BAZÉNOVÝ AUTOMAT
www.elektrobazeny.sk
Autor: Rastislav Sádecký v spolupráci s MCU.cz
Popis Bazénového Automatu
1. Určenie prístroja
2. Popis ovládacích a signalizačných prvkov
3. Spustenie prístroja
4. MENU nastavenia (MENU):
Ø
Popis funkcie
Kalibrácia sondy pH
(Cal)
Ø
Popis funkcie
Nastavenie požadovaného pH
(pH)
Ø
Popis funkcie
Nastavenie času a dátumu
(t)
Ø
Popis funkcie
Nastavenie požadovanej teploty
(T)
Ø
Popis funkcie
Nastavenie 8-mich časov filtrácie (F)
Ø
Popis funkcie
Nastavenie objemu bazéna (m³)
(CUB)
5. Popis zobrazenia Displeja pri práci
6. Okamžité nastavenia režimu filtrácie a teploty (OFF./MAN./AUT.),
(T+,T-)
7. Popis gélovej sondy
8. Popis tepelného čidla 18B20
9. Výpis všetkých zobrazení displeja
10. Schémy celého zariadenia
1. Určenie prístroja
BAZÉNOVÝ AUTOMAT je určený pre celkové riadenie bazénovej
technológie. Táto zvolená varianta dokáže merať pH a dávkovať pH-,
zobrazovať presný čas a dátum so záložným zdrojom na 9 rokov, sledovať a
riadiť teplotu vody bazéna a spínať beznapäťový 16A kontakt určený na
riadenie kúrenia bazéna. Ďalej spínať filtračný motor podľa 8-mich
prednastavených spínacích časov, alebo variantou poklesu teploty
vody(funkcia sa dá vypnúť v „Setting temp.“ nastavení možnosťou OFF),
taktiež beznapäťovým kontaktom 16A. Všetky funkcie a práve vykonávané
práce zariadenia sú zobrazené na prednom panely, buď na displeji, alebo
pomocou LED diód. Ovládacie prvky sú vyvedené na ľavej spodnej časti
predného panela v krížovom prevedení. Krytie prístroja by malo byť približne
IP44 až IP55. Celé zariadenie musí byť chránené ističom 6A-B
a samozrejme musí byť použitá doplnková ochrana prúdovým chráničom
30mA. Update programu budú vykonávané pomocou ICSP konektoru,
umiestneného vo vnútri zariadenia. Veľké odchýlky v meraní pH, teploty,
alebo vynulovaní dátumu sú zobrazené na displeji chybovým hlásením
„NECESSARY RESET THE DEVICE“, kedy zariadenie prestane pracovať, aby
nedošlo ku kolízií funkcií, alebo predávkovaniu chémie a následne prechádza
do SLEEP módu.
2. Popis ovládacích a signalizačných prvkov
Ovládacie prvky:
MENU – Pomocou tohto tlačidla sa dostaneme k základnej ponuke MENU nastavení.
Tieto nastavenia doporučujeme prenastaviť pri prvotnom spustení zariadenia.
V pamäti sú nastavené hodnoty od výrobcu a preto nemusia súhlasiť s vašimi
požadovanými hodnotami. Predovšetkým treba nastaviť požadovanú hodnotu pH
a objem bazéna v m³. V MENU nastavení sú zobrazené položky: Cal, pH, t, T,
Cub.
Up/ T+ - Tlačidlo má dve varianty určenia. Prvá varianta slúži k nastaveniu vyšších
hodnôt požadovaných parametrov v MENU nastaveniach všetkých funkcií. Druhá
varianta je určená pre okamžité prednastavenie vyššej požadovanej teploty vody pri
normálnom zobrazení displeja, teda nie v nastavení MENU. Jedná sa o skokovité
zvyšovanie teploty o +0,5⁰C. Od výrobcu je prednastavená hodnota 25,0⁰C. Na
displeji sa zobrazí výpis „EDIT TEMPERATURE“ a v druhom riadku nastavovaná
teplota napr. „25,5⁰C“.
