mümkün olup dilekçe formatında Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde değişiklik
yapılabilecektir.
Bununla birlikte söz konusu dilekçenin ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek
verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet
veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı
www.degerymm.com.tr
~2~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
ÖTV KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN İTHALDE ALINAN TEMİNATIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN
TALEP DİLEKÇESİ
……………………. Vergi Dairesi Müdürlüğüne
Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin ….1 cetvelindeki malların ithali
sırasında adı geçen Kanunun 16/4 üncü maddesi gereğince yurt içerisinde ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere alınan teminatın çözümüne
ilişkin işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
İthalatçı ÖTV Mükellefinin:
Adı-Soyadı /Unvanı
Vergi Kimlik Numarası/ T.C. Kimlik Numarası
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Teminatı Çözülecek Malların İthali
Sırasında Bağlı Olunan Vergi Dairesi2
Tarih:
Ad-Soyad/Unvan:
Kaşe ve İmza:
İTHALATA İLİŞKİN BİLGİLER
Satır
No.
Gümrük
Beyannamesi
Tescil Tarihi
Gümrük
Beyannamesi
No.
İlgili
Gümrük
İdaresi
Kodu
Gümrük
Beyannamesind
eki G.T.İ.P. No.
ÖTV BEYANNAMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
G.T.İ.P.
No.3
ÖTV
Beyannam
esinin
Türü4
Dönem
Dilim5
Beyannamenin
İlgili Bölümü 6
TEMİNAT ÇÖZÜMÜNE
İLİŞKİN BİLGİLER
Teminatı
Çözülecek
Mal Miktarı
Çözülecek ÖTV
Teminatı Tutarı7
1
2
3
4
(Satır sayısı artırılabilir)
1
(A) veya (B) yazılacaktır.
Bağlı olunan vergi dairesi ile teminatı çözülecek malların ithali sırasında bağlı olunan vergi dairesinin farklı olması durumunda bu bölüm doldurulacaktır. Bu durumda mükellefin bağlı olduğu
vergi dairesine verilecek dilekçenin bir örneği, bu vergi dairesi tarafından diğer vergi dairesine gönderilecek ve bu şekilde her iki vergi dairesince de yetkili oldukları dönemlere ilişkin teminat
çözümü işlemleri gerçekleştirilecektir.
3
İthal edilen malın doğrudan teslimi (satış, ÖTV’ye tabi olmayan malın imalinde kullanım ve Kanunda tanımlı diğer teslim halleri) halinde ithal edilen malın G.T.İ.P. numarası; ithal edilen
malın ÖTV’ye tabi olan başka bir malın imalinde kullanılması halinde ise imal edilen malın G.T.İ.P. numarası yazılacaktır. Örneğin white spirit isimli malı ithal edip tiner imalinde kullanan
imalatçılar bu tabloda bulunan “İthalata İlişkin Bilgiler” bölümündeki “Gümrük Beyannamesindeki G.T.İ.P. No.” kısmına white spirit isimli malın G.T.İ.P. numarasını, tablonun “ÖTV
Beyannamesine İlişkin Bilgiler” bölümündeki “G.T.İ.P. No.” kısmına ise tiner isimli malın G.T.İ.P. numarasını yazacaklardır.
4
ÖTV beyannamesinin türü yazılacaktır. (ÖTV-1, ÖTV-4 gibi)
5
1 numaralı ÖTV beyannamesi için “1. Aylık” ya da “2. Aylık”, diğer ÖTV beyannameleri için “Aylık” olarak ifade edilecektir.
6
Bu bölümde, ÖTV beyannamelerinin ilgili bölümleri (“vergi bildirimi”, “istisnalar ve indirimler” gibi) belirteceklerdir.
7
İthalatın yapıldığı dönemde geçerli olan ÖTV tutarı esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.
2
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken
tablo
hk.
Tarih
Sayı
Kapsam
11/04/2014
ÖTV-1/2014-2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/21
Konusu: 2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tablo
Tarihi: 11/4/2014
Sayısı: ÖTV-1/2014-2
İlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanunu Madde 12/4
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen
malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik
8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcı
imalatçılara iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasında
Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel
Tebliği ile uygun görülmüştür.
Bahsi geçen Tebliğin 4 üncü bölümünde ÖTV iade taleplerinin imalatçılar tarafından internet vergi dairesi üzerinden ilgili
vergi dairesine verilecek dilekçeler ile elektronik ortamda yapılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca yine bu bölümde yer alan yetki uyarınca, söz konusu dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliğin (4.1.2.)
bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tablolar için gerekli
görülmesi halinde internet vergi dairesi üzerinden gönderilme zorunluluğu getirilebilecektir.
