Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Obstarávateľ:
Obec Limbach
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a ÚPP
Ing.arch. Jana Zlámalová
Spracovateľ:
FORM-PROJEKT,s.r.o.
Drotárska 19, 811 02 Brtaislava
Obsah dokumentácie:
textová časť
grafická časť
Dátum spracovania:
3/2010
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/1
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
OBSAH
1. Úvod
3
2. Vymedzenie územia
3
3. Východiská vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie
4
4. Základná charakteristika územia
6
5. Rozvojové zámery
7
6.Limity využitia územia
8
7. Ochrana prírody a krajiny, MÚSES
8
8. Zásady využitia a priestorového usporiadania územia
9
8.1. Funkčno-priestorová organizácia územia
9
8.2. Dopravná vybavenosť a obsluha územia
10
8.3. Ozelenenia územia
10
8.4. Obsluha územia občianskou vybavenosťou
11
8.5. Technická vybavenosť a obsluha
11
- zásobovanie pitnou vodou
11
- odkanalizovanie územia a odvádzanie dažďových vôd
12
- zásobovanie elektrickou energiou
13
- zásobovanie plynom
14
9. Zásady a požiadavky na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia
14
10. Zmeny a doplnky v Návrhu regulácie zón
16
11. Etapizácia rozvoja územia
19
12. Pozemky na verejno-prospešné stavby
19
13. Záväzná časť
19
14. Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy
20
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/2
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
1. ÚVOD
Návrh zmien a doplnkov Územnému plánu obce Limbach z r. 1996 v znení neskorších
zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky č.2/2009 vyplynul z podnetu vlastníkov pozemkov
v lokalite Mlynské pole III. využiť pozemky pre rozvoj bývania v rodinných domov so
súvisiacou dopravnou a technickou vybavenosťou, v lokalite Pri ČOV pre rozvoj funkcie
podnikateľské aktivity a sklady a v lokalitách v zastavanom území obce využiť prieluky
a záhrady pre rozvoj bývania a občianskej vybavenosti.
Naďalej pretrváva záujem o bývanie v atraktívnom zázemí vidieckeho sídla, ktoré sa
formuje na prímestské obytné centrum, poskytujúce väčšiu mieru súkromia a komfort
bývania a k tomu je potrebné riešiť aj primeraný rozvoj občianskej vybavenosti.
Z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo obce Limbach, ako orgán územného plánovania
odsúhlasil v svojom uznesení OZ č.9/OZ/2008 zo dňa 24.11.2008 vypracovanie
a prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č.2/2009 v predmetných lokalitách.
2. VYMEDZENIE ÚZEMIA
Predmetom Návrhu Zmien a doplnkov č.2/2009 sú územia:
1. lokalita č.1 – Mlynské pole III. o celkovej výmere cca 5,90ha pre rozvoj bývania,
ktorá je vymedzená nasledovne:
zo severovýchodnej strany je ohraničená z časti komunikáciou Limbach – Pezinok
a plochami veľkoplošných viníc
z južnej strany je vymedzená plochami poľnohospodárske pôdy – veľkoplošnými
vinicami
z juhozápadnej a západnej strany je ohraničená cestou tretej triedy III/5024
Grinava – Limbach
zo severozápadnej strany je ohraničená stabilizovanou zástavbou rodinných
domov
2. lokalita č. 2 – Pri ČOV. o celkovej výmere cca 0,38.ha pre rozvoj podnikateľských akltivít a
skladov, ktorá je vymedzená nasledovne:
zo severovýchodnej strany cestou tretej triedy III/5024 Grinava – Limbach
z východnej strany areálom ČOV
zo severozápadnej a západnej strany hraničí so stabilizovanou plochou rodinného
bývania
z južnej a juhovýchodnej strany je hranicou katastrálneho územia obce Limbach,
3. lokalita č.3 – Pri areály podnikateľských aktiví o celkovej výmere cca 0,2475 ha pre rozvoj
bývania a je vymedzená nasledovne:
z východnej a severnej strany existujúcou zástavbou v zázemí ul. SNP
z južnej a západnej strany areálom podnikateľských aktivít a skladov
4. lokalita č.4 – areál materskej škôlky o výmere cca 0,2038 ha pre rozvoj občianskej
vybavenosti
3. VÝCHODISKÁ VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
3.1. Územný plán veľkého územného celku Bratislavského kraja
Pri územnoplánovacej činnosti obcí a zón je potrebné postupovať v súlade s platnou
ÚPN VÚC, v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v zmysle ustanovení jeho
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/3
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Záväznej časti (na základe nariadenia vlády SR č. 64/1998 Z.z. v znení nariadení vlády SR
č. 336/2001 Z.z. a č.20/2003 Z.z. )
Z predmetnej časti záväzných regulatívov územného rozvoja vo väzbe na rozvoj
územia pre bývanie v Limbachu - v lokalitách Pri račom potoku a Mlynské pole II:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry najmä:
1.3
podporovať vytvorenie rozvojových pólov Bratislavského
decentralizácie bývania obyvateľstva a pracovných príležitostí,
1.4.
rozvíjať regionálne rozvojové póly mesta Bratislavy z hľadiska vyváženého rozvoja
kraja v priestoroch obcí
1.6.
podporovať územný rozvoj v zásade v smere sídelných rozvojových osí pri doteraz
uplatňovanom radiálnom systéme v smere
malokarpatskom cez Pezinok – Modru na Trnavu
1.6.2
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
kraja
s cieľom
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné
podmienky obyvateľov
podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanistickoarchitektonických daností,
zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovávať historicky
utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká zástavby
jednotlivých obcí,
pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie
a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, prípadne obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie
vidieckeho priestoru,
vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám,
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne
a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom, a dosiahnuť tak
skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
1.14 podporovať budovanie rozvojových osí, a to:
1.14.1. prvého stupňa: Bratislava-Modra-Trnava-Žilina, záhorská rozvojová os BratislavaMalacky-Kúty-št.hranica s Českou republikou,
2. V oblasti rozvoja rekreácie a cestovného ruchu najmä:
2.1.
usmerňovať funkčno-priestorový subsystém cestovného ruchu a rekreácie v zhode
s prírodnými (Dunaj, Malé Karpaty) a civilizačnými danosťami a v súbežnom
zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja najmä Bratislavy na každodennú a koncom
týždňovú rekreáciu, ako aj účastníkov širšej aj cezhraničnej turistiky na poznávaciu
a rekreačnú turistiku
2.4.
podporovať prepojenie rekreačného prostredia pri Dunaji s Malými Karpatami
priečnym pásom cez Podunajskú nížinu v trase Hamuliakovo-Ivánka pri Dunaji-Svätý
Jur – Limbach v strede s rekreačnou zónou Ivánka pri Dunaji, Most na Ostrove
a Zálesie, na ktorej území sa tento križuje s rekreačným pásom pozdĺž Malého
Dunaja, v rámci priečneho pásu sa zabezpečí značná časť nárokov obyvateľov
východných štvrtí Bratislavy a súčasne sa vytvorí žiadúci ekologicky významný pás,
2.5.
podporovať prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja
s trasami smerom na Záhorie, Malé Karpaty a na Považie,
2.6.
zamerať sa v chránených územiach (CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie
a maloplošné chránené územia) predovšetkým na skvalitnenie vybavenostnej
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/4
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
štruktúry existujúcich rekreačných zariadení, nerozširovať ich zastavané územie
a nezakladať v chránených územiach nové lokality, novú požadovanú vybavenosť
lokalizovať do obcí nachádzajúcich sa vo vhodnej polohe k rekreačnému prostrediu
(platí pre všetky priestory, nielen vo vzťahu ku chráneným územiam), pri zabezpečení
prostredia pre rekreáciu a turistiku vychádzať zo zásady vytvárať rekreačné krajinné
(územné) celky,
2.8
prepojiť dôslednejšie ciele poznávacieho a rekreačného turizmu,
2.10
využiť v aktívnom turizme bohatú, etnicky rôznorodú štruktúru kraja,
3.
