Promocja!
ISSN 2299-5498
Ogłoszenie
drobne
GAZETA
BEZPŁATNA
za piątaka!
Koszt jednej emisji
maksymalnie 100 znaków
nr 21
24 października 2014
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Służymy ludziom. To cenne.
www.impulspowiatu.pl
4
Tajemnice
poliszynela
6-7
Zobacz, na
kogo możesz
głosować
8-9
Powiat
przeciwdziała
wykluczeniu
10
Śląsk Wrocław zagrał
w Brzegu Dolnym dla
Karolka
Alkohol za głosy poparcia?
Kandydat z Porozumienia Powiatowego Wspólnota prawdopodobnie kupował głosy za alkohol
kandydata do Rady Powiatu, startującego z KWW Porozumienie Powiatowe Wspólnota, w tym samym
czasie CPB odwiedził również kandydat do Rady Miejskiej w Brzegu
Dolnym (z komitetu Dolnobrzeżanie dla Gminy).
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są oburzeni.
Wręczanie alkoholu ludziom, którzy mieli lub mają problem z jego
nadużywaniem, którzy stracili z
jego powodu domy i rodziny, przez
kandydatów na radnych – jeśli się
potwierdzi – powinno być oceniane jako co najmniej naganne i nie-
etyczne. Takie działanie – czy to
kandydatów na radnych, czy czyjekolwiek – stanowi nie tylko złamanie regulaminu ośrodków tego typu,
gdzie zabrania się wnoszenia i spożywania napojów wyskokowych, ale
urąga zwykłej przyzwoitości.
Kierownik Centrum Przeciwdziałania Bezdomności Jolanta Malarska nie chce komentować całej
sprawy. Inne osoby, które potwierdzają, że zdarzenie to miało miejsce,
także nie życzyły sobie, by się na nie
powoływać.
fot . M. Wabiszczewicz
► Poparcie potencjalnych wyborców można zdobyć różnymi metodami. Czy jednak
wszystkie są właściwe? Dwoje kandydatów na samorządowców z gminy Brzeg Dolny miało do prośby o podpis na listach poparcia dołożyć także butelki z procentami.
Wręczone osobom, które walczą z nałogiem alkoholowym.
Centrum Przeciwdziałania Bezdomności. Policja wyjaśnia, w jakich okolicznościach zbierano tu podpisy.
W niedzielę 5 października tego
roku dwoje kandydatów na radnych
– jeden do Rady Miasta i Gminy
Brzeg Dolny, drugi do Rady Powiatu Wołowskiego – zjawiło się,
po uprzednim umówieniu, w Centrum Przeciwdziałania Bezdomności w Brzegu Dolnym. Zamierzali,
co oczywiste, uzyskać tam podpisy
na swoich listach poparcia, by móc
kandydować. Nic w tym nagannego. Przed wyjściem jednak mieli
zostawić podopiecznym CPB siedem butelek taniego wina – po jednej na pokój. Zdarzenie to bardzo
zbulwersowało jednego ze stałych
rezydentów ośrodka, abstynenta,
pełniącego w weekendy i po godzinach urzędowania kierownika
nieformalną funkcję gospodarza
domu. Informację o incydencie
przekazano wkrótce potem pracownikowi socjalnemu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brzegu Dolnym. Pracownik socjalny sporządził notatkę służbową, a
GOPS skierował sprawę na policję
w Brzegu Dolnym.
– Do Komendy Powiatowej Policji w Wołowie wpłynęła informacja
o nieprawidłowości przy zbieraniu
podpisów na listach poparcia jednego z kandydatów – potwierdził
oficer prasowy KPP w Wołowie st.
asp. Piotr Lewucha. – W tej sprawie
zostaną przeprowadzone czynności
w celu potwierdzenia lub wykluczenia przekazanej informacji.
Powiatowa Komisja Wyborcza w
Wołowie na zapytanie o stanowisko
w tej sprawie odpowiedziała nam
następująco: „Komenda Powiato-
wa Policji w Wołowie, w związku
z prowadzonymi czynnościami
wyjaśniającymi zwróciła się do Powiatowej Komisji Wyborczej o udostępnienie kserokopii list poparcia
kandydatów do Rady Powiatu Wołowskiego złożonej przez Komitet
Wyborczy Porozumienie Powiatowe Wspólnota. Do zakończenia
czynności wyjaśniających przez
Komendę Powiatową Policji w Wołowie, Powiatowa Komisja Wyborcza nie będzie zajmowała żadnego
stanowiska w tej sprawie”.
Z informacji, które uzyskaliśmy
(informatorzy pragną pozostać
anonimowi), wynika, że dwoje podopiecznych Centrum Przeciwdziałania Bezdomności potwierdziło, iż
otrzymali alkohol. Wiemy również,
że oprócz zgłoszonego na policję
Ogłoszenie wyborcze finansowane za środków KWW SLD Lewica Razem
Marta Wabiszczewicz
nr 21, 24 października 2014
2 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Informacje powiatowe
-
Kampania na wesoło
Wołów
► Komitet Wyborczy Inicjatywa Samorządowa RAZEM jako pierwszy rozpoczął promocję kandydata na burmistrza Marka Gajosa oraz kandydatów na radnych powiatowych i gminnych, w formie happeningu ulicznego.
nr 21, 24 października 2014
Informacje powiatowe
z przyszłymi radnymi. Nie zabrakło
„wyborczej kiełbasy”, pysznej grochówki oraz wielu ciekawych atrakcji
dla dzieci i rodzin.
W imprezie uczestniczyli również
kandydaci KW Mieszkańcy Gminie 2014, którzy w dobrym nastroju
pokazali, że wybory nie muszą kojarzyć się z negatywnymi emocjami, i
wspólnie z KW Inicjatywa Samorządowa RAZEM zachęcali do udziału
w wyborach.
Organizatorzy podkreślają, iż
wybory znaczą dla nich coś więcej:
-
Wołów
► 14 października w pięknej scenerii sali Zespołu Szkół
Zawodowych w Wołowie, przy klasycznych dźwiękach
instrumentów smyczkowych oraz występach młodzieży
odbyła się Powiatowa Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
siadła – Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolnym
6. Pani Henryka Przybyłowicz
– Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie
7. Pani Henryka Rewak – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Lubiążu
8. Pan Piotr Smelkowski –
Dyrektor Powiatowego Zespołu
Szkół w Brzegu Dolnym
9. Pani Małgorzata Staniszewska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
Medal Komisji Edukacji Naro-
„Prezentujemy wspaniałych kandydatów, świetny program, ale co najważniejsze – promujemy demokrację
lokalną, zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach. Staramy się przekonać mieszkańców gminy, że warto w
niej uczestniczyć. Od nas zależy jej
jakość. Nie jest sztuką wygrać wybory, ale dobrze rządzić.”
Wszyscy czekamy na jesienne wybory, wszystkim wyborcom życzymy
trafnych oraz mądrych wyborów.
(red)
Tu mieszkam, tu zmieniam
– można zgłaszać pomysły!
► Bank Zachodni WBK zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w ramach
którego zostanie sfinansowanych aż 305 pomysłów lokalnych społeczności.
W puli nagród jest łącznie kwota 1,5 miliona złotych. Brzeg Dolny jest jednym z miast, którego
mieszkańcy mogą wziąć udział
w tym konkursie. W niedzielę 19
października między godz. 11:00
a 16:00 w TESCO w Brzegu Dolnym Bank otworzył stoisko dla
wszystkich aktywnych mieszkańców Brzegu Dolnego, zainteresowanych udziałem w konkursie. W
www.impulspowiatu.pl
Gazeta Powiatu Wołowskiego
Wydawca: Spółdzielnia Socjalna IMPULS
Redaktor Naczelna: Anna Fidos
Redakcja: Redaguje kolegium
Nakład: 4 000 egzemplarzy
Drukarnia: Polskapress Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, Domaniewska 41
Kontakt z redakcją: IMPULS, Pl. Piastowski 2,
Puls 3
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
Honorowymi gośćmi byli dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy oświaty, którzy w tym
szczególnym dniu obchodzili
swoje święto.
Starosta Wołowski Marek Gajos
podkreślił, iż kształcenie młodych
umysłów i charakterów należy
do najtrudniejszych, ale także
najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Podziękował za
pasję i entuzjazm w tworzeniu jak
najwyższej jakości pracy powiatowych szkół.
Dzień Edukacji Narodowej był
okazją do nagrodzenia zasłużo-
W sobotę 18 października w fosie przy PKS-ie zgromadził się tłum
osób chcących zachęcić wyborców
do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się
16 listopada. Pozytywny przekaz
niesiony przez Inicjatywę RAZEM
bardzo dobrze został przyjęty przez
mieszkańców Wołowa. Impreza pod
nazwą Piknik Rodzinny zachęcała
wszystkich do poznania kandydatów,
którzy startują w jesiennych wyborach. Była to doskonała okazja do
rozmów i bezpośredniego kontaktu
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
56-100 Wołów, tel. 71 38 05 991
e-mail: [email protected]
www.impulspowiatu.pl
Anna Fidos
a.kaleta@ impulspowiatu.pl
Klaudia Widerska
k.widerska@ impulspowiatu.pl
tym dniu wszyscy zainteresowani
mogli dowiedzieć się, gdzie i jak
złożyć wiosek o bezzwrotną dotację na realizację swoich społecznych planów, jakie pomysły mogą
zgłaszać oraz co będzie brane pod
uwagę przy ocenie projektów.
Wnioski są dostępne na stronie
internetowej www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.
(bd)
Anna Wieczorek
a.wieczorek@ impulspowiatu.pl
Marcin Janikowski
[email protected]
Marta Wabiszczewicz-Krawczuk
[email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
nych osób działających na rzecz
powiatowej oświaty.
Nagrody Starosty za działania
na rzecz oświaty, podnoszenie
poziomu nauczania i udział w
kształtowaniu polityki oświatowej
Powiatu Wołowskiego otrzymali:
1. Pani Krystyna Adaśko –
Dyrektor Powiatowego Centrum
Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
2. Pani Stanisława Borodacz
– Dyrektor Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Wołowie.
3. Pani Aldona Fedorczak –
Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
4. Pan Mieczysław Jończyk –
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
5. Pani Beata Borowska-Pod-
dowej z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Pani Beaty Pawłowicz, otrzymali:
1. Adam Łyczko – Nauczyciel
Zespołu Szkół Zawodowych w
Brzegu Dolnym,
2. Jolanta Domalewska – Nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała:
Małgorzata Urban - Wicedyrektor Powiatowego Centrum
Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego w roku
szkolnym 2013/14 odebrali:
1. Pani Małgorzata Siuba – Nauczycielka w Zespole Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
2. Pani Krystyna Skrobek –
Nauczycielka w Zespole Szkół
Specjalnych w Lubiążu
3. Pani Agata Żak – Nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
4. Mariola Fyda – Nauczycielka
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
5. Pani Małgorzata Mikszta –
Nauczycielka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
6. Kinga Sakowska-Olszewska – Nauczycielka w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
7. Agnieszka Michnowska –
Nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
8. Jolanta Daniel – Nauczycielka w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
9. Ida Węgrzynowska – Nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
10. Marzena Bobkiewicz – Nauczycielka w Zespole Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
11. Katarzyna Śliz – Nauczycielka w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie
12. Katarzyna Tomczuk – Nauczycielka w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie
13. Anna Janus – do 31 sierpnia
2014 r. Nauczycielka w Zespole
Szkół im T. Kościuszki w Wołowie
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2013/14 odebrali:
1. Agata Michułka – Nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Wołowie
2. Agnieszka Jarosz – Nauczyciel bibliotekarz w Powiatowym
Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w
Wołowie
3. Agnieszka Krupa – Nauczycielka w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Wołowie
4. Anna Derejczyk – Psycholog
w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
5. Ewa Sikora-Schick – Nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
6. Katarzyna Skrzypek – Wychowawca w Zespole Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
7. Ewelina Grzelakowska – Nauczyciel bibliotekarz w Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja
Kopernika w Wołowie
8. Urszula Beśka – Wychowawca w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
9. Tomasz Więcław – Pedagog
w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
10. Paulina Podhajecka - Wychowawca w Zespole Placówek
Resocjalizacyjnych w Brzegu Dol-
nym
11. Mirosława Pleszkun - Nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
12. Łukasz Wrona – Wychowawca w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
13. Sebastian Borowczyk –
Wychowawca w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu
Dolnym
14. Beata Ciosek – Pedagog w
Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu
Najzdolniejsi z uczniów otrzymali Stypendium Rady Powiatu Wołowskiego za osiągnięcia
w II semestrze roku szkolnego
2013/2014 w dziedzinach: naukowej, artystycznej bądź sportowej:
1. Patryk Wysopal – uczeń
Technikum Nr 1w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – stypendium sportowe,
2. Filip Cukrowski - uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół Zawodowych w
Brzegu Dolnym – stypendium
sportowe i naukowe,
3. Magdalena Kasiańczuk
- uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Zawodowych w Brzegu Dolnym
– stypendium naukowe,
4. Marta Chrabąszcz – uczennica Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Zawodowych w
Brzegu Dolnym – stypendium
sportowe,
5. Adrian Dugiel – uczeń Technikum Nr 1w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wołowie – stypendium sportowe,
6. Radosław Szymon – uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w
Powiatowym Zespole Szkół w
Brzegu Dolnym – stypendium naukowe,
7. Roksana Broda – uczennica
Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Wołowie –
stypendium artystyczne.
(kt)
nr 21, 24 października 2014
4 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Lubiąż
Informacje powiatowe
-
Zachoruj na Odrę!
efekty można było zobaczyć
podczas corocznej Konferencji Odrzańskiej, której temat
"Turystyka indywidualna nad
Odrą", w tym roku idealnie
pasował do tego miejsca. Ponad 60 osób zgromadziło się,
żeby posłuchać jakie działania
są realizowane, aby jedną z
piękniejszych rzek wykorzystać do rekreacji i rozwoju
turystyki.
