Nikotin Tayinine Yönelik
Moleküler Damgalı Polimer Tabanlı
Voltammetrik Sensör GeliĢtirilmesi
Elif GÜMÜġĠĞNE - Kerim ERASLAN
ÖZEL EGE LĠSESĠ
2014
ĠÇERĠK LĠSTESĠ
1.
GĠRĠġ………………………………………………………………………………….2
2.
MATERYAL – YÖNTEM…………………………………………………………….4
2.1.
Materyaller………………………………………………………………….............4
2.2.
Kimyasallar……………………………………….…………………………...........4
2.3.
Elektrot Hazırlanması…………………………………….………………………..4
2.4.
Elektrokimyasal Ölçümler……………………………………….………………..5
3.
SONUÇLAR ve TARTIġMA……………………………………………………......5
3.1.
Nikotin DamgalanmıĢ Elektrodun Hazırlanması ve karakterizasyonu…….5
3.2.
ÇalıĢma KoĢullarının Sensör Cevabı Üzerine Etkisi……………………….....7
3.2.1.
pH’nın sensör cevabı üzerine etkisi ………………………………………….….7
3.2.2.
Ġnkübasyon süresinin sensör cevabı üzerine etkisi………………………......8
3.3.
MIP-GCE sensörünün analitik karakterizasyonu…………………..…............9
3.3.1
MIP-GCE sensörünün doğrusal tayin aralığı ……………………….................9
3.3.2
MIP-GCE sensörüne giriĢim etkisi ………………………………………………10
3.3.3
Örnek analizi ……………………………………………………...........................11
4.
GENEL DEĞERLENDĠRME ……..…………………………………………..........12
5.
TEġEKKÜR ………………………………………………………………………......13
6.
KAYNAKLAR ……………………………………………………………………......14
1
1. GĠRĠġ
Nikotin,
3-(1-metil-2-pirolidinil)
piridin,
tütün
(Nicotianatabacum L.,Solanaceae)
yapraklarında bulunan ana alkaloittir. Ġlk defa 1828’de izole edilen nikotin organik bir
bileĢiktir. Doğal olarak tütün bitkisinin yapraklarında yüksek yoğunlukta bulunan nikotin,
yanmıĢ tütünün distilasyonuyla elde edilir. Bununla birlikte, nikotin düĢük miktarlarda
Solanaceae familyasından domates, patates, patlıcan ve yeĢil biberde de bulunmaktadır.
(Dolittle ve ark. 1995).Nikotin, ticari tütündeki 97 alkaloitten biridir ve genellikle toksiktir,
sıçanlardaki akut oral LD50’si (deney hayvanlarının %50’sini öldüren doz) 50-60 mg/kg’dır.
Sigara içme dünya çapında yaygın bir sağlık problemidir. Nikotin sigara dumanındaki
bağımlılık yapan asıl vazoaktif bileĢendir. Nikotin vücuttaki kolinerjik reseptörleri etkileyerek
birçok kardiyovasküler ve toksik etkilere karĢı tolerans oluĢumuyla birlikte karıĢık bir dozyanıt iliĢkisi sergiler (Tunez ve ark. 2004). Bu nedenlerle nikotinin medikal, gıda ve tütün
endüstrisinde tayini önem teĢkil etmektedir (Garrigues ve ark., 1998). Son 20 yıldaki literatür
verilerine bakıldığında nikotinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) (Domino ve
ark.1992; Dash ve Wong, 1996), gaz kromatografisi (GC) (Becket ve Triggs, 1996; Shin ve
ark., 2002), kapiller elektroforez (Marsh ve ark., 2004), spektrofotometre (Liu ve Feng, 1998;
Tamrang, 1999) gibi yöntemlerle tayin edildiği görülmüĢtür. Diğer metotlarla kıyaslandığında
elektrokimyasal tekniklerin ucuzluk, hızlı cevap alabilme, pahalı ekipman gerektirmeme, basit
hazırlanma gibi avantajları vardır.