v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody
a ochrany pôdneho fondu najmä:
3.1
rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický
rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu veľkého územného celku,
3.13
eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií,
poľnohospodárskej chemizácie, znečistenia vodných tokov a pod.),
3.16
regulovať intenzitu poľnohospodárskej
územného systému ekologickej stability,
3.22
zabezpečiť územnú ochranu všetkým chráneným územiam,
3.23
v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva vylúčiť
urbanistické zásahy do viníc a vinohradov na súvislom území južného svahu Malých
Karpát ako územia jedinečného z hľadiska prírodných podmienok a územia
rozhodujúceho pre slovenské vinohradníctvo,
výroby
v ochranných
zónach
prvkov
4. v oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva najmä
4.2
rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie
za kultúrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové
rezervácie a pamiatkové zóny a ochranné pásma,
4.6
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu
etnokultúrne a hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti,
4.7
uplatňovať
a rešpektovať
typovú
a funkčnú
profiláciu
sídel
mestského
a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej
štruktúry v rozptyle,
4.8
rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov,
ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja
(vinohradnícke tradície v Malokarpatskej oblasti, etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),
jednotlivé
6. v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry najmä:
6.3
6.9
rešpektovať koridory existujúcich a navrhovaných vedení,
podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov a chrániť koridor
pre prívod vody zo Žitného ostrova na Záhorie
3.2. Územný plán sídelného útvaru Limbach z r. 1996 v znení neskorších zmien
a doplnkov
Predmetom Návrhu Zmien a doplnkov č.3/2009 sú:
plochy pre rozvoj bývania
plochy pre rozvoj podnikateľských aktivít a skladov
plochy pre rozvoj občianskej vybavenosti
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/5
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
podľa platného územného plánu obce„ Územný plán sídelného útvaru Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
- vo výkrese Komplexný urbanistický návrh určené pre funkcie:
poľnohospodárska pôda
zeleň záhrad dotvárajúcich vidiecky charakter sídla
plochy nízkopodlažnej zástavby rozvíjajúce pôdorys obce
plochy krajinnej a opticko-izolačnej zelene
- vo výkrese regulačných zón lokalita č.1 je súčasťou regulačnej zóny N2, a lokalita č.2 je
súčasťou regulačnej zóny N3, lokality 3 a 4 sú súčasťou regulačnej zóny U1.
4. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Územia, ktoré sú predmetom Návrhu zmien a doplnkov č.2/2009, a to lokality č.1
a č.2 sa nachádzajú v južnej časti obce, na okraji zastavaného územia obce. Podstatnú časť
predmetných území vypĺňajú plochy poľnohospodárskej pôdy, v ostatnom období
poľnohospodársky nevyužívanej, a nachádzajú sa mimo hraníc zastavaného územia k
1.1.1990. Lokality č.3 a č.4 sa nachádzajú v centrálnej časti zastavaného územia obce.
Lokalita č.1:
Územie navrhované pre rozvoj bývania na západnej strane susedí s územím
začleneným do zastavaného územia obce so rodinnou zástavbou prímestského
charakteru v súčasnosti v realizácii, z južnej strany susedí s cestou tretej triedy
III/5024 Grinava – Limbach, z východnej strany susedí s plochami poľnohospodárskej
pôdy s veľkoplošnými vinicami a zo severnej strany susedí s komunikáciou
spájajúcou Limbach s Pezinkom a zároveň tvorí katastrálnu hranicu obce Limbach.
V súčasnosti, územie navrhované pre rozvoj bývania je vyplnené plochami
poľnohospodárskej pôdy s prevahou viníc. Avšak táto plocha, po jej vypustení v roku
2004 z užívania Vinohradníckym družstvom Limbach a navrátení vlastníkom –
fyzickým osobách, nie je pre poľnohospodárske účely dlhodobo využívaná a v januári
roku 2009 rozhodnutím poľnohospodárskej platobnej agentúry sú porasty viniča
určené na trvalé odstránenie.
Vzhľadom na súčasné využitie, územie je dopravne priamo prístupné z cesty
tretej triedy III/5024 trasovanej pozdĺž územia, resp. z cesty spájajúcej Limbach
s Pezinkom.
Vzhľadom na rozvojové zámery v predmetnom území a charakter cesty tretej
triedy III/5024, bude potrebné riešiť novú obslužnú komunikáciu..
Lokalita č.2:
Územie navrhované pre rozvoj podnikateľských aktivít a skladov na západnom okraji
susedí s územím začleneným do zastavaného územia obce so zástavbou rodinných domov,
zo severovýchodnej strany bezprostredne susedí s cestou tretej triedy III/5024 Grinava –
Limbach, z výchonej a južnej strany susedí s areálom ČOV a zároveň tvorí hranicu
katastrálneho územia obce Limbach.
V súčasnosti, územie pre rozvoj podnikateľských aktivít a skladov v tejto lokalite je
vyplnené plochami poľnohospodárskej pôdy-trvalý trávnatý porast a spevnenou plochou.
Vzhľadom na súčasné využitie územia je dopravne obslúžené priamo z cesty tretej
triedy III/5024 Grinava – Limbach spevnenou prístupovou komunikáciou.
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/6
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Lokalita č. 3
Územie pre rozvoj bývania v centrálnej časti obce susedí s existujúcou zástavbou
pôvodnej obce, resp. je jej pokračovaním a prístupné po novozrealizovanej obslužnej
komunikácii sprístupňujúcej rozvíjajúcu sa zástavbu v lokalite Horné Záhumenice.
Realizáciou tejto komunikácie sa vytvorila možnosť prístupu do predmetnej lokality. Jedná sa
o nevyužívané záhrady.
Lokalita č.4
Územie pre rozvoj občianskej vybavenosti s a nachádza taktiež v centrálnej časti
obce a je pokračovaním plochy súčasnej materskej škôlky. Obec Limbach má záujem využiť
toto územie pre rozšírenie súčasnej materskej škôlky najmä z hľadiska zvýšeného dopytu na
miesta v materskej škôlke.
5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY
Lokalita č.1
Zámerom je vytvorenie ucelenej obytnej zóny rodinného bývania charakteru
prímestskej zástavby s príslušnou technickou a dopravnou vybavenosťou a so
zeleňou, ako kontinuálne pokračovanie už zrealizovanej zástavy, resp. zástavby
v realizácii v bezprostrednej náväznosti. V lokalite sa uvažuje aj s plochou pre
občiansku vybavenosť, tak aby bol zabezpečený zodpovedajúci význam daného
priestoru ako vstupu do obce Limbach. Dôležité pre rozvoj územia je riešenie
dopravného napojenia na cestnú sieť obce, vybudovanie dopravno-komunikačnej
siete a zariadení technickej vybavenosti, plôch a línií zelene v rámci vnútornej
organizácie tohto územia.
Z hľadiska hodnotenia rozvojového potenciálu možno riešené územie
charakterizovať ako:
• územie, ktoré v bezprostrednej nadväznosti na územia s rozvíjajúcou sa zástavbou
rodinných domov disponuje plochami pre potenciálnu urbanizáciu a realizáciu
zástavby formou rodinných domov ,
• územie, ktoré svojim rozsahom vytvára predpoklady pre formovanie koncepčne
usporiadanej štruktúry zástavby i časti územia sídla,
• územie, ktorého vlastníci prejavujú záujem o investičnú činnosť koordinovaným
spôsobom.
Základné údaje o využití plôch so zmenou funkčného využitia územia v platnom
územnom pláne obce
celková výmera
predpokladaný počet
v ha
rodinných domov
plochy bývania
5,60
70
plocha občianskej vybavenost
0,30
V prípade realizácie novej výstavby rodinných domov na uvedených plochách
možno odhadovať prírastok v rozsahu cca 210 obyvateľov. Nová výstavba bude
v prevažnej miere tvoriť ponuku, resp. pokrývať záujem o bývanie v Limbachu pre
obyvateľov väčších mestských centier, predovšetkým Bratislavy.
Lokalita č.2
Zámerom je vytvorenie areálu podnikateľských aktivít a skladov v dotyku s areálom
ČOV, a tým vytvoriť izolačnú zónu madzi bývaním a areálom ČOV
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/7
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Základné údaje o využití plôch so zmenou funkčného využitia územia v platnom
územnom pláne obce
plochy podnikateľských aktivít a skladov
Lokalita č.3
celková výmera
v ha
0,380
Zámerom je dotvorenie územia zástavbou rodinných domov, ako pokračovaním
pôvodnej zástavby a na pôvodných parceliach. Predmetné územie je dopravne prístupné po
novozrealizovanej obslužnej komunikácii a z hľadiska obsluhy sieťami technickej vybavenosti
bude napojená na existujúce siete v predmetne obslužnej komunikácii.