Down/ T- - Taktiež toto tlačidlo má dve varianty určenia. Prvá varianta slúži
k nastaveniu nižších hodnôt požadovaných parametrov v MENU nastaveniach
všetkých funkcií. Druhá varianta je určená pre okamžité prednastavenie nižšej
požadovanej teploty vody pri normálnom zobrazení displeja, teda nie v nastavení
MENU. Jedná sa o skokovité znižovanie teploty o -0,5⁰C. Od výrobcu je
prednastavená hodnota 25,0⁰C. Na displeji sa zobrazí výpis „EDIT TEMPERATURE“
a v druhom riadku nastavovaná teplota napr. „24,5⁰C“.
Set/ Man. – Tlačidlo má dve varianty určenia. Prvá varianta slúži k odsúhlaseniu
nastavených hodnôt parametrov v MENU nastaveniach všetkých funkcií. Druhá
varianta je určená pre okamžité nastavenie chodu filtrácie, teda režim OFF,
MAN., AUT. pri normálnom zobrazení displeja, teda nie v nastavení MENU. Táto
varianta umožňuje pri každom stlačení tlačidla skok na ďalší režim filtrácie,
dookola.
Signalizačné LED prvky:
DISPLEJ – Slúži na zobrazenie všetkých stavov a zmien MENU nastavení, výpisu
všetkých funkcií pri spustení zariadenia a zobrazení normálneho stavu pri práci, to
jest hodnotu pH, aktuálnu teplotu, čas a dátum. Jedná sa o podsvietený mini
terminál s dvomi riadkami po 16-násť znakov (2x16).
Filtering – Zelená LED, ktorá nám signalizuje chod filtrácie(filtračného motora).
Aut./ Man. – Modrá LED dióda, určená pre zobrazenie stavu ovládanej filtrácie.
Pokiaľ je filtrácia odstavená(režim OFF) LED nesvieti. Pri voľbe ručného
režimu(režim MANUAL) LED bliká s intervalom 1s a pri automatickom režime(režim
AUTOMAT) LED trvale svieti. Vtedy je filtrácia ovládaná pomocou 8-mich
prednastavených časov v MENU nastaveniach.
Measure/ Setting – Červená LED, signalizujúca dva stavy. Prvý stav hovorí
o stave zariadenia pri práci, vtedy LED bliká s intervalom „x“. Tento interval
zahŕňa čas potrebný na zmeranie pH(priemer asi 30000 zmeraných hodnôt za
sekundu = 60Hz) + čas potrebný na zmeranie teploty T. Druhý stav signalizuje, že
sa nachádzame v MENU nastavení a vtedy LED svieti trvale. Tento stav nastáva aj
pri okamžitom stlačení tlačidiel
Up/ T+, Down/ T-, Set/ Man. Akonáhle
z nastavovacej funkcie vyskočíme LED dióda prejde do prvého stavu, čiže bliká
v intervale „x“.
3. Spustenie prístroja
Predtým než spustíme samotný prístroj nesmieme zabudnúť na niekoľko základných
kontrolných bodov:
ü Test prúdového chrániča testovacím tlačidlom
ü Kontrola tesnosti hadičiek
ü Kontrola množstva pH- v kanistry
ü Kontrola ponoru sacej hadičky v kanistry
ü Otvorenie oboch ventilov na vstup a výstup meranej vody k sonde pH
ü Kontrola správne prepnutého šesťcestného ventila v polohe FILTRÁCIA
ü Otvorenie všetkých potrebných guľových ventilov technológie
Po tejto kontrole môžeme pristúpiť k zapnutiu AUTOMATU. Po zapnutí sa rozsvieti
displej kde sa nám zobrazia základné informácie od výrobcu a hlavne verzia
programu(UPDATE verzie napr. 1.00 TT). Každé vylepšenie programu povýši
koncové číslo o +1. Program sa bude dať zaktualizovať pomocou ICSP koncovky
umiestnenej vo vnútri na plošnom spoji. Po uplynutí vyobrazení základných informácií
sa na displeji rozsvieti dvojriadkový výpis na 30s. V prvom riadku sa zobrazí
možnosť, že ak teraz stlačíte tlačidlo MENU, tak sa dostanete do MENU nastavení
a v druhom riadku je možnosť že ak stlačíte Set/ Man., tak odštartujete normálny
režim zariadenia, teda začne samotné meranie a zobrazenie meraných veličín na
displeji a vysvieti sa stav zariadenia na LED. Zariadenie je funkčné. Tento stav
nastane aj keď nič nestlačíte po dobu 30s. Zariadenie sa uvedie do pracovného
stavu s nastaveniami v MENU určenými optimálne od výrobcu, to jest:
§
Cal == hodnota vypočítaná zo vzorca, základná veličina pre výpočet je
udávaná hodnota stúpania UpH pri zmene o 1pH (57,61mV)
§
pH == 7,2
§
t == prednastavené od výrobcu so zálohou zdroja na 9 rokov
§
T == 25,0 ⁰C
§
F == prednastavené časi chodu filtrácie sú:
1. time ON = 02:00, time OFF = 03:00
2. time ON = 06:00, time OFF = 08:00
3. time ON = 09:00, time OFF = 11:00
4. time ON = 12:00, time OFF = 14:00
5. time ON = 16:00, time OFF = 17:00
6. time ON = 18:00, time OFF = 19:00
7. time ON = 20:00, time OFF = 21:00
8. time ON = 22:00, time OFF = 23:00
§
CUB == prednastavený objem bazéna 1m³
4. MENU nastavenia (MENU):
Počas menu nastavení zariadenie nepracuje v pracovnom režime. Menu nastavenia
sú: Cal, pH, t, T, F, Cub.
