Všeobecné podmienky poskytovania finančných príspevkov do
verejnej zbierky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Článok 1.
Definície niektorých pojmov
Prevádzkovateľom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Dobré srdiečko n.o., so sídlom Fučíkova 29, Holíč, IČO: 45 743 291, registrovaná na
Okresnom úrade Trnava (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti: a) poskytovanie
humanitárnej starostlivosti, b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt, c) ochrana ľudských práv a základných slobôd, d) mimoškolské
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, e) tvorba a ochrana životného prostredia a
ochrana zdravia obyvateľstva.
Všeobecnými podmienkami poskytovania finančných príspevkov do verejnej
zbierky (ďalej len „všeobecné podmienky“)sú tieto všeobecné podmienky.
Verejnou zbierkou je verejná zbierka Nádej na lepší život zaregistrovaná
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v registri verejných zbierok pod č. 000-2014022300 podľa zákona o verejných zbierkach v platnom znení, na základe rozhodnutia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OVS3-2014/022300, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 20.08.2014. Verejná zbierka sa realizuje: zasielaním príspevkov na
osobitný účet (v období od 01.09.2014 do 20.08.2015), zbieraním do stacionárnych
pokladničiek (v období od 01.09.2014 do 20.08.2015), predajom vstupeniek na kultúrne
podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie
príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (v období od 01.09.2014 do
20.08.2015).
Príjemcami pomoci sú fyzické osoby (nepodnikatelia), alebo skupiny fyzických osôb
(nepodnikateľov), ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie individuálnej pomoci na účely
napĺňania verejnoprospešného cieľa, a ktorým sa prevádzkovateľ rozhodne poskytnúť
individuálnu pomoc.
Individuálnou pomocou je pomoc poskytnutá príjemcovi pomoci prevádzkovateľom,
a to vo forme finančnej pomoci, v súlade s týmito všeobecnými podmienkami,
z finančných prostriedkov, ktoré predstavujú hrubý výnos verejnej zbierky. Individuálna
pomoc môže byť poskytnutá aj vo forme nefinančnej – materiálnej pomoci, alebo inej
formy pomoci, pričom v týchto prípadoch platia všeobecné podmienky primerane.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že individuálna pomoc sa poskytuje nediskriminačne (t.j. najmä
bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo
politické presvedčenie).
Darcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito všeobecnými
podmienkami poskytne finančný príspevok v prospech verejnej zbierky. Za darcu sa
považuje aj darca materiálnej pomoci, resp. iného druhu pomoci.
Osobitným účtom je osobitný účet prevádzkovateľa zriadený na účely realizácie verejnej
zbierky (prijímanie príspevkov darcov). Osobitný účet je vedený v: Tatra banka a. s.,
IBAN: SK23 1100 0000 0029 2991 6033, SWIFT: TATRSKBX.
Príspevkom je najmä akákoľvek peňažná suma, ktorú darca poskytnutie v prospech
verejnej zbierky na účely napĺňania verejnoprospešného cieľa, v súlade s týmito
všeobecnými podmienkami.
Všeobecne prospešný účel je predovšetkým poskytovanie humanitárnej starostlivosti;
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; ochrana
ľudských práv a základných slobôd; mimoškolské vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej
kultúry; tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
10. Webovým sídlom prevádzkovateľa sa rozumie webová prezentácia prevádzkovateľa
umiestnená na doméne www.dobresrdiecko.eu.
Článok 2.
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom týchto všeobecných podmienok je vzájomná úprava právnych vzťahov, ktoré
vznikajú medzi prevádzkovateľom, darcom a príjemcom pomoci pri realizáciou verejnej
zbierky a poskytovaní individuálnej pomoci príjemcom pomoci.
2. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na realizáciu verejnej zbierky fyzickou formou,
ako aj elektronickou formou - vrátane verejnej zbierky prostredníctvom webového sídla
prevádzkovateľa.
