Návod na použitie
Model Number: VTS-40SS
Návod na použitie si pozorne prečítajte a uschovajte v prípade ďalšieho použitia.
Výkon
230V~50Hz
60W
Uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.
Dôležité: Vodiče v tejto sieti na identifikačnom štítku zodpovedajú sieťovému napätiu:
Zelená a žltá – earth
Modrá – neutral
Hnedá – live
Nakoľko farby vodičov v napájacom kábli tohto spotrebiča nemusia odpovedať farebnému značeniu
identifikačných svoriek na Vašej zástrčke, postupujte nasledovne:
Drôt farby zelenej-žltej musí byť pripojený k svorke, ktorá je označená písmenom E alebo symbolom
uzemnenia alebo zelenou farbou alebo zelenou a žltou,
Drôt modrej farby musí byť pripojený k svorke, ktorá je označená písmenom N alebo čiernou farbou.
Drôt sfarbený dohneda, musí byť pripojený k svorke, ktorá je označená písmenom L alebo červenou
farbou.
Pozorne si prečítajte – vždy zaobchádzajte opatrne pri práci s akýmkoľvek zariadením.
•
Pred začatím prevádzky najprv skontrolujte či napätie v sieti zodpovedá napätiu v spotrebiči.
•
Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom neponárajte šnúry, zátky alebo zariadenie do vody alebo inej tekutiny.
•
Pokiaľ je prístroj v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
•
V prípade blízkosti detí alebo ľudí s mentálnou poruchou je potrebný prísny dohľad.
•
Keď sa výrobok nepoužíva alebo pred čistením, pri zakladaní alebo rozkladaní nejakých častí je potrebné zariadenie
odpojiť od elektrického napätia.
•
Nepoužívajte prístroj keď je poškodený kábel, zástrčka alebo niektoré časti zariadenia akýmkoľvek spôsobom. Ak je
napájací kábel alebo spotrebič poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo servisným technikom, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu.
•
Pri používaní príslušenstva nezhodujúceho sa s modelom výrobku si môžete spôsobiť zranenie.
•
Výrobok nie je určený na externé použitie.
•
Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pultu a zabráňte styku s horúcimi povrchmi.
•
Pri dopojení zo zásuvky nevyťahujte zástrčku za kábel.
•
Nepoužívajte tento výrobok ináč než je určené použitie.
•
Tento spotrebič je určený na domáce použitie.
•
Za akékoľvek škody, príčiny o nedodržaní pokynov alebo iné nevhodné používanie sa nevzťahuje do záruky výrobku.
•
Nepoužívajte výrobok bez ochranných mreží.
•
Nepokúšajte sa ventilátor násilím zastaviť.
•
Nikdy neukladajte žiadne predmety do mriežky keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti.
•
Nie je vhodné vystavovať ľudí (najmä deti alebo starších ľudí) na nepretržitom prúde studeného vzduchu po dlhú dobu.
2
Prevádzka ventilátora:
( Varovanie: Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte tento
ventilátor s inými než ponúkanými štátnymi reguláciami rýchlosti zariadenia)
Montáž:
Odstráňte obalový materiál zariadenia.
1
Nasaďte zadný kryt na výrobok.
2
Použite matice na zadnej strane krytu.
3
Založte nôž.
4
Nasaďte predný kryt na produkt a pevne pripevnite maticu v kruhu.
5
Pripevnite maticu pevne, aby sa hlava a trup výrobku spolu upevnili.
Poznámka: Pri inštalácií ovládacej skrinky sa uistite, že sú elektrické vodiče umiestnené na vonkajšej strane stojana.
Prevádzka:
Ventilátor umiestnite na suchý povrch.
Zapojte napájací kábel 230V AC elektrickej zásuvky. 3 rýchlostný systém je navrhnutý tak, aby Vám dával maximálnu
flexibilitu a cirkuláciu celého okolia.
LOW alebo MED nastavenie rýchlosti je možné použiť pre väčšinu vašich požiadaviek.
Najvyššia rýchlosť by mala byť len vo výnimočných prípadoch.
Pomocou otočného spínača vyberiete požadovanú rýchlosť.
Naklonením ventilátora nastavíte požadovaný prúd vzduchu.
Starostlivosť a skladovanie:
Pred čistením výrobku otočte ovládanie do polohy OFF a odpojte ventilátor.
Na čistenie ventilátora používajte mäkkú navlhčenú handričku.
Neumiestňujte ventilátor kde je voda a zabrňte aby nekvapkala voda do krytu motora.
Ventilátor uchovávajte v pôvodnom boxe alebo ho prekryte, aby sa zabránilo preniknutiu prachu na časti ventilátory.
Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste.
3
Download

VTS-40SS SK manual - dia