2
ġekil 1. Nikotinin kimyasal yapısı
Moleküler
polimerlerin
damgalama,
hazırlanması
hedef
olarak
moleküllerin
tanımlanan
kolay
tanınması
ve
etkili
için
bir
seçici
tekniktir.
Moleküler damgalı polimerlerin (MIP) hazırlanması, hedef molekül ile fonksiyonel
monomerlerin
molekülün
göre
etkilesime
girmesi,
polimerden
MIP'lerin
uzaklastırılması
avantajları
stabilitelerinin
iyi
ekstraksiyonu,
baglama
karısımın
maliyetlerinin
olmasıdır.
adımlarını
düsük
Moleküler
denemeleri,
polimerizasyonu
olması,
damgalı
sensörler
içerir.
ve
fiziksel
ve
hedef
Biyopolimerlere
ve
polimerler,
kromatografi
kimyasal
katı
gibi
faz
analitik
kimyanın pek çok alanında uygulama olanagı bulmaktadır. Sensörler diagnostik, çevre ve
gıda proseslerinde birçok biyolojik molekül kullanarak(enzim, antikor, mikrop) hedef
molekülün tanınması amacıyla kullanılan analitik sistemlerdir. Ancak kullanılan bu
biyomoleküllerin pH, sıcaklık ve organik çözgenlere karĢı dayanıksız olmaları sistemlerin
pratik kullanımını kısıtlar. Moleküler damgalı polimerler ile biyosensörlerin birleĢtirilmesi ile
oluĢturulan sistemler bu zorlayıcı koĢullara dayanıklıdırlar (Zhou ve ark., 2009).
Bu çalıĢmada nikotin pirol ile birlikte elektrot yüzeyine elektropolimerizasyon
yöntemiyle damgalanmıĢtır. Bu Ģekilde oluĢturulan sensörle nikotinin yüksek duyarlılıkta,
ucuz ve basit bir yöntemle tayin edilebilmesine olanak sağlanmıĢtır.
3
2. MATERYAL - YÖNTEM
2.1.
Materyaller
Denemelerde Palm SensIns. (Hollanda) marka potansiyostat; CHI 104 model Camımsı
karbon (GCE) çalıĢma elektrodu, CHI 111 model Ag/AgCl doygun referans elektrodu, CHI
115 model Pt yardımcı elektrodu; Gibson P1000 otomatik pipetleri, Nuve (TR) marka
termostat, Yellowline manyetik karıĢtırıcı, Sonikatör LC 30 kullanıldı.
2.2.
Kimyasallar
Pyrrole (Py), etanol (absolute), (−)-Nicotine (99.8 %) , sodyum asetat, potasyum fosfat
monobazik, tris, hidroklorik asit, sülfürik asit, askorbik asit, ürik asit, glukoz Sigma (USA)’dan,
gamma alumina (0,1, 0,05 micron) CH Instruments,Inc’ den temin edilmiĢtir.
2.3.
Elektrot Hazırlanması
Öncelikle camımsı karbon elektrot (GCE) fiziksel, kimyasal ve elektrokimyasal olarak
temizlenir. Temizlik aĢamaları aĢağıdaki gibidir:
 Bir miktar bulamaç halindeki Gamma alumina kadife bir yüzey üzerine belli bir
miktar damlatılır. GCE önce 0,1 sonra 0.05 mikronluk gamma alumina
bulamaçında sekiz çizerek yavaĢça gezdirilir. Bu Ģekilde elektrot yüzeyindeki
kirlilikler mekanik olarak temizlenmiĢ olur.
 GCE bidistile suyla durulandıktan sonra adsorblanmıĢ partikülleri uzaklaĢtırmak
için on dakika etanol (%96) içerisinde sonikatörde bekletilir. Tekrardan bidistile
suyla durulandıktan sonra on dakika da bidistile su içerisinde sonikatörde
bekletilir.
 GCE yüzeyinin elektrokimyasal olarak temizlenmesi için 0,1 M HCl çözeltisi
içerisinde -1.0 ve +1.0 V potansiyelleri arasında on tane döngüsel
voltammogram alınır.
