ılan Önizleme
Süre ve Yaklaşık Maliyet tsiitgileri
:2I
: 13 b/3
Ilan Süresi
Yasal Kapsam
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
Ortak Alım
:
:
.'
Sınır Değer
KARABURUN BELEDİYESİ
3.
adııı
189.5l i,00 - |,447.47g,O0
Hayır
İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin
yarıslna eşit yada tisttinde
PERsoNEL Nİzıqerİ ALINACAKTIR
2O15 YI[,T İ(ATn AT']lK T'OPLAMA ,ll3l-\KJ|ü\'{ Oi\4lİıfl[iVı|/SElq.Vi§ VE GEi\,ıEL TEM:fzLi!(
FtizMETLERiNDE
I'ER,SoNEL ÇA!-IŞTIEaMAVA Dl\V/{i^]t 0-ilİzMEr Aü-[n{x inlıiussi hizmet alımı
4734 sayılı Kamu ihale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü i|e ihale edilecektir.
İha|eye ilişkin
ayrıntllı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt
1
Numarası
2oL4/L57634
z
-İda ren in
a) Adresi
M
b) Telefon ve faks numarası
232v3İ. 3o20 - 2327 31.33,33
c) Elektronik Posta Adresi
inf'o@
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
h
ER.t(Ez A,T,A,[,ı[i[eK A/\n. 4 3 5
ttps
:
0<a
//
ı,ahuş nuı
ekap.
k i k,
96
0
İff{RA g u Rı,J
nı
/
İzmİ B
ıı,bei.tıi"
gov. t r/ EKAP /
z-ıhale konusu hizme_tin
a) Niteliği, türü ve
miktarı
aiaırı içerisirıde 45 personelle
ve so!<akiarııı ın çöpierin in alınınası,
Lıal<,ırrı or,narünn çalışıma[arınırı yapılrnası ve yollarınııı
:[(anahuıs^ıırı ffielec{lyesi ftıizrrıet
tüııı
rııaiıa§üeüenin iı"ı cadde
0ınesi işiranicllin
A,ynıratıiı hiliçyiye EIff\F'ta ye!, aiarı
ht.ı [u n ;ş ı,ı i r{ani şe nfırı a nı ecien ıı [a şı [a [ıiüi
sü pü
b) Yapılacağı yer
c) Süresi
nü
iha!e dokd,irnanı içirıde
r.
"
it[ça stıınrüanı İçen!sirıcle buüunan tünr mahai!eler,
cadcJeüeni, sokaE<ileırı, iciani ve Eerıei [ıizrıret binaiarı
İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.r.2.2CI]l5
0(anahıunnın,ı
3- İha|enin
a) Yapılacağı yer
Fen İş!eı,i İtıaie Topüarıtı Saloııu
b) Tarihi ve saati
17":it2.20_1.4
- L4:30
+. İhaleye katılabilme şarttarı ve isteniten betgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen
belgeler:
']l;
4.L,l. Mevzuatı gereği kayıtlı o|duğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.L.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve'/veya sanayi odasından, ilk
24.11.2014
ilanÖnizleme
,'
-" ilşn.veyd i|ıale tarihinin içinde bulundııĞıı rıılrlı -l,^*.4',|,',
yetkiıi
"tııi"rmeye
4.7.2.L. Gerçek kişİ olması halinde,
noter tasdik lj imzabeyannamesi,
.,r,il,.';ur:J§illHj';}::;'J::iş:if.:"Ji:lr::tu,nu
f,,i,i";,l:iil,lJ;
gösterir beıge,
;[ff;,ff'Hi:[;I;::;r*ıhnl;şiL.ll"ji,,J;*L[l,.,i::::#:Ti
jşü:;:,i"_Tl.y;",.,,,,,,
İŞ:::_jiif":!'i:ij,::l,J:H,ilTJ*nİtr;* İş]şl
4.L.3,Şekliveiçeriğiİoarışartnamedebelirlenenteklifmektubuimzasİrküleri,
Tcaret s
c
4,L,4, Şekli ve içeriği İoarı
ğartnamede belirlenen geçici teminat,
4.t,5 İhaüe konusu
işin tamamI Veya bir l<ısmı
uıt v..itı"ni.ilere
4.L.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini
göstermek ü
yaptırll amaz.