Mariny potrzebne
od zaraz
Strażacy z OSP Lubiąż nie
tylko gaszą pożary czy też
uczestniczą w akcjach ratunkowych, ale są organizacją,
która najbardziej propaguje
turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie rzeki Odry. Dwa
lata temu strażacy wpadli na
pomysł stworzenia na piętrze
remizy ośrodka szkoleniowo-wodniackiego, w którym
chcieli szkolić motorowodniaków. Pomysł szybko przerodził się w realizację. OSP
złożyła wniosek do programu Leader, w Lokalnej Grupie Działania "Kraina Łęgów
Odrzańskich” na stworzenie jedynego na tym terenie
ośrodka. Wniosek został oceniony pozytywnie, jednak ze
względu na refundację kosztów OSP musiała zaciągnąć
kredyt. Mnóstwo formalności, a także ogrom pracy społecznej, często do późnych
godzin nocnych, nie zniechęcił jednak strażaków. Ich
W odcinku Dolnej Odry
ciągle brakuje infrastruktury
nadrzecznej, co sprawia, że
Odra nie jest wykorzystywana
do rekreacji i ciągną się za nią
stereotypy rzeki brudnej i niebezpiecznej. Podejmowane
działania nad Odrą dotyczą
pojedynczych prac jak w Ścinawie, która może pochwalić się największą sceną nad
Odrą, Brzegu Dolnym, Borkowie (gm. Pęcław) czy też
działaniami OSP w Lubiążu i
indywidualnymi wodniackimi pasjonatami.
Samorządy gminne na
pewno nie są w stanie zbudować ogromnych przystani,
jednak niewielkie mariny czy
też zwykłe pomosty to stosunkowo niewielkie wydatki,
dzięki którym można byłoby
wykorzystać walory turystyczne znajdujące się nad
Odrą. Szczególnie dotyczy to
Lubiąża, którego z Odry zachęca do zwiedzenia ogromny klasztor czy też parafialny
kościół. Gdyby nie prywatny
teren państwa Szpaków, pięknie zagospodarowany, w tej
nadodrzańskiej miejscowości
nie ma gdzie zwodować łódki
czy też zorganizować spływu
kajakowego.
OSP zaraża Odrą
Na początku września odbył się w ośrodku pierwszy
kurs na sterników motorowodnych, po którym pierwsze 20 osób uzyskało patenty
Tajemnice poliszynela
Pamiętam doskonale, jak cztery lata temu
obecny burmistrz Wołowa, prowadząc swoją
kampanię wyborczą, zapewniał między innymi transparentność działań urzędu. Jako że nie
zaliczam się do tej grupy, która pamięta przez
zaledwie pół roku deklaracje wyborcze samorządowców, a sytuacja gminy i jej mieszkańców
jest bardzo niepokojąca, postanowiłem zwrócić
się z kilkoma prostymi pytaniami do Urzędu
Miasta i Gminy, jednak jak widać trafiłem w
bardzo czuły punkt - być może pytałem nie o
to, o co powinienem.
W dniu 28 stycznia 2014 skierowałem do
Gminy wniosek o udzielenie informacji publicznej. Jak każdemu przysługuje mi prawo do
zadawania takich pytań. Podstawą prawną do
jego zadania jest ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Pytanie
dotyczyło umów zawartych pomiędzy Gminą
Wołów a następującymi podmiotami:
- Gazetą „Kurier Gmin”,
- spółką Kurier Press Sp. z o.o.,
- Stowarzyszeniem PROPAGO,
- Towarzystwem Miłośników Kultury Kresowej z/s we Wrocławiu,
a także informacji na temat wydatków związanych wykonywaniem swojego urzędu przez
burmistrza – Dariusza Chmurę, zastępców
burmistrza – pp. Macieja Nejmana oraz Jacka
Włoska, a w szczególności zestawienia wydatków na:
- diety,
- delegacje,
- połączenia telefoniczne,
- fundusz reprezentacyjny,
- inne.
Na końcu pytanie dotyczyło planowanych
przez gminę lub przy współudziale gminy imprez rekonstrukcyjno-historycznych, debat,
konferencji, inscenizacji i innych.
Pomimo wielokrotnie kierowanych do gminy
upomnień nie otrzymałem odpowiedzi, poza
jedną, że Gmina potrzebuje dodatkowego terminu (przewidzianego w ustawie – 60 dni) na
udostępnienie przedmiotowej informacji. Ostatecznie skierowałem skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego z/s we Wrocławiu
– jednak z mojej oczywistej winy postępowanie upadło. Dlaczego? Skargę złożyłem bezpośrednio do sądu, podczas gdy ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
przewiduje złożenie takiej skargi do WSA za
pośrednictwem Urzędu. Musiałem niestety odczekać, w nadziei, że Gmina po otrzymaniu akt
od WSA rozpocznie normalną procedurę, jednak to nie nastąpiło. W końcu złożyłem kolejną skargę na Gminę i ta została już właściwie
opłacona i zadekretowana pod odpowiednią
Sygnaturą Akt.
Dlaczego Gmina tak niechętnie odpowiada
na pytania, które dotyczą „Kuriera Gmin” oraz
delegacji i bezproduktywnych wojaży na Ukrainę? Gdybym zaliczał się do ludzi tworzących
i wierzących w teorie spiskowe dziejów, powiedziałbym, że to grupa trzymająca władzę,
spisek, zmowa milczenia lub inne cuda. Nasi
włodarze chętnie pokazują się nam jako bogobojni i pobożni. Chętnie skonfrontowałbym
z nimi znajomość najważniejszej chrześcijańskiej księgi. Mówi ona między innymi: „A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki
w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz
bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka
twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy
przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.” Mat. 7:3–5.
Lokalna gazeta próbuje za wszelką cenę wypromować „jedynego słusznego kandydata” na
burmistrza, zarzucając jego konkurentowi, że
prowadzi kampanię wyborczą za pośrednictwem „Pulsu” i z publicznych pieniędzy. Dlatego przytoczony cytat należy uznać za pasujący
do tego stanu idealnie. O postępach w sprawie
poinformuję czytelników po jej zakończeniu w
WSA.
To jeszcze nie koniec historii, która de facto
mogłaby być podstawą do dłuższej rozprawy,
w której miejsca nie starczyłoby nawet na cały
numer „Pulsu”. Otóż, po złożeniu wniosku oraz
po skierowaniu kilku upomnień, zaczęły zasypywać mnie różnego rodzaju listy. Sumując:
byłem czterokrotnie przesłuchiwany przez policję, w związku ze składaniem bezpodstawnych
zawiadomień do prokuratury przez dziennikarza lokalnej gazety, szlachcica, prawdziwego
Polaka, katolika-ateisty w jednym. Wszystkie
wnioski odrzucono jako bezpodstawne (w mojej ocenie nawet bezprawne). Sądem postraszył
sam burmistrz za pośrednictwem kancelarii
prawnej SWWB s.c. – kancelaria otrzymała
uprawniające do pływania
m.in. motorówkami po Odrze. W tym roku odbędzie się
kolejny kurs, na który prowadzone są już zapisy, a w przyszłym roku także uprawniający do holowania narciarzy
wodnych. Ośrodek i szkolenia
to nie jedyne działanie strażaków. W tym roku złożyli do
LGD kolejne projekty na budowę wiat z grillem za remizą
oraz zakupu kajaków wraz z
osprzętem. Wnioski, wysoko
ocenione przez radę LGD, są
w trakcie oceny formalnej w
Urzędzie Marszałkowskim.
Jeżeli wszystko pójdzie pomyśli, to od przyszłego roku,
każdy będzie mógł osobiście
przełamać stereotypy, uczestniczyć w spływach kajakowych po Odrze czy też popływać na nartach wodnych.
Płynąc w asyście strażaków,
na pewno nie będzie obaw o
bezpieczeństwo. Ochotnicy z
Lubiąża są również przeszkoleni w zakresie ratownictwa
wodnego i posiadają łódź ratunkową.
(Źródło: lubiaz.pl)
List do redakcji
szybko moją odpowiedź i już więcej nie pisała. Tymczasem zwróciłem się z kolejnym pytaniem, tym razem dotyczącym zafakturowania
usługi prawniczej burmistrza – to znaczy, czy
usługa ta została zaliczona na prywatne konto burmistrza (tak powinna, bo dotyczyła jego
prywatnej sprawy) czy została też zaliczona na
konto gminy, z czego wniosek, że to podatnicy
zapłacili za zachciewajki burmistrza. Oczywiście, w tej sprawie również nie otrzymałem
odpowiedzi i będzie to podstawą do kolejnego
postępowania przez WSA.
Za nieudzielenie informacji publicznej ustawa przewiduje sankcję karną: grzywny, karę
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Pamiętacie „Folwark Zwierzęcy”? Ochlokracja to taka forma rządów, w której rządzi
hołota. Poziom bezrobocia w gminie i powiecie stale rośnie, brakuje mieszkań dla młodych
ludzi, pauperyzacja społeczeństwa (nas wszystkich) się pogłębia, brakuje sensownych i racjonalnych inwestycji, porządnej komunikacji z
Wrocławiem i Lubinem, a tymczasem ktoś z
błyszczącego telewizora lub kolorowej lokalnej
gazetki próbuje nam wmówić, że jest dobrze i
jakby nigdy nic zajmuje się: galami sportowców
(choć sportowców brakuje), balami sybiraków
(choć stanowią niewielki procent mieszkańców), sprzątaniem cmentarzy na Ukrainie
(choć te na naszym terenie są nieposprzątane)
oraz organizowaniem opraw meczowych dla
ludzi z półświatka. Takie mają być zadania i
obowiązki samorządowców? Czy samorządowiec to osoba, która zachowuje się jak dziecko
z piaskownicy, której ktoś zabrał łopatkę? Niestety jedyny obraz wołowskiego samorządu jaki
mogę zauważyć to grupa nieodpowiedzialnych
i infantylnych ludzi bez jakichkolwiek manier.
Marcin Łysuniec
-
► Od kilku lat w centrum Wołowa można
zaobserwować bardzo niebezpieczne zjawisko.
Zanika lokalny handel. Coraz więcej lokali stoi
pustych, a władze Wołowa jakby nie widzą problemu. Potwierdzeniem braku zainteresowania
zamykaniem lokalnych firm handlowo-usługowych jest uchwalony przez Gminę Wołów plan
zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencje jego zapisów mogą uderzyć w kolejne
sklepy i zakłady usługowe. Obawy mogą być
niestety w pełni uzasadnione.
Gołym okiem widać jak
wiele pustych lokali, niegdyś
handlowych lub usługowych,
znajduje się na terenie całego
miasta. W ścisłym centrum
jest ich najwięcej. Powstające kolejne supermarkety i
centra handlowe przyczyniły
się niewątpliwie do upadku lokalnego handlu. Zapisy
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
nowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą
pogłębić ten problem. Włodarze Gminy zadbali o to by nie
zabrakło terenów aktywności
gospodarczych, przy których
mogą powstać kolejne supermarkety i centra handlowe.
Tego rodzaju tereny znajdują
się nieopodal ścisłego centrum
-
miasta i należą do biznesmena
przychylnego Burmistrzowi
Dariuszowi Chmurze (przyp.
red. - o niejasnych kulisach
nabycia gruntów pisaliśmy
na naszych łamach już wcze-
śniej). Kolejne inwestycje tego
typu mogą sprawić, że zaniknie lokalny handel, nie tylko
12
1
miejsce
na liście
nr 6
miejsce
na liście
nr 6
KANDYDAT DO RADY
POWIATU WOŁOWSKIEGO
Bronisław Mateusz
ZDROWO
BEZPIECZNIE
Ogłoszenie wyborcze finansowane za środków KWW SLD Lewica Razem
Puls 5
Zaniknie handel?
KKW SLD Lewica Razem
Informacje powiatowe
nr 21, 24 października 2014
SYGUŁA
Ogłoszenie wyborcze finansowane za środków KWW SLD Lewica Razem
w centrum miasta, ale też na
jego obrzeżach. O negatywnych skutkach nowego planu
zagospodarowania mieliśmy
okazję informować na naszych łamach. Głębsza analiza
tego dokumentu ukazuje kolejne zagrożenia. Skorzystają
na tym tylko nieliczni, a skutki zapisów mogą spowolnić
rozwój Wołowa na lata.
W miejscach, gdzie niegdyś funkcjonował handel
lub usługi, ostatnimi czasy
powstaje coraz więcej „salonów gier”. Nie jest to zjawisko,
które napawa optymizmem.
– Czy w takim kierunku powinien rozwijać się Wołów?
– pytają niezadowoleni mieszkańcy. Lokale tego typu znajdują się także w ścisłym centrum miasta.
Wołowskie targowisko, pomimo upływu czasu od zakończenia jego modernizacji,
nadal nie jest w pełni wykorzystane, zwłaszcza przez lokalnych sprzedawców. Nawet
w tym miejscu trudno jest
konkurować z tak licznymi
supermarketami.
(dar)
nr 21, 24 października 2014
6 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
nr 21, 24 października 2014
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Puls 7
Zobacz, na kogo możesz głosować
Wybory samorządowe
-
16 listopada nasze wybory przy urnach będą mieć wpływ na losy gmin i całego powiatu – warto o tym pamiętać. Przede wszystkim należy pójść na wybory. Niech frekwencja
pokaże, że nam zależy, że chcemy postawić na tych, którzy reprezentują nasze interesy i
będą je reprezentować przez następne 4 lata. Bo w całej instytucji wyborów najważniejsi
powinni być… wyborcy!
WOŁÓW
O fotel Burmistrza Miasta i
Gminy Wołów ubiegać się będą:
1.
Dariusz Chmura, wiek:
45 l., KWW Wołowska Koalicja
Obywatelska,
2.
