KRAJOWA OFERTA PRACY IDENTYFIKUJĄCA PRACODAWCĘ /NIE IDENTYFIKUJĄCA PRACODAWCĘ *
* niepotrzebne skreślić
I. Informacje dotyczące pracodawcy
1. Nazwa pracodawcy.................................................................
.......................................................................................................
2. Adres pracodawcy
Ulica: ....................................................................................
3. Osoba reprezentująca pracodawcę, wskazana do kontaktów
i forma kontaktu:
Oświadczam, Ŝe:
Nazwisko i imię……………………………………………………
•
..........................................................
Miejscowość
w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia ofert pracy nie
Stanowisko……………………………………………………....... zostałem ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów
prawa pracy i
nie jestem objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia
Telefon………………………………………………….…………. przepisów prawa pracy.
•
oferta pracy została złoŜona do jednego powiatowego urzędu
e-mail………………………………………………..……………... pracy tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim.
…………………………..
strona internetowa: …………………………………………………
pieczątka i podpis pracodawcy
4. Nr statystyczny pracodawcy
(REGON)
7. Forma własności:
• Prywatna
• Publiczna
5. Podstawowy rodzaj działalności 6. NIP
w/g PKD
PKD 2007
8. Forma prawna:
1. Spółka z o.o.
2. Spółka Akcyjna
3. Spółka Cywilna
4. Spółka Jawna
9. Agencja zatrudnienia:
10. Liczba obecnie
5. Działalność gospodarcza □ TAK nr wpisu do rejestru zatrudnionych
6. Jednostka państwowa
………………………………. pracowników
7. Inna ……………………… □ NIE
II. Informacje dotyczące oferty/wolnego miejsca zatrudnienia
11. Nazwa zawodu
12. Nazwa stanowiska
……………………………......… ...............................................................
13. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia
•
w tym dla osób niepełnosprawnych
……………….…......................... ................................................................
14. Kod zawodu
................................................................ 16. Wnioskowana liczba kandydatów
15. Dodatkowe informacje
19. Rodzaj zatrudnienia
……………………………….. … □ moŜliwość zakwaterowania,
1) umowa o pracę na czas nieokreślony
□ dowóz przez pracodawcę do miejsca
2) umowa o pracę na czas określony
___________________________
3) umowa o pracę na okres próbny
pracy
17. Adres miejsca
________________________________ 4) umowa na zastępstwo
5) umowa o pracę tymczasową
wykonywania pracy
18. System i rozkład czasu pracy:
6) umowa o dzieło
4) ruch ciągły
………………………………….. 1) jednozmianowa
7) umowa zlecenie
5) inna……..
...................................................... 2) dwie zmiany
8) w niepełnym wymiarze czasu pracy ………………………. ………..
………………………………….. 3) trzy zmiany
9) inne ……………………………………………………………………
w godz. od …………… do ……………..
20. Oczekiwania dotyczące dodatkowego:
21. Inne konieczne informacje:
a) upowszechnienia oferty pracy w wybranych państwach EOG
□ TAK
□ NIE
Wymagana informacja do wniosku o uzyskanie przez
b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu podmiot zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.
upowszechnienia w ich siedzibach □ NIE, □ TAK, do których?: ………………...
□ TAK
□ NIE
………………………………………………………………………………………
22.Wysokość wynagrodzenia
23. System wynagradzania
24. Data rozpoczęcia
25. Data waŜności oferty
(miesięczny, godzinowy, akord, prowizja)
(kwota brutto)
zatrudnienia
……………………………….. ................................................................ …………….…………… ………………………………..
26. Wymagania - oczekiwania pracodawcy
27. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy
Wykształcenie…..………….....……………………………………………
(ogólny zakres obowiązków):
Kierunek/specjalność….......………………………………………………. .............................................................................................
StaŜ pracy…….......………………………………………………............... .............................................................................................
Uprawnienia /umiejętności……...............………………………. ……….. .............................................................................................
……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………
Języki obce (poziom znajomości) ………………………………………… ____________________________________________________
……………………………………………………………………………... 29. Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą:
…………………………………………………………………….. ………
1) Kontakt osobisty w godz. od ………… do ………….
28. Dokumenty wymagane przez pracodawcę od osoby kierowanej 2) Kontakt telefoniczny w godz. od ………. ...do ……...
nr telefonu ……………………………………………
w dniu wizyty:
……………………………………………………………………………... 3) Inny (np. CV+list motywacyjny przesłać pocztą)
III. Adnotacje Urzędu Pracy
30. Data przyjęcia zgłoszenia
……………………………………..
34. Data wycofania lub
zrealizowania oferty
............................................................
31. Nr zgłoszenia: OfPr/201…../……. 32. Częstotliwość kontaktu z
pracodawcą:
…………………………………….
□ co 3 dni,
□ raz w tygodniu,
35. Podpis pracownika PUP
□ co dwa tygodnie,
przyjmującego ofertę
□ raz w miesiącu
…………………………………….. ...
33. Sposób przyjęcia oferty
1) osobiście
2) pisemnie, w tym fax
3) e - mail
Download

Formularz - zgłoszenie wolnego miejsca pracy