1.
2.
3.
4.
Článok 3.
Práva a povinnosti darcu
Poskytnutím príspevku dochádza medzi darcom a prevádzkovateľom (ako obdarovaným)
k uzatvoreniu darovacej zmluvy v súlade s § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Darca je oprávnený:
a. bezodplatne poskytnúť príspevok v súlade s týmito všeobecnými podmienkami,
a to: v hotovosti do stacionárnej pokladničky, bezhotovostne prevodom na
osobitný účet prevádzkovateľa, resp. prostredníctvom elektronického platobného
systému vedeného prevádzkovateľom prostredníctvom platobného systému
banky (platobnou kartou).
b. požiadať prevádzkovateľa o preukázanie spôsobu využitia príspevkov; spôsob
použitia príspevkov je prevádzkovateľ povinný preukázať záverečnou správou
zbierky v súlade so zákonom o verejných zbierkach;
c. požiadať prevádzkovateľa o uverejnenie svojho mena a priezviska, resp.
obchodného mena (názvu) ako darcu na webovom sídle prevádzkovateľa;
Darca je povinný:
a. uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie prevádzkovateľa predložiť
listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. V prípade ak dôjde k zmene osobných údajov
darca je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.
Príspevok poskytnutý v súlade s predchádzajúcim bodom 1. je účelovo viazaný na
splnenie verejnoprospešného cieľa v súlade s týmito všeobecnými podmienkami, v súlade
s ustanoveniami zákona o verejných zbierkach a v súlade s podmienkami určenými
v rozhodnutí, ktorým bola verejná zbierka zaregistrovaná. Účelovou viazanosťou
príspevku nie je dotknuté právo prevádzkovateľa použiť vymedzenú časť príspevku
v súlade s článkom 5 ods. 3 týchto všeobecných podmienok.
Článok 4.
Práva a povinnosti príjemcu pomoci
1. Príjemca je oprávnený požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie individuálnej pomoci, za
predpokladu, že poskytnutie pomoci bude v súlade s týmito všeobecnými podmienkami,
pravidlami verejnej zbierky, v súlade so zákon o verejných zbierkach a poskytnutím
individuálnej pomoci bude sledované napĺňanie verejnoprospešného cieľa verejnej
zbierky.
2. Na poskytnutie individuálnej pomoci nie je právny nárok. O pridelení individuálnej
pomoci rozhoduje prevádzkovateľ. Pri rozhodovaní môže prihliadať na odporúčania
darcov.
3. Prevádzkovateľ môže poskytnúť príjemcovi pomoci individuálnu pomoc na žiadosť
príjemcu pomoci. Žiadosť príjemcu pomoci musí obsahovať meno a priezvisko príjemcu
pomoci, rok narodenia, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje (najmä telefónne číslo
a emailovú adresu) a opísanie rozhodujúcich skutočností, ktoré odôvodňujú poskytnutie
individuálnej pomoci. Príjemca pomoci je povinný v žiadosti preukázať, že poskytnutím
individuálnej pomoci bude sledovaný verejnoprospešný cieľ.
4. V prípade ak prevádzkovateľ rozhodne, že poskytne príjemcovi individuálnu pomoc, na
základe jeho žiadosti podľa predchádzajúceho bodu, a príjemca pomoci s poskytnutím
individuálnej pomoci súhlasí, uzatvorí prevádzkovateľ s príjemcom pomoci dohodu
o poskytnutí individuálnej pomoci, ktorá bude obsahovať najmä podmienky, za ktorých
sa individuálna pomoc poskytuje a účel poskytnutia individuálnej pomoci. Realizácia
individuálnej pomoci sa uskutočňuje počas obdobia 12 mesiacov od vyplatenia
individuálnej pomoci v prospech príjemcu pomoci. Počas tohto obdobia je príjemca
pomoci povinný použiť poskytnutú individuálnu pomoc v súlade s jej účelom
a podmienkami a tieto náležitým spôsobom zdokladovať.
