DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi
Kodu
BİY-501
Yarıyılı
T+U Saati
I
Kredisi
AKTS
3
6
3T
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
Dersin Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Yarım Dönemlik
Ön Koşul
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri ile Fen Edebiyat
Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk,
Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, İktisat bölümleri ve
benzeri alanlarından birinde lisans eğitimi almış olmak.
İnsanlık tarihi boyunca, bilim dallarında ilerlemenin nedensel ve evrimsel
ilişkisi, tıp, teknoloji ve bilim ilişkisi ve bu ilişkinin tarihsel dinamiklerini
anlamak; dünyada ve Türkiye’de tıp, teknoloji ve bilim tarihi çalışmalarının
seyrini ve niteliğini algılayabilmek.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Tıp, teknoloji ve bilim tarihinin biyoetik eğitimindeki önemini
kavramak.
2. Tıp, teknoloji ve bilim alanlarındaki gelişimin biyoetik ile ilişkisini
analiz etmek.
Dersin İçeriği
1. Tıp, Teknoloji ve Bilim: Kavramsal Giriş
2.
Antik uygarlıkların tıp ve bilime katkısı
3.
Hipokrat Tıbbı ve İzleyicileri
4.
Doğu ve Batı’da Ortaçağ ve Bilim
5.
Erken Modern Dönemde Tıp ve Toplum
6. Aydınlanma Çağı Düşünce Yapısı ve Tıp
7. 19. Yüzyıl Tıp, Teknoloji ve Bilim Gelişmeleri
8. Endüstrileşme, Bilimsel Yöntem ve tıpta etkileri
9. Temel ve Klinik dallarda ilerlemeler
10. Halk Sağlığının gelişimi ve toplumsal etkisi
11. Biyoetiğin doğuşu ve tarihi
12. Türkiye’de tıbbın gelişimi: Klasik Dönem – Kurumlar –
Uygulayıcılar
13. Türkiye’de Tıpta Modernleşme
14. Türkiye’de Tıp, Teknoloji ve Bilimin Geleceği
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
1. Ackerknecht, E.H. A Short History of Medicine, revised printing NY,
1955.
2. Porter, R. The Cambridge Illustrated History of Medicine, Camb.UK
4th p.2009.
3. Bynum, W. The History of Medicine: A Very Short Introduction,
Oxford 2008
4. Kennedy, M. A Brief History of Disease, Science and Medicine, USA
2004.
5. Bayat, AH, Tıp Tarihi, Izmir 2003.
6. Porter, R. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of
Humanity Harper Collins Publishers LTD, 1999.
7. Bascal, A. Bilim Tarihi, Ankara: Dost Kitapevi, 2005
8. Diamond, J.Tüfek Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları, 2013
9. Doğan, M. Bilim ve Teknoloji Tarihi, Anı Yayıncılık, 2010.
10. Clifford, DC. Halkın Bilim Tarihi, Tübitak Yayınları, 2012
11. Lindermann, M. Erken Modern Avrupada Tıp ve Toplum, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınevi, 2013
Sınıf dersleri, sunumlar, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
40
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Araştırma, Yayın ve Bilim Etiği
Kodu
BİY-502
Yarıyılı
II
T+U Saati
3T
Kredisi
AKTS
3
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Yarım Dönemlik
Ön Koşul
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri ile Fen Edebiyat
Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk,
Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, İktisat bölümleri ve
benzeri alanlarından birinde lisans eğitimi almış olmak.
Çağdaş tıbbın büyük ölçüde hastalıkları nedenleri, yeni tedavi teknikleri,
sağlık hizmetlerinin sunumu ve dağıtımı üzerinde bilimsel araştırmalara
dayanmakta olduğu algısını kazandırmak; çağdaş biyoetik, tıp
araştırmalarının etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi arayışından
kaynaklanmasından hareketle, araştırmaların etik standartlar içinde
