bioArcus posiada
w swojej ofercie
wszelkie dostępne
na rynku polskim
i światowym
metody zwalczania uciążliwości
zapachowej.
Wykonujemy
dogłębną analizę
stanu istniejącego
i dobieramy
optymalną
dla danego zakładu i rodzaju odorów metodę
zwalczania uciążliwości zapachowej.
7
GAZETKA
TECHNICZNA
żele
antyodorowe
Polimerowe antyodorowe
maty żelowe,
ich skuteczność
i miejsca aplikacji
doraźne i docelowe.
Nie maskują
odorów ale je
neutralizują.
Nie wymagają
specjalistycznych
urządzeń.
o środowisko naturalne oraz dbałości
Działają
natychmiast,
od momentu rozpakowania.
o komfort życia mieszkańców,
wielu przedsiębiorców podejmuje
walkę
z zapachami złowonnymi.
Firma bioArcus dzieląc się swoim,
Wykazują
niezrównaną
skuteczność,
a dodatkowo mają
bardzo miły specyficzny własny zapach.
ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, w sposób rzetelny i kompetentny dobierze najbardziej optymalną technologię neutralizacji gazów,
zarówno w otwartej przestrzeni np.
składowiska wysypiska odpadów,
kompostownie, obiekty oczyszczalni
ścieków itp. jak i w obiektach zamkniętych, czy przy emisji gazów zło-
Specjaliści firmy bioArcus do-
wonnych kominem.
biorą bezpłatnie
optymalną technologię walki z
uciążliwymi
Ul. Białostocka 22 lok 9
03-741 Warszawa
Telefon 226540575
Faks 226540576
[email protected]
www.bioarcus.pl
w tym wydaniu:
to doskonałe
rozwiązanie
W dobie coraz większej dbałości
bioArcus Sp. z o.o.
BIOARCUS Poleca
BioArcus, od ponad 20 lat, oferuje kompletne usługi dotyczące rozwiązań problemu
uciążliwości zapachowej tj. od zbadania przyczyny, wykonania projektu do budowy
instalacji neutralizującej odory.
bioArcus oferuje pełną gamę rozwiązań, od najprostszych po wysublimowane
urządzenia dezodoryzujące.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
tel. 22 654 05 75; mail: [email protected]
zapachami.
Metody żelowe mogą być
jedną z nich.
Przy ustalaniu sposobu oczyszczania powietrza kierujemy się
praktyką i wieloletnim doświadczeniem.
bioArcus współpracuje ze spe-
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
cjalistami z ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.
Gazeta Techniczna bioArcus; Wydanie 7
Maty żelowe opis, zasada działania
Negatywne odczucia powodowane przez
emisję zapachów złowonnych są zjawiskiem coraz częstszym i mogą nieść konsekwencje prawne. Ich efektem może
być nawet administracyjny nakaz zamknięcia zakładu.
bioArcus Sp. z o.o. w ramach swojego
Programu Odor Stop® oferuje kompleksowe i skuteczne rozwiązania w zakresie
jakości zapachowej powietrza, dotyczące
zarówno emisji zorganizowanej (np. emitory kominowe), jak i niezorganizowanej
(np. otwarte przestrzenie na składowiskach odpadów).
Nasze technologie są zgodne z aktualnie
obowiązującym w UE prawodawstwem
oraz normami polskimi.
Żele antyodorowe przeznaczone są do
usuwania nieprzyjemnych zapachów
wszędzie gdzie one występują (studzienki
kanalizacyjne, przepompownie, składowiska osadów, kompostownie i wiele innych
miejsc). To nowoczesna i niedroga metoda
zdecydowanie przewyższająca tradycyjne
metody dezodoryzujące oparte na maskowaniu (żel działa ok. 3-4 m-ce, likwiduje
odory a nie maskuje).
Żel antyodorowy wydziela do otoczenia aktywne związki działające na cząsteczki odorowe. Jest to sucha metoda usuwania zapachów złowonnych, oznacza to, że aktywne
odorowo związki są uwalniane za pomocą
przepływającego powietrza, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych urządzeń. Dzięki
odpowiedniemu ułożeniu żeli można stworzyć tzw. barierę antyodorową, która będzie
neutralizowała zapachy pochodzące z dużego obszaru np. składowiska odpadów.
Żele antyodorowe bioArcus są dostępne w
postaci mat w różnych rozmiarach. Oferujemy żele przygotowane do zawieszenia np.
w studzienkach kanalizacyjnych czy kominkach przepompowni, a także maty żelowe w
postaci plastrów w wielkości arkuszy papieru A4 stosowane w urządzeniach nawiewnych. Oferujemy różne typy żeli różniących
się składem chemicznym odpowiednio dobranym do rodzaju odorów, które mają
usuwać. Dóbr jest uzależniony od zastosowanej technologii dyfuzji aktywnych związków zawartych w żelu antyodorowym.
bioArcus:
PROGRAM ODOR STOP
Montaż mat jest prosty,
umieszczamy je
w strumieniu powietrza,
w studzience kanalizacyjnej lub w miejscach gdzie
występuje uciążliwość
zapachowa:
Maty żelowe
można też z powodzeniem stosować w kominach lub innych emitorach gazów złowonnych.
Uwalnianie związków
neutralizujących odory
zachodzi przez 24 godziny
i nie wymaga żadnych
dodatkowych działań ze
strony użytkownika.
Skuteczność działania mat
żelowych nie jest zakłócana przez wilgoć, należy
jednak liczyć się
z niższą dyspersją związków antyodorowych w niskich temperaturach otoczenia.
Istnieje kilka typów mat
do likwidacji różnych
związków odorowych.
Specjaliści bioArcus
zawsze bezpłatnie
pomogą w wyborze
najlepszego rozwiązania.
Przykładowe zastosowania mat żelowych wyposażonych w haczyki do zawieszenia.
ŻELE ANTYODOROWE
BIOARCUS
do studzienek
kanalizacyjnych
PRZEZNACZENIE
Do skutecznego usuwania
odorów wydobywających się
z kanalizacji komunalnej
i przemysłowej.
DZIAŁANIE
Aktywne związki zawarte
w żelu reagują z cząsteczkami odorowymi w wyniku
czego neutralizują nieprzyjemny zapach wydostający
się na zewnątrz studzienki.
FORMA
Żele antyodorowe bioArcus
do studzienek kanalizacyjnych są dostępne w formie
mat z wtopioną siatką metalową utrzymującą sztywność maty i ułatwiającą jej
zawieszenie w studzience
DOSTĘPNOŚĆ
Zamówienia realizujemy
w ciągu 24 h.
W każdym przypadku prosimy o skorzystanie z bezpłatnego doradztwa naszych specjalistów,
ZALETY ŻELI ANTYODOROWYCH