5. Príjemca je povinný:
o uverejniť len pravdivé a nezavádzajúce informácie o svojej osobe a o všetkých
skutočnostiach súvisiacich s poskytnutím individuálnej pomoci,
o dodržať podmienky a účel poskytnutia individuálnej pomoci,
o poskytnúť
prevádzkovateľovi všetky informácie o spôsobe naloženia
s individuálnou pomocou a tieto primeraným spôsobom aj preukázať,
o informovať prevádzkovateľ a o dôležitých skutočnostiach a zmenách súvisiacich
s individuálnou pomocou.
6. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od dohody o poskytnutí individuálnej pomoci najmä
v prípade, ak:
o príjemca pomoci neuviedol úplné a presné informácie o svojej osobe a dôvodu
podania žiadosti o individuálnu pomoc,
o príjemca nedodrží podmienky poskytnutia individuálnej pomoci,
o príjemca nedodrží účel poskytnutia individuálnej pomoci,
o príjemca pomoci počas realizácie pomoci nevyužije individuálnu pomoc, resp.
hodnoverným spôsobom nepreukáže spôsob použitia individuálnej pomoci,
o poskytnutá individuálna pomoc nesleduje napĺňanie verejnoprospešného cieľa,
o poskytnutím individuálnej pomoci došlo k porušeniu všeobecne záväzného
právne predpisu.
Odstúpením od dohody o poskytnutí individuálnej pomoci sa dohoda zrušuje od počiatku
a príjemca pomoci je povinný poskytnutú individuálnu pomoc vrátiť prevádzkovateľovi,
najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od dohody.
Článok 5.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ je oprávnený:
o vyzvať darcu, alebo príjemcu pomoci na predloženie dokladov, potvrdzujúcich
akékoľvek nimi uvádzané skutočnosti (vrátane osobných údajov);
o nezverejniť informácie alebo zrušiť zverejnenie informácií na webovom sídle,
ktoré považuje za nepravdivé, nepresné, neúplné, urážlivé alebo z iných vážnych
dôvodov ohrozujúce dobré meno darcov, príjemcov, resp. prevádzkovateľa;
o poskytnúť príjemcovi pomoci individuálnu pomoc a určiť podmienky a účel jej
poskytnutia;
o požadovať preukázanie spôsobu použitia individuálnej pomoci;
2. Prevádzkovateľ je povinný:
o zabezpečiť dodržiavanie súladu realizácie verejnej zbierky so všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
primeraným spôsobom zabezpečiť ochranu osobných údajov darcov a príjemcov
pomoci a súlad spracúvania osobných údajov so všeobecne záväzným právnym
predpisom.
Prevádzkovateľ, ako obdarovaný, je oprávnený ponechať si najviac 25 % z darovanej
sumy podľa článku 3, ods. 1 týchto všeobecných podmienok, na účely úhrady nákladov
verejnej zbierky. Minimálne 75 % z darovanej sumy je prevádzkovateľ povinný použiť na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola verejná zbierka zaregistrovaná.
Ak darca, resp. príjemca pomoci žiada uverejnenie akéhokoľvek textu, grafického, alebo
akýkoľvek iného obsahu, vyhlasuje, že má k tomuto obsahu potrebné autorské, resp. iné
práva, ktoré ho oprávňujú obsah používať a zároveň sprístupnením obsahu
prevádzkovateľovi udeľuje všetky potrebné licencie a práva na používanie takéhoto
obsahu akýmkoľvek spôsobom na webovom sídle, v reklame, či propagačných
materiáloch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, oddelenie,
uloženie alebo na ďalšie spracovanie takéhoto obsahu za predpokladu, že tieto opatrenia
primerane zohľadnia zamýšľaný význam takéhoto obsahu. V prípade, ak sa vyhlásenie
darcu, resp. príjemcu pomoci podľa tohto bodu ukáže ako zavádzajúce, alebo nepravdivé,
darca, resp. príjemca pomoci zodpovedá za škodu, ktorá zverejnením obsahu
prevádzkovateľovi vznikne a zaväzuje sa ju uhradiť.
