ZESTAWIENIA POCI¥GÓW/LOCATION OF COACHES
Wa¿ne od
14.12.2014
do 14.03.2015
objêtych obowi¹zkow¹ rezerwacj¹ miejsc oraz poci¹gów z wagonami sypialnymi i kuszetkami, odje¿d¿aj¹cych z dworca Przemyœl G³ówny
ODJAZD
Departure
POCI¥G
Train
Valid from
14th December 2014
14th March 2015
DO STACJI
Destination
0:01 - 6:00
10
11
1
14
13
12
I Przemyœl G³. - Szczecin G³.
)
1:19 *
2:17
IC 38100/1
BARBAKAN
Rzeszów G³ówny
Dêbica
Tarnów
Kraków G³ówny
Czêstochowa Stradom
Wroc³aw G³ówny
Poznañ G³ówny
Stargard Szczeciñski
Szczecin G³ówny
2
F 3
22
F 23
I Lwów - Wroc³aw G³.
Zestawienie obowi¹zuje w m-cu XII.2014, II, III, VI, VII, IX, X.2015 w dni nieparzyste/ parzyste,
a w m-cu I, IV, V, VIII, XI., XII.2015 w dni parzyste/ nieparzyste
oraz 31.XII.2014./01.I.2015, 31.III./01.IV., 31.VII./01.VIII., 31.X./01.XI.2015
10
12
11
13
21
14
I Lwów - Wroc³aw G³.
I Przemyœl G³. - Szczecin G³.
Zestawienie obowi¹zuje w m-cu XII.2014, II, III, VI, VII, IX, X.2015 w dni nieparzyste/ parzyste,
a w m-cu I, IV, V, VIII, XI., XII.2015 w dni parzyste/ nieparzyste
oraz 31.XII.2014./01.I.2015, 31.III./01.IV., 31.VII./01.VIII., 31.X./01.XI.2015
*) godzina odjazdu w dniu 14.III.2015 r.
1
F 3
2
I Wroc³aw G³. - Lwów
Zestawienie obowi¹zuje w m-cu XII.2014, II, III, VI, VII, IX, X.2015 w dni parzyste/ nieparzyste,
a w m-cu I, IV, V, VIII, XI, XII.2015 w dni nieparzyste/ parzyste oraz 31.I./01.II., 31.V./01.VI.,31.VIII./01.IX.2015
TLK 33011/35
TLK 33011/51
2:51
LWÓW
EXPRESS
Mostiska
Lwów
21
F 23
22
I Wroc³aw G³. - Lwów
Zestawienie obowi¹zuje w m-cu XII.2014, II, III, VI, VII, IX, X.2015 w dni nieparzyste/ parzyste,
a w m-cu I, IV, V, VIII, XI, XII.2015 w dni parzyste/ nieparzyste oraz 31.XII.2014./01.I.2015.,
31.III./01.IV., 31.VII./01.VIII., 31.X./01.XI.2015
3:37
3:43
4:25
TLK 35108/9
SAN
*)
IC 36102/3
LUBOMIRSKI
Rzeszów G³ówny
Tarnobrzeg
Lublin
Dêblin
Warszawa Centralna
Kutno
Toruñ G³ówny
Bydgoszcz G³ówna
Ko³obrzeg
Rzeszów G³ówny
Dêbica
Tarnów
Kraków G³ówny
Katowice
Wroc³aw G³ówny
12
11
10
13
14
15
13
12
11
I Przemyœl G³. - Bydgoszcz G³.
161)
15
14
10
I Przemyœl G³. - Wroc³aw G³.
1)
kursuje do 26.I i od 16.VI.2015 r.
*) godzina
odjazdu w dniu 14.III.2015 r.
6:01 - 12:00
6:29
7:06
*)
IC 38102
KOSSAK
Rzeszów G³ówny
Kraków G³ówny
Czêstochowa Stradom
Opole G³ówne
Wroc³aw G³ówny
Leszno
Poznañ G³ówny
Szczecin G³ówny
IC 3602/3
DOLNOŒL¥ZAK
Rzeszów G³ówny
Kraków G³ówny
Czêstochowa Stradom
Opole G³ówne
Wroc³aw G³ówny
11
10
13
12
I Przemyœl G³. - Szczecin G³.