Základné údaje o využití plôch so zmenou funkčného využitia územia v platnom
územnom pláne obce
celková výmera
predpokladaný počet
v ha
rodinných domov
plochy bývania
0,2475
4
Lokalita č.4
Zámerom je rozšírenie súčasnej materskej škôlky o potrebné plochy súvisiace
s rozvojom obce, a to najmä o plochy detských ihrísk a dobudovanie komplexného areálu.
celková výmera
v ha
plochy občianskej vybavenosti
0,210
6. LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
Problémy, limity a obmedzenia rozvoja riešených území územno-technického
charakteru pre rozvoj obytného územia, resp. podnikateľskéhom územia neboli
identifikované.
7. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, MÚSES
7.1. Ochrana prírody a krajiny
Do katastrálneho územia obce Limbach zasahuje veľkoplošne chránené územie
prírody – Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty. Predmetné riešené územia sa nachádzajú
mimo územia CHKO Malé Karpaty a priamo v riešenom území sa nenachádzajú žiadne
prírodno-ochranné prvky.
Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje pre územnú
ochranu v SR päť stupňov ochrany, riešené územie sa nachádza v území s prvým stupňom
ochrany.
7.2. Východiská vyplývajúce z RUSES a MUSES
Priemet RÚSES „Okresu Bratislava - vidiek“
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bratislava - vidiek bol
spracovaný kolektívom autorov pod vedením Ing. Staníkovej v novembri 1993 a bol
schválený MŽP SR 9. 2.1994. Z navrhovaných prvkov tvoriacich Regionálny územný systém
ekologickej stability okresu Bratislava - vidiek sa v riešených územiach nenachádzajú a ani
sa ich nedotýkajú.
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/8
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Priemet MÚSES k.ú. Limbach
Územný systém ekologickej stability - predstavuje takú celopriestorovú štruktúru
navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť
podmienok a foriem života v krajine a vytvára predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj.
Základ tohto systému tvoria biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho,
regionálneho a miestneho významu.
Miestny územný systém ekologickej stability katastrálneho územia Limbach bol
spracovaný v r. 1996.
Z hľadiska tvorby prvkov ÚSES je vo väzbe na dotknuté územia Návrhu zmien
a doplnkov č.3/2009 relevantný rozvoj líniových interakčných prvkov pre vytvorenie nových
prepojení existujúcej kostry zelene v krajinnom zázemí, a to v lokalitách č.1 a č.2.
Tieto je potrebné v následných riešeniach zohľadniť a rozvíjať, predovšetkým ako
zeleň oddeľujúcu obytné územie od okolitej voľnej krajiny a prepojenia zelene
urbanizovaného územia na zeleň voľnej krajiny.
8. ZÁSADY VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
Zásady využitia a priestorového usporiadania sú spracované pre územia navrhované
pre rozvoj bývania
8.1. Funkčno-priestorová organizácia územia
Určujúcimi koncepčnými východiskami a zásadami z hľadiska funkčno-priestorových
organizácie pre rozvoj obytného územia sú v lokalite č.1:
- rozvoj uceleného obytného územia kontinuálnym rozvíjaním pôdorysu obce do jej
krajinného zázemia s nadviazaním na princípy radenia ulicovej zástavby pôvodnej obce a
so zohľadnením daností, špecifík a väzieb územia:
- na zastavané územie obce, predovšetkým na kontaktné územie
- na priľahlé územie s novou zástavbou rodinných domov na severozápadnom a južnom
okraji riešeného územia,
- uplatnenie zelene v rozvoji územia ako dôležitého prvku pri dotváraní krajinného
prostredia a pre zvýšenie ekologickej stability územia návrhom vyššieho zastúpenia
zelene, ako aj v návrhu intenzity a organizácie navrhovanej zástavby v území,
- formovanie urbanistickej štruktúry a rozvoj zástavby na princípe tvorby diferencovaných
prostredí, a to z hľadiska zaťaženosti územia novou zástavbou rodinných domov
s gradáciou v smere od intenzívnejšie využívaných polôh v centre riešeného územia k
voľnejšej štruktúre zástavby na väčších pozemkoch v kontakte s voľnou krajinou, resp.
cestou tretej triedy III/5024 Grinava – Limbach ,
Z hľadiska kompozičných zásad a princípov ovplyvňujúcich pôsobenie zástavby
v obraze krajiny sú určujúce v lokalite č.1 :
- zachovanie nerušiacich otvorených výhľadov a priehľadov z interiéru lokality do krajinného
zázemia,
- zapojenie zelene do celkového obrazu lokality v krajine vytváraním podmienok pre rozvoj
plôch a línií zelene v pohľadovo exponovaných polohách lokality, uplatnením línií zelene
ako kompozičného a organizačného prvku a jej zapojenie do tvorby verejných
a poloverejných priestorov v rámci obytného územia a do rozvoja ozelenených prepojení
do voľnej krajiny.
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/9
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
8.2. Dopravná vybavenosť a obsluha územia
Z hľadiska dopravnej obsluhy územia a rozvoja prevádzkových väzieb:
- Dopravné nároky rozvojových území pre bývanie si vyžadujú doplnenie komunikačného
systému obce nepresahujúceho miestny význam, to sa týka najmä lokality č.1:
- V riešení dopravno-komunikačnej siete je určujúce vytvorenie podmienok pre rozvoj
dopravno-prevádzkových a komunikačných väzieb tak na širšie územie (územie pôvodnej
obce a centra, krajinné zázemie), ako aj v rámci samotného riešeného obytného územia
s tým, že:
- hlavný dopravný vstup a dopravné sprístupnenie územia predmetných lokalít č.1 a č.2
bude zabezpečený z existujúcej cesty III/5024
- základnú dopravno-prevádzkovú kostru v lokalite č.1 budú tvoriť navrhované
komunikácie funkčnej triedy D1, ktoré budú plniť funkciu dopravnej obsluhy dopravne
ukľudnených území,
- hlavný dopravný vstup do lokality č.3 bude z obslužnej komunikácie sprístupňujúcu
realizovanú zástavbu v lokalite Horné záhumenice prostredníctvom upravenej
prístupovej komunikácie, ktorá zároveň sprístupní aj plochy v severnej časti bývalého
areálu VD Limbach,
- hlavný dopravný vstup a dopravné sprístupnenie územia lokality č.4 je v priestore
súčasného vstupu a ako podružný vstup sa navrhuje z komunikácie v pokračovaní
Športovej ulice
- v oblasti rozvoja nemotorovej dopravy rozvoj sústavy peších komunikácií je nutné
vytvoriť podmienky pre rozvoj peších prepojení tak vo vnútornom území obytnej zóny
v lokalite č.1, ako ajj z územia tejto zóny do priľahlých území a do centrálnej časti obce,
- rozvoj cyklistickej dopravy, vzhľadom na charakter obytných zón s relatívne nižšou
frekvenciou dopravného pohybu, uvažovať v rámci hlavných priestorov motorovej
dopravy,
- nároky na odstavovanie motorových vozidiel vyplývajúce z obytnej funkcie v lokalite č1
a č3 bude potrebné riešiť pri vysokom stupni garážovania na pozemkoch rodinných
domov, podobne aj nároky na krátkodobé parkovanie je potrebné riešiť a zabezpečiť v
rámci vlastných pozemkov, t.j. mimo hlavný dopravný priestor.
8.3. Ozelenenie územia
Z hľadiska ozelenenia územia hlavnými koncepčnými zásadami pre riešenie sú:
Lokalita č.1:
- vytvorenie územných a priestorových podmienok pre rozvoj uceleného systému
ozelenenia územia obytnej zóny s predpokladom jeho začlenenia do celosídelného
systému zelene,
- vytvorenie územných a priestorových podmienok pre rozvoj zelene ako rovnocennej
funkčnej zložky v navrhovanej štruktúre funkčného využitia riešeného územia.
Lokalita č.2:
-
zohľadnenie, resp. zachovanie jestvujúcej hodnotnej vzrastlej zelene nachádzajúcej sa
pozdĺž vodného toku Limbašský potok a jej zapojenie do rozvoja systému ozelenenia
územia,
Uvedené zásady riešenia zelene sú premietnuté do návrhu regulácie príslušnej
regulačnej zóny, vrátane regulatívu zastúpenia ozelenených plôch na pozemku .