Stanisław
Tadeusz
Chodorowski, wiek: 27 l., KWW
Mieszkańcy Gminie 2014,
3.
Łukasz Tadeusz Ciołek, wiek: 33 l., KW Prawo i
Sprawiedliwość,
4.
Marek Jan Gajos, wiek:
60 l., KW Inicjatywa Samorządowa Razem.
Kandydaci na radnych Rady
Miejskiej w Wołowie
KW Inicjatywa Samorządowa
Razem: Zenon Stanisław Bujacz,
63 l. (1), Halina Maria Sobieska,
59 l. (2), Kazimierz Janusz Golczyński, 74 l. (3), Grażyna Racka,
62 l. (4), Emilia Barbara Światek, 57 l. (5), Anna Magdalena
Wróbel, 35 l. (6), Ewa Alicja Budzińska, 38 l. (7), Jan Kazimierz
Zygoń, 65 l. (8), Norbert Kamil
Ziemlicki, 21 l. (9), Małgorzata
Kijek, 45 l. (10), Dariusz Kulesz,
48 l. (11), Danuta Bożena Haller,
50 l. (12), Zygmunt Jan Grzywacz, 59 l. (13), Krzysztof Mucha, 51 l. (14), Andrzej Smerykanycz, 56 l. (15), Jolanta Świercz,
52 l. (16), Ewa Sygnatowicz, 54
l. (17), Krzysztof Kazimierz Rzeszowski, 39 l. (18), Agnieszka Joanna Łukaszewska, 37 l. (19).
KWW Prawo i Sprawiedliwość: Stanisław Andrzej Skarżyński, 62 l. (2), Alicja Trześniowska, 61 l. (3), Stanisław
Kwiatkowski, 61 lat (4), Adam
Hajdukiewicz, 64 l. (6), Wiesław
Jan Jarmoliński, 63 l. (8), Przemysław Serwatyński, 44 l. (9),
Janusz Tadeusz Dziarski, 49 l.
(10), Arkadiusz Robert Książak,
57 l. (13), Grzegorz Wysopal, 39
l. (14), Joanna Janina Sadzyńska,
32 l. (17), Tomasz Bytof, 24 l.
(18).
KWW Teraz Lubiąż: Anna
Halina Moroch, 49 l. (18).
KWW Jan Łukasik: Jan Łukasik, 52 l. (16).
KWW Janusz Opoń: Janusz
Bogusław Opoń, 56 l. (7).
KWW Ewa Sułek: Marek Marcin Poprawski, 40 l. (4), Ewa Sułek, 52 l. (5).
KWW Mieszkańcy Gminie
2014: Witold Zygmunt Kroch-
mal, 58 l (1), Edward Machowski, 66 l. (2), Janusz Witold Banaszkiewicz, 64 l. (3), Katarzyna
Helene Czerepok, 40 l. (5), Tomasz Grzegorzewski, 38 l. (8),
Henryk Alfred Bajewicz, 55 l.
(9), Paweł Adam Fedorczak, 26
l. (11), Grzegorz Karol Tymczyszyn, 29 l. (13), Adam Aleksander Góra, 58 l. (14), Ryszard
Rajmund Dumański, 45 l. (15),
Kazimierz Józefowicz, 66 l. (16),
Janusz Czarnowski, 50 l. (17),
Wioletta Prażuch, 42 l. (20), Zbigniew Czeryba, 54 l. (21).
KWW Aktywni Gminy Wołów: Elżbieta Kutna, 42 l. (16),
Zbigniew Posacki, 37 l. (18),
Waldemar Rutowicz, 44 l. (19).
KWW Wołowska Koalicja
Obywatelska: Krystyna Jadwiga
Paszkowska, 59 l. (1), Urszula Jolanta Juścińska, 60 l. (2), Witold
Stankiewicz, 72 l. (3), Ryszard
Pietryszyn, 68 l. (4), Rafał Lucjan Borzyński, 24 l. (5), Danuta
Stanisława Jelec, 60 l. (6), Katarzyna Anna Hawrylak, 41 l. (7),
Małgorzata Hermaszewska, 64 l.
(8), Janusz Wygoda, 64 l. (9), Irena Janiszewska, 67 l. (10), Barbara Jagodzińska, 57 l. (11), Jan
Bronisław Tomków, 55 l. (12),
Adam Mariusz Sitarz, 32 l. (13),
Mieczysław Cap, 56 l. (14), Wiesława Sawa, 54 l. (15), Jan Wiącek, 63 l. (16), Aneta Wodnicka,
42 l. (17), Józef Kwaśnicki, 67 l.
(18), August Zygmunt Warchoł,
74 l. (19), Mirosław Kawalec, 52
l. (20), Adam Zygmint Pach, 43
l. (21).
KWW Nasza Mała Ojczyzna
Wołów: Edward Andruszków, 59
l. (18), Andrzej Stanisław Nejman, 54 l. (19).
Obwody dostępne dla osób
niepełnosprawnych w gminie
Wołów: Nr 1 – Zespół Szkół Publicznych w Wołowie, ul. Trzebnicka 14; nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie, ul. Chopina
10; nr 7 – Szkoła Podstawowa w
Krzydlinie Wielkiej, Krzydlina
Wielka 27A; nr 10 – Świetlica
Wiejska w Gródku, Gródek 25A.
BRZEG DOLNY
Na burmistrza Miasta i Gminy
Brzeg Dolny kandydują:
1.Władysław
Boczar,
wiek: 63 l., KW Prawo i Sprawiedliwość,
2. Stanisław Jastrzębski,
W tym numerze przedstawiamy wszystkich kandydatów do rad gminnych i miejskich
w Wołowie, Brzegu Dolnym i Wińsku (przy czym w nawiasie przy nazwisku kandydata
podano numer okręgu, z którego dana osoba startuje), kandydatów do Rady Powiatu z
terenu wszystkich trzech gmin, a także kandydatów na burmistrzów i wójta
(red)
wiek: 59 l., KWW - Dolnobrzeska Inicjatywa Samorządowa,
3. Cezary Włodzimierz
Muszyński, wiek: 50 l., KWW
– Dolnobrzeskie Porozumienie
Społeczne,
4.
Katarzyna Uran, wiek:
33 l., KWW Dolnobrzeżanie dla
Gminy.
Kandydaci do Rady Miejskiej
Brzegu Dolnego
KWW Dolnobrzeska Inicjatywa Samorządowa: Eugeniusz
Wojciech Skorupka, 63 l. (1),
Jarosław Iskra, 30 l. (2), Piotr
Smelkowski, 55 l. (3), Kamilla Miłosława Żółkiewicz, 36 l.
(4), Dorota Połozowska, 50 l.
(5), Jacek Roman Siewruk, 41
l. (6), Waldemar Adam Łyczko,
46 l. (7), Krzysztof Antoni Kasiańczuk, 47 l. (8), Halina Maria Wiśniewska, 61 l. (9), Anna
Katarzyna Michalska, 44 l. (10),
Andrzej Krzysztof Wiśniewski,
34 l. (11), Andrzej Lech, 50 l.
(12), Ewa Fura, 32 l. (13), Ryszard Żuczek, 61 l. (14), Mirosław Aleksander Dawidowicz, 50
l. (15).
KWW Dolnobrzeskie Porozumienie Społeczne: Monika
Lorek, 37 l. (1), Bogumił Czesław Banaszkiewicz, 63 l. (2),
Jerzy Romuald Turowski, 65 l.
(3), Maria Jolanta Czykiel, 57 l.
(4), Mirosław Krawiec, 64 l. (5),
Anna Piotrowska, 38 l. (6), Dariusz Dąbrowski, 50 l. (7), Piotr
Zygmunt Smok, 56 l. (8), Maria-Teresa Zofia Wabińska, 61 l. (9),
Ryszard Edward Banaszkiewicz,
73 l. (10), Małgorzata Krystyna
Sapun, 33 l. (11), Józef Edward
Kołaczyński, 62 l. (12), Elżbieta
Joanna Broniewicz-Wauters, 48
l. (13), Ryszard Zenon Gacke, 61
l. (14).
KWW Dolnobrzeżanie dla
Gminy: Barbara Jurek, 54 l. (1),
Bogdan Jan Sawa, 54 l. (2), Jan
Kaczor, 54 l. (3), Mariusz Jan Zamojski, 36 l. (4), Adam Krzysztof
Semczuk, 39 l. (5), Iwona Ikoniak, 32 l. (6), Krzysztof Andrzej
Krzysztofik, 39 l. (7), Alicja Żak,
55 l. (8), Alicja Witalec, 45 l. (9),
Adrian Władysław Czech, 31 l.
(10), Grzegorz Adam Stich, 31 l.
(11), Krzysztof Skrzypczak, 39 l.
(12), Anna Magdalena Polek, 34
l. (13), Piotr Czarny, 30 l. (14).
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Kamil Mateusz Jeżyna, 28 l. (1),
Paweł Jacek Jabczyński, 46 l. (2),
Agnieszka Ewa Borzyńska, 35 l.
(3), Anna Sylwia Konieczna, 39
l. (4), Roman Alfred Pogorzelski,
51 l. (5), Wojciech
Wlezień, 35 l. (6),
Janusz Piotr Kawalec, 43 l. (7), Dariusz Ryszard Leszkiewicz, 41 l. (8),
Jakub
Dziedzina,
22 l. (9), Jarosław
Grzegorz Filipiak,
56 l. (10), Stanisława Kasperska, 66 l.
(11), Stanisław Dariusz Kozłowski, 52
l. (12), Dorota Anna
Przewoźna, 37 l.
(13), Barbara Aleksandra Wątroba, 40
l. (14), Edward Władysław Buraczyński,
31 l. (15).
KWW Honoraty
Fr anczu kowsk i ej:
Honorata
Maria
Franczukowska, 33
l. (14).
KWW Piotr Kozdrowicki i Janusz
Jugaszek: Piotr Sebastian Kozdrowicki, 22 l. (5), Janusz
Jugaszek, 32 l. (11).
KW Prawo i Sprawiedliwość.
Kandydaci na radnych Rady
Gmi- ny Wińsko
Orniacka, 52 l. (3), Katarzyna
Rozwadowska, 35 l. (6), Józef
Jan Kaczmarek, 51 l. (7), Elżbieta Jadwiga Żygadło, 64 l. (8),
Lech Pawłowski, 60 l. (9), Maciej
Kiałka, 59 l. (10), Elżbieta Władysława Zalas, 49 l. (13), Emilia
Michalak, 68 l. (15),
KWW Jolanty Krysowatej:
Piotr Tomasz Snella, 40 l. (1),
Bogusław Gęstwa,
Siedziby obwodów
dostępne dla niepełnosprawnych: Nr 4
– Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Młodzieżowa 2, oraz nr
5 – SP nr 6, ul. Wilcza 4.
WIŃSKO
Kandydaci na Wójta Gminy Wińsko:
1. Adam Lesław Fila, wiek: 65 l.,
KWW Lesława Fila,
2. Michał Marian
Gołąb, wiek: 32 l., KWW
Michał Gołąb Aktywna
Gmina Wińsko,
3. Jolanta
Krysowata-Zielnica, wiek: 48 l., KWW Jolanty Krysowatej,
4.
Ryszard Krzysztof Mirytiuk, wiek: 54 l., Komitet Wyborczy PSL,
5. Dariusz Piotr Olejniczak, wiek: 55 l., KWW Mieszkańcy,
6.
Jan Piskorz, wiek: 60 l.,
K W
PSL: Wanda Biegalska, 49 l. (1), Ryszard Kisielewicz, 65 l. (2), Iwona Jadwiga
35
l. (2), Marian Oleniacz,
55 l. (3), Wacław Stanisław Czekański, 43 l. (5), Jacek Stanisław
Przytocki, 39 l. (6), Alicja Teresa
Kosińska, 29 l. (9), Małgorzata
Kowalska, 52 l. (10), Barbara Że-
liźniak, 47 l. (11), Paweł Tadeusz
Wittek, 26 l. (12), Jerzy Kazimierz Wolny, 65 l. (14), Krystyna
Irena Przepiórka, 51 l. (15),
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Teresa Barbara Wróbel, 52 l. (2),
Paweł Andrzej Kiszkiel, 33 l. (3),
Jan Wacław Opacki, 44 l. (5), Paweł Gerlach, 43 l. (6), Barbara
Teodozja Teślak, 42 l. (7), Michał Kasjan, 23 l. (12), Robert
Romaniuk, 48 l. (13), Katarzyna
Kuziel, 4 l. (15).
KWW Mieszkańcy: Piotr Sylwester Herejczak,
42 l. (2), Wiesław Krzysztof
Baryluk, 51 l.
(3), Lucjan Józef Jarosz, 65 l.
(4), Katarzyna
Bobra, 47 l. (5),
Franciszek Kazimierz
Szumlański, 55 l. (7),
Stanisław Tolisz,
55 l. (8), Wanda
Hańska, 62 l. (9),
Krystyna
Paczkowska, 63 l. (10),
Jacek Kubiński, 50
l. (11), Agnieszka
Małgorzata Bator-Lech, 33 l. (12),
Joanna
Bożena
Skoczylas, 41 l.
(13).
KWW Wspólnie: Krystyna Małgorzata Tereszkiewicz, 46 l. (5).
KWW - Praca,
Zdrowie, Ekologia:
Tomasz Strzałkowski, 39 l. (2), Tadeusz Smolara, 67 l.
(3).
KWW Michał Gołąb Aktywna Gmina
Wińsko:
Mariusz
Czeryba, 42 l. (1),
Sławomir
Łukasz
Didenkow, 27 l. (2),
Klaudia Taida Widerska, 27 l. (3), Piotr
Krzysztof Chołodecki, 27 l. (4), Paweł
Antoni Leśko, 29 l.
