RUROCIĄGI DO INSTALACJI
MORSKICH I LĄDOWYCH
BUDUJEMY Z ENERGIĄ
www.energop.com.pl
SZANOWNI PAŃSTWO
Energop Sp. z o.o. to firma z długoletnią tradycją w swojej branży.
Od kilkudziesięciu lat Kadra naszej Spółki kładzie nacisk na rozwój
i doskonalenie działalności poprzez ciągłe podnoszenie jakości świadczonych
usług i oferowanych produktów.
Mogę z całą odpowiedzialnością zapewnić, że firma Energop posiada
gruntowną
wiedzę
oraz
doświadczenie
w
zakresie
prefabrykacji
rurociągów oraz ich elementów do zastosowań morskich i lądowych.
Nasza Spółka operując zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym,
stale rozwija swe kompetencje, dostosowując się do najnowszych standardów
w branży.
Uważam, że kluczem do sukcesu w tak specyficznym obszarze działalności
biznesowej jest profesjonalizm znajdujący odzwierciedlenie w dbałości
o najwyższe standardy BHP.
Dewizą naszej Spółki jest solidność i terminowość. Nasi pracownicy
to świetnie wyszkoleni fachowcy, dzięki którym każde zadanie, podejmowane
przez Spółkę, wykonywane jest z należytą starannością.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zawsze gotowi, by nawiązać współpracę.
Z poważaniem,
Roman Lembke
Prezes Zarządu
1
Historia firmy
Firma rozpoczęła swoją działalność w 1965 roku pod
W 2003 roku, w miejsce „Energomontaż-Północ Socha-
nazwą „Zespół Baz Zaplecza Energomontaż-Północ
czew”, powstała Spółka Energop, która następnie stała
Warszawa” w Sochaczewie. Od początku istnienia specja-
się częścią grupy kapitałowej „Polimex-Mostostal S.A.”
lizowała się w produkcji elementów rurociągowych oraz
konstrukcji stalowych.
W latach 2008-2009 wybudowano Oddział Robót
Antykorozyjnych oraz wykonano wiele znaczących inwe-
Nasz zakład systematycznie poszerzał swoje zaplecze
stycji modernizacyjnych.
techniczne o nowe urządzenia i technologie produkcyjne, zdobywając nowe doświadczenia. Zawsze był i jest
W
grudniu
2013
roku,
Spółka
Energop
weszła
do dnia dzisiejszego jednym z głównych krajowych
w skład Grupy MARS Shipyards & Offshore, należącej
dostawców elementów rurociągowych dla energetyki.
do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS.
W roku 1992 w wyniku restrukturyzacji, utworzono
„Energomontaż-Północ Sochaczew” Sp. z o.o., który
przejął kadrę, profil działalności i zakres świadczonych
usług poprzedniego zakładu.
2
o nas
Firma Energop Sp. z o.o., będąc w branży od blisko pół
Przy realizacji projektów dla tak wymagających odbior-
wieku, oferuje gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bo-
ców Spółka kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie
gate doświadczenie w zakresie prefabrykacji rurociągów
najwyższych europejskich standardów w dziedzinie BHP
i ich elementów.
i ochrony środowiska.
kontrahenci
Spółka Energop jest usytuowana na obrzeżach Socha-
z sektora offshore, energetyki, przemysłu petroche-
czewa, w odległości 50 km od Warszawy oraz 20 km
micznego i chemicznego, budownictwa przemysłowego,
od autostrady A2, co jest ważnym udogodnieniem
a także innych sektorów gospodarki.
w transporcie kołowym.
Głównymi
odbiorcami
Spółki
są
Dla nich właśnie Spółka Energop dostarcza rurociągi
do modułów platform morskich oraz wysoko-, średnioi niskoprężne rurociągi technologiczne wraz z zawieszeniami i podparciami.
3
Zakład posiada dobrze wyposażone hale produkcyj-
Ponadto Spółka dysponuje wysoko wykwalifikowaną
ne o powierzchni 25 000 m2 , a także duże powierzch-
i doświadczoną kadrą inżyniersko–techniczną, mającą
nie magazynowe zewnętrzne i wewnętrzne o łącznej
niezbędne certyfikaty i uprawnienia poświadczające
powierzchni ok. 19 000 m . Stanowi to doskonałe zaple-
posiadany zasób wiedzy i umiejętności.
2
cze techniczne i umożliwia realizację projektów o łącznej
Wykwalifikowana
masie kilku tysięcy ton.
załoga
spawalniczo-monterska
zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, potwierDzięki doskonałej organizacji procesów produkcyjnych
dzoną referencjami od naszych stałych, wieloletnich
oraz dużej powierzchni składowej, Spółka Energop może
kontrahentów.
oferować swym kontrahentom także prefabrykację
i montaż specjalnych konstrukcji stalowych, zbiorników,
silosów, kominów, flar, kanałów spalin,
absorberów,
reaktorów i innych elementów do instalacji IOS oraz SCR.