yapılmasının anlamını ve değerini algılayabilmek
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
3. Araştırma ve yayın etkinliği ile etik kavramlar arasında bağ ve
bütünlük kurabilmek.
4. Bilimsel tıp araştırmalarının etik kurallar ve standartlar içinde
yapılmasını kavramak.
5. Bilimsel tıbbi araştırmaların yürütülmesinde gerekli olan insan
onuruna saygı, gönüllülük, aydınlatılmış onam, mahremiyet, tıbbi
bilgilerin gizliliği gibi biyoetiğin temel konularını anlamak ve
uygulayabilmek.
6. Bilimsel araştırma ve yayında dürüstlük kavramının önemini bilmek.
Araştırma ve yayın etiği ihlali kavramı ve türlerini öğrenmek ve ayırt
etmek.
Dersin İçeriği
1- Bilimsel Yöntem,
2- Bilim Etiği
3- Yazarlık ve hakemlik
4- Bilimsel Yanıltma
5- Fikir Hakları
6- Çıkar Çatışması ve Bilimsel Nesnellik
7- İnsanlar Üzerinde Araştırma ve Deneyler
8- İnsanlar üzerinde Araştırmalar ve Etik
9- İnsanlar Üzerinde Araştırmalar ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat
10- Araştırmada Deney Hayvanlarının Kullanımı
11- Bilimsel Araştırmada Duyarlı Gruplar
12- Örnek vakalar üzerinde çalışma
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics,
New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback,
2001.
2. Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New
York: Cambridge University Press; 2008.
3. Shamoo, AE, Resnik, DB. Responsible Conduct of Research, Oxford
University Press, NY USA, 2009.
4. Bernard Rollin, Science and Ethics, Cambridge University Press, NY USA
2006.
David B. Resnik, Ethics of Science: an Introduction, Taylor and Francis
USA-Canada, 2005.
Sınıf dersleri, sunumlar, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
40
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Etiğe Giriş
BİY-503
Yarıyılı
I
T+U Saati
3T
Kredisi
AKTS
3
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Dersin Öğretim Elemanları
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli, Dr. Muhtar Çokar,
Dr. Gülsüm Önal
Yarım Dönemlik
Ön Koşul
-
Dersin Amacı
Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel
düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak
Derse katılanların biyoetiğin temel sorunlarını, sağlık çalışanı-hasta ilişkisi,
klinik ortam, sağlık politikaları ve toplumsal koşullar bağlamında
algılayabilmek ve temel etik ikilemleri ayırt edip çözüm üretmelerini
sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin sonunda katılımcılar:
- Felsefe, etik, biyoetik, tıp etiği, klinik etik, deontoloji gibi temel kavramları
açıklayabilir,
- Temel etik yaklaşımlarını tartışabilir
- Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve “iyi”nin belirlenmesi için
akıl yürütebilir
- Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan
temel düzenlemeleri açıklayabilir.
- Biyoetik değerleri temel bir ikilem ve çatışmada algılayarak, ortaya
koyabilir.
-İnsan yararı ve esenliğinin sağlanmasının, sağlık sisteminin ve sağlık
politikalarının örgüsünden doğrudan etkilenebileceğinin farkında olmak
-Çözümlemelerde, etik sorunlar ile sağlığın belirleyenleri ve politikalar
arasındaki ilişkiyi ayırt ederek kullanır
- Yaşamın değeri kavramını yaşamın başlangıcı ve sonlanmasında etik
yönüyle algılar
- Eşitsizliklerin giderilmesi ve kaynakların adil dağıtımının etik, biyoetik
bir yükümlülük olduğunu ayırt eder.
Dersin İçeriği
- Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Nonnormatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak,
Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık-Hastalık, Sağlık hizmeti,
Tıp
- Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar,
Deontolojik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım,
İlkecilik
- Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek
ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek
- Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan
temel düzenlemeler
- Eşitsizliklerin giderilmesinde ve kaynakların dağıtımında adalet ve
hakkaniyet ve etik yükümlülükler
- Yaşamın değeri, kişi kavramı, doğum ve yaşamın başlangıcı
- Ölüm ve yaşamın sonlanması; canlandırma boşuna tedavi, ötanazi
- Üreme ve sağlık, yeni üreme teknikleri
- Organ nakli ve organ bağışı.
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
5. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics,
New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback,
2001.
6. Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New
York: Cambridge University Press; 2008.
7. Beauchamp T, LR Walters, J Kahn, A Mastroianni (editors),
Contemporary Issues in Bioethics, 7th edition, wadsworth, USA 2008.
Veatch, RM, Medical Ethics, Jones and Bartlett Publishers, Canada 1989
8. Gregory Pence, Medical Ethics: Accounts of the Cases that Shaped and
Define Medical Ethics (Paperback)United States, Mc Graw Hill, New
York, $51.07, 2004.
9. Jecker NS, Jonsen AR, Pearlman RA. Bioethics - An Introduction to the
History, Methods, and Practice. 2nd ed. London: Jones & Barlett
Publishers; 2007.
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
40
30
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Sağlık Bilimlerinde İletişim
BİY 504
II
2T
Ulusal
Kredisi
2
AKTS
4
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı)
Öğretim Elemanı (e-posta)
Dersin Öğretim Eleman(ı/ları)
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Türkçe
Seçmeli
Doç. Dr. Pınar Topsever
[email protected]
Doç. Dr. Pınar Topsever
Dönemlik
Yok
Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel etkin
iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini
sağlamak
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek
2. sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek.
3. bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek
4. sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek
5. zor durumlarda iletişim kurabilmek
Dersin İçeriği
- İletişimin temelleri
- Sözlü iletişim - geri bildirim
- Sözsüz iletişim - etkin dinleme-Empati
- Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama)
- İleri iletişim becerileri – zorlu durumlarda iletişim
- İletişim kazaları- iletişim becerileri özet
Önerilen Kaynaklar
1 .Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning
Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford)
2 .Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating
with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford)
3. Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları
(Istanbul)
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, grup çalışmaları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
Etki Oranı %
50
50
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Sağlık Hukuku
BİY-505
I
3T
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Doç. Dr. Işıl Pakiş
Dersin Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Işıl Pakiş, Prof. Dr. Turan Yıldırım, Prof. Dr. Hamide Zafer
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Yarım Dönemlik
Ön Koşul
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri ile Fen Edebiyat
Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk,
Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, İktisat bölümleri ve
benzeri alanlarından birinde lisans eğitimi almış olmak.
Sağlık hukukunda temel kavramları tanımlamak, hasta ve sağlık çalışanı
hakları, sağlık çalışanlarının cezai, hukuki ve mesleki sorumluluklarını
tanımlamak, sorumluluk alanlarını sınıflamak, tıp etiği ve hukuk
etkileşimini kavramalarını sağlamak, tıbbi uygulama hatalarını
tanımlamak, tıbbi uygulama hatalarına yol açan süreçler, hatakomplikasyon
ayrımını,
aydınlatılmış
onam,
belgelendirme
sorumluluklarını tanımlamak, sigorta sistemi ve sağlık alanında gündeme
gelen temel hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri
edinmelerini sağlamak.
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Kredisi
3
AKTS
6
Dersin sonunda katılımcılar:
1. Sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumluluklarını listeler, ilgili yasa
ve yönetmelikleri tanımlar
2. Tıbbi uygulama hatalarını tanımlar
3. Tıbbi uygulama hatası komplikasyon ayırımını tanımlar.
4. Tıbbi uygulama hatalarının hukuki, etik, klinik ve sosyal boyutları
sıralar
5. Aydınlatılmış onamı tanımlar, yasal boyutunu ve uygulama alanlarını
sıralar.
6. Türkiye’de ve dünyada tıbbi uygulama hatalarının durumunu tanımlar.
7. Klinik birimlere göre tıbbi uygulama hatalarının özelliklerini sıralar.
8. Tıbbi uygulama hatalarında bilirkişilik uygulamalarını tanımlar.
9. Türkiye’de ve dünyada sigorta sistemine yönelik uygulamaları tanımlar
1. Sağlık hukukunda temel kavramlar
2. Sağlık çalışanının cezai, hukuki , mesleki sorumlulukları
3. Türkiye’de ve dünyada tıbbi uygulama hataları
4. Tıbbi Uygulama Hatalarına Yol Açan Süreç (Hasta-Hekim- Yardımcı
Sağlık Personeli )
5. Tıbbı uygulama hataları tanımı, tipleri, komplikasyon-hata ayrımı
6. İhtisas dallarına göre tıbbi uygulama hatalarının özellikleri
7. Tıbbi uygulamalarda sözleşme sorumluluğu, Tıbbi uygulamada Hukuka
Uygunluk ve Aydınlatılmış Onam
8. Hatalı Tıbbi Uygulama ve Ceza Hukuku ve tazminat sorumluluğu
Açısından Değerlendirme
9. Sağlık alanında bilirkişilik uygulamaları ve yasalarda bilirkişilik
10. Tıbbi uygulama hataları ve sigorta sistemi, Türkiye ve dünya’daki
sigorta sistemlerinden örnekler
11. Olgu tartışması-kusur tespiti
12. Olgu tartışması-yargıtay kararları
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
1.Polat O. Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik - Sosyal - Hukuksal - Etik
Boyutları, Ankara 2005, ISBN: 9789750202223
1. 2.Hakeri, Çakmut; Tıp/ Sağlık Hukuku Mevzuatı; Seçkin, Ankara, 2010,
ISBN:9750212253-Er, Sağlık Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2008
ISBN:9789756331521
2. 3.Hakeri H. Tıp Hukuku. Seçkin Yayıncılık. 2012, ISBN: 978-975-02-1934.Polat, O., I. Pakiş, ‘Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu’ ACU
Sağlık Bil Derg 2(3):119-125 (2011).
3. 5.Pakiş, I., N. Yaycı, M. Karapirli, E. Günçe, O. Polat, "Autopsy Profiles of
Malpractice Cases", Journal of Forensic and Legal Medicine 16(1):7-10
(2009).
Sınıf dersleri, sunumlar, proje çalışmaları, olgu tartışmaları
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
40
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Felsefe ve Etik Problemler
Kodu
BIY-506
Yarıyılı
II
T+U Saati
3T
Kredisi
AKTS
3
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Doç. Dr. Muttalip Özcan
Dersin Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Muttalip Özcan
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Yarım Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı etik problemlerin felsefi temellerini incelemektir.