Elektrodun hazırlanma prosedürü Ģu Ģekildedir: Üçlü elektrot sistemi 20 mM pirol (pH:
7.0 0.1M KCl içeren fosfat tamponunda) ve 30 mM nikotin içeren çözeltiye daldırılır ve -0.6 &
4
1.8 V arasında tarama hızı 50 mV/s olacak Ģekilde döngüsel voltammetri tekniğiyle 5 döngü
alınarak elektropolimerizasyon gerçekleĢtirilir (GCE/PPy-Nic). Bu Ģekilde moleküler damgalı
polimer (MIP-molecularlyimprintedpolymer) elektrot yüzeyinde oluĢturulur. Aynı iĢlemler
nikotinsiz çözeltide de uygulanarak kontrol elektrotta (non-imprinted polimer NIP)
sentezlenir(GCE/PPy). Modifiye elektrodun hazırlanma prosedürü ġekil 2.’de gösterilmiĢtir.
ġekil 2. MIP elektrodunun hazırlanma Ģeması
2.4.
Elektrokimyasal Ölçümler
Ölçümlerde 0.1 M KCl içeren 50 mM pH:7.0 Fosfat tamponu kullanılmıĢtır. Literatür
çalıĢmalarında nikotinin 0.7 & 1.5 V aralığında okside olduğu tespit edilmiĢtir (Levent ve ark.,
2009; Švorca ve ark., 2014). Bu bilgiler ıĢığında ölçümlerde bu potansiyel aralığında
döngüsel
voltammetri
(CV)
ve
diferansiyel
puls
voltammetrisi
(DP)
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ekstraksiyon adımı pH: 2.0 HCl çözeltisinde gerçekletirilmiĢtir.
5
kullanılarak
3. SONUÇLAR ve TARTIġMA
3.1.
Nikotin
DamgalanmıĢ
Elektrodun
Hazırlanması
ve
karakterizasyonu
Moleküler damgalanmıĢ polimer modifiye elektrot (MIP-GCE) 2 adımda hazırlanır. (i)
Pirolün nikotin varlığında GCE yüzeyine elektropolimerizasyonu (ii) damgalanmıĢ nikotinin
elektrot yüzeyinden ekstrakte edilmesi. Moleküler damgalı polipirol filmleri elde etmek için
GCE 0.1 M KCl, 20mM pirol ve 30 mM nikotin içeren çözeltiye daldırılır ve -0.6 & 1.8 V
arasında tarama hızı 50 mV/s olacak Ģekilde 5 döngü alınır. ġekil 3. Elektropolimerizasyon
CV’lerini göstermektedir. 0.95 V civarında bir pik ilk taramada belirgin bir biçimde
gözükmektedir. Ard arda döngülerde oksidasyon pikinin git gide azaldığı ve 5. döngüden
sonra CV’lerin sabitlendiği gözlenmektedir. Bu sonuçlar pirolün elektrot yüzeyine baĢarılı bir
Ģekilde elektropolimerize edildiğini gösterir.
ġekil 3. GCE elektrot yüzeyine nikotin içeren pirol çözeltisinin elektropolimerizasyonu.
Ölçümler 0.1 M KCl, 30 mM nikotin, 20 mMpirol içeren pH:7.0 PBS tamponunda oda sıcaklığında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
ġekil 4 MIP-GCE ve NIP-GCE 0.5 mM nikotinli ve nikotinsiz pH:7.0 PBS tamponunda
10 dakika inkübe edildikten sonraki CV’lerini göstermektedir. Hem NIP-GCE hem de MIP6
GCE nikotinsiz çözeltide inkübe edildiğinde aynı temel döngüyü vermiĢtir (ġekil 4’te mavi
olarak gözüken döngü). Nikotin içeren çözeltide inkübe edildiklerinde ise nikotin damgalanan
elektrotta yani MIP-GCE 0.7 & 1.1 V arasında nikotine aitoksidasyon piki açık bir biçimde
gözlenmektedir. Bu sonuç nikotinin elektrot yüzeyinde kendisine has oyuklara yerleĢtiğini
göstermekte
bir
desteklemektedir.
baĢka
deyiĢle
nikotin
damgalanmasının
baĢarıyla
gerçekleĢtiğini
Aynı pik nikotin damgalanmayan yani NIP elektrodunda gözlenmemiĢ
olmakla beraber temel akım döngüsü nikotinsiz çözeltide elde edilenden biraz fazladır. Bu
nikotinin elektrot yüzeyine bir miktar kendiliğinden adsorbe olabileceğini göstermektedir.