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/10
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
8.4. Obsluha územia občianskou vybavenosťou
Vybavenosť základného školstva na území obce tvoria zariadenia základného školstva
- materská a základná škola 1.- 4. Možnosti ich využitia pre potenciálnych obyvateľov
riešenej lokality budú determinované disponibilnou kapacitou. Z tohto hľadiska sa uvažuje aj
rozšírením areálu materskej škôlky, čo je predmetom týchto zmien a doplnkov č.2/2009
Vzhľadom na predpokladaný prírastok obyvateľov aj v ďalších pripravovaných
obytných lokalitách (lokalita Za cintorínom a Horné Záhumenice) sa uvažuje so školskou
odchádzkou aj do základných škôl mimo územie Limbachu, nachádzajúcich sa v pomerne
priaznivej dostupnosti (Grinava, Pezinok). Aktuálne sa vyskytuje tiež odchádzka do
školských zariadení v meste Bratislava.
Pre zabezpečenie ďalších služieb a starostlivosti (lekárska starostlivosť, služby
komerčného charakteru - obchod, služby) sa predpokladá využitie:
- jestvujúcich zariadení, resp. potenciálnych nových zariadení v centrálnych častiach obce,
rozvoj ktorých môže byť impulzom aj rozvoj bývania v predmetných lokalitách,
- rozvoj polyfunkčných objektov v lokalite č.1 orientovaných k ceste III/5024
- využitie dochádzkovo dobre dostupných zariadení lokalizovaných v zázemí hlavnej
komunikácie v smere do Pezinka (nové obchodné zariadenie Tesco v nástupe do
Pezinka, zariadenia obchodu a služieb v Pezinku, v Grinave a pod.).
8.5. Technická vybavenosť a obsluha
Zásobovanie pitnou vodou
Lokalita č.1
Z hľadiska zabezpečenia obytnej zóny pitnou vodou v dostatočnom kapacitnom
rozsahu pre navrhovaný rozvoj územia je potrebné:
- kompletné vybudovanie uličnej siete verejného vodovodu v maximálne možnej miere
zokruhovanej a pre všetky vetvy vodovod v navrhovanom profile DN100, nakoľko vodovod
bude plniť súčasne funkciu požiarneho vodovodu,
- pripojenie navrhovaných vodovodov na jestvujúcu vodovodnú sieť s vytvorením
vonkajšieho okruhu vodovodu s návrhom na pripojenie :
na existujúci vodovod DN100 v existujúcej zástavbe na severnom okraji
na rekonštruovaný verejný vodovod DN300 trasovaný pozdĺž cesty IIII/5024
Denná potreba vody:
Qd = 70 RD x 3,0 ob/RD x 135 l/ob.d = 210ob x 135l/ob.d = 28 350 l/d = 0,33 l/s
Maximálna denná potreba:
Qm= kd x Qd= 1,6 x 0,33 l/s = 0,53 l/s
Maximálna hodinová potreba:
Qh= kh x Qm = 2 x 0,53 l/s = 1,06 l/s
Potreba vody pre hasenie požiaru Qp = 7,0 l/s.
Lokalita č.2
Z hľadiska zabezpečenia pitnou vodou v dostatočnom kapacitnom rozsahu pre
navrhovaný rozvoj územia je potrebné:
- pripojenie územia na rekonštruovaný verejný vodovod DN300 trasovaný pozdĺž cesty
IIII/5024
Denná potreba vody
V lokalite sa uvažuje so zamestnancami a obyvateľmi pohotovostného bývania (byt správcu)
Počet zamestnancov = cca 12 pri potrebe vody 60l/z.d
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/11
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Počet obyvateľov = 4 pri potrebe vody 135l/obyv.d
Qd 10 x 60 l/zamest.d + 4 x 135 l/ob.d = 1 140l/d = 0,013 l/s
Maximálna denná potreba:
Qm= kd x Qd= 1,6 x 0,013 l/s = 0,021l/s
Maximálna hodinová potreba:
Qh= kh x Qm = 2 x 0,021 l/s = 0,042 l/s
Potreba vody pre hasenie požiaru Qp = 7,0 l/s.
Lokalita č.3
Z hľadiska zabezpečenia pitnou vodou v dostatočnom kapacitnom rozsahu pre
navrhovaný rozvoj územia je potrebné:
- pripojenie územia na verejný vodovod DN150 trasovaný v existujúcej obslužnej
komunikácii sprístupňujúcu realizovanú zástavbu Horné Záhumenice
Denná potreba vody:
Qd = 4 RD x 3,0 ob/RD x 135 l/ob.d = 12ob x 135l/ob.d = 1 620 l/d = 0,019 l/s
Maximálna denná potreba:
Qm= kd x Qd= 1,6 x 0,019 l/s = 0,119 l/s
Maximálna hodinová potreba:
Qh= kh x Qm = 2 x 0,119 l/s = 0,238 l/s
Potreba vody pre hasenie požiaru Qp = 7,0 l/s.
Lokalita č.4
Nebude vykazovať nároky na potrebu pitnej vody, pretože sa jedná o existujúci areál,
v prípade jej rozšírenia sa bude posudzovať samostatne.
Odkanalizovanie územia a odvádzanie dažďových vôd
Lokalita č.1
V riešení odkanalizovania územia obytnej zóny je nutné uplatniť koncepčný princíp
delenej kanalizácie, v zmysle ktorého sa navrhuje :
-
odvádzanie splaškových vôd z územia do verejnej kanalizácie prostredníctvom
navrhovaných kanalizačných stôk DN 300 a ich napojením na jestvujúci zberač DN 300
odvádzajúci splaškové odpadové vody do obecnej ČOV, čo je podmienené
skapacitnením súčasnej ČOV
-
odvádzanie povrchových vôd – dažďových vôd z územia zóny
na pozemkoch rodinných domov vsakovaním do terénu (zo striech objektov
rodinných domov a spevnených plôch na pozemkoch rodinných domov), resp.
zachytením do dažďových nádrží a následnom využití pre polievanie
Lokalita č.2
V riešení odkanalizovania územia zóny podnikateľských aktivít
uplatniť koncepčný princíp delenej kanalizácie, v zmysle ktorého sa navrhuje :
je
nutné
-
odvádzanie splaškových vôd z územia do verejnej kanalizácie s napojením na jestvujúci
zberač DN 300 odvádzajúci splaškové odpadové vody do obecnej ČOV,
-
odvádzanie povrchových vôd – dažďových vôd z územia zóny
na pozemkoch podnikateľských aktivít vsakovaním do terénu (zo striech objektov
a spevnených plôch), resp. zachytením do dažďových nádrží a následnom využití
pre polievanie
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/12
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
-
Zmeny a doplnky č. 2/2009
prostredníctvom navrhovanej dažďovej kanalizácie pre odvedenie povrchových vôd
z komunikácií obytnej zóny s vyústením do recipientu po ich prečistení,
Lokalita č.3
V riešení odkanalizovania územia obytnej zóny je nutné uplatniť koncepčný princíp
delenej kanalizácie, v zmysle ktorého sa navrhuje :
-
odvádzanie splaškových vôd z územia do verejnej kanalizácie s napojením na jestvujúci
zberač DN 300 trasovaný v existujúcej obslužnej komunikácie odvádzajúci splaškové
odpadové vody do obecnej ČOV,
-
odvádzanie povrchových vôd – dažďových vôd z územia zóny
na pozemkoch rodinných domov vsakovaním do terénu (zo striech objektov
rodinných domov a spevnených plôch na pozemkoch rodinných domov), resp.
zachytením do dažďových nádrží a následnom využití pre polievanie
Lokalita č.4
Lokalita je už v súčasnosti napojená na verejnú kanalizáciu.
Pri ďalšom spracovávaní dokumentácií bude potrebné zohľadniť skutočnosť, že
navrhované vodohospodárske siete môžu byť verejnými len za podmienky, že tieto budú
riešené v komunikáciách k rodinným domom ako verejné komunikácie.
Zásobovanie elektrickou energiou
Lokalita č.1
Pre dodávku max. súčasného výkonu 455 kW je potrebný inštalovaný výkon
transformátorov pri ich 75% zaťažení: 455 : 0,75 = 341,25 kVA, navrhuje sa jedna kiosková
trafostanice s transformátorom 400 kVA, spôsob napojenia a pripojovacie podmienky stanoví
ZEZ , a.s. v ďalšom stupni projekrovej dokumentácie.