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenci,
1. Etiğin temel kavramlarını ve problemlerini anlar.
2. Ahlak, ahlaklılık ve etik arasındaki farkı kavrar.
3.İnsan, değer ve değerler arasındaki ilişkiyi kavrar.
4.Doğru değerlendirme yapabilme olanağına kavuşur.
5.Etik problemlere farklı yaklaşım biçimlerini öğrenir.
6.İnsanın değeri ve değerleri bilgisini çalışma alanına uygulama olanağına
kavuşur.
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Etik, Ahlak, Ahlaklılık Ayırımı
Eskiçağda Etik Görüşler: Sokrates ve Platon
Eskiçağda Etik Görüşler: Sokrates ve Platon
Aristoteles’in Etik Görüşü
Aristoteles’in Etik Görüşü
Stoa Okulu ve Epikuros Okulu
Yeniçağda Etik Görüşler: Hobbes, Locke ve Hume
Ara sınav
Kant
Kant
Bentham, J.S. Mill
Nietzsche
Kuçuradi Etiği: Etik, İnsanın Değeri ve Değerleri
Kuçuradi Etiği ve İnsan Hakları
Aristoteles, Nikomakhos”a Etik, (çev.: S. Babür), Ayraç Yayınevi,
Ankara, 1998.
Platon, Diyaloglar: Sokrates’in Savunması, Menon, Protagoras.
M. Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990.
Immanuel Kant, Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi (çev.: İ.
Kuçuradi), TFK Yayınları, Ankara, 1995.
Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, (Çev: İ.Kuçuradi-Y.Örnek),
TFK Yayınları, Ankara, 2014.
Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, (Çev.A.İnam), Say Yayınları,
İstanbul, 2013.
İoanna Kuçuradi, Etik, TFK Yayınları, Ankara, 1996.
8. İoanna Kuçuradi, İnsan ve Değerleri, TFK Yayınları, Ankara, 2013.
9. İoanna Kuçuradi, Uludağ Konuşmaları, TFK Yayınları, Ankara,2009.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Biyobilim ve Biyoetik
Kodu
Yarıyılı
BİY-508
II
T+U Saati
3T
Kredisi
AKTS
3
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli, Yrd. Doç. Dr. Yavuz
Oktay, Prof.Dr. Güldal Süyen, Yrd. Doç. Dr. Deniz Yücel, Yrd. Doç. Dr. Deniz
Ağırbaşlı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ergen
Yarım Dönemlik
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Ön Koşul
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim Çıktıları
Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri ile Fen Edebiyat
Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk,
Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, İktisat bölümleri ve
benzeri alanlarından birinde lisans eğitimi almış olmak.
Bilimdeki gelişmelerin ve yeni bilimsel ve teknolojik buluş ve
uygulamaların, insan sağlığı ve iyiliği açısından yararı ile insan kimliği ve
varlığı açısından oluşturabileceği değer çatışmaları hakkında bilinç ve
farkındalık yaratmak; derinlemesine düşünmek.
Sağlık bilimlerinde yeni teknolojilerin halihazırda ve yakın gelecekte
insanlığa sağladığı yarar hakkında bilgi sahibi olur.
Bilimdeki ilerlemelerin insanın kimliği ve tanımı hakkında ortaya
çıkarabileceği, yarar, zarar vermeme, özerklik, kaynakların adil dağıtımı,
mahremiyet, gelecek nesillerin korunması değerleri açısından
yaratabileceği sorun alanlarının farkında olur.
Bilimsel olarak doğru olanın her zaman ve koşulda etik açıdan da doğruyu
göstermeyebileceğini kavrar ve bu konuda duyarlık geliştirir.
Dersin İçeriği
Genomiks, Genetik Test ve Taramalar, Gen Manipülasyonu
Biyoteknoloji ve Etik
Kök Hücre Araştırmaları ve Etik
Nöroetik
Nanoteknoloji ve etik
Klonlama ve Etik
Nöropsikiyatri ve Etik
Deney Hayvanları Araştırmaları ve Etik
Yeni Üreme Teknikleri ve Etik
GDO, Gıdalar ve Etik
Önerilen Kaynaklar