*) godzina
odjazdu w dniu 14.III.2015 r.
1)
)
10:17 *
11:38
12
13
14
16
15
1)
14
11
10
I Przemyœl G³. - Wroc³aw G³.
1)
kursuje 19,23.XII.2014, 05.I, 03,30.IV, 03.VI.2015
*) godzina
odjazdu w dniu 14.III.2015 r.
12:01 - 24:00
13:37
17:27
19:55
TLK 31104/5
SOLINA
TLK 38200/1
PRZEMYŒLANIN
TLK 33252
MONCIAK
Rzeszów G³ówny
Tarnobrzeg
Lublin
Dêblin
Warszawa Centralna
Warszawa Wschodnia
16
17
1)
18
1)
19
1)
I Przemyœl G³. - Warszawa Zach.
1)
kursuje 22.XII.2014; 06.I; 06,29.IV; 03.V; 02,07,25.VI.2015 r.
Rzeszów G³ówny
Kraków G³ówny
Katowice
Bytom
Ostrów Wielkopolski
Jarocin
Poznañ G³ówny
Szczecin G³ówny
Rzeszów G³ówny
Tarnów
Kraków G³ówny
Warszawa Centralna
I³awa G³ówna
Malbork
Gdañsk G³ówny
Gdynia G³ówna
15
14
13
12
10
11
12
13
14
30
31
33
32
I Przemyœl G³. - Szczecin G³.
19
18
41
1)
40
I Przemyœl G³. - Gdynia G³.
1)
kursuje od 10.II.2015 r.
Niniejszy plakat nie stanowi elementu rozk³adu jazdy, a jedynie zawiera informacjê o sk³adach poci¹gów. Terminy kursowania poci¹gów oraz godziny przyjazdu do stacji docelowych i poœrednich zawarte s¹ w rozk³adzie jazdy.
Informacje o ewentualnych zmianach w zestawieniach poci¹gów podawane s¹ w komunikatach megafonowych.
LEGENDA
wagon z miejscami do siedzenia klasy 1;
wagon barowy;
wagon z miejscami do siedzenia klasy 1 i 2;
wagon sypialny;
wagon z miejscami do le¿enia (kuszetka);
wagon z miejscami do siedzenia klasy 2 z bufetem lub przedzia³em barowym;
dni tygodnia; I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII miesi¹ce;
numer porz¹dkowy wagonu
wagon bez przedzia³ów;
wagon z miejscami do siedzenia klasy 1 z bufetem lub przedzia³em barowym;
1
2
sprzeda¿ biletów w wagonie typu ”Sleeperette”, na odcinkach krajowych tylko u obs³ugi poci¹gu, pod warunkiem wolnych miejsc;
F
wagon kursuje na zarz¹dzenie;
przewóz przesy³ek konduktorskich;
*
Plan zestawienia poci¹gów obowi¹zuje w terminie 14.XII.2014 r. – 14.III.2015 r. PrzewoŸnik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Stan na dzieñ 05.02.2015 r.
klimatyzacja;
i tak¿e;
poza;
EIC Express InterCity; TLK Twoje Linie Kolejowe; EN EuroNight;
EIP Express InterCity Premium; IC InterCity.
1),2) szczegó³owe informacje dotycz¹ce terminów kursowania wagonu;
wagon z placem zabaw dla dzieci;
przedzia³ mened¿erski;
wagon przystosowany do przewozu rowerów – liczba miejsc ograniczona;
miejsce/przedzia³ dla podró¿nych z dzieæmi do lat 6 (brak wyznaczonego miejsca do przewijania dzieci);
wagon z pomieszczeniem dla dzieci, dostêpne miejsce do przewijania dziecka;
44
wagon restauracyjny;
mo¿liwoœæ przewozu rowerów w wagonie nieprzystosowanym do ich przewozu – liczba miejsc ograniczona;
miejsca dla osób niepe³nosprawnych i o ograniczonej mo¿liwoœci poruszania siê (wagon nieprzystosowany dla wózków inwalidzkich);
wagon przystosowany do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich;
wagon do siedzenia klasy 2;
Download

Rozkład jazdy linii 181