4
Profil działalności Spółki Energop
Prefabrykacja rurociągów
Wizytówką
kacja
firmy
jest
rurociągów
prefabry-
stosowanych
we współczesnym przemyśle.
Rurociągi wykonywane są ze stali
węglowych, niskostopowych (w tym
P11,
P22),
wysokostopowych
(w tym P91, P92), ferrytycznoaustenitycznych
(Duplex,
Super
Duplex), austenitycznych, a także
ze
stopów
metali
tytanu, miedzi i niklu.
5
7
nieżelaznych,
Gięcie łuków
Gięcie
łuków
realizowane
jest
przy zastosowaniu dwóch metod:
indukcyjnej na gorąco z płynną
regulacją
promienia
gięcia
oraz
matrycową na zimno na giętarkach
trzpieniowych.
Spółka posiada giętarki do gięcia
rur o maksymalnej średnicy 610 mm
i maksymalnym promieniu 10100 mm
(gięcie na gorąco) oraz giętarki
trzpieniowe o zakresach średnic
do 219 mm i promieniu gięcia 3D.
Firma posiada wdrożone procedury
oparte na standardach i normach
PN-EN 13480, PN-EN 12952 oraz
KER 80/2.05.
6
Obróbka
Cieplna
Obróbka cieplna jest istotna dla
Stosowanie
zapewnienia wymaganej normami
cieplnej umożliwia Spółce stacjo-
również
i procedurami technologii wytwa-
narny piec komorowy o wymiarach
za pomocą posiadanych wyżarza-
rzania elementów ze stali energe-
3,8 m x 3,2 m x 6,6 m. Wymiary
rek oporowych i indukcyjnych pod
tycznych po uprzednim wykonaniu
komory grzejnej zapewniają obróbkę
nadzorem wykwalifikowanych ope-
procesów spawalniczych i gięciu.
cieplną dużych elementów w maksy-
ratorów z wieloletnim doświadcze-
malnej temperaturze 1150°C.
niem.
7
technologii
obróbki
Proces obróbki cieplnej może być
wykonywany
miejscowo
Spawanie
wykonywane
Właściwy nadzór prac spawalniczych
meto-
w metodach 141, 111, 136, 135, 121
zapewnia doświadczona kadra inży-
dą TIG, półautomaty spawalnicze
są prowadzone przez wykwalifiko-
nieryjna posiadająca certyfikaty IWE
do spawania metodą STT, półau-
wanych
oraz IWI.
tomaty
niezbędne certyfikaty spawalnicze.
Energop
posiada
spawalnicze
do
do
urządzenia
spawania
spawania
metodami
Prace
spawalnicze
spawaczy,
posiadających
MIG/MAG, automaty do spawania
rur łukiem krytym.
8
Czyszczenie
StrumieniowoŚcierne,
Pasywacja,
Metalizacja,
Malowanie
W skład Oddziału Robót
Antykorozyjnych wchodzą:
• dwie niezależne komory
śrutownicze o wymiarach:
szer. 6,5m, wys. 5,0m, dł. 18,0m
oraz szer. 5,0m, wys. 5,0m, dł.
24,0m, w których można
poddawać czyszczeniu stale
węglowe oraz stale austenityczne;
• pomieszczenia do pasywacji
i trawienia elementów
austenitycznych;
• komora do metalizacji łukowej;
• nowoczesna malarnia
o powierzchni 1800 m2 z trzema
niezależnymi strefami wentylacyjnymi z funkcją ogrzewania.
Centrale wyposażone są w system rekuperacji oraz system
kontroli stężenia gazów.
Wydajność Oddziału Robót Antykorozyjnych wynosi do 400 ton rurociągów
i
konstrukcji
miesięcznie
(w zależności od systemów malarskich).
9
Badania
nieniszczące
(NDT)
Spółka
Energop
w
kooperacji
z niezależnymi laboratoriami przeprowadza
badania
nieniszczące
prefabrykowanych elementów bezpośrednio na terenie zakładu.
Gwarantuje to wykrycie ewentualnych wad materiałowych i spawalniczych oraz sprawdzenie wymiarów prefabrykowanych elementów
jeszcze w trakcie procesu produkcji,
przed wysyłką do klienta.
Wszelkie
badania
wykonywane
są wyłącznie przez wysoce wykwalifikowany
personel
posiadający
certyfikaty i uprawnienia zgodne
z PN-EN 473 i ASNT.
Zapewniamy badania NDT
w następujących zakresach:
• wizualne, również za pomocą
videoendoskopu,
• staloskopowe,
• pomiary twardości i zawartości
ferrytu.