Öğretim Yöntemi
Ben Mepham, Bioethics. An introduction for the Biosciences, Oxford
University Press 2008
Contemporary Issues in Bioethics, ed. Beauchamp, L Walters, JP
Kahn, AC Mastorriani, Wadsworth, 7th edition, USA, 2008
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
30
40
30
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Osmanlıca ve Arşiv Çalışma
Yöntemleri
Kodu
BİY-510
Yarıyılı
II
T+U Saati
Kredisi
AKTS
3
6
3T
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
Dersin Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Yarım Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Osmanlıca matbu metinlerin okunması, Türkçe transkripsiyonun
öğretilmesi ve özellikle tıp tarihi ve etik alanında yapılacak arşiv
çalışmaları için yöntemlerin öğretilmesi.
Dersin Öğrenim Çıktıları
7. Osmanlıca basılı metinleri okuma ve değerlendirme.
8. Tıp tarihi ve Etik alanında yararlı arşiv kaynaklarını, çalışma
yöntemlerini ve erişimi öğrenme.
Dersin İçeriği
15. Osmanlı Türkçesi’ne giriş ve Alfabenin tanıtılması.
16. Harflerin temel şekilleri ve yazılışları.
17. Osmanlıca yazılmış kolay hece ve kelimelerin okunması
18. Osmanlıca yazılmış kolay hece ve kelimelerin okunması
19. Osmanlıca gramere giriş ve temel kalıplar.
20. Osmanlıcada temel kalıplar.
21. Matbu metin okuma çalışması.
22. Matbu metin okuma çalışması.
23. Matbu metin okuma çalışması.
24. Osmanlıca tıp kaynakları ve arşivler.
25. Arşivlere erişim ve katalog tarama.
26. Osmanlıca tıp dergileri ve sureli yayınlar.
Önerilen Kaynaklar
12. Develi, Hayati. Osmanlı Türkçesi Klavuzu I - II, 3F Yay., 2006.
13. Develioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın
Kitapevi Yay., Ankara,1995.
14. Ergin, Muharrem. Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi Y., 1990.
15. Timurtaş, Faruk Kadri. Osmanlı Türkçesi Metinleri, Boğaziçi Yay.,
1988.
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, sunumlar, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
Proje/Ödev/Seminer
Yarıyıl Sonu Sınavı
40
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Genel Anatomi
Kodu
ANT 509
Yarıyılı
I. Yarıyıl
T+U +K
Saati
2T
Kredisi
2
AKTS
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof. Dr. Alp Bayramoğlu
Dersin Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Alp Bayramoğlu, Öğr. Gör. Elif Keskinöz
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı
ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. İnsan Vücudunun Temel Yapısını Ayırt Etmek
2. Kas Ve İskelet Sisteminin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
3. Dolaşım Sisteminin ve büyük damarların adını, yerini ve
komşuluklarını bilmek
4. Solunum Sisteminin ve toraksın Anatomik yapısını ayırt etmek
5. Sinir Sisteminin organlarını sayabilmek ve ayırt etmek
6. Endokrin Sistemin ve Duyu Organlarının Anatomik yapısını
tanımlayabilmek
7. Sindirim Sisteminin organlarının isimlerini, komşuluklarını
tanımlayabilmek
8. Ürogenital Sistemin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
1. İnsan Vücudunun Temel Yapısını Ayırt Etmek
2. Kas Ve İskelet Sisteminin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
3. Dolaşım Sisteminin ve büyük damarların adını, yerini ve
komşuluklarını bilmek
4. Solunum Sisteminin Ve Toraksın Anatomik yapısını ayırt etmek
5. Sinir Sisteminin organlarını sayabilmek ve ayırt etmek
6. Endokrin Sistemin Ve Duyu Organlarının Anatomik yapısını
tanımlayabilmek
7. Sindirim Sisteminin organlarının isimlerini, komşuluklarını
tanımlayabilmek
8. Ürogenital Sistemin Anatomik Yapısını Ayırt Etmek
1. Gray’s Anatomy, 3rd Edition, Drake R.L., Churchill Livingstone
Publ.
2. Anatomi; 4. Baskı, Arıncı K, Elhan A. Güneş Tıp Kitabevi