Výkonová bilancia navrhovaného územia pre bývanie:
Bilancie sú spracované na predpokladaný počet 70 rodinných domov, rôznej veľkosti a
s rôznym, pomerne vysokým stupňom vybavenia elektrickými spotrebičmi a klimatizáciou.
Predpokladá sa aj značný podiel elektrickej energie na varení, vykurovaní a príprave TÚV.
Predpokladané výkonové parametre:
Priemerný inštalovaný výkon jedného domu:
Max. súčasný výkon jedného domu pri koef. súčasnosti 0,65
Celkový inštalovaný výkon navrhovaných 28domov:
Pi = 70 x 25 =
1750 kW.
Celkový max.súčas. výkon 70 domov pri koef. súčasnosti 0,4:
Pp =70 x 16,25 x 0,4 = 455,0 kW.
Priemerný podiel jedného domu na maxime obyt. súboru:
Pid =
25
Ppd = 25x0,65 =
kW.
16,25 kW.
455 : 70 = 6,5 kW.
Ročná spotreba elektrickej energie súboru pri odhadovanej ročnej spotrebe jedného rod.
domu 6 MWhod bude 70 x 6 = 420 MWhod/rok.
Stupeň dôležitosti zásobovania elektrickou energiou č.3.
Lokalita č.2
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/13
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Lokalita je už v súčasnosti zásobovaná elektrickou energiou a v prípade rozvoja
územia s nárokom na vyššiu spotrebu elektrickej energie ako je v súčasnosti bude potrebné
riešiť tento nárok so ZEZ, a.s., ktoré stanovia pripojovacie podmienky a spôsob napojenia.
Lokalita č.3
Pre dodávku max. súčasného výkonu 26 kW sa uvažuje z existujúcej elektrickej siete.
Výkonová bilancia navrhovaného územia pre bývanie:
Bilancie sú spracované na predpokladaný počet 4 rodinných domov, rôznej veľkosti a
s rôznym, pomerne vysokým stupňom vybavenia elektrickými spotrebičmi a klimatizáciou.
Predpokladá sa aj značný podiel elektrickej energie na varení, vykurovaní a príprave TÚV.
Predpokladané výkonové parametre:
Priemerný inštalovaný výkon jedného domu:
Pid =
25 kW.
Max. súčasný výkon jedného domu pri koef. súčasnosti 0,65
Celkový inštalovaný výkon navrhovaných 4 domov:
Pi = 4 x 25 =
100 kW.
Celkový max.súčas. výkon 4 domov pri koef. súčasnosti 0,4:
Pp =4 x 16,25 x 0,4 = 26,0 kW.
Priemerný podiel jedného domu na maxime obyt. súboru:
Ppd = 25x0,65 =
16,25 kW.
26 : 4 = 6,5 kW.
Ročná spotreba elektrickej energie súboru pri odhadovanej ročnej spotrebe jedného rod.
domu 6 MWhod bude 4 x 6 = 24 MWhod/rok.
Stupeň dôležitosti zásobovania elektrickou energiou č.3.
Lokalita č.4
Je zásobovaná elektrickou energiou z existujúcej elektrickej siete a v prípade
rozšírenia existujúcej zástavby, toto sa bude riešiť samostatne.
Zásobovanie plynom
Lokalita č.1
Predmetná lokalita Mlynské pole III. bude napojená na existujúci stredotlaký plynovod
o tlaku 300 kPa, trasovaný pozdĺž lokality priestore cesty III/5024. Pre obsluhu navrhovanej
zástavby bude potrebné vybudovať nové stredotlakové STL plynovodné siete
v novonavrhovaných komunikáciách
V následnej projektovej dokumentácii sa upresnia rozvody v zmysle požiadaviek SPP.
V zmysle smernice SPP č. 15/2002 hodinová spotreba je 1,4 m3/hod na jeden rodinný
dom a ročná spotreba 3 500 m3/rok.
- Hodinová spotreba - 70 rd x 1,4 m3/hod
- Ročná spotreba
- 70 rd x 3500 m3/hod
= 98,00 m3/hod
= 245 000 m3/rok
Lokalita č.2
Predmetná lokalita bude napojená na existujúci stredotlaký STL plynovod o tlaku 300
kPa, trasovaný pozdĺž lokality priestore cesty III/5024. Pre obsluhu navrhovanej zástavby
bude potrebné vybudovať novú stredotlakovú prípojku STL.
V následnej projektovej dokumentácii sa upresnia rozvody v zmysle požiadaviek SPP.
Lokalita č.3
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/14
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Predmetná lokalita Mlynské pole III. bude napojená na existujúci stredotlaký plynovod,
trasovaný priestore obslužnej komunikácie sprístupňujúcu zástavbu Horné Záhumenice. Pre
obsluhu navrhovanej zástavby bude potrebné vybudovať nový stredotlakový STL plynovod
v prístupovej komunikácii.
V následnej projektovej dokumentácii sa upresnia rozvody v zmysle požiadaviek SPP.
V zmysle smernice SPP č. 15/2002 hodinová spotreba je 1,4 m3/hod na jeden rodinný
dom a ročná spotreba 3 500 m3/rok.
- Hodinová spotreba - 4 rd x 1,4 m3/hod
- Ročná spotreba
- 4 rd x 3500 m3/hod
= 6,40 m3/hod
= 14 000 m3/rok
Lokalita č.4
Je zásobovaná plynom z existujúcej plynovodnej siete a v prípade rozšírenia
existujúcej zástavby, toto sa bude riešiť samostatne.
9. ZÁSADY A POŽIADAVKY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
NA
OCHRANU
JEDNOTLIVÝCH
ZLOŽIEK
Z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd
- rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a z ďalších
predpisov viažucich sa k predmetu obstarávania,
- odvádzanie všetkých splaškových odpadových vôd z územia riešiť do verejnej
kanalizácie,
- odstraňovanie dažďových vôd zo striech, zo spevnených plôch na pozemkoch rodinných
domov riešiť priamo v riešenom území, a to vsakovaním; takéto riešenie umožňujú
ozelenené plochy na pozemku a minimalizácia rozsiahlejších spevnených plôch v území,
prípadne inými opatreniami na zachytávanie dažďových vôd (dažďové nádrže),
- dažďové vody z navrhovaných komunikácií a zo širšieho zázemia odvádzať po prečistení
do recipientu Limbašský potok
Z hľadiska ochrany ovzdušia
- pre zabezpečenie novej zástavby v území teplom z hľadiska ochrany ovzdušia vyhovuje
riešenie prostredníctvom kotolní spaľujúcich ušľachtilé palivo – zemný plyn,
- rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 478/2002 Z.z o ochrane ovzdušia,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov (zákon o ovzduší), z vyhlášky MŽP č.338/2009, ktorou sa upravujú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a nadväzujúcich platných predpisov ochrany
ovzdušia.
Z hľadiska ochrany pôdy
- pri umiestňovaní urbanistických funkcií na poľnohospodárskej pôde postupovať v zmysle
ustanovení platnej legislatívy - zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy,
Z hľadiska hluku
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/15
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
-- v návrhu využitia územia a lokalizácie zástavby z hľadiska hlukovej záťaže rešpektovať
zákon č.40/2002 Z.z.o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, nové trafostanice
umiestniť a stavebno-technicky riešiť tak, aby voči svojmu okoliu neboli zdrojom
nadmernej hlučnosti podľa kritérií nariadenia vlády SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia
pred hlukom a vibráciami,
- zachovať akustické podmienky neprekračujúce hodnoty prípustnej hladiny hluku
korešpondujúcej s hodnotou ekvivalentnej hladiny hluku LAeq=50dB(A) v rozvojovej
obytnej lokalite, založenie urbanistickej koncepcie (uzavretý dopravný systém) patrí medzi
aktívne opatrenia chrániace riešené územie pred potencionálnym nepriaznivým účinkom
dopravy, konkrétne architektonické a technické opatrenia reprezentujúce pasívnu ochranu
je potrebné zabezpečiť v riešení následných dokumentácií.
Z hľadiska zelene
- vytvoriť územné a priestorové podmienky pre rozvoj uceleného systému ozelenenia
územia obytnej zóny v lokalite č.1 s predpokladom jeho začlenenia do celosídelného
systému zelene,
- zohľadniť, resp. zachovať jestvujúcu hodnotnú vzrastlú zeleň v území a jej zapojenie do
rozvoja systému ozelenenia územia,
- vytvoriť územné a priestorové podmienky pre rozvoj zelene ako rovnocennej funkčnej
zložky v navrhovanej štruktúre funkčného využitia územia.