(5), Włodzimierz Wysoczański, 57 l. (6),
Wojciech Józef Janik,
9 l. (7), Urszula Pilc,
36 l. (8), Sergiusz Kozłowski, 27 l. (9), Paweł Łukasz Maceluch, 26 l. (12),
Bożena Wasilewska, 33 l. (14),
Teresa Schulz, 51 l. (15).
KWW Nasza Wieś Nasza
Gmina: Regina Grębosz, 44 l.
(4).
KWW Przyszłość Wińska:
Michał Daniel Moczydłowski, 29
l. (1).
KWW Razem dla Gminy
Wińsko: Jadwiga Teresa Rosa, 59
l. (15).
KWW Lesława Fila: Jerzy Andrzej Jarosz, 63 l. (1), Dariusz
Książkiewicz, 37 l. (6), Jan Wróbel, 58 l. (7), Rafał Piotr Piasek,
33 l. (10), Aneta Cichno, 27 l.
(12), Zbigniew Kuszyk, 63 l. (13),
Anna Tekla Górska, 74 l. (14),
Zbigniew Strączek, 44 l. (15).
KWW
Porozumienie
i
Współpraca w Gminie Wińsko:
Zdzisław Józef Miłuch, 53 l. (6),
Jolanta Maria Rafałko, 42 l. (15).
Siedziby obwodów dostępne dla osób niepełnosprawnych
w gminie Wińsko: Nr 1 – GOK
Wińsko, ul. Piłsudskiego 42; nr 6
– Remiza OSP, Budków 54.
Kandydaci do Rady Powiatu
Wołowskiego z terenu Miasta i
Gminy Wołów (okręg nr 1)
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem: Wacław
Kwiek (68 l.), Tadeusz Jan Ławicki (60 l.), Eugeniusz Wawrzyniec
Opyd (63 l.), Krystyna Ruchniak
(70 l.), Józef Misztal (67 l.), Łukasz Dariusz Lisak (22 l.), Krystyna Gaweł (68 l.), Fryderyk Józef Lisiecki (62 l.), Artur Gierko
(19 l.), Irena Kuske-Kapica (63
l.), Grażyna Zofia Butkiewicz (61
l.), Patrycja Paulina Ptaszyńska
(22 l.), Tamara Zofia Mielczarek
(47 l.), Jerzy Truś (64 l.), Tadeusz
Mieczysław Śmigielski (56 l.).
Komitet Wyborczy PSL: Piotr
Grzegorz Mielko (35 l.), Waldemar Wasilewski (70 l.), Łukasz
Kłos (34 l.), Wioletta Krakowska
(48 l.), Lena Anna Żuk (34 l.),
Małgorzata Dorota Józefowicz
(20 l.), Dorota Bartosiak (47 l.),
Jan Wojtas (61 l.)
KW Inicjatywa Samorządowa Razem: Marek Jan Gajos (60
l.), Jerzy Grzegorz Aniko (60 l.),
Halina Cieślik (62 l.), Magdalena
Maria Gołębiowska-Salamon (62
l.), Janusz Jodłowski (57 l.), Lesław Jończyk (42 l.), Iwona Małgorzata Koliczko (49 l.), Leszek
Maciej Kołtun (35 l.), Tomasz
Dominik Lechki (40 l.), Grzegorz
Michał Leśnik (54 l.), Marcin
Łysuniec (32 l.), Violetta Maria
Okulewicz (52 l.), Artur Mateusz
Różycki (40 l.), Eugeniusz Adam
Stańczak (57 l.), Katarzyna Szot
(44 l.), Magdalena Sylwia Szuflińska-Kowalczyk (46 l.).
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Łukasz Tadeusz Ciołek (33 l.),
Piotr Milczanowski (53 l.), Bar-
bara Józefa Kasperek (52 l.), Irena Laska (58 l.), Andrzej Choina
(35 l.), Edyta Elżbieta Osińska
(43 l.), Magdalena Jolanta Kubera (35 l.), Justyna Alicja Lewandowicz (42 l.), Halina Nowak (66
l.), Kamil Sułek (24 l.), Maciej
Krystian Bal (24 l.), Renata Alicja Sołtysiak (35 l), Marcin Trześniowski (36 l.), Mariusz Laszewicz (35 l.), Marek Karpiak (43
l.), Andrzej Aleksander Sroga
(63 l.).
KWW Mieszkańcy Gminie
2014: Teresa Maślanka (58 l.),
Kazimierz Jan Pakulski (64 l.),
Tadeusz Siczek (62 l.), Ewa Małgorzata Godlewska (36 l.), Stanisław Tadeusz Chodorowski (27
l.), Małgorzata Półchłopek (43
l.), Huber Henryk Bajewicz (31
l.), Kazimierz Józek (67 l.), Piotr
Borys Szurgot (41 l.), Ireneusz
Jan Skorupski (62 l.), Marek Łukasz Krawczyk (20 l.), Dawid
Stanisław Fojt (25 l.), Elżbieta
Agnieszka Konieczny (30 l.),
Renata Pawłowicz (51 l.), Dariusz Sulikowski (50 l.), Elżbieta
Agnieszka Kloc (27 l.).
KWW Porozumienie Powiatowe Wspólnota: Dariusz
Chmura (45 l.), Maciej Feliks
Nejman (47 l.), Elżbieta Urszula
Bereza (56 l.), Urszula Wojtyło
(49 l.), Adam Piotr Zdobylak (46
l.), Magdalena Drzazga (40 l.),
Halina Łosiewicz (54 l.), Patrycja Barbara Olech-Stawiska (28
l), Dariusz Marek Gała (49 l.),
Piotr Paweł Lewucha (41 l.), Sebastian Grocholski (43 l.)Artur
Eugeniusz Gaweł (46 l.), Mariusz
Jędryka (39 l.), Paweł Stanisław
Zabłocki (33 l.), Grażyna Orłowska (67 l.), Bartosz Paweł Granat
(23 l.).
Kandydaci do Rady Powiatu
Wołowskiego z terenu Miasta i
Gminy Brzeg Dolny (okręg nr
2)
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem: Cezary Włodzimierz Muszyński (50
l.), Roman Bajda (71 l.), Jolanta
Stadnik (51 l.), Czesław Listwan
(61 l.), Zofia Maria Mochnacka
(65 l.), Tomasz Paweł Pytlik (43
l.), Elżbieta Ewa Grabowska (59
l.), Janusz Ryszard Mazur (51 l.),
Barbara Klimczak (45 l.), Piotr
Franczuk (46 l.), Monika Stanisława Kuśnierz (42 l.), Bronisław
Mateusz Syguła (66 l.).
KW Inicjatywa Samorządowa
Razem: Iwona Maria Adamczyk
(49 l.), Bogusława Aleksandrowicz (54 l.), Monika Kamila
Charłampowicz (40 l.), Danuta
Chłód (53 l.), Dorota Kobylarz
(36 l.), Marian Eugeniusz Koło-
dziejczk (68 l), Leszek Leśniak
(60 l.), Jakub Łukojko (29 l.),
Grzegorz Zygmunt Łyczko (48
l.), Paweł Stefan Pirek (59 l.),
Zbigniew Skorupa (56 l.), Józef
Szumilas (58 l.).
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Władysław Boczar (63 l.), Marek
Jan Cukrowski (55 l.), Wojciech
Orłowski (42 l.), Elżbieta Wallin
(57 l.), Robert Andrzej Tkacz (49
l.), Danuta Anna Łuczyk-Witek
(41 l.), Krzysztof Ćwiklicki (56
l.), Jolanta Bogusława Drozda
(59 l.), Marian Nabzdyk (55 l.),
Grzegorz Kozioł (42 l.), Krystyna Adela Zawodniak-Węgrzynowska (57 l.), Beata Halina Gągolewska (47 l.).
KWW Porozumienie Powiatowe Wspólnota: Katarzyna
Uran (33 l.), Anna Grzechowiak
(39 l.), Witold Leopold Szewczyk
(56 l.), Marek Ryszard Frosztęga
(49 l.), Tomasz Ryszard Jamborski (49 l.), Jerzy Bielasiński (44
l.), Justyna Halina Kril (34 l.),
Marek Edward Horbacewicz (33
l.), Monika Sylwia Tlatlik (37 l.),
Anna Mariola Wszelaka (37 l.),
Angelika Monika Chećko (22 l.),
Justyna Somniak (33 l.).
Kandydaci do Rady Powiatu
z terenu Gminy Wińsko (okręg
nr 3)
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem: Maria
Buczak (50 l.), Jan Książkiewicz
(63 l.), Bolesław Huzarski (59 l.),
Wanda Maria Czarkowska (61
l.), Zdzisław Ożga (69 l.).
Komitet Wyborczy PSL: Ryszard Krzysztof Mirytiuk (54
l.), Jan Józef Zioła (62 l.), Mirosław Watral (58 l.), Anna Danuta
Gierko (42 l.), Małgorzata Szadej-Valle (52 l.).
KW Inicjatywa Samorządowa Razem: Elżbieta Anna Awgul (36 l.), Agnieszka Czerep (35
l.), Krzysztof Janikowski (52 l.),
Wojciech Sergiusz Medyński (44
l.), Dariusz Piotr Olejniczak (55
l.).
KW Prawo i Sprawiedliwość:
Jan Piskorz (60 l.), Barbara Anna
Śliwińska (67 l.), Stanisław Grech
(62 l.), Beata Popielarz (43 l.).
KWW Porozumienie Powiatowe Wspólnota: Wojciech
Adamczak (53 l.), Tadeusz Ćwik
(63 l.), Ewa Magdalena Książczyk (48 l.), Mariola Anna Radziszewska (53 l.), Elżbieta Bagińska (53 l.), Andrzej Stanisław
Szyndlar (49 l.).
8 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Informacje powiatowe
nr 21, 24 października 2014
nr 21, 24 października 2014
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
-
Puls 9
PFRON (ok. 107.000 zł), Spółka PCM (ok. 22.000 zł),
Powiat Wołowski (ok. 90.000 zł).
Powiat przeciwdziała wykluczeniu
► W przeciągu ostatnich 4 lat Powiat Wołowski
realizował projekty w obszarze pomocy społecznej
za blisko 2,5 miliona, za kolejne 2,5 miliona wykonał generalne remonty w budynkach użyteczności
publicznej.
Dookoła nas ludzie stykają się z ogromną liczbą problemów, są to problemy związane między innymi z chorobą,
bezrobociem, samotnością i niezrozumieniem. Wpływają one na codzienną egzystencję, ograniczając swobodne
funkcjonowanie. Osoby dotknięte przeciwnością losu są
słabsze i potrzebują wsparcia najbliższego otoczenia. Samorząd powiatowy przez ostatnie 4 lata aktywnie działał
w obszarze pomocy społecznej, dzięki czemu wiele osób
mogło skorzystać z różnorodnych form aktywizacji.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wołowie
Działania z zakresu Pomocy Społecznej w
latach 2011-2014
• „Integracja i rozwój – wzmocnienie potencjału człowieka” – projekty systemowe EFS realizowane w latach
2010-2014 o wartości 894. 516,28 zł
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych, zmniejszenie izolacji społecznej
osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej
poprzez wsparcie i podniesienie aktywności życiowej.
• Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – projekty konkursowe ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata 2011-2014 o
wartości 61.470,00 zł
• Projekty konkursowe Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej realizowane w latach 2011-2014 – wsparcie
rodzin zastępczych oraz placówek rodzinnych – kwota
100.893,43 zł
• Dotacja celowa udzielona przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki w wysokości 26 140,00 zł na wniosek o:
- dofinansowanie wynagrodzeń dla osób prowadzących
rodzinne domy dziecka;
- obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych.
• Konferencja poświęcona projektowi realizowanemu
przez Powiat Wołowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”
• Nowa winda w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Wołowie
• Remont dachu szpitala w Wołowie z termomodernizacją poddasza - koszt inwestycji: 465.000,00 zł
• Uroczystość przygotowana przez podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie w związku z obchodami
Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego
•Wyremontowane pomieszczenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wołowie
Powiat Wołowski
• W ramach programu Wyrównywanie Różnic Między
Regionami Powiat Wołowski podpisał umowę z PFRON
na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w
Wołowie – wartość projektu 218.360,90 zł (dofinansowanie PFRON: 128.360,90 zł)
• Konferencja poświęcona projektowi realizowanemu
przez Powiat Wołowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”
• Remont oddziału rehabilitacji w Szpitalu w Wołowie koszt remontu: ponad 76.500,00 zł
• Wyremontowany dach Szpitala w Wołowie
• Remont elewacji szpitala w Wołowie - koszt inwestycji:
około 550.000,00zł
•Wyremontowane pomieszczenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wołowie
• Prace wykonane przez podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie
Powołanie Placówki Opiekuńczo
Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Wołowie
Remont i dostosowanie pomieszczeń Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wołowie
750 000 zł – środki własne Powiatu
• Program „AKTYWNY SAMORZĄD” realizowany
w latach 2011-2014 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych – kwota 126.859,85 zł
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
Środowiskowy Dom Samopomocy
Działania z zakresu Pomocy
Społecznej w latach 2011-2014
Powiatowy Urząd Pracy
W latach 2011-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie
w wyniku podziału dokonanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej dysponował następującymi środkami:
Fundusz pracy, wartość wykorzystanych środków –
9.252.600,00 zł, dzięki którym w latach 2011 -2014 osoby
bezrobotne skorzystały z następujących form aktywizacji
zawodowej:
- Staże – 928 osób*
- Roboty publiczne – 205 osób*
- Dotacje – 205 osób*
- Szkolenia – 395 osób*
Łącznie w latach 2011-2014 z form aktywizacji zawodowej
Funduszu Pracy skorzystało 1733 osoby* (*stan na koniec
października 2014r.)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 8.946.026,00 zł
Projekt „Polish your english” Kursy językowe dla osób
pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim, realizowany w ramach POKL - Wartość
projektu 88.000 zł
• „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie
Wołowskim” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – wartość projektu 890.000,00 zł
Dostarczenie Internetu do 50 gospodarstw domowych
na terenie Powiatu Wołowskiego (rodzin zastępczych i
osób niepełnosprawnych) – zakup zestawów komputerowych z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i aplikacji
internetowych.