We współpracy z zewnętrznymi
laboratoriami prowadzimy
następujące badania NDT:
• radiograficzne we własnym
bunkrze, przy pomocy źródeł
izotopowych i lamp
rentgenowskich,
• ultradźwiękowe,
• magnetyczno-proszkowe,
• penetracyjne.
W kooperacji prowadzimy także
badania niszczące wybranych elementów, według wymagań klienta.
10
Montaż
Spółka Energop świadczy usługi montażowe w zakresie
wytwarzanego asortymentu.
Realizujemy prace na nowo budowanych oraz rozbudowywanych obiektach zarówno na rynku krajowym,
jak i zagranicznym.
11
Transport
Spółka
świadczy
profesjonalne
usługi transportowe na terenie kraju
i poza jego granicami.
Na życzenie klienta organizujemy
transport ładunków wielkogabarytowych.
12
Zintegrowany System
Certyfikaty
Zarządzania
i uprawnienia
Spółka Energop posiada certyfikowany przez Bureau
Wysokie kompetencje Energop Sp. z o.o. potwierdzone
Veritas Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
są posiadanymi certyfikatami:
Środowiskiem i BHP według norm: PN-EN ISO 9001,
PN-EN ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS 18001.
• Certyfikat Bureau Veritas EN ISO 3834-2;
Obejmuje on wszystkie procesy w przedsiębiorstwie.
• Certyfikat Bureau Veritas
AD 2000-Merkblatt HP0/HP100R;
• ASME – Certificate No. 37,429 “S” Stamp;
• ASME – Certificate No. 37,430 “U” Stamp;
oraz
uprawnienia
i
modernizacji
i
bezciśnieniowych,
UDT
do
elementów
wytwarzania,
urządzeń
zbiorników
(w
napraw
ciśnieniowych
tym
na
sub-
stancje trujące i żrące oraz ciekłe zapalne), kotłów
wodnych i parowych, rurociągów pary (łączących kocioł
z turbozespołem), a także rurociągów technologicznych
i przesyłowych (w tym do substancji palnych, trujących
i żrących).
Spółka posiada także uprawnienia do wytwarzania,
napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych (suwnice,
żurawie, dźwigi, podesty).
13
WYBRANE
REALIZACJE
EDVARD GRIEG
Projekt EKOFISK 2/4Z
ELEKTROCIEPŁOWNIA
BIELSKO-BIAŁA
2013-2014 prefabrykacja 907 ton
2012 prefabrykacja 530 ton rurocią-
2011-2012
rurociągów na platformę morską,
gów dla norweskiego klienta firmy
rurociągów
w ramach projektu Edvard Grieg dla
Aker.
EC Bielsko-Biała.
LNG ŚWINOUJŚCIE
RAFINERIA NORMANDIA
BOP FLAMANVILLE
2012 Ponticelli Freres SAO zlecił
2010-2013
2012-2014
wykonywał
Spółce Energop, w ramach projektu
podparć dla Elektrowni Jądrowej
2204 tony rurociągów i podparć na
Total Rafinerie de Normandie DHC
Flamanville (FA3), na zlecenie fran-
potrzeby budowy terminalu LNG
RN 2012, prefabrykację rurociągów
cuskiego klienta – Ponticelli Freres.
w Świnoujściu.
i podparć o masie 95 ton.
norweskich firm Aker i Kvaerner.
Energop
ELDFISK II 2/7S
2012-2013
na
Spółka
zlecenie
Kvaerner,
Energop,
norweskiej
wykonała
585
firmy
w
ramach
wykonanie
projektu
601
ton
firmy Aker wyprodukowano 2850
inwestycji
w PGE Elektrownia Bełchatów,
rurociągów w ramach instalacji no-
Spółka Energop wykonuje moder-
wej platformy Eldfisk II 2/7S.
nizację
Eldfisk jest drugim co do wielkości
gów parowych i wodnych bloków
polem wydobywczym na Greater
nr 7-12. Łączny tonaż zlecenia wynosi
Ekofisk Area i jednocześnie jednym
w sumie 2600 ton.
renowację
ramach
ton
2005-2006 na zlecenie norweskiej
ton
oraz
w
254
ORMEN LANGE
ELEKTROWNIA
BEŁCHATÓW
2011-2015
wykonanie
ton rurociągów petrochemicznych.
rurocią-
z największych na Norweskim Szelfie
Kontynentalnym.
14
ENERGOP Spółka z o.o.
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew
tel. (+48) 046 863 97 00
(+48) 046 863 98 00
fax (+48) 046 863 98 08
e-mail: [email protected]
www.energop.com.pl
Download

budujemy z energią rurociągi do instalacji morskich i lądowych