Z hľadiska odpadov
- rešpektovať príslušné zákony a vyhlášky o odpadoch, najmä: zákon NR SR č.443/2004
a NR SR č. 24/2004, ktorými sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov,.
prehľad odpadov by mal byť spracovaný v súlade s kategorizáciou odpadov, ktorá je
stanovená vyhláškou MŽP SR č. 284/2001, ktorou sa stanovuje katalóg odpadov,
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/16
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
10. ZMENY A DOPLNKY V NÁVRHU REGULÁCIE ZÓN
Zmeny a doplnky v návrhu regulácie zón sa viažu k zmenám a doplnkom vo výkrese
regulačných zón v mierke 1:5000 v Územnom pláne obce Limbach z r. 1996 v znení
neskorších zmien a doplnkov podľa priloženého výkresu.
Zóny sú diferencované a vyznačené v nadväznosti na územný plán z r. 1996 a jeho
neskoršie zmeny a doplnky nasledovne:
urbanizované zóny U30, U31, U32 a U339
ZÁKLADNÝ REGULAČNÝ LIST ZÓNY
v zmysle ÚPN obce Limbach z r. 1996 v zmení neskorších zmien a doplnkov
Identifikačné číslo zóny
U
I. Funkčné využitie
a) trvalé bývanie
b) občianska vybavenosť
c) pracoviská ako súčasť obytných objektov
d) doplnkové funkcie
e) rekreačná funkcie
f) športovo-rekreačné funkcie
II. Intervenčné zásahy
a) jestvujúca zástavba
b) rozvojová plocha
III.Intenzita zástavby
a) jestvujúca zástavba
b) rozvojová plocha
IV.Urbanistická štruktúra
a) jestvujúca zástavba
b) rozvojová plocha
V. Zeleň
VI. Špecifické požiadavky
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/17
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
ZMENA Č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
U30
I. Funkčné využitie:
-
plochy navrhovanej nízkopodlažnej zástavby
a)
c)
-
trvalé bývanie:
v nízkopodlažnej rodinnej zástavbe
pracoviská ako súčasť obytných objektov:
administratívne kancelárie, ateliéry,
plochy navrhovanej polyfunkčnej zástavby (bývanie a obč. vybavenosť)
a)
b)
trvalé bývanie:
občianska vybavenosť:
ako súčasť polyfunkčných objektov v rozsahu max. 60%
prechodné ubytovanie (penzión), stravovanie
lekárske ambulancie
obchod, služby
II. Intervenčné zásahy
-
nová výstavba na nových plochách
III.Intenzita zástavby
-
minimálna výmera parcely:
- pre izolované rodinné domy
m2
akceptovaná tolerancia
- pre polyfunkčnú zástavbu
akceptovaná tolerancia
800 -1 000
- 10 % z minimálnej výmery parcely
1 200 m2
- 10 % z minimálnej výmery parcely
-
maximálna zastavaná plocha parcely
- pre izolované RD s výmerou min. 1000 m2
25%
- pre izolované RD s výmerou min. 800 m2
30%
akceptovaná tolerancia
+ 10 % z maximálnej zastavanej
plochy
- pre polyfunkčné objekty
30%
-
maximálny počet nadzemných podlaží
2
IV. Urbanistická štruktúra
-
zástavba izolovaných rodinných domov s pravidelnou parceláciou,
zástavba izolovaných rodinných domov s nepravidelnou parceláciou
zástavba polyfunkčných objektov
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/18
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
V. Zeleň
-
výsadba zelene záhrad stavebných parciel drevinami ekologicky viazanými na dané
stanovisko,
-
výsadba zelene na pozemku stavebných parciel v sadovej úprave pozdĺž verejnej
komunikácie,
-
koeficient zelene:
pre izolované rodinné domy
pre polyfunkčnú zástavbu
minimálne 50 % z celkovej výmery parcely
minimálne 35% z celkovej výmery parcely
VI. Špecifické požiadavky
-
pri lokalizácii oplotenia pozemku stavebnej parcely rešpektovať požiadavku na
vytvorenie pásu – línie zelene pre dotvorenie verejného priestoru pozdĺž existujúcej
cesty III/5024,
-
rešpektovať výhľadové rozšírenie cesty III/5024, ako aj možnosť realizácie chodníka pre
peších a pre cyklistov pozdĺž tejto komunikácie
--
odvedenie dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch riešiť zadržaním 100
% zrážkových vôd na konkrétnom pozemku,
-
parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel výlučne na pozemkoch rodinných
domov, resp. na pozemkoch polyfunkčnej zástavby
-
požadované prehlbujúce riešenie
prípadne, ÚPD nižšieho stupňa).
-
podmienkou rozvoja je rekonštrukcia obecnej ČOV
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
v dokumentáciách
zonálneho
charakteru
(UŠ
strana/19
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
ZMENA Č. 2
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
U31
I. Funkčné využitie:
- plochy podnikateľských aktivít a skladov
a)
skladovacie objekty, drobná výroba, služby, spevnené plochy
b)
pohotovostné bývanie:
len ako súčasť objektov
c)
pracoviská ako súčasť podnikateľských objektov
- administratívne kancelárie,
II. Intervenčné zásahy
- nová výstavba na nových plochách
III.Intenzita zástavby
-
minimálna výmera stavebnej parcely
1 500 m2
-
maximálna zastavaná plocha parcely
40 %
-
maximálny počet nadzemných podlaží
2
IV. Urbanistická štruktúra
- areálová zástavba
V. Zeleň
- výsadba optickoizolačnej zelene na pozemkoch pozdĺž uvažovanej obytnej
zástavby,
- koeficient zelene:
minimálne 25,0 % z celkovej výmery pozemku
VI. Špecifické požiadavky
- odvedenie dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch riešiť
zadržaním 100 % zrážkových vôd na konkrétnom pozemku,
- parkovanie a odstavovanie motorových
podnikateľských aktivít a skladov
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
vozidiel
výlučne
na
pozemkoch
strana/20
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
ZMENA Č. 3
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
U32
I. Funkčné využitie:
-
plochy navrhovanej nízkopodlažnej zástavby
a)
c)
trvalé bývanie:
v nízkopodlažnej rodinnej zástavbe
pracoviská ako súčasť obytných objektov:
administratívne kancelárie, ateliéry,
II. Intervenčné zásahy
-
nová výstavba na plochách
existujúcich záhrad
III.Intenzita zástavby
-
-
-
minimálna výmera parcely:
- pre izolované rodinné domy
akceptovaná tolerancia
maximálna zastavaná plocha parcely
pre izolované domy
akceptovaná tolerancia
plochy
450 m2
- 10 % z minimálnej výmery parcely
30%
+ 10 % z maximálnej zastavanej
maximálny počet nadzemných podlaží
2
IV. Urbanistická štruktúra
-
zástavba izolovaných rodinných domov s nepravidelnou parceláciou
V. Zeleň
-
výsadba zelene záhrad stavebných parciel drevinami ekologicky viazanými na dané
stanovisko,
-
koeficient zelene:
pre izolované rodinné domy
minimálne 40 % z celkovej výmery parcely
VI. Špecifické požiadavky
-
odvedenie dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch riešiť zadržaním 100
% zrážkových vôd na konkrétnom pozemku,
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/21
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
-
Zmeny a doplnky č. 2/2009
parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel výlučne na pozemkoch rodinných
domov,
ZMENA Č. 4
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO
U33
I. Funkčné využitie:
-
plochy občianskej vybavenosti
a)
b)
c)
rozšírenie materskej škôlky
detské ihriská a areálová zeleň
obchod, služby
II. Intervenčné zásahy
-
rekonštrukcia, dostavba, nová zástavba
III.Intenzita zástavby
-
minimálna výmera parcely:
- nereguluje sa
-
maximálna zastavaná plocha parcely
-30%
-
maximálny počet nadzemných podlaží
2
IV. Urbanistická štruktúra
-
zástavba areálu
V. Zeleň
-
koeficient zelene:
minimálne 40 % z celkovej výmery parcely
VI. Špecifické požiadavky
-
odvedenie dažďových vôd zo striech objektov a spevnených plôch riešiť zadržaním 100
% zrážkových vôd na vlastnom pozemku,
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/22
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
11. ETAPIZÁCIA ROZVOJA ÚZEMIA
Lokalita č.1
Výstavba rodinných domov na predmetnej lokalite obytnej zóny bude realizovaná
etapovite a bude realizovaná v súlade s koordinovaným zabezpečovaním dopravnej
infraštruktúry a hlavných sietí technickej infraštruktúry.