• Wyremontowane pomieszczenie Oddziału Rehabilitacji
Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie
•Termomodernizacja ZOL-u - koszt remontu: ponad
509.000,00 zł
• Budynek Szpitala w Wołowie, dzięki środkom finansowym Powiatu, odzyskał dawny blask
• Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu – 25.000,00 zł – malowanie pomieszczeń Ośrodka Wsparcia.
• Projekt konkursowy Terapia w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na realizację projektu
Powiat Wołowski otrzymał dotację w wysokości
33.970,00 zł, w ramach środków własnych Powiat Wołowski sfinansował w kwocie 9.000,00 zł. Koszt całkowity
projektu wyniósł: 42.970,00 zł.
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wołowie
• Konferencja poświęcona projektowi realizowanemu
przez Powiat Wołowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Powiecie Wołowskim”
• Wyremontowany budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołowie
• Remont windy w przychodni w Wołowie - koszt inwestycji: 219.000,00zł
• W ramach ekonomii społecznej Powiat Wołowski zainicjował powstanie dwóch Spółdzielni Socjalnych, z czego pracę rozpoczęło 11 osób długotrwale bezrobotnych.
10 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
-
Brzeg Dolny
Śląsk Wrocław zagrał
w Brzegu Dolnym dla Karolka!
Otwarcie Domu Opieki
im. Św. Jadwigi Brzeg Dolny
scy przyjechali. Tyle mieszkańców
przyszło, by wesprzeć Karolka!
Ci co przyszli, dali swoje serce,
pomogli w organizacji – bardzo
wszystkim dziękuję i pozdrawiam,
z Karolkiem – mówiła Anna Bizoń, mama chłopca.
Piłkarze Śląska i KP po meczu
otrzymali pamiątkowe rysunki
wykonane przez Karolka podczas
zajęć ze swoją nauczycielką. Mecz
miał jeszcze jeden ważny lokalny
akcent. Głównym sędzią spotkania
był mieszkaniec Brzegu Dolnego,
były piłkarz KP Damian Mielczarek. Organizatorem sobotniego
meczu był Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, a akcję charytatywną
przygotował komitet społecznościowy „Przyjaciele Karolka”.
Łącznie zebrano 21 983 zł 07
groszy oraz 10,5 Euro i 10 kopiejek
ukraińskich. Pieniądze zostały już
przekazane na leczenie i rehabilitację chłopca, który ma chorobę
genetyczną. Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom. Dzięki
Państwa hojności Karolek przejdzie intensywną rehabilitację. Jak
mówi jego mama – celem rodziny
jest to, by Karolek zaczął samodzielnie siedzieć.
(bd)
W intencji domowników odprawiona została msza św. Celem inwestorów jest podtrzymanie tradycji sióstr Boromeuszek,
których misją była opieka nad
ludźmi chorymi i potrzebującymi pomocy. Siostra Krzysztofa
– ekonomka zgromadzenia wręczyła szefowi Domu Opieki figurkę św. Jadwigi – patronki tego
miejsca. Jak mówi Grzegorz Kozioł – było kilka pomysłów na za-
Święto Edukacji Brzeg Dolny
i nagrody dla nauczycieli
► Z okazji Dnia Nauczyciela w sali kawiarnianej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury miało miejsce spotkanie, podczas którego burmistrz Stanisław Jastrzębski wręczył nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych nagrody.
Wydarzenie pod hasłem „Twoja
krew moje życie” miało miejsce w sali
konferencyjnej Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez
Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowe Centrum Krwi, przyciągnęło
wielu chętnych, zarówno uczniów,
pracowników szkoły oraz zainteresowanych mieszkańców środowiska
lokalnego. Akcja jak zwykle cieszyła
się dużym zainteresowaniem, a młodym ludziom, oprócz kształtowania
odpowiedzialności za drugą osobę
oraz rozbudzania wrażliwości i zainteresowania losem ludzi chorych,
dała ogromną satysfakcję i zadowolenie. Darowanie życia, a takim jest
dzielenie się krwią, to wielka sprawa,
szczególnie wtedy, kiedy łączy ludzi
zdrowych z chorymi, młodszych ze
starszymi, kiedy scala pokolenia, ideały i potrzeby wszystkich ludzi.
(bd)
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Edukacja
Puls 11
-
Podziękowanie
za 15 lat współpracy
► Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu
Dolnym i Konrad Adenauer Schule w Mellendorfie (Dolna Saksonia, Niemcy) obchodzą w tym roku jubileusz
15-lecia międzynarodowej wymiany młodzieży i part► 10 października br. Szko- nerskiej współpracy nauczycieli.
ła Podstawowa im. Henryka W dniach 25-28 września 2014 woju Gminy Brzeg Dolny, Panu
Sienkiewicza w Mojęcicach r. w Krakowie podczas spotkania Przemysławowi Andrzejewskiemu,
nauczycieli szkół partnerskich pod- Prezesowi Zarządu Banku Spółzorganizowała I Powiatowy sumowano 15-letnią współpracę. dzielczego w Obornikach Śląskich,
Konkurs Sienkiewiczowski. W tym okresie szkoły partnerskie Panu Januszowi Malikowi, Dyrekzrealizowały 25 projektów między- torowi Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wzięli w nim udział ucznio- narodowej wymiany młodzieży, w w Brzegu Dolnym, Panu Jarosławowie szkół podstawowych z których udział wzięło ponad 500 wi Charłampowiczowi, Posłowi RP,
gimnazjalistów z Brzegu Dolnego i Biuru Informacji i Promocji Gminy
terenu powiatu wołowskie- ponad 450 uczniów z Mellendorfu. Brzeg Dolny,Szkolnej Radzie RoWspólne działania partnerskich dziców, Starostwu Powiatowemu
go.
gospodarowanie tego obiektu, ale
zdecydowano, że obiekt będzie
służył osobom chorym, wymagającym stałej opieki.
Możliwości rozwoju placówki
są bardzo duże. W tej chwili przygotowanych zostało 20 miejsc, ale
docelowo może ich być nawet 60.
Obiekt wymaga jeszcze nakładów finansowych i remontowany
będzie sukcesywnie. Zagospodarowane będą również budynki
znajdujące się obok klasztoru.
Inwestorzy podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym
w pomoc w otworzeniu Domu
Opieki im. Św. Jadwigi.
(bd)
Konkurs obejmował test
wiedzy o wielkim pisarzu, prace
plastyczne i zawody sportowe, a
na deser odbyła się inscenizacja
bitwy pod Grunwaldem, której
opis znany jest z Sienkiewiczowskich "Krzyżaków".
Po podsumowaniu punktów ze wszystkich konkurencji,
wyłoniono zwycięzców. Pierwsze
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Wołowie, drugie – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu
Dolnym, trzecie z kolei – Zespół
Szkół (Szkoła Podstawowa) w Lubiążu. Gratulujemy!
(mw)
REPERTUAR KINA „ODRA” – Październik 2014
► Zanim zasnę
Wersja: 2D napisy
Data projekcji: 24-29.10.2014 godz. 19:00
Czas trwania: 1 godz. 32 min.
Gatunek: Dramat, Thriller
Ceny biletów: 12 zł - ulgowy , 15
zł - normalny
szkół doceniła Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży w Warszawie, przyznając szkole i najbardziej
zaangażowanym nauczycielom wyróżnienia „Dobry Sąsiad”.
Wieloletnia owocna współpraca
szkół nie byłaby możliwa bez życzliwości i wsparcia wielu osób i instytucji, które angażowały się na rzecz
wymiany młodzieży i współpracy
nauczycieli z Polski i Niemiec.
Pragnę im za to dzisiaj podziękować. Serdecznie dziękuję:
Panu Burmistrzowi Stanisławowi Jastrzębskiemu i Panu Wiceburmistrzowi Pawłowi Pirkowi,
Polsko-Niemieckiej
Współpracy
Młodzieży w Warszawie, Panu Zbigniewowi Skorupie i Fundacji Roz-
w Wołowie, Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Sp. z o.
o. w Wołowie, Nauczycielom i Rodzicom, Państwa zaangażowanie i
bezinteresowna pomoc sprawiają,
że młodzi Polacy i Niemcy mają
szansę bliżej się poznać, wspólnie
uczyć oraz zawierać przyjaźnie bez
względu na bariery językowe i granice państwowe. Dzięki Wam mogło realizować się w działaniu przesłanie umowy partnerskiej:
„Uczyć się z sąsiadem i od sąsiada.
Przez porozumienie do przyjaźni.”
Józef Szumilas
dyrektor Publicznego Gimnazjum
Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu
Dolnym
Wołów
Klasy mundurowe
w 10 Wrocławskim Pułku
Dowodzenia
Bogowie ►
Coraz chętniej oddajemy krew
► Twoja krew moje życie – pod takim hasłem 16
października odbyła się po
raz kolejny akcja krwiodawstwa.
Konkurs
Sienkiewiczowski
w Mojęcicach
► 16 października, w dniu
kiedy obchodzone są imieniny Jadwigi, uroczyście
otwarto Dom Opieki im.
Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym. Dom powstał w budynku Klasztoru Sióstr Boromeuszek.
► Wielkie święto sportu w Brzegu Dolnym, a wszystko dla 7-letniego Karolka Bizonia.
Drużyna Śląska Wrocław w pierwszym składzie przyjechała do Brzegu Dolnego, by zagrać mecz charytatywny z KP Brzeg Dolny.
wiernych fanów, którzy przyjeżdżają na mecze swojej drużyny.
W słoneczne sobotnie popołudnie
mogli obejrzeć swoich idoli na
Stadionie Miejskim. Wielkim nieobecnym był Sebastian Mila, który wieczorem stał się bohaterem.
Strzelił bramkę Niemcom w meczu
reprezentacji Polski. Przekazał on
pozdrowienia fanom piłki nożnej
w Brzegu Dolnym. Piłkarze Śląska
bardzo często indywidualnie angażują się w akcje charytatywne.
Podopieczni Tadeusza Pawłowskiego bez większych problemów pokonali KP Brzeg Dolny
4:0. Bramki dla Śląska zdobyli
Flavio, Pich, Angielski oraz Hateley. Naszym piłkarzom należą się
słowa uznania i podziękowania z
waleczność i zaangażowanie się
w akcję charytatywną. W trakcie
meczu dla dzieci przygotowano
atrakcje, a w przerwie odbyła się
licytacja, podczas której sprzedano m.in. koszulkę Śląska Wrocław
za 700 zł. Były również kiermasze
i loteria fantowa. Piłkarze chętnie
rozdawali autografy i spotykali się
z fanami.
Mama Karola podziękowała
wszystkim wolontariuszom za pomoc w organizacji meczu.
– Bardzo się cieszę, że wszy-
Kultura
-
Fot. M. Wabiszczewicz-Krawczuk
Informacje powiatowe
Widowisko miało uroczystą
oprawę. Piłkarzy na murawę wprowadziły dzieci z młodszych drużyn
KP, a najważniejszym zawodnikiem był Karolek, wspierany przez
rówieśników. Trener Tadeusz Pawłowski otrzymał pamiątki z Brzegu
Dolnego, a burmistrz Stanisław
Jastrzębski dostał koszulkę Śląska.
W sobotę 11 października nie liczył się wynik meczu, ale szczytny cel. Piłkarze Śląska chcą być w
mniejszych miejscowościach, promować sport i piłkę nożną.
Michał Mazur, rzecznik prasowy Śląska Wrocław, tłumaczy:
– Wykorzystujemy każdą wolną
chwilę do tego, żeby pomóc. Będąc znanym klubem piłkarskim
staramy się wykorzystywać swoją
medialność, zachęcać inne osoby
do tego, aby pomagać potrzebującym. Przed miesiącem również,
wykorzystując przerwę na mecz
reprezentacji, wybraliśmy się do
Oławy, gdzie również wzięliśmy
udział w meczu charytatywnym.
Staramy się to robić jak najczęściej. Ta siła, ten magnes, jaki ma
Śląsk Wrocław, pozwala na to, aby
innym osobom wskazywać drogę,
pokazywać, jak można pomagać
innym.
W Brzegu Dolnym Śląsk ma
nr 21, 24 października 2014
nr 21, 24 października 2014
Wersja: 2D PL
Data projekcji: 24-29.10.2014 godz. 17:00
Czas trwania: 1 godz. 52 min.
Gatunek: Biograficzny, Dramat
Ceny biletów: 12 zł - ulgowy , 15
zł - normalny
Burmistrz podziękował nauczycielom za ich pracę, za to, że
dzielą się z uczniami swoją wiedzą i życzył, aby w wypełnianiu
tej trudnej misji, nie zabrakło im
mądrości i roztropności i aby oddanie do zawodu przyniosło jeszcze lepsze efekty i zadowolenie. Po
tych życzeniach ośmiu nauczycieli
otrzymało nagrodę burmistrza za
pracę na rzecz uczniów i rozwoju
szkoły.
Nagrodę burmistrza w tym
roku otrzymali: Halina Wolska,
Joanna Kowalska, Józef Szumilas, Zofia Kupczak, Roman Wol-
ski, Magdalena Wlaźlak-Szał,
Agnieszka Połeć i Małgorzata Wyrwich. Uroczyste spotkanie umilił
występ żeńskiego duetu MagBet z
Wrocławia. Na skrzypcach zagrała
Beata Wołczyk, a na harfie Magdalena Czopka. Piękno i delikatność
brzmienia tego duetu stworzyło
jedyny w swoim rodzaju nastrój
muzyczny. Dźwięki muzyki wydobywane przez te szlachetne instrumenty z pewnością dostarczyły zebranym na sali estetycznych
doznań.