hissesine sahip ortağına ait oı,"u,,
haıinde, ticaret ,"T;:r;To:i'i
sicil memurlukları veYa Yeminli mali
müŞavir ya da serbest muhasebeci
l::}l1?j;H,,H::ffil#;:;,JiLll';u:İ;
r::::]",l'JiTlll'j: ;lllilT?Jj.i:
mali müşavir tarafından ilk
ilan
r kesintisiz oıarak bu
n
geriye doğru son bir yııd
şart
4'2' Ekonomİk ve mali Yeterliğe ilişkin
betgeler ve bu betgelerin taşıması
gereken kriterter:
İhalenin YaPıldığı Yıldan öncekı
yıta
ait yıt sonu biıançosu veya
l;İl;".1]'ektİnin
eşdeğer
;il,.,3l".l";::il il:#Ş"::T:n:#
ffi}:ilH,;;;:;,,r],uu
o; İıgiıi mevzuatı
oıan istekıiıer
yı
sonu biıançosunu veya
uyarlnca bilançosunu yaylmlatma
zorunluluğu olmayan istekliler,
yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli l<riterlerin sağlandığını
gösteren ocıııimlerinl ya
da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek
veYa serbest muhasebeci
maıi müşavir tarafından standart
forma uygun oıarak
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varllklar/ kısa
vadeli borçlar) en az0,7Solrnası,
b) Öz kaYnak oranının (öz kaynaklar/
toplam aktif) en az0,,5 olması,
borÇlarının öz kaYnaklara oranının
0,5o,den küçük oıması, yeterıik
kriterıeridir ve bu üç
;}ffİ:,İrİ: j::[:
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda
sağlayamayanlar, son iki yıla
ait belgelerini sunabilirler. Bu
iki Yılın Parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik tİiterıerinin
sağlanıp sağlanmadığına
;:İİ||:"'son
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili
mevzuatına göre düzenlenmiş ve
onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre,
son yıla aii toplam gelirin toplam
nia"." oranının veya son iki yıla
ait gelir ve giderlerin Parasal tutarlaiının
ortalaması üzerinden bulunacak
o.un,n
en az (7,25)olması
aranlr' Serbest meslek kazanÇ defteri özetinin
şartı
yeminli mali
müşavir
veya
vÇYo
"'
"'"'uvll
serbest munasebeci
5gIUest
muhasebeci ma
mali müşavir
Ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
ff::::;}"Jİ:; ll1l''
4'3' Mestekİ ve Teknik Yeterliğe ilişkin betgeler
ve bu be|gelerin taşıması
rE'""tg gereken kriterler:
4.3,t. iş deneyiminlgösteren betgeter:
son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme
kapsamında kabul işlemleri tamamlanan
ve teklif edilen bedelin
konusu iş veya oun.". işıere iıişkin iş
deneyimini gösteren
İ;rİİ.İ.J;fl.İİ"J}H,İ
beıgeıer
;:;#; ]n''"
4,4. Bu ihalede benzer iş otarak kabul edi|ecek
işler:
4.4.7
i(arrıııdarı Fers«ınıe[ -i|e'ııirıiııışı ciaya[ı
ii,i]iziı.ııer: ;şliıınnıı lışi
5'Ekonomik aÇıdan en avantajh teklif sadece
fiyat esasına göre belirienecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
https://ekap.kik.oov.lr1EKAPllları/llanGortlntıılcme Aa^v?.|^ı^A.^A-nAaanaa^6Ae..A^,^
2\
\
24.11.2014
7., ihalp ctökümanının görülmesi
ve satın alınması;
ılan Önizleme
, ," 7,;ı, İnale dokümanı,
Müüür!üğü
idarenin adresinde görülebilir
Ve 20CI ll"F(\, (T,ür{< Liı"ası)
karşılığl Mali hizmetler
adresinden satın alınabilir.
z,z, ihaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları
veya EKAP üzerinden e-imza
indirmeleri zoru n]udu r..
kullanarak
İ;.lİillİ] Lffi:i:;H:.J:iŞil;Tİ:H:jff:ürıüğdı
adresine eıden tesıim ediıebiıeceği
gibi, ayn
9' İstekliler tekliflerini, Birim fiYatlar üzerinden
vereceklerdir. ihale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle,
her
i,uii"oi;;;;;. fiyatıarın çarpm
sonucu buıunan toptam bedeı
İff.::;TH;'lfl.l§rİililIj::::.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10' İstekliler teklif ettik|eri bedelin
vereceklerdir,
o/o3'ünden
az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat
11' Verilen tekliflerin geÇerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 30 (oı.üıız)
takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
lİl5;J|'İİJİ;.::,,:''
maddesinde öngörülen açıkıama
istenmeksizin ekonomik açıdan
en avantajıı tekıif
a?,\
\
https://ekap.kik.qov.lrIEKAPlllan/llanGoruntulem
e.asnx?rwnrirnri=
n A7^?77nİa.rc,lA^o
..-
Download

2014 yılı katı atık toplama,bakım onarım,servis ve genel temizlik