Dersin Öğrenim Çıktıları
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Düz anlatım, soru-yanıt, grup tartışması, slayt sunumları
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
40
Proje/Ödev/Seminer
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U +K
Saati
Kredisi
AKTS
Genel Fizyoloji
FİZ 503
I. Yarıyıl
2T
2
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Melike Şahiner
Dersin Öğretim Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Melike Şahiner, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ergen
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Bir Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Temel fizyolojik kavramları tanıtmak, hücreden sistemlere insan
vücudunun işleyişi ile ilgili konuları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Homeostazis kavramını ve hücrenin temel işlevlerini bilir.
2. Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyellerinin oluşumunu bilir.
3. Kasların kasılma mekanizmasını bilir.
4. Periferik sinir sistemi fizyolojisi ve duyu fizyolojisini bilir.
5. Merkezi sinir sistemi fizyolojisi organizasyonunu bilir.
7. Otonom sinir sisteminin düzenleyici rolünü ve organizasyonunu
bilir.
6. Dolaşım sistemi (kalp-damar sistemi ve kan) fizyolojisini bilir.
7. Solunum sisteminin çalışma prensipleri ve düzenlenmesini bilir.
8. Gastrointestinal sistem işlevleri ve metabolizmanın düzenlenmesini
bilir.
9. Boşaltım sisteminin çalışma prensipleri ve düzenleyici faktörlerini
bilir.
10. Endokrin sistemin düzenleyici rolünü ve organizasyonunu bilir.
11. Üreme sistemi işlevlerini ve düzenlenmesini bilir.
Dersin İçeriği
1. Homeostazis kavramı ve hücrenin temel işlevleri.
2. Membran potansiyeli ve aksiyon potansiyellerinin oluşumu.
3. Kasların kasılma mekanizması.
4. Periferik sinir sistemi fizyolojisi ve duyu fizyolojisi.
5. Merkezi sinir sistemi fizyolojisi organizasyonu.
7. Otonom sinir sisteminin düzenleyici rolü ve organizasyonu.
6. Dolaşım sistemi (kalp-damar sistemi ve kan) fizyolojisi.
7. Solunum sisteminin çalışma prensipleri ve düzenlenmesi.
8. Gastrointestinal sistem işlevleri ve metabolizmanın düzenlenmesi.
9. Boşaltım sisteminin çalışma prensipleri ve düzenleyici faktörleri.
10. Endokrin sistemin düzenleyici rolü ve organizasyonu.
11. Üreme sistemi işlevleri ve düzenlenmesi.
Önerilen Kaynaklar
Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı, Arthur C. Guyton ve John E. Hall, Saunders
(Tercüme basım - Nobel Tıp Kitabevleri), 11. baskı, 2007, İstanbul.
Öğretim Yöntemi
Düz anlatım, soru-yanıt, grup tartışması, slayt sunumları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
40
Proje/Ödev/Seminer
-
Yarıyıl Sonu Sınavı
60
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U +K
Saati
Kredisi
AKTS
Temel Halk Sağlığı
HAS 501
I
3T
3
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Figen Demir
Dersin Öğretim Elemanları
Prof.Dr.Nadi Bakırcı
Yrd.Doç.Dr. Figen Demir
Dersin Süresi
Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Halk sağlığının temel konularında bilgi kazanmak
Dersin Öğrenim Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Dersin İçeriği
-
Hastalık ve sağlık kavramlarını tanımlayabilecek
-
Halk sağlığı bilimlerinin doğuşunu ve gelişimini açıklayabilecek
-
Koruyucu hekimlik ilkelerini tanımlayıp uygulayabilecek
-
Tedavi hekimliğinde gelişme aşamalarını açıklayabilecek
-
Sosyal hekimlik uygulamalarını tanımlayıp uygulayabilecek
-
Hekimlikte çağdaş görüşleri ve hekimlik uygulamalarının amaçlarını
tartışabilecek
-
Çevre sağlığı ile ilgili bilgi ve beceriler geliştirecek
-
Bağışıklama hakkında bilgi edinecek
-
Beslenmenin toplumsal boyutunu tanımlayıp uygun programlar
geliştirebilecek