ġekil 4. 0.5 mM nikotin içeren PBS tamponunda 10 dakika inkübe edilen elektrotların CV’leri.
3.2. ÇalıĢma KoĢullarının Sensör Cevabı Üzerine Etkisi
3.2.1.pH’nın sensör cevabı üzerine etkisi
pH’nın sensör cevabı üzerindeki etkisini irdelemek amacıyla MIP-GCE 50 µM nikotin
içeren pH’sı 4.0 ile 9.0 arasında değiĢen 50 mM PBS tamponuna daldırılarak 10 dakika
inkübe edilir. Elde edilen sonuçlar ġekil 5’te gösterilmiĢtir. En yüksek sensör cevabı
pH:7.0’de gösterilmiĢtir. Bu sonuç literatür verileriyle de uyuĢmaktadır
2009).
7
( Levent ve ark.
ġekil 5. Sensör cevabına pH’ın etkisi. pH 4;5;6 50 mM sitrat tamponu; pH 6;7;7.5;8 50 mM
fosfat tamponu; pH8.5;9 50 mM tris-HCl tamponu. Ölçümler DP metoduyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
3.2.2. Ġnkübasyon süresinin sensör cevabı üzerine etkisi
Ġnkübasyon süresinin sensör cevabı üzerine olan etkisini irdelemek amacıyla MIPGCE 50 µM nikotin içeren 50 mM pH:7.0 PBS tamponunda 0-15 dakika arasında karıĢtırmalı
ortamda inkübe edildi. ġekil 6’da inkübasyon süresine iliĢkin optimizasyon grafiği yer
almaktadır. ġekile göre inkübe edilen süre 10 dakikaya kadar arttıkça elde edilen cevap da
artmıĢtır.10 dakikadan sonra ise cevap sabit kalmıĢtır. Bu çözeltide ki nikotinin MIP-GCE
üzerindeki kendisine has oyuklara 10 dakikalık süre içerisinde maksimum düzeyde afinite
gösterir.
8
ġekil 6. Ġnkübasyon süresinin sensör cevabı üzerine etkisi.
3.3. MIP-GCE sensörünün analitik karakterizasyonu
3.3.1 MIP-GCE sensörünün doğrusal tayin aralığı
Sensör çalıĢmalarında doğrusal tayin aralığı ve tayin limiti en önemli parametrelerden
ikisidir. MIP-GCE nikotin sensörünün doğrusal tayin aralığının belirlenmesi amacıyla elektrot
değiĢik konsantrasyonlarda nikotin içeren çözeltilere daldırılır ve 10 dakika karıĢtırmalı
ortamda inkübe edilir.Ġnkübe edilen MIP-GCE ölçüm hücresine daldırılır ve DP metoduyla 0.3
&1.0 V potansiyel aralığında 50 mV/s tarama hızında ölçüm alınır. Aynı iĢlemler NIP-GCE
için de yapılır. Alınan ölçümler sonucu ortaya çıkan DP voltammogramları ve bu
voltammogramlara ait kalibrasyon grafiği ġekil 7’de gösterilmiĢtir. MIP-GCE sensörünün tayin
aralığı 10-100 µM ve tayin limiti 4. 6 µM olarak bulunmuĢtur. ġekil 7’de ayrıca NIP-GCE’ye ait
kalibrasyon grafiği de bulunmaktadır. MIP-GCE ile elde edilen sonuçların gözle görülür bir
biçimde NIP-GCE’den daha iyi olması moleküler damgalamanın baĢarılı bir biçimde
gerçekleĢtiğini gösterir. NIP-GCE elektrodunun nikotinli ortamda inkübe edildikten sonra
cevap alınması elektrot yüzeyine seçici olmayan boĢluklara nikotinin adsorbe olmasından
kaynaklanır. Bu durum normal bir durum olmakla beraber farkı belirleyen MIP ile NIP
arasındaki cevap farkıdır. En yüksek konsantrasyonlar için alınan cevaplar arasında % 40 lik
bir fark vardır. MIP sensörlerinde MIP ve NIP arasındaki farkın %20 ‘nin üstünde olması
gerekmektedir. ÇalıĢmamızda bu farkın % 40 olması MIP- sensörünün performanslı
olduğunu gösteren bir baĢka parametredir.
9
ġekil 7. MIP-GCE içindoğrusal tayin aralığına dair elde edilen DP voltammogramları ve buna iliĢkin
kalibrasyon grafiği. Nikotin konsantrasyonu 0;10;25;50;75;100 µM. Tarama hızı 50 mV/s.
3.3.2 MIP-GCE sensörüne giriĢim etkisi
MIP-GCE sensörünün seçimliliği test edilmemiĢtir. Sigarada bulunan alkoloidler çok
düĢük miktardadırlar ve sensörün nikotin için olan tayin sınırına girmemektedir. Bunun yerine
askorbik asit, ürik asit gibi çabuk okside olabilen ve Cu+2 ve Zn+2 gibi metaller ile nikotin aynı
çözeltide ve aynı konsantrasyonda (50 µM) tutularak sensör cevabı üzerine giriĢim etkisi
incelenmiĢtir. Elde edilen veriler ġekil 8’ de gösterilmiĢtir. Buna göre söz konusu türlerin
sensör cevabı üzerine gözle görülür bir giriĢimi gözlenmememiĢtir. Bu sonuç geliĢtirilen MIPGCE sensörünün ne kadar seçimli ve giriĢim etkisine kapalı olduğunu gösterir.
Aynı zaman da sensörün tekrarlanabilirliği de test edilmiĢtir. Tekrarlanabilirlik
denemelerinde (n=8) 50 µM nikotin konsantrasyonunda ortalama değer = 52.665 μM,
standart sapma (S.S) = ± 2.175 ve % varyasyon katsayısı (V.K) = 4.31 olarak bulunmuĢtur.
Sonuçlar tasarlanan MIP-GCE sensörünün art arda ölçümlerde tekrarlanabilir, tutarlı
sonuçlar gösterdiğini ortaya koymuĢtur.
10
ġekil 8. Sensör cevabına giriĢim etkisi
3.3.3 Örnek analizi
GeliĢtirilen MIP-GCE sensörüyle ticari olarak satılan iki sigara örneğinde nikotin tayini
yapılmıĢtır. Bu çalıĢma da nikotinin ekstraksiyonu Ģu Ģekilde yapılmıĢtır. 10 tane sigara
tütünü bir kaba aktarılır ve tartılır. Tartıldıktan sonra bir behere konur ve üzerine 10 mg/mL
olacak Ģekilde bidistile su konulur ve ultrasonik banyoda 1 saat sonike edilir (Suffredini ve
ark., 2005). Bu Ģekilde tütündeki nikotinin suya geçmesi sağlanır. Ardından tütün-su
süspansiyonu süzülür. MIP-GCE süzüntüye daldırılır ve 10
dakika inkübe edilir ve DP
metoduyla ölçüm alınır. Bu prosedüre iliĢkin elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiĢtir.
Tablo 1’den de görüleceği üzere bulunan sonuçlar sigara üzerinde yazan nikotin miktarlarıyla
uyuĢmaktadır.
Table 1. GeliĢtirilen sensörle sigarada nikotin tayinine yönelik bulgular .
Sigara
Sensörle bulunan
Pakette yazan miktar
markası
Nikotin miktarı(mg/mL) ± RSD (%)
(mg/mL)
9.02 ± 0.031
9.00
100.2
7.01 ±0.024
7.00
100.14
Lark
LD
®
®
Geri kazanım oranı (%)
Her ölçüm 3 kere tekrarlanmıĢtır. Bulunan sonuçlar bu 3 ölçümün ortalamasıdır.
11
4. GENEL DEĞERLENDĠRME
Hedef bir molekülü kendi doğal ilgi ve spesifikliğine göre bağlama özelliğine sahip
biyomimetik reseptörlerin sentezi ve dizaynı biyorganik kimya ve biyokimya araĢtırmalarının
baĢlıca amacıdır. Yapay makromoleküler reseptörlerin oluĢturulması için geliĢtirilen
tekniklerden biri de moleküler damgalı polimerlerdir(MIP). Moleküler damgalama yönteminde,
kalıp molekül ve fonksiyonel monomerler arasında prepolimerizasyon aĢamasında kovalent
veya kovalent olmayan etkileĢimler ile spesifik kimyasal yapılar meydana gelir. Kalıp molekül
uygun koĢullar ile polimerden uzaklaĢtırıldıktan sonra kalıp molekül tekrarortama
konulduğunda tanınmasını sağlayacak spesifik bölgelere geri bağlanır. ilaçlar, karbohidratlar,
pestisitler, amino asitler, peptidler ve proteinler hedef(kalıp) molekül olabilir.
Nikotin, organik kimyada 3 - (1 metil - 2-pirolidil)- piridin ismiyle bilinen, piridin
tipindeki alkoloitlerin en önemli üyesidir. Nikotin tabii olarak en çok tütün bitkisinde olmakla
beraber
birçok
bitkinin,
yapraklarında,
köklerinde
ve
tohumlarında
bulunur.
Tütün ve ürünleri dünya sağlığının bir numaralı tehlikesidir. Tütün ve ürünleri yüzünden her
sene sadece Amerika BirleĢik Devletleri'nde 350 bin kiĢi ölmekte, 22 milyar dolarlık sağlık
harcaması
yapılmakta,
43
milyar
dolarlık
iĢgücü
kaybı
yaĢanmaktadır.
Nikotin'in MSS (merkezi sinir sistemi) ve çevresel sinir sisteminde eĢit derecede uyarıcı
ve depresan etkileri bulunmaktadır. Nikotin alındıktan sonra, öfori, uyanıklık, hafıza ve
dikkatin artması ve sıkıntıdan kurtulma gibi etkiler oluĢur. Ama aynı zamanda nikotinin
kendisi de gerginlik yaratmaktadır. Nikotinin etkilerine karĢı tölerans geliĢir ve ilk sigara
kullanırken oluĢan etkiler oluĢmaz. Sigaraya bağlı yan etkileri arasında Ģunlar vardır:
Genelde üst solunum yollarında karsinojen etki(halk dilinde kanserojen),çok fazla alımında
ise kokarsinojen etki (bozunmuĢ hücre,kanserli doku)görülür, damarları büzme etkisinden
dolayı ise kalp dolaĢım sisteminde problemler oluĢturur. Yüksek tansiyon, kalp krizi riskinin
20 kat artması, kalp durması, koroner arter hastalığı; hamilelikte kullanımda erken doğum,
düĢük doğum ağırlığı, düĢük oluĢturduğu bilinmektedir. Ayrıca ağız, damak, gırtlak
kanserlerinin %90’ından fazlası sigaraya bağlı olup, akciğer kanseri olanlarda birinci sıra
sigara kullananlarındır. Bu nedenlerle nikotinin sigaradaki miktarı ve bunun tayini büyük
önem taĢımaktadır.
Son 20 yıldaki literatür verilerine bakıldığında nikotinin yüksek basınçlı sıvı
kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), kapiller elektroforez, spektrofotometre gibi
yöntemlerle tayin edildiği görülmüĢtür. Diğer metotlarla kıyaslandığında elektrokimyasal
tekniklerin ucuzluk, hızlı cevap alabilme, pahalı ekipman gerektirmeme, basit hazırlanma gibi
avantajları vardır.