Przyjazne, ekologicznie,
bezpieczne dla ludzi
i zwierząt;
Wszystkie produkty i preparaty
oferowane przez firmę bioArcus
posiadają stosowne certyfikaty
bezpieczeństwa i atesty PZH.
Antyodorowe maty żelowe
można także umieścić w specjalnych, nawiewnych urządzeniach, z których prowadzone są
Wysoka skuteczność
Przy większych zamówieniach
przewody z powietrzem nasąusuwania odorów;
istnieje możliwość dobrania
czonym związkami antyodorospecjalnej, indywidualnej formuBardzo prosty montaż;
wymi. Przewody są umieszczały antyodorowej mat żelowych
ne w pobliżu miejsc geBrak kosztów inwedobranych specjalnie do emitonerujących odory. Przez
stycyjnych, niskie
MATY ŻELOWE
wanych odorów, np. zapach
otwory w przewodach
koszty eksploataROZWIĄZUJĄ
wydobywa się powietrze ścieków z drożdżowni, zapach
cyjne;
PROBLEM
wraz ze związkami antyryb itp.
Bezpośrednie
W SPOSÓB
odorowymi. W ten spoi natychmiastowe
NATYCHMIAŻele antyodorowe są dostępne
sób, wokół miejsca ododziałanie aktywSTOWY
z naszego magazynu w Warszarogennego, tworzy się
nich związków
PRZYNOSZĄC
barierę antyodorową.
wie.
antyodorowych
WYRAŻNĄ
Działanie to jakby odna cząsteczki złoPOPRAWĘ
gradza źródło odorów
wonne;
Pytania, odpowiedzi i
likwidując je.
Aktywność działania anbioArcus dysponuje różnymi
tyodorowego żelu w spourządzeniami wykorzystującyW przypadku problemów z odorami, gdy okosób ciągły to 3-4 miesiące; mi maty żelowe do rozprze-

Niska waga;

Niezawodne w działaniu.

Bardzo niska temperatura
nie powoduje ich zniszczenia, nie tracą swoich
antyodorowych właściwości

DODATKOWE INFORMACJE
TWORZENIE BARIERY ANTYODOROWEJ ZA POMOCĄ
MAT ŻELOWYCH
Przyjemny zapach własny
porady
liczni mieszkańcy skarżą się i nie wiedzą Pań-
strzeniania aktywnych związków antyodorowych. Urządzenia takie są stosowane zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w otwartej
przestrzeni.
stwo jakie działania należy podjąć w kierunku
likwidacji tego problemu, wtedy:
Sprzęt używany w działaniach
antyodorowych jest do nabycia
lub dzierżawienia w bioArcus
1.
1.
Prosimy o Kontakt z nami
2.
Wykonamy audyt
i dobierzemy technologię
3.
Dobierzemy odpowiednie
urządzenia i preparaty
antyodorowe,
4. Nasze instalacje można kupić
lub dzierżawić,
5. Świadczymy usługi typu
„alarm odorowy”, polegające
na usuwaniu odorów w sytuacjach awaryjnych, remontów
czy występujących okresowo
uciążliwości,
tel 22 654 05 75
22 654 05 75
NA CELOWNIKU ODORY
 pomieszczenia
punktu zlewnego,
 krat,
 miejsca selektywnego odbioru odpadów,
 pojemniki na odpady, itp.
Download

BIOARCUS Poleca