Cal – Pri tejto funkcii nastavujeme:
v UpH – hodnota v mV určujúca stúpanie Uph pri zmene o 1pH(uvádza výrobca
sondy na obale)
v 4,0 – Počas 1 min. kalibrujeme sondu v roztoku o hodnote 4,00pH. Po
skončení kalibrovania sa vypíše na displeji informácia o úspešnosti
kalibrovania a to buď „OK“, alebo „ERROR“. Zlý spôsob kalibrácie, zlým
roztokom, alebo poruchou sondy je spôsobený výpis „ERROR“.
v 7,0 – Počas 1 min. kalibrujeme sondu v roztoku o hodnote 7,00pH. Po
skončení kalibrovania sa vypíše na displeji informácia o úspešnosti
kalibrovania a to buď „OK“, alebo „ERROR“. Zlý spôsob kalibrácie, zlým
roztokom, alebo poruchou sondy je spôsobený výpis „ERROR“.
v 10,0 – Počas 1 min. kalibrujeme sondu v roztoku o hodnote 10,00pH. Po
skončení kalibrovania sa vypíše na displeji informácia o úspešnosti
kalibrovania a to buď „OK“, alebo „ERROR“. Zlý spôsob kalibrácie, zlým
roztokom, alebo poruchou sondy je spôsobený výpis „ERROR“.
pH – Tu nastavujeme požadovanú hodnotu pH, akú chceme dosiahnuť v bazéne(od
výrobcu udaná hodnota 7,2pH-jemne zásaditá voda, najlepšie podmienky pre dobrý
účinok dezinfekcie). Pri prvotnom spustení bazéna, alebo pri väčšej odchýlke voči
nastavenej hodnote ako 0,5pH, si AUTOMAT nadávkuje pH- podľa prepočtu
z udanej hodnoty objemu bazéna Cub a času spustenia dávkovacieho motorčeka
potrebného k zmene o 0,1 pH/m³, ktorý bude udaný už vo vzorci. Pomocou tlačidiel
Up a Down na prednom paneli zvyšujeme, alebo znižujeme hodnotu pH skokovite po
+-0,1pH.
t - Nastavenie času a dátumu. Postupne nastavujeme:
v h – nastavenie hodín napr.
13:--
v m – nastavenie minút napr.
--:55
v d – nastavenie dňa napr.
04/--/----
v m – nastavenie mesiaca napr.
--/12/----
v y – nastavenie dňa napr.
--/--/2011
Podľa nastavenia času AUTOMAT spína filtračný motor z už prednastavených
8-mich časov, udávaných vo funkcii (F). Pomocou tlačidiel Up a Down na prednom
paneli zvyšujeme, alebo znižujeme tieto hodnoty skokovite po +-1.
T – V tejto funkcii nastavujeme požadovanú teplotu vody v bazéne, a tiež možnosť
spúšťania filtrácie aj na základe poklesu teploty vody, nezávisle na prednastavených
8-mich filtračných časoch (F: ON/OFF). Od výroby je nastavená teplota 25,0 ⁰C.
Pomocou tlačidiel Up a Down na prednom paneli zvyšujeme, alebo znižujeme túto
hodnotu skokovite po +-0,5 ⁰C a pri druhej časti meníme ON za OFF a naopak.
F – Táto funkcia slúži k nastaveniu 8-mich spínaných časov filtrácie počas 24
hodín. ON je čerpadlo v chode a OFF odstavené. Počas OFF je zabezpečené aby
nefungovalo dávkovanie chémie dodatočnou funkciou v programe. Od výrobcu sú
prednastavené časi:
1. time ON = 02:00, time OFF = 03:00
2. time ON = 06:00, time OFF = 08:00
3. time ON = 09:00, time OFF = 11:00
4. time ON = 12:00, time OFF = 14:00
5. time ON = 16:00, time OFF = 17:00
6. time ON = 18:00, time OFF = 19:00
7. time ON = 20:00, time OFF = 21:00
8. time ON = 22:00, time OFF = 23:00
Pomocou tlačidiel Up a Down na prednom paneli zvyšujeme, alebo znižujeme túto
holotu skokovite po +-5min.
Cub – Nastavujeme objem bazéna(nádrže). Prednastavená hodnota od výroby je
1m³. Pomocou tlačidiel Up a Down na prednom paneli zvyšujeme, alebo znižujeme
túto hodnotu skokovite po +-1m³.
5. Popis zobrazenia Displeja pri práci
Displej ako som spomínal je dvojriadkový podsvietený mini terminál, teda dohromady
môžeme zobraziť 32 znakov. Pri práci prístroja sa na displeji v prvom riadku
uvádza zmeraná hodnota „pH“ a teploty „T“ vo formáte „pH: 00,0 a T:00,0⁰C“.
V druhom riadku je uvedený okamžitý čas a dátum vo formáte „hodina:minúta a
deň/mesiac/rok“.
6. Okamžité nastavenia režimu filtrácie a teploty
(OFF./MAN./AUT.), (T+,T-)
Tieto požadované zmeny sa dajú nastaviť priamo pri práci prístroja. Počas týchto
nastavení nevchádzame priamo do MENU nastavení a preto prístroj neprerušuje
svoju činnosť. Počas zmeny údaju sa na displeji zobrazí nastavovaný údaj a po 5s sa
vráti zobrazenie displeja pri práci. Pomocou stláčania tlačidla „Set/ Man.“ dookola
meníme hodnoty OFF, MAN., AUT. , ktoré nám umožňujú meniť nastavenie režimu
filtrácie:
§
OFF – filtrácia je vypnutá
§
MAN. – filtrácia je v nútenom režime, funguje neustále
§
AUT. – filtrácia je spínaná pomocou 8-mich prednastavených časov, alebo pri
zapnutej funkcii „F: ON/OFF“ (MENU nastavenie teploty T), kedy je
filtrácia spínaná aj pri poklese teploty vody v systéme.
Pomocou tlačidiel „Up/ T+“, „Down/ T-“ meníme hodnotu prenastavenej
požadovanej teploty, „Up/ T+“ – smerom nahor a „Down/ T-“ – smerom nadol,
skokovite po +-0,5⁰C. Po ukončení nastavenia sa po 5s vracia na displeji pracovné
zobrazenie prístroja. Počas zmeny nastavenia teploty prístroj neprechádza do
vypnutého stavu.
7. Popis gélovej sondy
Gélová sonda pH - je veľmi dôležitou súčasťou tohto zariadenia. Závisí od nej
presnosť merania pH tekutín. Pri prevoze je nutné mať sondou uloženú v skúmavke,
ponorenú v roztoku vody o hodnote pH približne 7,00. Sonda je citlivá na dlhodobé
suché prostredie a hrubé zaobchádzanie (pozor sklo). Od zaobchádzania so sondou
závisí jej životnosť a presnosť merania. Sonda sa k zariadeniu pripája pomocou
BENC koncovky. Výrobca udáva niektoré základné testované, zmerané údaje, ktoré
sú priložené v pasporte sondy:
1. Typ:
185301
2. Sériové číslo:
1008577
3. E Ph7 (mV):
+000.9
4. Stúpanie (mV/pH):
+57.61
5. Stúpanie (%):
+097.4
6. Testovacia teplota (⁰C):
25
Dôležitý údaj, ktorý zadávame do programu je stúpanie napätia pri zmene o 1pH
(elektrochemický potenciál). Pri našom type sondy je to +57,61mV. Táto hodnota
sa zadáva v MENU nastaveniach v časti „Cal“ ako hodnota UpH. Tento údaj si
vždy skontrolujte pri výmene sondy, je uvedená v pasporte.