Yukarıda belirtilen yetkiye istinaden, bir örneği ekte yer alan "2012/3792 sayılı BKK Kapsamındaki İmalatçılar İçin
İmalatta Kullanılan Mal Bilgileri Tablosu"nun da ÖTV iade talep dilekçelerinin ekine Tebliğin (4.1.2.) bölümünde belirtilen
liste ve tablolarla birlikte eklenmesi uygun görülmüştür. Bu tablonun bir örneğine "http://www.gib.gov.tr/" internet
adresinden ulaşılması mümkün olup tablo formatında Başkanlığımızca gerekli görülmesi halinde değişiklik
yapılabilecektir.
www.degerymm.com.tr
~4~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Bununla birlikte söz konusu tablonun ilgili vergi dairesine 1/6/2014 tarihine kadar kağıt ortamında düzenlenerek
verilmesi, bu tarihten itibaren ise elektronik ortamda doldurulmak suretiyle "www.gib.gov.tr" internet adresinde hizmet
veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
Bu zorunluluğa uymayanların iade talepleri karşılanmayacaktır.
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı
www.degerymm.com.tr
~5~
www.ecovis.com.tr
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
2012/3792 SAYILI BKK KAPSAMINDAKİ İMALATÇILAR İÇİN İMALATTA KULLANILAN MAL BİLGİLERİ TABLOSU
iade Talep Eden Mükellefin
- Adı - S oyad ı/Un van ı
- Vergi Kimlik Numarası/T.C. Kimlik Numarası
- Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Dilekçe Tarihi
- Dilekçe No.
İMALATTA KULLANILAN MALIN TEMİNİNE İLİŞKİN
BİLGİLER
2012/3792 SAYILI BKK'NIN 1.
MADDESİ KAPSAMINDA İMALATTA
KULLANIM
İmal
Edilen
Mal
G.T.İ.P
.No1.
İmalatta İmal Edilen Malın
Kullan
Teslimine İlişkin
ilan
ÖTV
Malın
Beyannamesinin2
Miktar
1
YURT İÇİNDEN SATIN ALINAN MAL BİLGİLERİ
G.T.l.P.
No.
Satıcının
AdıSoyad
ı/ Unvanı
G.T.İ.P.
No.
Gümrük
Beyanna
mesi Tescil
Tarihi.
Satıcını n
Vergi
Kimlik
No.
Fatura
Tarİhİ
Fatura
No.
Miktar
1
Toplam
ÖTV
Tutarı
İTHAL EDİLEN MAL BİLGİLERİ
Gümrük
Beyanna
mesi Tescil
No.
Gümrük
Beyannamesi
Tescil
Tarihindeki
Maktu ÖTV
Tutarı
İlgili
Gümr
ük
İdaresi
Kodu
Mİkt
arı
Temin
ata Konu
Topla
m ÖTV
Tutarı
D
T
6
Türü Döne Dilimi
5
mi
İadesi
Talep
Edilen
ÖTV
Tutarı
2012/3792 SAYILI BKK'NIN 2. VE 3. MADDESİ
KAPSAMINDA İMALATTA KULLANIM
Satın lınan/İt
İmal Edilen
Malın G.T.İ.P hal
Edile
No.3
n Maldan
İmalatta
Kullanıla n
Miktar
İmal Edilen
Malın Teslimine
İlişkin ÖTV
Beyannamesin in
Dönemi Dilimi
7
Beyannam enin İadesi
ilgili bölümü4 Talep
Edilen
ÖTV
Tutarı
BKK' nın
İlgili
Madde si
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile madeni yağ tanımına girmese bile bu kapsamda akaryakıt yerine ve akaryakıtla karıştırılmak
suretiyle kullanılabilen diğer malların imal edilmesi halinde bu imalatlar için bu BKK kapsamında İade yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu İmalatlar İçin İade yapılıp yapılmayacağına dair vergi
dairesince gerekli kontrollerin yapılması ve gerek görülmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir.
2
Yurt içerisinden ÖTV Ödenerek satın alman malların ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması halinde bu bölüm boş bırakılacaktır. Örneğin "white spirit" isimli malın satın alınması ve bu malın "boya"
İmalinde kullanılması durumunda bu bölüm boş bırakılacaktır.
3
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile madeni yağ tanımına girmese bile bu kapsamda akaryakıt yerine ve akaryakıtla karıştırılmak
suretiyle kullanılabilen diğer malların, 2012/3792 sayılı BKK'nm 2. maddesi kapsamında imal edilmesi halinde bu imalatlar İçin bu BKK kapsamında iade yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu imalatlar
İçin iade yapılıp yapılmayacağına dair vergi dairesince gerekli kontrollerin yapılması ve gerek görülmesi halinde Gelir idaresi Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir.
4
Bu bölümde, 1 numaralı ÖTV beyannamesinin bölümleri olan "vergi bildirimi", "istisnalar ve İndirimler", "tecil" ifadelerinden biri yer alacaktır.
5
ÖTV beyannamesinin türü yazılacaktır (ÖTV-1, ÖTV-4 gibi)
6
1 numaralı ÖTV beyannamesi için "1. Aylık" ya da "2. Ayhk" olarak; diğer ÖTV beyannameleri için "aylık" olarak ifade edilecektir.
7
"1. Aylık" ya da "2. Aylık" olarak ifade edilecektir.
1
Download

2014-29 20 ve 21 Sayılı ÖTV Sirkülerleri İle Yapılan Açıklamalar