(bd)
23 października w sali teatralnej Wojewódzkiego Szpitala w Lubiążu (ul Mickiewicza 1) odbędzie się III Dolnośląski Konkurs Piosenki
Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie”. Przesłuchania rozpoczną się ok. 9.05, zaś gala finałowa o 13. Gwiazdą tegorocznego festiwalu i
przewodniczącym jury będzie Artaszes Barojan „Arci”. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu.
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl „Wałbrzych. Utopia 2.039”. Spektakl można zobaczyć 30 października o godz.
18.00 w DOK. Cena biletu – 10 zł.
31 października odbędzie się Koncert Laureatów IX Ponadregionalnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Start o godz.10.00, miejsce
– Wołowski Ośrodek Kultury.
Dolnobrzeski Ośrodek kultury zaprasza na koncert w hołdzie gigantom rocka „Rockowe Zaduszki”, w wykonaniu sekcji instrumentalno
– wokalnej DOK. Koncert odbędzie się 31 października w sali widowiskowej DOK.
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w XI Spotkaniu z Piosenką Patriotyczną 7 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w sali
widowiskowej DOK.
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury zaprasza 24 listopada o godz. 18 do sali widowiskowej na spektakl pt. „Ożenek”, klasyczną komedię we
współczesnych realiach. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie DOK (ul. Kolejowa 29).
Przedstawiciele klas 1a oraz
2a – czyli profilu mundurowego
Liceum Ogólnokształcącego w
Wołowie, wraz z pocztem sztandarowym szkoły – zostali zaproszeni (wraz z młodzieżą z innych
dolnośląskich szkół) na uroczyste
obchody Święta Wojsk Łączności
i Informatyki, które miały miejsce
17 października w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia w Leśnicy. Gościem honorowym uroczystości był Dyrektor Generalny
Ministerstwa Obrony Narodowej
Piotr Lis, a gospodarzami – przełożony 10 Wrocławskiego Pułku
Dowodzenia gen. Bryg. Wiesław
Grudziński oraz dowódca Pułku
płk dypl. Zygmunt Malec. Tego
dnia „mundurowi” uczniowie
z wołowskiego LO mieli okazję
uczestniczyć w otwarciu najnowocześniejszej strzelnicy garnizonowej w Europie.
(red)
12 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Edukacja
nr 21, 24 października 2014
-
Brzeg Dolny
„Kotowisko” w Zespole Szkół
Zawodowych w Brzegu Dolnym
► Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół Zawodowych w
Brzegu Dolnym, uczniowie
klas pierwszych Liceum,
Technikum i Zasadniczej
Szkoły Zawodowej wzięli
udział w otrzęsinach, popularnie zwanych „Kotowiskiem”, przygotowanych
przez klasy maturalne pod
kierunkiem wychowawców: p. Barbary Gozdeckiej
i p. Idy Węgrzynowskiej.
Scenariusz imprezy zawierał
dziewięć konkurencji. Wśród
nich były konkurencje sportowe,
kulinarne i artystyczne. Jednym z
zadań było przebranie się i prezentacja „ kociej rodziny”.
Pomysłowość młodzieży i wychowawców przeszła najśmielsze
oczekiwania. Hitem otrzęsin
było wykonanie tańca do muzyki
z „Jeziora Łabędziego” (znanego
wszystkim baletu Piotra Czajkowskiego). „ Kocia szkoła baletowa” zachwyciła wszystkich…
Nie zabrakło również konkurencji dla uczniów uzdolnionych
plastycznie.
Pierwszoklasiści
świetnie poradzili sobie z narysowaniem karykatury swoich
ukochanych wychowawców.
Uczniowie klas pierwszych,
Brzeg Dolny
► Tradycyjnie w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury
Zespół Szkół Zawodowych
świętował Dzień Komisji
Edukacji Narodowej, czyli
Dzień Nauczyciela. Komisja
Edukacji Narodowej patronuje szkole, więc dzień ten
jest szczególną uroczystością.
Do sali widowiskowej DOK
przybyli nauczyciele (obecni i dawni), uczniowie, władze samorządowe gminy i powiatu oraz przyjaciele
szkoły. Szkoła cały czas się reformuje, wciąż zmienia, dostosowuje się
do wymogów współczesnego świata. Burmistrz Stanisław Jastrzębski życzył uczniom i nauczycielom
sukcesów teraz i w przyszłości. Wicestarosta Grzegorz Łyczko podkreślał renomę szkoły oraz możliwości
jakie daje nauka. Dyrektor szkoły
Małgorzata Staniszewska wyróżniła
kilku nauczycieli - Annę Brzezińską,
Marka Chrabąszcza, Barbarę Goz-
Tygryski w Starostwie
► Pięciolatki z grupy przedszkolnej Tygryski wołowskiego
Przedszkola Słoneczko odwiedziły w poniedziałek 20 października Starostwo Powiatowe w Wołowie. Przedszkolaki miały okazję poznać niezwykłą historię najstarszego
obiektu budowlanego znajdującego się na terenie naszego powiatu.
Dzieci dowiedziały się, kto w dawnych czasach mieszkał w Zamku
Piastowskim, pomalowały według
swojego pomysłu ściany Zamku –
oczywiście na kartce papieru :) oraz
zadawały mnóstwo podchwytliwych
pytań - jak to zwykle bywa z ciekawskimi dziećmi. Tygryski odwiedziły
także zapracowanego Starostę Wołowskiego, pomiędzy swoimi licz-
prezentując dużą dozę humoru
i pomysłowość, sprawili, że społeczność naszej szkoły bawiła się
doskonale.
Po „Kocim Święcie” czas na
ślubowanie, które odbyło się w
Dzień Edukacji Narodowej – 13
października. Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły, w
obecności całej społeczności naszego Zespołu, pierwszoklasiści
zostali pełnoprawnymi uczniami
„Zetki”!
Barbara Gozdecka
wychowawca kl. 3 LO
nymi obowiązkami mieli wspólnie
okazję porozmawiać na temat psów.
Następnie grupa wdrapała się na
szczyt wieży widokowej, skąd mogła
podziwiać piękny krajobraz wołowskich okolic. Po uśmiechniętych twarzach można było wywnioskować, iż
dzieciom bardzo spodobała się taka
forma poznawania i nauki.
(kt)
Pogalewo Wielkie
Jubileusz z mistrzem
► 17 października Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim obchodziła jubileusz 25-lecia nadania imienia Janusza
Kusocińskiego - wielkiego sportowca i Polaka. Z tej okazji
odbyła się uroczystość, a po niej XIV Międzyszkolne Biegi
Przełajowe z udziałem dziesięciu szkół z terenu powiatu
wołowskiego i z Wrocławia.
Święto Zespołu
Szkół Zawodowych
decką, Alicję Grochowską i Agnieszkę Świerkowską-Gembarę. Trójka
uczniów otrzymała wyróżnienia starosty - są to Filip Cukrowski, Marta
Chrabąszcz oraz Magdalena Kasiańczuk. We wtorek podczas uroczystości powiatowych odebrali stypendia
starosty. Dodatkowo Filip Cukrowski
został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W czasie uroczystości ślubowanie złożyli uczniowie klas pierw-
szych. Obchody Dnia Nauczyciela
zakończyła część artystyczna, podczas której została wyświetlona prezentacja o nauczycielach oraz filmik
o szkole - wspólne dzieło uczniów
i nauczycieli. Rozdano również nagrody w konkursie wiedzy o patronie
szkoły oraz w konkursie chemicznym
zorganizowanym przez Uniwersytet
Wrocławski.
(bd)
Na uroczystość oprócz uczniów i
nauczycieli przybyli również przedstawiciele instytucji z nią współpracujących, samorządowcy i przyjaciele
szkoły.
Początki szkoły w Pogalewie Wielkim sięgają czasów powojennych.
Obecny budynek, w którym szkoła
się znajduje powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Są
w szkole takie osoby, które w niej się
uczyły, a później związały z nią swoje
życie zawodowe.
"Kusy" bo tak się o szkole z Pogalewa Wielkiego mówi - sportem stoi.
Wśród jej absolwentów są sportowcy
zdobywający medale na arenach polskich i międzynarodowych. Gościem
specjalnym uroczystości był biegacz
Piotr Rysiukiewicz, medalista Mistrzostw Europy i Świata, olimpijczyk.
Piotr Rysiukiewicz nie tylko przeprowadził rozgrzewkę dla wszystkich
uczestników XIV Międzyszkolnych
Biegów Przełajowych, ale również
wręczył profesjonalną pałeczkę sztafetową jaką używa się na olimpiadzie,
Mistrzostwach Świata i Europy opatrzoną autografem mistrza.
Jerzy Więcławski - kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - przed laty
będąc młodym nauczycielem uczył w
szkole w Pogalewie Wielkim. Wraz z
żoną ufundował stypendium dla jednej z uczennic.
Burmistrz Stanisław Jastrzębski
złożył życzenia z okazji jubileuszu
uczniom i nauczycielom. Po uroczystości uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w biegach przełajowych. Młodsi uczniowie biegali
wokół szkolnego boiska, uczniowie
starsi na terenie wokół szkoły
(bd)
nr 21, 24 października 2014
Oferty pracy PUP Wołów
► Murarz-tynkarz
Numer oferty: StPr/14/0662
Ważna do: 2014-10-28
Pracodawca: EFEKT Usługi
Budowlane w Starym Wołowie
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
►Operator ładowarki
Numer oferty: StPr/14/0668
Ważna do: 2014-10-28
Pracodawca: Enforest Sp.zo.o
Miejsce wykonywania pracy:
Wińsko
►Pomocnik kominiarza
Numer oferty: StPr/14/0750
Ważna do: 2014-10-28
Pracodawca: Zakład Kominiarski
"KOMINIARCZYK"
Miejsce wykonywania pracy:
Pysząca
► Pomocnik murarza
Numer oferty: StPr/14/0663
Ważna do: 2014-10-28
Pracodawca: EFEKT Usługi
Budowlane w Starym Wołowie
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Robotnik magazynowy
Numer oferty: StPr/14/0753
Ważna do: 2014-10-28
Pracodawca: MAN POWER
Miejsce wykonywania pracy:
Wrocław
► Pracownik produkcji
Numer oferty: StPr/14/0758
Ważna do: 2014-10-29
Pracodawca: MAX POWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejsce wykonywania pracy:
Kobierzyce
► Elektromonter
Numer oferty: StPr/14/0761
Ważna do: 2014-10-31
Pracodawca: Zakład Usługowo Serwisowy LabMatic Sp. z o.o
Miejsce wykonywania pracy: Brzeg
Dolny
► Kasjer - sprzedawca
Numer oferty: StPr/14/0760
Ważna do: 2014-10-31
Pracodawca: FRAPO
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Kierowca samochodu
ciężarowego C+E
Numer oferty: StPr/14/0759
Ważna do: 2014-10-31
Pracodawca: PW ART Maciej
Daszkiewicz
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Magazynier
Numer oferty: StPr/14/0762
Ważna do: 2014-10-31
Pracodawca: FRAPO
DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Pomocnik ślusarza
Numer oferty: StPr/14/0788
Ważna do: 2014-10-31
Pracodawca: FIRMA BORZYŃSKI
- ZYGMUNT BORZYŃSKI
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Stolarz
Numer oferty: StPr/14/0756
Ważna do: 2014-10-31
Pracodawca: Agencja TechnicznoHandlowa Koplast
Miejsce wykonywania pracy: Brzeg
Dolny
► Specjalista do spraw
marketingu i handlu
Numer oferty: StPr/14/0723
Ważna do: 2014-11-01
Pracodawca: Enforest Sp.zo.o
Miejsce wykonywania pracy:
Wińsko
► Specjalista do spraw
marketingu i handlu
Numer oferty: StPr/14/0724
Ważna do: 2014-11-01
Pracodawca: Enforest Sp.zo.o
Miejsce wykonywania pracy:
Wińsko
► Blacharz
Numer oferty: StPr/14/0675
Ważna do: 2014-11-03
Pracodawca: zamknięta
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Pomoc kuchenna
Numer oferty: StPr/14/0678
Ważna do: 2014-11-03
Pracodawca: zamknięta
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Kucharz
Numer oferty: StPr/14/0766
Ważna do: 2014-11-05
Pracodawca: BISTRO - CLUB
Bogdan Kryściak
Miejsce wykonywania pracy: Brzeg
Dolny
► Pomoc kuchenna
Numer oferty: StPr/14/0767
Ważna do: 2014-11-05
Pracodawca: BISTRO - CLUB
Bogdan Kryściak
Miejsce wykonywania pracy: Brzeg
Dolny
► Robotnik gospodarczy
Numer oferty: StPr/14/0769
Ważna do: 2014-11-07
-
Pracodawca: SPÓŁDZ. HANDL.
PROD. ROLNIK WOŁÓW
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Pracownik produkcji
Numer oferty: StPr/14/0770
Ważna do: 2014-11-10
Pracodawca: Axell Polska Sp. z o.o.
Miejsce wykonywania pracy:
Biskupice Podgórne
► Operator automatów
spawalniczych
Numer oferty: StPr/14/0704
Ważna do: 2014-11-12
Pracodawca: zamknięta
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Operator automatów
spawalniczych
Numer oferty: StPr/14/0703
Ważna do: 2014-11-12
Pracodawca: zamknięta
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Robotnik budowlany
Numer oferty: StPr/14/0780
Ważna do: 2014-11-12
Pracodawca: NAVIMOR - INVEST
SPÓŁKA AKCYJNA
Miejsce wykonywania pracy: Wały
► Mistrz produkcji w przemyśle
chemicznym
Numer oferty: StPr/14/0783
Ważna do: 2014-11-13
Pracodawca: PCC ROKITA
SPÓŁKA AKCYJNA
Miejsce wykonywania pracy: Brzeg
Dolny
► Pomocnik budowlany
Numer oferty: StPr/14/0773
Ważna do: 2014-11-13
Pracodawca: EFEKT Usługi
Budowlane w Starym Wołowie
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
► Robotnik budowlany
Numer oferty: StPr/14/0774
Ważna do: 2014-11-13
Pracodawca: EFEKT Usługi
Budowlane w Starym Wołowie
Miejsce wykonywania pracy:
Wołów
Puls 13
ABC bezrobotnego
POWIATOWY URZĄD PRACY
pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
tel. (071) 389-48-10, 389-10-92 fax. (071) 389-26-55
filia w Brzegu Dolnym (071) 319-50-33
[email protected]
www.pupwolow.pl
Harmonogram zajęć z zakresu poradnictwa grupowego organizowanych przez doradców
zawodowych w Sali Informacji Zawodowej i Poradnictwa Grupowego w Wołowie w IV kwartale
2014 roku.