Pre ostatné lokality sa etapizácia nestanovuje, nakoľko sa nejedná o rozsiahle
územia.
12. POZEMKY NA VEREJNO-PROSPEŠNÉ STAVBY
V rámci navrhovaného rozvoja a využitia územia v lokalite č.1 Mlynské pole III. sú
navrhnuté nasledovné verejno-prospešné stavby na základe požiadaviek jednotlivých
správcov a majiteľov sietí technickej infraštruktúry:
- verejná vodovodná sieť,
- verejná splašková kanalizácia,
- verejná plynovodná sieť
13. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Záväznou časťou pre zmeny a doplnky č.2/2009 k ÚPN obce Limbach sú:
A) Funkčné využitie jednotlivých plôch a ich členenie vo väzbe na Komplexný urbanistický
návrh v M 1:5000,
B) Dopravné riešenie,
C) Riešenie technickej infraštruktúry,
D) Vymedzenie regulačných zón,
E).Regulatívy vzťahujúce sa v zmysle koncepcie využitia územia na vymedzené regulačné
zóny č. U30, U31, U32 a U33
I. Funkčné využitie
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/23
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
II. Intervenčné zásahy
III. Intenzita zástavby
IV. Urbanistická štruktúra
V. Zeleň
VI. Špecifické požiadavky
14. VYHODNOTENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
14.1.
Úvod
Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy a vyhodnotenie plôch na odňatie
poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársku funkciu predstavuje vyhodnotenie lokalít,
ktoré sa nachádzajú mimo zastavané územie obce Limbach a bezprostredne nadväzujú na
stabilizované zastavané územie obce v jej južnej a juhozápadnej časti a sú teda územne
a priestorovo ich kontinuálnym pokračovaní. Súčasťou vyhodnotenia sú aj lokality, ktoré sa
nachádzajú v zastavanom území obce Limbach s výmerou väčšou ako 1000m2
Predmetné lokality boli obecným zastupiteľstvom akceptované ako podnet na rozvoj
územia pre bývanie, pre rozvoj podnikateľských aktivít a skladov a pre rozvoj občianskej
vybavenosti nad rámec platného Územného plánu sídelného útvaru Limbach, schváleného
v r. 1996 v znení neskorších zmien a doplnkov. V tomto kontexte podnet a rozvojové zámery
v predmetných lokalitách s komplexným riešením funkcií a systémov dopravnej a technickej
infraštruktúry zodpovedajú záujmom obce Limbach, sledujúcej koncepčne koordinovaný
rozvoj obce a využitie jej územia.
14.2.
Súčasný stav a tendencie vo využití územia v podmienkach obce
Záujem o rozvoj plôch pre bývanie a o výstavbu rodinných domoch v obci Limbach
pretrváva, v platnom územnom pláne vytvorené územné podmienky pre rozvoj bývania sú
napĺňané a aktuálne takmer všetky rozvojové územia sú investične zrealizované (len časť je
v projektovej príprave). Zároveň zo strany subjektov vlastniacich pozemky, resp.
poľnohospodársku pôdu v náväznosti na zastavané územie sídla nie je záujem túto využívať
pre poľnohospodárske účely s tým, že aj Vinohradnícke družstvo Limbach tieto pozemky
vypustilo z užívania – viď list Limbašského vinohradníckeho družstva zo dňa 23.08.2004.
V súčasnom stave prevažná časť pozemkov v predmetných územiach nie je dlhodobo
obhospodarovaná, časť viníc je už vyklčovaná a zvyšok neudržiavané a zaburinené. Vývoj
smeruje k extenzívnym formám využívania až k devastácii krajiny.
Z tohto pohľadu vo vzťahu k potenciálnej zmene využitia územia predmetných lokalít
z poľnohospodárskej pôdy na bývanie (lokalita č.1)a na podnikateľské aktivity (lokalitač.2)
podľa súčasných zámerov na spôsob hospodárskej činnosti a profiláciu Vinohradníckeho
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/24
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
družstva Limbach predmetnou zmenou k narušeniu poľnohospodárskej činnosti družstva
pôsobiaceho v území obce Limbach nedôjde.
Jedná sa o vinice s vekom do 30 rokov. To znamená, že v lokalite č.1 sa vyskytujú
plochy s prestárlymi porastami viniča, ktoré z hľadiska ich produkčnej funkcie už v súčasnosti
nemajú adekvátnu kvalitu a o ich obnovu a obhospodarovanie zo strany vlastníkov nie je
záujem, čo z hľadiska vývoja môže viesť k postupnej devastácii územia a prostredia
a v lokalite č.2 vinice už nie sú, pretože je tu umiestnený objekt s chovom koní.
14.3.
Poľnohospodárska pôda
Charakteristika poľnohospodárskej pôdy
Poľnohospodárska pôda v riešenom území sa nachádza v klimatickom regióne
teplom, veľmi suchom, nížinnom až dostatočne teplom, suchom, pahorkatinou.
Ide väčšinou o kultizemné pôdy, ľahké až stredne ťažké, prevažne stredne hlboké až
hlboké, pretvorené z pôvodných plytkých stredne až silo skeletnatých kambizemí hlbokým
rigolovaním a organickým hnojením pri zakladaní a pestovaní viniča. V dôsledku ich
skultúrnenia vzrástla organickým hnojením výživná hodnota pôdy, ktorá bola u pôvodnej
kambizeme nízka. Spustnutím a zánikom vinohradov a rozvojom eróznych procesov nastáva
degradácia pôdy a návrat k parametrom úrodnosti a pôdnym vlastnostiam aj
charakteristikám hnedej pôdy – kambizeme, t.j. pôvodnej pôdy.
14.4. Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy pre účely nepoľnohospodárskeho
využitia
Legislatívne východiská
Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom využití sú
definované v zákone č. 220 Z.z. z r. 2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ( §
12, 13,a 14) , platného od 1.05.2004.
Metóda spracovania
Vyhodnotenie odňatia poľnohospodárskej pôdy je spracované v tabuľkovej prílohe,
ktorá obsahuje nasledujúcu štruktúru údajov :
-
-
-
číslo plochy pre odňatie poľnohospodárskej pôdy
navrhované funkčné využitie
obec - katastrálne územie
úhrnná výmera lokality v členení :
celkom
z toho
- v intraviláne
- mimo intravilán
druh pozemku poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie mesta k 1.1.1990
odňatie druhov pozemkov v ha
výmera poľnohospodárskej pôdy v ha v členení :
celkom v ha
kód BPEJ
odňatie BPEJ v ha
vybudované hydromelioračné zariadenia (závlahy, odvodnenia)
vlastnícke a užívateľské vzťahy k poľnohospodárskej pôde
Základné podklady pre vyhodnotenie navrhovaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
- výkres Komplexný urbanistický návrh v M 1:5000, ÚPN obce Limbach z r.1996,
- výkres Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy z PPF v mierke 1:5000 ÚPN obce
Limbach z r.1996,
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/25
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
- výkres vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy z PPF v rámci návrhu zmien
a doplnkov č.2/2009,
Grafické (mapové) podklady k vyhodnoteniu odňatia poľnohospodárskej pôdy sú
spracované v štruktúre a v M 1:5000. Návrh odňatia poľnohospodárskej pôdy je vyznačený
v grafickej prílohe v mierke 1:5000, jeho upresnenie bude predmetom následnej
dokumentácie.
Legislatívna ochrana vinohradov v riešenom území (chránené hony)
Na základe žiadosti Limbašského vinohradníckeho družstva Poľnohospodárska
platobná agentúra rozhodla o schválení žiadosti o podporu za trvalé ukončenie výsadby
vinohradov na predmetnej lokalite č.1, a to listom zo dňa 30.01.2009, ktorom stanovila
podmienky na trvalé ukončenie výsadby vinohradov na ploche 5,84 s termínom ukončenia
30.5.2009.