12
Bu çalıĢmada nikotin tayinine yönelik moleküler damgalı polimer tabanlı voltammetrik
bir sensör geliĢtirilmiĢtir. Pirol monomer, nikotin de kalıp molekül olarak kullanılmıĢtır.
Polimerizasyon camımsı karbon elektrot (GCE) yüzeyine elektro polimerizasyon tekniğiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen sensör sisteminde optimum çalıĢma koĢulları ve sensör
karakterizasyonu çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Optimum pH 7.0; inkübasyon süresi 10
dakika olarak bulunmuĢtur. Doğrusal tayin aralığı 10-100 µM, tayin limiti 4.6 µM olarak
bulunmuĢtur. GiriĢim etkisi denemesi yapılmıĢ ve sensör cevabına herhangi bir giriĢimin
olmadığı tespit edilmemiĢtir. Tekrarlanabilirlik denemelerinde (n=8) 50 µM nikotin
konsantrasyonunda
ortalama değer = 52.665 μM, standart sapma (S.S) = ± 2.175 ve
% varyasyon katsayısı (V.K) = 4.31 olarak bulunmuĢtur. Aynı zamanda eleĢtirilen MIP-GCE
sensörüyle ticari olarak satılan iki sigara örneğinde nikotin tayini yapılmıĢtır.
5.TEġEKKÜR
Proje çalıĢmamız boyunca bilgi ve tecrübelerini esirgemediği ve bize inanıp destek
verdiği için baĢta Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol
AKYILMAZ ’a , deneysel çalıĢmalarda her konuda yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen
doktora öğrencisi Erhan CANBAY’a ve kimya öğretmenimiz Serçin DOĞAN’a , bize her
konuda destek olan okul yöneticilerimize ve ailelerimize teĢekkür ederiz.
13
6.KAYNAKLAR
A.H. Beckett, E.J. Triggs, Nature, 211 (1996), p. 1415
A. Levent, Y. Yardim, Z.Senturk. ElectrochimicaActa, 55 (2009), 190-195
A.K. Dash, S.T. Wong, J. Chromatogr. A, 749 (1996), p. 81
A. Marsh, B.J. Clark, K.D. Altria, Electrophoresis, 25 (2004), p. 1270
D.J. Doolittle, R. Winegar, J.K. Lee, W.S. Caldwell, A. Wallace, J. Hayes, J.D.
Bethizy, Mutat. Res., 344 (1995), p. 95
E.F. Domino, M. Hariharan, T. VanNoord, T. Demana, Med. Sci. Res., 20 (1992), p.
859
H.S. Shin, J.G. Kim, Y.J. Shin, S.H. Jee, J. Chromatogr. B, 769 (2002), p. 177
H.B. Suffredini, M.C. Santos, D. De Souza, L. Codognoto, P. Homem-de-Mello,
K.M. Honorio, A.B.F. Da Silva, S.A.S. Machado, L.A. Avaca. Anal. Lett., 38 (2005), p.
1587
ĽubomírŠvorca,
Dalibor
M.
Stankovićb,
Kurt
Kalcherc.
DiamondandRelatedMaterials, 42 (2014), 1-7
J.-F. Liu, Y.-D. Feng, Talanta, 47 (1998), p. 833
J.M. Garrigues, A. Perez-Ponce, S. Garrigues, M. de la Guardia,Anal. Chim. Acta,
373 (1998), p. 63
Matsui, J.,Akamatsu, K., Hara, N., Miyoshi, D., Nawafune, H., Tamaki,K.,
Sugimoto, N., Anal. Chem., 77(2005), 4282-4285.
S.A. Al-Tamrah, Anal. Chim. Acta, 379 (1999), p. 75
14
Tunez, I.,Montilla, P., Munoz, M.C., Drucker-Colin, R.:Effect of nicotine on 3nitropropionic acid-inducedoxidativestress in synaptosomes.,Eur J Pharmacol 504,
169-175, 2004
Y. Zhou, H. Yu, L. Zhang, H. Xu, L. Wu, J. Sun, L. Wang, Microchim. Acta, 164
(2009), p. 63
15
Download

Nikotin Tayinine Yönelik Moleküler Damgalı