Zapisów dokonuje się u doradców zawodowych w pokoju 13 ( I piętro).
tel. 71- 389 48 10, wew. 267 lub u pośredników pracy w pokoju 15, tel. 71- 389 48 10, wew. 264.
Termin
Miesiąc
Termin
Nazwa porady
przyjmowania zgłoszeń
15.10.2014
Wiedza o sobie szansą na zdobycie
w godz.
14.10.2014
zatrudnienia
10.00 – 13.00
Październik
29.10.2014
Twoja wizytówka na rynku pracy –
w godz.
28.10.2014
przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych
10.00 – 13.00
19.11.2014
Gdzie i jak
w godz.
18.11.2014
skutecznie szukać pracy
10.00 – 13.00
Listopad
26.11.2014
Jak najlepiej zaprezentować się podczas
w godz.
25.11.2014
rozmowy z pracodawcą
10.00 – 13.00
10.12.2014
Twoja wizytówka na rynku pracy –
w godz.
09.12.2014
przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych
10.00 – 13.00
Grudzień
17.12.2014
Gdzie i jak
w godz.
16.12.2014
skutecznie szukać pracy
10.00 – 13.00
Harmonogram zajęć z zakresu poradnictwa grupowego organizowanych przez doradców
zawodowych w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym w IV kwartale 2014 roku.
Zapisów dokonuje się u doradcy zawodowego lub pośrednika pracy
tel. 71- 319 50 33, Filia Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym
Miesiąc
Październik
Listopad
Grudzień
Termin
24.10.2014
w godz.
10.00 – 13.00
28.11.2014
w godz.
10.00 – 13.00
12.12.2014
w godz.
10.00 – 13.00
Nazwa porady
Termin
przyjmowania zgłoszeń
Aktywnie poszukuję pracy
23.10.2014 r.
Samopoznanie
27.11.2014
Jak najlepiej zaprezentować się podczas
rozmowy z pracodawcą
11.12.2014
POWIATOWY URZĄD PRACY
pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
tel. (071) 389-48-10, 389-10-92 fax. (071) 389-26-55
filia w Brzegu Dolnym (071) 319-50-33
[email protected]
www.pupwolow.pl
Harmonogram zajęć z zakresu informacji zawodowej grupowej organizowanych przez doradców
zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie IV kwartał 2014 rok
Zapisów dokonuje się w pokoju 15 ( I piętro). tel. 71 389 48 10, 71 389 10 92 wew. 264.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW PUP
TERMIN
- GODZINA
▶ kierowca cysterny
w transporcie
międzynarodowym
▶ kontroler finansowy
▶ kierownik działu
księgowości
▶ aparatowy
▶ ślusarz - monter
▶ spawacz
▶ elektromonter
▶ programista
▶ mistrz produkcji
▶ kierownik projektu
▶ spedytor
▶ ustawiacz
▶ maszynista zakładowy
▶ specjalista ds. public
relation
▶ specjalista ds. systemów
sterowania
▶ specjalista ds. sprzedaży
i marketingu
▶ laborant
▶ operator urządzeń
▶ administrator danych
podstawowych
▶ specjalista centrum
energetyki
▶ specjalista ds.
rozliczania inwestycji
28.10.2014 r.
04.11.2014 r.
18.11.2014 r.
25.11.2014 r.
02.12.2014 r.
09.12.2014 r.
16.12.2014 r.
23.12.2014 r.
30.12.2014 r.
TEMATYKA SPOTKANIA
GRUPA
DOCELOWA
Zajęcia mają na celu poinformowanie
Osoby
osób bezrobotnych
zarejestrowane
i poszukujących pracy o:
po raz
- aktualnej sytuacji na rynku pracy
pierwszy
- możliwości szkolenia i kształcenia
w PUP
- instrumentach
i usługach, jakimi dysponuje Powiatowy
Urząd Pracy w Wołowie.
PROWADZĄCY
Doradcy zawodowi
10.00-11.00
Harmonogram zajęć z zakresu informacji zawodowej grupowej organizowanych przez doradców
zawodowych w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym IV kwartał 2014 rok
Zapisów dokonuje się w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym, ul.
Kochanowskiego 5, tel. 71 319 50 33
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW PUP
TERMIN
- GODZINA
07.11.2014
21.11.2014
05.12.2014
19.12.2014
09.00 – 10.00
TEMATYKA SPOTKANIA
Zajęcia mają na celu poinformowanie osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy między innymi o:
- aktualnej sytuacji na rynku pracy
- możliwości szkolenia i kształcenia
- instrumentach
i usługach, jakimi dysponuje Powiatowy
Urząd Pracy w Wołowie.
GRUPA
DOCELOWA
PROWADZĄCY
Doradca
Osoby
zawodowy
zarejestrowane
w PUP
14 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Zdrowy styl życia
► Dzieciństwo Zuzia i Emilka miały bardzo podobne.
Wczesną młodość także.
Obie miały stałego chłopaka, zaraz po egzaminach
zawodowych zaszły w ciążę, wzięły ślub. Małżeństwo
Zuzi rozpadło się po dwóch
latach, Emilki po sześciu.
Koniec w obu przypadkach był
taki sam. Mąż poznał kolejną wielką
miłość i poszedł w siną dal, odmawiając płacenia alimentów. Na tym etapie
ich drogi życiowe zaczęły wyglądać
zupełnie inaczej. Zuzia szybko związała się z nowym partnerem, później
kolejnym i jeszcze jednym. Co któryś
pozostawiał jej pamiątkę w postaci
dziecka, niepłaconych alimentów, ale
każdy rozwiewał nadzieję na spotkanie wielkiej miłości. Pracy zawodowej nigdy nie podjęła, bo przecież ma
dzieci, choć zdarza jej się pracować na
czarno tu i ówdzie. Emilka natomiast
zaczęła od uporządkowana spraw z
przeszłości – rozwód, bank alimentacyjny, podjęcie prawie równolegle terapii i pracy zawodowej.
Zuzia przyszła do mojego gabinetu lekko chwiejnym korkiem. W
powietrzu wyczuwałam delikatny zapach alkoholu. Zuzia pomyliła pokoje,
nr 21, 24 października 2014
Mit trudnego dzieciństwa
a poczucie kontroli
oceny rzeczywistości, zaraz po Zuzi
przyszła Emilka. Moja pacjentka
sprzed kilku lat, która po wyprowadzce męża podjęła terapię, gdyż czuła się
bezsilna i bezradna. Początkowo pojawiały się pretensje do Boga, losu, ludzi.
Praca terapeutyczna z Emilką koncentrowała się na zmianie przekonań
dotyczących wpływu na własne życie.
„Nie wiadomo, czy człowiek
jest kowalem swojego losu. Ale
na pewno ci, którzy tak myślą,
są bardziej zadowoleni ze
swojego życia i pracy” (Wojciszke 2009)
W psychologii nosi to nazwę poczucia
kontroli. Obecnie Emilka, podobnie
jak Zuzia, otrzymuje alimenty z banku
alimentacyjnego, rodzinne, stypendium socjalne i zasiłek celowy. Kilka
miesięcy temu Emilka podjęła pracę,
obecnie ma już umowę na stałe. W
perspektywie pojawiają się kolejne
– drobne niestety – legalne zlecenia.
Powodem obecnego zgłoszenia się
Emilki do mojego gabinetu są frustracje związane z ograniczeniem dochodów. Emilka wyliczyła, że każde dodatkowo zarobione 5 zł spowoduje, że
cały jej miesięczny dochód wzrośnie
na tyle, iż straci alimenty na dzieci. A
dorobienie całej kwoty alimentów jest
poza zasięgiem jej możliwości, co więcej – po doliczeniu kosztów dojazdów
do pracy, wynajęcia opiekunki wyszło,
że nie opłaca jej się pracować. Smutne
jest to, że po zweryfikowaniu podanych przez pacjentkę sum, okazało
się, że niestety ma rację. Emilka rozpłakała się, bo ona chce pracować, w
pracy się spełnia, lubi kontakt z ludźmi i poczucie bycia potrzebną. Zwykła
księgowość, bilans życiowych zysków
i strat w połączeniu ze zdrowym rozsądkiem doprowadził Emilkę ponownie do poczucia bezradności i bezsilności. Do punktu, z którego nigdy nie
udało się wyjść Zuzi.
Ostatni artykuł o micie trudnego dzieciństwa wzbudził sporo kontrowersji. Mogę śmiało stwierdzić, że
nie doceniałam siły potrzeby wiary w
ten mit. Jak wiele lęków, niepowodzeń,
rezygnacji z marzeń i niepodejmowa-
Agnieszka Mydlikowska-Śmigórska
Neuropsycholog,
specjalista psychologii klinicznej
[email protected]
nia działań można wyjaśniać mitem
trudnego dzieciństwa. Jak trudno jest
wziąć odpowiedzialność za siebie,
swoje życie, decyzje i wybory. Ale nie
jest to niemożliwe. Zrobił to bohater
mojego ostatniego artykułu, pan Jan,
dokonała tego Emilka i wiele innych
osób.
Ludzie, którzy są przekonani, że
mają wpływ na swoje życie, że od nich
zależy, co ich spotyka, szybciej uczą się
na podstawie własnych zysków i strat.
Przeciwności postrzegają w kategoriach sprawnościowych. W sytuacji
stresu koncentrują się na zadaniach,
a nie emocjach, jakie one wywołują.
W konsekwencji usuwają przeszkody,
zamiast zapadać się w cierpieniu emocjonalnym. I tu jest właśnie miejsce
dla terapii psychologicznej, bo nad
przekonaniami można pracować i to
dość efektywnie.
Tymczasem, z perspektywy obowiązującego prawa, trzeba pamiętać, iż utrata bliskiej osoby, która
ginie w wypadku komunikacyjnym, jest zdarzeniem uzasadniającym roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia (jako rekompensaty
za ból i cierpienie) przez nie tyle
bezpośrednio sprawcę wypadku,
ile zakład ubezpieczeń, z którym
sprawca miał zawartą umowę o
odpowiedzialności cywilnej (OC).
Kwoty zadośćuczynienia za śmierć
osoby sięgają kwot od kilkunastu
do kiludziesięciu tysięcy złotych.
Orzecznictwo w zakresie tej problematyki jest bardzo bogate, a pra-
Kancelaria Radcy
Prawnego
Radca Prawny
Bronisław Syguła
ul. Czartoryskiego 10
56-120 Brzeg Dolny
tel. 602 75 26 96
wo domagania się wysokich środków finansowych w takiej sytuacji
uzasadnia się następująco: „Spowodowanie śmierci dziecka, narusza
dobra osobiste rodziców w postaci
prawa do posiadania dziecka, kontaktów z dzieckiem, jego wsparcia.
Więź między rodzicami a dziećmi
jest jedną z silniejszych więzi międzyludzkich. Brutalne rozerwanie
tej więzi przez spowodowanie śmierci dziecka stanowi naruszenie dóbr
osobistych rodzica, niewyobrażalne
poczucie pokrzywdzenia, ogrom
cierpienia, którego opisać się nie da.
Każdy rodzic ma prawo do wychowania swojego dziecka, obserwowania jego dorastania, wchodzenia w
dorosłość, kolejnych etapów życia.
Każdy rodzic ma prawo do jak najdłuższego towarzyszenia swojemu
dziecku w jego życiu. Szkoda na
osobie jest bardzo dotkliwa i w istocie zawsze jest nie do naprawienia
wobec niemożności przywrócenia
stanu poprzedniego. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
jest tylko pewnym surogatem, bo
nie da się inaczej tej krzywdy napra-
wić. Zależy to w pewnej mierze od
wrażliwości osób poszkodowanych,
ale generalnie w każdym przypadku
trzeba uznać, że śmierć osoby bliskiej jest dla nich bolesnym ciosem
przeżywanym nie tylko w momencie powzięcia o niej wiadomości”
(zobacz: Wyrok Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia
26 marca 2010 roku, sygn. akt I C
757/09).
Warto podkreślić, że ani przepisy ani orzecznictwo nie zawężają
pojęcia "najbliższych członków rodziny zmarłego" do męża, żony, rodzica czy rodzeństwa . Roszczenie
o zadoścuczynienie za śmierć oso-
by mają wszystkie osoby najbliższe, np. Sąd Apelacyjny w Lublinie
utrzymał w mocy wyrok I instancji
zasądzający na rzecz wujka 40 tys.
zł wskutek śmierci jego 2-letniego siostrzeńca. Wprawdzie wujek
pracował w Irlandii i przyjeżdżał
do Polski tylko raz na miesiąc, czasem raz na dwa miesiące, ale w toku
procesu wykazał, że bardzo tęsknił
za chłopcem, kupował mu prezenty, a gdy był w Polsce, zajmował się
nim, karmił go, przewijał pieluchy,
bawił się z nim, rozpieszczał i poświęcał mu większość swojego czasu. Po śmierci dziecka porzucił pracę w Irlandii, odciął się od rodziny i
Prawo
► Od piątku do niedzieli
trwał pierwszy w tym roku
szkolnym zjazd Akademii
Szachowej Polonii Wrocław, w ramach której kilkunastu młodych, zdolnych
szachistów, w tym Kamil
Nowak, trenowało w Polanicy-Zdroju.