Charakteristika lokalít navrhovaných pre zmenu využitia územia
Lokalita č.1 Mlynské pole III.- číslo záberu PPF - 25
Hodnotená lokalita Mlynské pole III. vypĺňa územie, ktoré sa nachádza mimo
zastavané územie obce Limbach k 1.1.1990:
Spolu
Celková výmera riešenej lokality
z toho:
v zastavanom území.
v extraviláne
Poľnohospodárska
pôda,
nepoľnohospodárske využitie
ktorá
z toho
poľnohospodárska pôda
5,90 ha
5,84 ha
0,00 ha
5,90 ha
0,00 ha
5,84 ha
je
predmetom
na
odňatie
pre
Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v záujmovej lokalite navrhovanej na zmenu
využitia územia, ktorá je predmetom odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje spolu cca
5,84 ha mimo zastavané územie obce k 1.1.1990.
Hydromelioračné stavby
Na predmetnej lokalite, ktorá je hodnotená z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy
pre nepoľnohospodárske využitie neboli vložené dodatočné investície pre zhodnotenie, t.j. na
predmetnej poľnohospodárskej pôde neboli zrealizované závlahy, resp. odvodnenia.
Užívateľské a vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej pôde
Poľnohospodárska pôda vo vlastnom riešenom území je vo vlastníctve fyzických osôb,
ktorí sú aj jej užívateľmi.
Z hľadiska druhu pozemku sa jedná o nasledovné plochy poľnohospodárskej pôdy :
Odňatie pôdy
celkom
z toho: orná pôda
vinice
trvalé trávne porasty
záhrady
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
spolu
v zastav.území
5,84
0,00
5,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mimo zastav.
územie
5,84
0,00
5,84
0,00
0,00
strana/26
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Z hľadiska
vlastníckych
vzťahov
k poľnohospodárskej
pôde
poľnohospodárskej pôdy na odňatie poľnohospodárskej pôdy nasledujúca:
Odňatie pôdy
celkom
fyzické osoby
právnické osoby
iné
spolu
v zastav.území
5,84
0,63
5,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
je
štruktúra
mimo zastav.
územie
5,84
0,63
5,21
0,00
Z hľadiska užívateľov poľnohospodárskej pôdy je štruktúra poľnohospodárskej pôdy
navrhnutá na odňatie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske využitie
nasledujúca:
Odňatie pôdy
celkom
fyzické osoby
právnické osoby
iné
Z hľadiska funkčného
nasledovná:
využitia
je
spolu
v zastav.území
5,84
0,63
5,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
štruktúra
Odňatie pôdy
celkom
bývanie v rodinných domoch vrátane
komunikácií
Polyfunkčná zástavba
mimo zastav.
územie
5,84
0,63
5,21
0,00
poľnohospodárskej pôdy
na
odňatie
spolu
v zastav.území
5,84
5,54
0,00
0,00
mimo zastav.
územie
5,84
5,54
0,30
0,00
0,30
Z hľadiska BPEJ je štruktúra poľnohospodárskej pôdy na odňatie nasledovná:
Odňatie pôdy
BPEJ
0174031
spolu
spolu
v zastav.území
5,84
5,84
0,00
0,00
Skupina BPEJ
6
mimo zastav.
územie
5,84
5,84
Lokalita č.2 Pri račom potoku II.- číslo záberu PPF - 26
Hodnotená lokalita Pri ČOV. vypĺňa územie, ktoré sa nachádza mimo zastavané
územie obce Limbach k 1.1.1990:
Spolu
Celková výmera riešenej lokality
z toho:
v zastavanom území.
v extraviláne
z toho
poľnohospodárska pôda
0,380ha
0,298ha
0,00 ha
0,380 ha
0,00 ha
0,298 ha
Nepoľnohospodárska pôda v riešenej lokalite zaberá plochu o výmere 0,082 ha a
tvoria ju zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
Poľnohospodárska
pôda,
nepoľnohospodárske využitie
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
ktorá
je
predmetom
na
odňatie
pre
strana/27
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 2/2009
Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v záujmovej lokalite navrhovanej na zmenu
využitia územia, ktorá je predmetom odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje spolu cca
0,30 ha mimo zastavané územie obce k 1.1.1990.
Hydromelioračné stavby
Na predmetnej lokalite, ktorá je hodnotená z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy
pre nepoľnohospodárske využitie neboli vložené dodatočné investície pre zhodnotenie, t.j. na
predmetnej poľnohospodárskej pôde neboli zrealizované závlahy, resp. odvodnenia.
Užívateľské a vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej pôde
Poľnohospodárska pôda vo vlastnom riešenom území je vo vlastníctve právnickej
osoby, ktorá je aj jej užívateľom.
Z hľadiska druhu pozemku sa jedná o nasledovné plochy poľnohospodárskej pôdy :
Odňatie pôdy
celkom
z toho: orná pôda
vinice
trvalé trávne porasty
záhrady
spolu
v zastav.území
0,298
0,000
0,148
0,150
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mimo zastav.
územie
0,298
0,000
0,148
0,150
0,000
Z hľadiska
vlastníckych
vzťahov
k poľnohospodárskej
pôde
poľnohospodárskej pôdy na odňatie poľnohospodárskej pôdy nasledujúca:
Odňatie pôdy
spolu
v zastav.území
celkom
fyzické osoby
právnické osoby
Iné
0,298
0,000
0,298
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
je
štruktúra
mimo zastav.
územie
0,298
0,000
0,298
0,000
Z hľadiska užívateľov poľnohospodárskej pôdy je štruktúra poľnohospodárskej pôdy
navrhnutá na odňatie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske využitie
nasledujúca:
Odňatie pôdy
spolu
v zastav.území
celkom
fyzické osoby
právnické osoby
iné
0,298
0,000
0,298
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Z hľadiska funkčného
nasledovná:
využitia
je
štruktúra
mimo zastav.
územie
0,298
0,000
0,298
0,000
poľnohospodárskej pôdy
Odňatie pôdy
spolu
v zastav.území
celkom
podnikateľské aktivity a sklady
iné funkcie
0,298
0,298
0,000
0,00
0,00
0,00
na
odňatie
mimo zastav.
územie
0,298
0,298
0,000
Z hľadiska BPEJ je štruktúra poľnohospodárskej pôdy na odňatie nasledovná:
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
strana/28
Územný plán obce Limbach z r. 1996
v znení neskorších zmien a doplnkov
Odňatie pôdy
BPEJ
0174031
spolu
Zmeny a doplnky č. 2/2009
spolu
v zastav.území
0,298
0,298
0,00
0,00
Skupina BPEJ
6
mimo zastav.
územie
0,298
0,298
Lokalita č.3 Pri areály podnikateľských aktivít- číslo záberu PPF - B
Hodnotená lokalita. vypĺňa územie, ktoré sa nachádza v zastavanom území obce
Limbach k 1.1.1990:
Spolu
Celková výmera riešenej lokality
z toho:
v zastavanom území.
v extraviláne
z toho
poľnohospodárska pôda
0,2475ha
0,2038ha
0,2478 ha
0,0000 ha
0,2038ha
0,0000 ha
Nepoľnohospodárska pôda v riešenej lokalite zaberá plochu o výmere 0,0437ha a
tvoria ju zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
Z hľadiska druhu pozemku sa jedná o nasledovné plochy poľnohospodárskej pôdy :
Odňatie pôdy
celkom
z toho: orná pôda
vinice
trvalé trávne porasty
záhrady
spolu
v zastav.území
0,2038
0,000
0,0000
0,0000
0,2038
0,2038
0,0000
0,0000
0,0000
0,2038
mimo zastav.
územie
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Lokalita č.4 Areál materskej škôlky- číslo záberu PPF - D
Hodnotená lokalita. vypĺňa územie, ktoré sa nachádza v zastavanom území obce
Limbach k 1.1.1990:
Spolu
Celková výmera riešenej lokality
z toho:
v zastavanom území.
v extraviláne
z toho
poľnohospodárska pôda
0,2100ha
0,2100ha
0,2100ha
0,0000 ha
0,2100a
0,0000 ha
Nepoľnohospodárska pôda v riešenej lokalite sa nenachádza.
Z hľadiska druhu pozemku sa jedná o nasledovné plochy poľnohospodárskej pôdy :
Odňatie pôdy
celkom
z toho: orná pôda
vinice
trvalé trávne porasty
záhrady
FORM-PROJEKT s.ro., Bratislava 11/2009
spolu
v zastav.území
0,2100
0,000
0,0000
0,0000
0,2100
0,2100
0,0000
0,0000
0,0000
0,2100
mimo zastav.
územie
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
strana/29
Download

Obec Limbach Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD a