Riaditeľstvo Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre všetkým
záujemcom o štúdium oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 so súhlasom zriaďovateľa
otvára 3 triedy štvorročného štúdia, 1 triedu osemročného štúdia.
 Štvorročné štúdium je určené žiakom 9. ročníka ZŠ.
 Žiaci sa učia dva cudzie jazyky – vyberajú si z ponuky anglický jazyk, nemecký jazyk,
francúzsky jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk, vo vyšších ročníkoch je možné tieto
hodiny ešte posilniť formou konverzácií a seminárov.
 Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby každý žiak vo vyšších ročníkoch mal
možnosť výberu vzdelávacích predmetov a mohol sa formou voliteľných predmetov
v počte týždenných hodín - v 3. ročníku 8 hod. a v 4. ročníku 11 hod. rozvíjať v tých
oblastiach, ktoré bude potrebovať pre svoju študijnú a profesijnú kariéru.
 Žiaci robia prijímacie skúšky 12. a 15. mája 2014, a to zo slovenského jazyka
a literatúry, matematiky a katolíckeho náboženstva.
 Presné kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na našej webovej stránke.
 Rodič podáva prihlášku na štúdium na základnej škole, ktorú žiak navštevuje
najneskôr do 10. apríla 2014.
P r o j e k t o v ý d e ň : 4. marca 2014
P r i j í m a c i e s k ú š k y : 12. a 15. mája 2014
Kontakty: 0372300201,
0905480585
e-mail: [email protected]
www.pgjknr.sk
Download

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM SV