Druhý dôležitý údaj, je testovacia, inicializačná teplota pri fabrickom teste
a zvyčajne sa jedná o izbovú teplotu 25°C. Tá sa zadáva do premennej v programe
a nastavovať v MENU sa nedá.
8. Popis tepelného čidla 18B20
Obvod DS18B20 je digitálny teplotný snímač, Najčastejšie používaný v puzdre TO92 s tromi vývodmi. Senzor komunikuje s nadradeným systémom pomocou zbernice
1-Wire ™, ktorá je vrátane rádu aplikačných poznámok opísaná pekne, napríklad
na webe firmy Maxim. Rozlíšenie teplotného senzora je 12bitov, teda 0,0625 ° C.
Presnosť je 0,5 ° C v teplotnom rozsahu -10 ° C až +85 ° C a 2 ° C v celkovom
teplotnom rozsahu obvodu, teda -55 ° C až +125 ° C.
Princíp snímania teploty je v skratke taký, že pre čidlá vo vnútri sú dva oscilátory.
Jeden je s nízkym teplotným koeficientom naopak druhý s vysokým. Akonáhle sa dá
po zbernici čidlu príkaz na začatie prevodu (merania) teploty, spustí sa čítanie
oboch týchto oscilátorov. Táto akcia trvá (podľa teploty) až 750ms a jej výsledkom
je hodnota 12bitov zodpovedajúca aktuálnej teplote. Tá je potom uložená vo
vnútorných registroch obvodu a čaká na jej vyčítanie z nadradeného obvodu. Jednou
z ďalších predností tohto snímača je okrem iného aj možnosť napájania a prenosu
dát po jednom vodiči (samozrejme plus GND). Túto možnosť som však nepoužil.
Okrem obvodu DS18B20 existuje aj mnoho podobných čidiel, napríklad DS18S20 a
podobné. Každý takýto obvod, aj keď je vo svojom princípe rovnaký, je vždy v
niečom odlišný, a tak ho nie je možné použiť.
Základné TTD obvodu DS18B20
- Unikátne rozhranie tvorené jediným vodičom
- Každý obvod má 64 bitový kód uložený vo vnútornej pamäti ROM
- Nevyžaduje žiadne vonkajšie komponenty
- Napájanie obvodu môže byť aj z dátovej linky
- Napájanie je 3,0 V až 5,5 V
- Meria teplotu od -55 ° C do +125 ° C (-67 ° F do +257 ° F)
- Presnosť 0,5 ° C v rozmedzí od -10 ° C do +85 ° C
- Presnosť 2 ° C v rozmedzí od -55 ° C do +125 ° C
- Rozlíšenie teplomeru je voliteľné v rozsahu 9 až 12 bitov
- Nameranie teploty s rozlíšením 12 bitov trvá 750ms
Jadro obvodu DS18B20 umožňuje nastaviť vlastnosti digitálneho teplomeru.
Rozlíšenie prevodníka je užívateľsky nastaviteľné na 9, 10, 11, 12 bitov, čo
zodpovedá veľkosti dielikov 0,5 °C, 0,25 °C, 0125 °C, 0,0625 °C. Základné
rozlíšenie po pripojení napájania je 12 bitov. Obvod je po pripojení napájania v
nečinnom stave. Meranie teploty (AD prevod ), môže byť spustené príkazom (44H).
Výstupné dáta sú v stupňoch Celzia, pre aplikácie s Farenhaitovov stupnicou, kde je
nutné použiť prevodový vzorec (F = 9/5 * ( C+32 )). Namerané dáta sú uložené do
16-bitového registra. Teplota je kladná, keď S = 0 a záporná, keď S = 1. Ak je
prevodník nastavený na 12-bitov, všetky bity v registri budú obsahovať platné
údaje. Pri nastavení nižších rozlíšení, nie sú definované nízke bity. Napríklad pri
rozlíšení prevodníka 9-bitov, nie sú použité bity 0, 1, 2. V nasledujúcej tabuľke sú
znázornené jednotlivé váhy bitov príslušného registra, znak "S" značí znamienkový
bit (signed).
