Proteinüri: Ağır Preeklampsi Tanısı İçin
Gerçekten Gereksiz midir?
Dr Selahattin KUMRU
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum AD, Düzce
Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Antalya
13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
11-15 Mayıs 2015 Antalya
Tanim:
* Preeklampsi ilk kez gebelikte ortaya çıkan
* Plasentanın doğumundan sonra kaybolan
* Kan basıncı artışı
* Proteinüri
* Sistemik endotelial hasar
Siniflama
* Kr Hipertansiyon
* Geçici Hipertansiyon
* Preeklampsi
* Superempoze preeklampsi
* Eklampsi
• HELLP Sendromu
• AĞIR PREEKLAMPSİ KRİTERLERİ
• 4saat ara ile ölçülen en az 2 ölçümde kan basıncı
160 /110 mm-hg üzerinde olması (antihipertansif
kullanımı olmadan )
• Trombosit <1000000/ml
• Kc enzimlerinin normal konsantrasyonlarının 2
katına çıkması veya tedaviye yanıtsız sağ üst
kadran ve epigastrık agrı
• Progresif renal yetmezlik Cr >1.1mg/dl veya
kreatinin herhangi bir renal hastalık olmadan 2
katına çıkması
• Pulmoner ödem
• Yeni başlangıçlı serebral visüel semptomlar
Proteinüri miktarı
ve
IUGR’nin
Ağır Preeklampsi kriteri olmaktan
çıkartılması önerildi
Hypertension in pregnancy: Report of the American College of Obstetricians and
Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2013;
122:1122.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kliniklerine Ocak 2012-ocak 2015
tarihleri arasında başvuran 25-42
haftalık gebeliği olan toplam 206
gebe
(Uzmanlik Tezi Projesi)
• Dışlanma Kriterleri
• Kronik hipertansiyon,
• Diabetus mellitus,
• Böbrek hastalığı,
• Karaciğer hastalığı,
• Tromboembolik hastalığı
• Bilinen trombofilisi,
• Malformasyonlu bebeği,
• Çoğul gebelik
• Preeklampsi tanısı ve sınıflandırması ACOG
Task force on hpyertansion in pregnancy 2013
kriterlerine göre yapıldı (Hypertension in pregnancy: Report of the American
College of Obstetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 2013;
122:1122)
• Araştırma süresince yukarıda yer alan kriterler
uygulanarak, toplam 103 preeklampsi tanısı
alan gebeler vaka grubuna dahil edildi.
• Kontrol grubu ise sağlıklı, herhangi bir medikal
ve obstetrik komplikasyonu olmayan toplam
103 gebeden oluşturuldu.
Yaş, gebelik haftası, gravida, parite, abortus ve KB,
maternal hastanede yatış süresi, hematolojik ve
biyokimyasal parametreler, doğum şekli, sezaryen
endikasyonu, maternal yatış süres,i plesenta dekolmanı,
DIC ,ABY , pulmoner emboli ,intrakranial kanama,
subkapsüler hematom, taze donmuş plazma, trombosit
süspansiyonu, eritrosit transfüzyonu, aferez, dializ,
plazmaferez ihtiyacı, yenidoğan özellikleri, boy, kilo,
cinsiyet, apgar skoru, intrauterin gelişme geriliği yenidoğan
yoğun bakım ünitesi (ydybü) ihtiyacı, ydybü’ nde kalış
süresi respiratuar distress sendromu, yenidoğanın geçici
taşipnesi, sepsis, nekrotizan enterekolit, perinatal ex kayıt
edildi. Hastaların HGB ,HCT, trombosit, AST, ALT, LDH, ürik
asit ,BUN, kreatinin parametreleri retrospektif olarak kayıt
edildi
Tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde,
ortalama (mean), standart sapma (SD) ve
medyan (ortanca), minimum (min),
maksimum (max) değerleri ile sunulacak
sekilde not edildi. Kategorik değişkenler
arasındaki ilişkilerin analizinde Fisher’s
Exact Test veya Pearson ki-kare testi
kullanıldı.
Maternal yatış süresi ile en iyi korelasyon proteinüri(r=0,657
p<0.001 n=206). Diastolik kan basıncı (r=0,554 p<0.001
n=206) (p<0.05).
• Yenidoğan ağırlığı ile en güçlü negatif korelasyon
proteinüride saptandı.(r=-0,428) (p<0.001 n=206). Sistolik
kan basıncı (r=-0,408 p<0.001 n=206),(p<0.05)
• Yenidoğanın 5. dakika apgar skoru ile en güçlü korelasyonu
proteinüri gösterdi (r=-0,283p<0.001 n=206). Sistolik kan
basıncı (r=-,274p<0.001 n=206).
Yenidoğan yatış süresi ile en kuvvetli pozitif korelasyonu
proteinüri gösterdi (r=0,490p<0.001 n=206). Sistolik kan
basıncı (r=,466p<0.001 n=206).
Sonuçlar:
* Preeklampsi maternal ve neonatal
morbidite ile ilişkilidir
* Proteinüri maternal yatış süresi, YDYBÜ kalış
süresi ve 5. dakika APGAR skoru ile en iyi
korelasyonu göstermektedir.
• Proteinüri ACOG tarafından önerilen (2013)
parametreler ile güçlü korelasyonlar
göstermektedir.
TEŞEKKÜRLER
Download

Proteinuri Agir preeklampsi tanisi icin gercekten gereksiz midir