Ak je obsah podľa predchádzajúceho bodu v rozpore s filozofiou prevádzkovateľa, resp.
v rozpore s verejnou zbierkou, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takýto obsah, alebo
jeho časť nezverejniť, prípadne odstrániť ho z webového sídla, reklamy alebo
propagačných materiálov.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím individuálnej pomoci
zo strany príjemcu pomoci.
o
3.
4.
5.
6.
Článok 6.
Ochrana osobných údajov
1. Darca (okamihom poskytnutia príspevku) a príjemca pomoci (okamihom podania žiadosti
o individuálnu pomoc), (ďalej spolu aj ako „dotknuté osoby“), vyjadruje súhlas v súlade
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), so správou, spracovaním a
uchovávaním osobných údajov v nasledovnom maximálnom rozsahu:
o meno a priezvisko,
o rok narodenia,
o adresa pobytu,
o email (nepovinné pre darcov),
o telefónne číslo (nepovinné pre darcov),
o číslo bankového účtu (nepovinné pre darcov).
Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané na účely zabezpečenia realizácie
verejnoprospešného cieľa prostredníctvom verejnej zbierky, na účely evidovania darcov
a príjemcov pomoci, evidovania jednotlivých príspevkov a poskytnutej individuálnej
pomoci a na overovanie spôsobu použitia individuálnej pomoci (u príjemcov pomoci).
2. Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov platí po obdobie 5 rokov odo
dňa poskytnutia osobných údajov, resp. do jeho písomného odvolania. Dotknutá osoba
môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, okrem prípadu, ak je dotknutou osobou príjemca
pomoci. Príjemca pomoci môže súhlas odvolať najskôr po ukončení realizácie
individuálnej pomoci.
3. Dotknutá osoba záväzne vyhlasuje, že pred poskytnutím osobných údajov jej boli v
zmysle § 15 zákona o ochrane osobných údajov vopred oznámené nasledovné
informácie: identifikačné údaje prevádzkovateľa, zoznam osobných údajov, doplňujúce
informácie v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba bola poučená o svojich právach uvedených v § 28 Zákona o ochrane
osobných údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje nespracúva prostredníctvom
sprostredkovateľa. Dotknutá osoba má v zmysle citovaného ustanovenia zákona o
ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa
vyžadovať:
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich
osobných údajov v informačnom systéme;
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ
získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
o vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov;
o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania;
o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.
o blokovaniu jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.
Článok 7.
Riešenie sporov
Zmluvy uzavreté v súlade s týmito všeobecnými podmienkami sa spravujú Občianskym
zákonníkom v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej
republike. Spory, ktoré vzniknú, sa účastníci právnych vzťahov zaväzujú riešiť v prvom rade
mimosúdne. Ak sa účastníci sporu nedohodnú mimosúdne, spory bude riešiť miestne a vecne
príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je právo Slovenskej
republiky.
Článok 8.
Zmena všeobecných podmienok
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne všeobecné
podmienky. Nové alebo zmenené všeobecné podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich
uvedeným, najskôr však ich zverejnením na webovom sídle prevádzkovateľa.
Článok 9.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2014.
2. Darca poskytnutím príspevku a prijímateľ pomoci podaním žiadosti o individuálnu
pomoc vyhlasuje, že sa oboznámil s všeobecnými podmienkami, tieto akceptuje ako
súčasť úpravy vzájomných práv a povinností vo vzťahu k prevádzkovateľovi a zaväzuje
sa ich dodržiavať.
V Bratislave, dňa 19.10.2014
Dobré srdiečko n. o.
Download

Všeobecné podmienky poskytovania finančných príspevkov do