Nasledujúca tabuľka popisuje oba registre TH TL a ich vzťah k teplote v stupňoch
Celzia (platí pre 12 bitové rozlíšenie).
9. Výpis všetkých zobrazení displeja
Úvodné uvádzacie výpisy – začnú sa vypisovať po spustení prístroja a trvajú
približne 40s. Za tento čas sa AUTOMAT a sonda ustabilizujú – sonda sa zaleje
meranou vodou. Príprava na objektívne meranie.
Prvá uvádzacia voľba AUTOMATU – V priebehu 30s stlačíme tlačidlo MENU
(prejdeme do MENU nastavení), alebo stlačíme Set/Man (prejdeme do pracovného
režimu AUTOMATU). Ak nestlačíme žiadne tlačidlo prejdeme do pracovného režimu
automaticky po uplynutí 30s – práca podľa prednastavených hodnôt.
Pracovný režim – slúži na okamžité zobrazenie zmeranej hodnoty pH, teploty T
a presného času a dátumu.
Výpisy pri okamžitej zmene prednastavenej, požadovanej teploty – túto zmenu
môžeme vykonať v pracovnom režime po stlačení tlačidiel „Up/ T+“, „Down/ T-“.
Po ukončení natavenia teploty a uplynutí 5s prechádza zobrazenie opäť do
pracovného režimu bez jeho samotného prerušenia.
MENU nastavenia – tu sa nastavujú všetky požadované hodnoty veličín a tiež tu
môžeme skalibrovať sondu pH.
Cal (Calibration ph) – v tomto nastavení zapisujeme hodnotu UpH(mV/1pH) uvedenú
v pasporte. Ďalej môžeme skalibrovať sondu v troch rôznych roztokoch 4,00 , 7,00
, 10,00 pH. Po skončení nastavenia UpH sa zobrazí výpis správnosti údaju. Taktiež
po skalibrovaní sa zobrazí výsledný výpis o správnosti kalibrovania.
pH (Setting ph) – tu nastavíme nami požadovanú hodnotu pH(optimálne 7,2).
t (Setting time) – tu nastavujeme správnu hodnotu času a dátumu.
T (Setting temp.) – tu sa nastavuje nami požadovaná hodnota teploty vody
v bazéne a tiež možnosť spustenia nútenej filtrácie pri poklese teploty vody o 2⁰C
voči nastavenej hodnote v MENU. To znamená, že filtrácia je spustená mimo
nastavených 8-mich časov.
F (Setting filt.) – nastavujeme 8 intervalov zapnutí filtračného motora. Nakoniec
sa na displeji výpisom zobrazí informácia o správnosti nastavení.
Cub (Setting CUB-m³.) – tu sa nastavuje objem bazéna v m³. Z tejto hodnoty
AUTOMAT vyrátava, aký veľký čas potrebuje na spustenie dávkovacieho čerpadla
pre dorovnanie prednastavenej hodnoty pH (približne 7,2), ak je rozdiel
prednastavenej voči skutočnej hodnote väčší ako +0,5pH. Pod túto rozdielovú
hodnotu(rozdiel menší ako 0,5pH) je postup pri dávkovaní iný.
Výpisy pre okamžitú zmenu režimu filtrácie(OFF, MAN., Aut.) – túto zmenu
môžeme vykonať v pracovnom režime po stlačení tlačidla „Set/ Man.“. Po ukončení
natavenia režimu a uplynutí 5s prechádza zobrazenie opäť do pracovného režimu
bez jeho samotného prerušenia.
Výpis pri poruche merania zariadenia – tento výpis sa zobrazí po dlhšom chybnom
meraní zariadenia v trvaní 5minút. Toto nastane pri chybnom meraní pH(odchýlka
viac ako +-4pH v trvaní 5 minút), chybnom meraní T(odchýlka väčšia ako +-20⁰C),
spustení dávkovacieho čerpadla na dlhšiu dobu ako 10min(obava z predávkovania
pH-) a pri vynulovaní dátumu(obava z nefunkčnej záložnej batérie RTC modulu). Po
10 minútach prechádza zariadenie do SLEEP módu(spánkový režim, displej zhasne)
a ostáva v ňom až do RESETU.
10. Schémy celého zariadenia
Download

Tu si môžete