Młodzi adepci trenowali od
piątku do niedzieli pod okiem Artura Czyża, Pauliny Cagary oraz
Mirosława Perdka. Do udziału w
Akademii Szachowej Polonii trenerzy nominują najlepiej rokujących
młodych zawodników. Według
trenerki Pauliny Cagary, udział
w zajęciach w ramach Akademii
Szachowej Polonii jest nagrodą
dla zawodników, którzy robią największe postępy. Zajęcia Akademii
Szachowej Polonii są naturalnym
uzupełnieniem tygodniowych zajęć treningowych. Jest to także okazja, by przygotować się do startu w
zawodach. Podczas każdego zjazdu
szachiści są skupieni na treningu i
grze. Jest także czas na relaks i zajęcia integracyjne, na wspólne spacery i wyjścia na lody.
(inf)
Godzięcin
Na bieg Rzeźnika
do Godzięcina
Gmina
Miejscowość
Godzina Godzina
Nazwa miejsca
postoju postoju
postoju
- od
- do
Adres miejsca
postoju
Rejestracja
DIAGNOSTYK LEKARSKA
SPÓŁKA CYWILNA
2014-10-27 WOŁOWSKI WOŁÓW
WOŁÓW
09:00
PARKING SKLEPU
16:00 NETTO
UL. WOJSKA
POLSKIEGO 8
68 4527717
68 4527796
605 598 077
MAMMO-MED SP. Z O.O.
2014-11-05 WOŁOWSKI WOŁÓW
WOŁÓW
09:00
PRZY URZĘDZIE
17:00 MIASTA I GMINY
UL. RYNEK 1
58 3257602
58 3257605
LUX MED SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-11-07 WOŁOWSKI WIŃSKO
WIŃSKO
09:00
PRZY GMINNYM
PLAC WOLNOŚCI 58 6662444
17:00 OŚRODKU ZDROWIA 13
801 080 007
DIAGNOSTYK LEKARSKA
SPÓŁKA CYWILNA
BRZEG
2014-11-14 WOŁOWSKI DOLNY
BRZEG
DOLNY
09:00
PARKING SKLEPU
16:00 BIEDRONKA
AL.
JEROZOLIMSKIE
37
68 4527717
68 4527796
605 598 077
2014-11-17 WOŁOWSKI WOŁÓW
WOŁÓW
09:00
16:00 URZĄD MIASTA
(RYNEKRATUSZ)
68 4527717
68 4527796
605 598 077
2014-12-01 WOŁOWSKI WOŁÓW
WOŁÓW
09:00
PRZY URZĘDZIE
17:00 MIASTA I GMINY
RYNEK-RATUSZ
58 6662444
801 080 007
2014-12-02 WOŁOWSKI WOŁÓW
WOŁÓW
09:00
PRZY URZĘDZIE
17:00 MIASTA I GMINY
RYNEK-RATUSZ
58 6662444
801 080 007
DIAGNOSTYK LEKARSKA
SPÓŁKA CYWILNA
LUX MED SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LUX MED SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Najlepiej zaprezentowali w kategoriach wiekowych 15-17 lat: Dominika
Łyczko, zdobywając srebro na dystansie 100m kraulem i brąz na dystansie
50m kraulem, uzyskując klasę sportowa 16-latków. W roczniku 13-14 lat
– Adrianna Kwiatkowska, zdobywając
brąz na dystansie 100m klasykiem i
Julia Grzegorzewska zdobywając srebro na dystansie 50 m stylem grzbietowym. Pozostali zawodnicy poprawili
swoje czasy na dystansach i godnie
reprezentowali Brzeg Dolny na zawodach. Gratuluję wszystkim bardzo
dobrego rozpoczęcia sezonu i życzę
powodzenia!
Adam Łyczko
Wołów - Wrocław
Przewietrz się na Olimpijskim
Do biegu czasowego na dystansie 10 km wystartowało 160 osób.
Bieg wybrał Michał Wendland
z Wrocławia z czasem 00:32:42.
Wystartowała 4-osobowa ekipa
znajomych, zaczął pić alkohol. Dopiero po trzech latach od śmierci
dziecka zaczął wracać do życia. Zadośćuczynienie w tej samej sprawie
otrzymali także dwaj inni wujkowie
– jednemu sąd przyznał 35 tys. zł,
a drugiemu 20 tys. zł. Roszczenia o
zadośćuczynienie przedawniają się
dopiero po 20 latach od wypadku.
To sprawia, że proces przeciwko
ubezpieczycielowi nie musi być
wszczęty bezpośrednio po wypadku, ale dopiero wówczas, gdy przeminą te pierwsze, najtrudniejsze
chwile żałoby.
biegaczy z Wołowa, uzyskując
następujące wyniki w klasyfikacji
generalnej w swoich kategoriach
wiekowych:
34 miejsce Andrzej Grobelny
z czasem 00:44:05, a w swojej kat.
wiekowej B-20 miejsce 12;
61 miejsce Edward Machowski
z czasem 00:47:08, a w swojej kat.
wiekowej B-60 miejsce 2;
108 miejsce Joanna Olszewska-Okrój z czasem 00-54-10, a w
swojej kat. wiekowej K-30 miejsce
6;
126 miejsce Krystyna Fesz-
-Chlebowska z czasem 00:58:05, a
w swojej kat. wiekowej K-40 miejsce 4.
W ramach organizowanej imprezy odbył się też bieg na 0,9 km
oraz nordic walking na 3,4 km.
Zachęcam do lektury wyników
biegu w szczegółach na stronie
Datasport.pl oraz do wyjścia z
domu np. na szybki spacer, lekki
trucht lub bieg, gdyż są to najprostsze formy aktywności ruchowej.
Sportowe pozdrowienia –
Edward Machowski
Wołów - Lubin
Bieg o Lampkę Górniczą – nasi wśród
pierwszych 500 zawodników
► Już 29 Bieg o Lampkę Górniczą odbył się 19 października w Lubinie. Do biegu na dystansie 10 km (jedna pętla w mieście) wystartowało ponad 1200 biegaczy, z czego do
mety dobiegło i zostało sklasyfikowanych 1215.
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w IV kwartale 2014 r. na terenie Państwa powiatu, niżej wymienieni świadczeniodawcy
(zgodnie z wykazem z tabeli ) będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w
pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ, zgodnie z poniższym harmonogramem.
Data postoju Powiat
► W dniach 4-5.10.2014 r. odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie Regionów w
Opolu. Wśród 180 zawodników z Niemiec, Węgier, Litwy, Czech i Polski znaleźli się zawodnicy MKS Rokita Brzeg Dolny.
► 11 października br. na
terenie Stadionu Olimpij► Z nie lada zmaganiami musieli zmierzyć się uczestnicy skiego we Wrocławiu odimprezy sportowej z ośrodka wychowawczego tej miejsco- był się XII bieg pod hasłem
wości. Kto z kim i czy wygrana była najważniejsza – przeczy- jak tytule. Organizatorem
tacie Państwo poniżej.
imprezy był Klub Sportowy
AZS-AWF Wrocław.
WYKAZ MIEJSC I TERMINÓW POSTOJU MAMMOBUSÓW NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO W
IV KWARTALE 2014 R.
Świadczeniodawca
Puls 15
-
w Polanicy-Zdroju
Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną utratą
bliskiej osoby od sprawcy wypadku komunikacyjnego
► Ostatnimi czasy niestety coraz częściej media nagłaśniają sprawy tragicznych wypadków komunikacyjnych ze
skutkiem śmiertelnym. Nagła utrata bliskiej osoby, szczegolnie zaś dziecka przez rodziców, niesie przede wszystkim
doświadczenie ogromnego bólu, tęsknoty i rozgoryczenia.
Trudno jest ubrać w słowa emocje, jakie towarzyszą często
długotrwałej żałobie i powracającym wspomnieniom o
zmarłej osobie.
Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Dolnobrzescy pływacy
Trening szachistów z czterema medalami
Sport
-
ale wykorzystując moje dziesięć minut
przerwy i starą znajomość, postanowiła ponarzekać na swój beznadziejny
los i bezduszność instytucji państwowych. Każdą osobę, z którą miała kontakt – w zależności od płci – określała
jednym z dwóch organów płciowych.
Dowiedziałam się, że żaden z tych „organów” nie rozumie, co się biednej i
pokrzywdzonej przez los Zuzi należy.
Żeby te „organy” spróbowały wyżywić
piątkę dzieci z alimentów i nędznych
zasiłków. O swoim niewątpliwie trudnym dzieciństwie Zuzia nie musiała
opowiadać, bo znałam je aż za dobrze.
Na moją sugestię, że mogłaby poszukać stałej pracy, Zuzia zareagowała
wzburzeniem, że ma małą córeczkę,
której nie ma z kim zostawić, a posłanie małej do przedszkola nie wchodzi
w grę, bo ta się wolno adaptuje. Wspomnienie, że czwórka pozostałych dzieci na stałe pozostaje pod opieką babci,
Zuzia skwitowała: „na weekendy czasem przyjeżdżają i jeść chcą. Wiem, co
mi się należy, oczekuję, żądam i wymagam, a jak nie dostanę, to pokażę
tym „organom”, co potrafię”.
Pechowo dla mojej spokojnej
nr 21, 24 października 2014
11 października 2014 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Godzięcinie odbył
się II bieg o tytuł miniRzeźnika
Roku i puchar przechodni Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Impreza miała na celu zintegrowanie
wychowanek i wychowanków z
pracownikami i mieszkańcami
sołectwa. Bieg odbywał się w parach (wychowanka i pracownik) i
przebiegał w kilku etapach. Najpierw należało okrążyć budynek
placówki, następnie przetoczyć
belę słomy na wyznaczonym odcinku, a następnie pokonać trasę
w terenie o długości 4,8 km. Impreza była okazją do wzajemnego
poznania się, udowodnienia, że
wspólna zabawa sportowa i zdrowa rywalizacja jest szansą na miłe
spędzenie wolnego czasu. Najważniejszy był sam udział w imprezie, wygrana zeszła na drugi
plan. Na mecie czekała na zawodników grochówka. Liczymy, że w
następnej edycji Biegu weźmie
udział jeszcze więcej ,,rzeźników”.
(inf)
Tak jak się spodziewano, bieg
zdominowali Kenijczycy, którzy
zajęli pierwszych 7 pozycji. Ale
wśród uczestników tego wydarzenia nie mogło zabraknąć biegaczy amatorów z terenu powiatu
wołowskiego. Pobiegli dobrze, o
czym świadczy fakt, że cała 11tka naszych zawodników zameldowała się na mecie do 500-go
miejsca.
Wyniki naszych biegaczy:
84 miejsce Witold Gidel z czasem 39,53 min., a w swojej kat.
wiekowej B-50 miejsce 2;
115 miejsce Piotr Hajtko z czasem 41,16, a w kat. wiekowej do
39 lat miejsce 73;
134 miejsce Stanisław Bekacz z
czasem 41,58, a w kat. wiekowej
B-50 miejsce 8;
144 miejsce Mieczysław Plesner
z czasem 42,00, a w swojej kat.
wiekowej B-50 miejsce 8;
145 miejsce Krzysztof Małek z
czasem 42,06, a w swojej kat. wiekowej B-40 miejsce 34;
166 miejsce Marcin Miązek z
czasem 42,51, a w swojej kat. wiekowej do 39 lat miejsce 100;
178 miejsce Ryszard Plesner z
czasem 43,08, a w swojej kat. wiekowej B-50 miejsce 14;
190 miejsce Jakub Szymoniak z
czasem 43,40, a swojej kat. wiekowej do 39 lat miejsce 113;
425 miejsce Jacek Laszkiewicz z
czasem 47,36, a w swojej kat. wiekowej B-50 miejsce 36;
437 miejsce Ireneusz Ulatowski
z czasem 47,52, a w swojej kat.
wiekowej B-50 miejsce 38;
480 miejsce Edward Machowski
z czasem 48,34, a w swojej kat.
wiekowej B-60 miejsce 12.
W opisywanym biegu, zgodnie z
regulaminem, ustanowione były
następujące kategorie wiekowe
wśród mężczyzn: 1) do 39 lat
włącznie, 2) 40-49 lat, 3) 50-59
lat, 4) 60-69 lat, 5) 70 i więcej lat.
Szczegółowe wyniki całego
biegu i imprez towarzyszących
dostępne są na stronie www.super-sport.com.pl lub maratonypolskie.pl (kalendarz biegów).
Sportowe pozdrowienia –
Edward Machowski
nr 21, 24 października 2014
16 Puls Gazeta
Powiatu Wołowskiego
Ogłoszenia
-
→ Leczenie pijawkami, specjalista II stopnia hirudoterapii, bezpłatna konsultacja lekarska. Gabinet prowadzi również leczenie pijawkami u zwierząt. Rejestracja
662162367. Strona internetowa: www.pijawki.arteria.to
→ Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną 1400 m² (lub całość 3000 m²). Działka
położona jest przy drodze pod lasem. Tel. 71 389-58-57.
→ Sprzedam działkę budowlaną w Wołowie, uzbrojoną, powierzchnia 9 arów, tel.
880055268.
→ Cyklinowanie solidnie + schody, tel. 697143799
Ogłoszenia w Pulsie Powiatu Wołowskiego
Opłata za ogłoszenie drobne dotyczy całego ogłoszenia (do 100 znaków) i wynosi 5 zł
brutto. Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: [email protected]
bądź bezpośrednio w biurze Agencji Reklamowej IMPULS, budynek Starostwa - wejście
bezpośrednio z dziedzińca, od strony ogrodu.
Puls
KUPON OGŁOSZENIOWY
TEL. KONTAKTOWY
CENA
Download

Alkohol za głosy poparcia?