Hastalık ve Sağlık

Halk Sağlığı Bilimlerinin Doğuşu

Koruyucu Hekimlik İlkeleri

Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları
Önerilen Kaynaklar

Sosyal Hekimlik

İnsan Ekolojisi

Hekimlikte Çağdaş Görüşler ve Amaç

Çevre Sağlığı

Bağışıklama

Beslenme
Güler Ç. Akın L. (Ed). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları,
2013
Fişek N.Halk Sağlığına Giriş. Ankara, 1983
Eren N, Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, Okan yayın Dağıtım, Ankara, 1988.
Öğretim Yöntemi
Değerlendirme
Yöntem(i/leri)
Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
20
Proje/Ödev/Seminer
30
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U +K
Saati
Kredisi
AKTS
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
SAY 501
1. Yarıyıl
3T
3
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Doç. Dr. Mesut ÇİMEN
Dersin Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Mesut ÇİMEN
Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık)
Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini açıklamak, sağlık
hizmetleri üreten sistem ve kurumları ayrıntılı olarak incelemek, Sağlık
yönetimi içerisinde en önemli hizmet sunum organizasyonu olan
hastane örgütünün tanımı, işleyişi, yönetimsel özellikleri ve sağlık
yöneticisinin hastane örgütüne yönelik bilmesi gereken konuları
ayrıntılı olarak incelemektir
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Sağlık kavramı ve belirleyicilerini bilir; çevre, kalıtım, yaşam
tarzının sağlığa etkilerini bilir.
2. Sağlık yönetiminin amacı, kapsamı ve önemini bilir.
3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem
ve kurumların neler olduğunu bilir.
4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel
yapısı, bugünkü durumu ve işleyişini bilir.
5. Koruyucu sağlık sistemi, tedavi hizmetleri rehabilitasyon
hizmetleri, sağlık kurumlarının özelliklerini bilir.
6. Sağlık hizmetlerinin kullanımı, kullanımı etkileyen faktörler
etkili sağlık hizmetinin özelliklerini bilir.
7. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve
hastaneleri diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri
bilir.
8. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişlerini bilir
9. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane
yöneticisinde olması gereken özellikleri bilir
10. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve
işlevlerini bilir.
11. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu
gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri bilir.
12. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık
hizmetleri organizasyonunu bilir.
Dersin İçeriği
1. Sağlık kavramı ve belirleyicileri; çevre, kalıtım, yaşam tarzının
sağlığa etkileri
2. Sağlık yönetiminin tanımı, amacı, kapsamı ve önemi
3. Sağlık hizmetleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem
ve kurumların neler olduğu
4. Türkiye sağlık sistemi ve alt sistemleri ile amaçları, örgütsel
yapısı, bugünkü durumu ve işleyişi
5. Hastane tanımı, hastanelerin amaçları, fonksiyonları ve
hastaneleri diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran özellikleri
6. Hastanelerin sınıflandırılması ve işleyişleri
7. Hastane yöneticiliği mesleğinin tarihsel gelişimi ve hastane
yöneticisinde olması gereken özellikleri
8. Hastane yönetimi ve organizasyonu ile hastanenin bölümleri ve
işlevleri.
9. Hastane sektöründe ortaya çıkan son gelişmeleri ve bu
gelişmelerin hastane yönetimi üzerine olan etkileri
10. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri yönetimi ve acil sağlık
hizmetleri organizasyonunu
Önerilen Kaynaklar
1. Tengilimoğlu.D.,Işık O., Akbolat M.,Sağlık İşletmeleri Yönetimi,
Nobel Tıp Kitapevi 2009 , Ankara
2. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care
Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann
Arbor, Michigan
3. Kavuncubaşı Şahin (2000). Hastane ve Sağlık Kurumları
Yönetimi, Siyasal Kitapevi, Ankara
4. Lawrence F. Wolper (1995). Health Care Administration:
Principles, Practices, Structure, and Delivery. Aspen Publishers,
Inc., Gaithersburg, Maryland
5. John R. Griffith (1995). The Well-Managed Health Care
Organization. AUPHA Press/Health Administration Press, Ann
Arbor, Michigan
Değerlendirme Yöntemleri
Adedi
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
1
% 40
Kısa Sınavlar
-
Ödevler
-
Uygulama
-
Dönem Ödevi
-
Laboratuvar
-
Diğer
-
Yıl Sonu Sınavı
1
% 40
% 60
% 60
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
II
T+U +K
Saati
Ulusal
3T
3
AKTS
Kredisi
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Planlama ve Biyoistatistik
SBA 502
6
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Prof.Dr.Nadi Bakırcı
Dersin Öğretim Elemanları
Prof.Dr.Nadi Bakırcı
Dersin Süresi (Dönemlik
/Yıllık)
Dönemlik
Ön Koşul
Yok
Dersin Amacı
Öğrencilerin bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamak
Dersin Öğrenim Çıktıları
Öğrenciler dersin sonunda,
1. Bir araştırmanın planlanması aşamalarını açıklayabilecek,
2. Araştırma sorusu sorabilecek-hipotez kurabilecek
3. Araştırma sorusuna uygun araştırma tipi seçebilecek
4. Araştırmanın değişkenlerini tanımlayabilecek
5. Örnek büyüklüğünün hesaplanmasında ve örnek seçiminde genel
ilkeleri açıklayabilecek
6. Veri toplama yöntemlerini tanımlayacak ve uygun yöntem
önerebilecek,
7. Veri çözümlemesinde araştırmalarına uygun çözümleme
yöntemlerini planlayabilecek
Dersin İçeriği

Araştırmanın planlanması aşamaları

Araştırma sorusu sorma-hipotez kurma

Araştırmada değişkenler

Örnek seçme
Önerilen Kaynaklar

Veri toplama yöntemleri

Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemler
1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins
2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company.
3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers
Öğretim Yöntemi
Sınıf dersleri, olgu çalışmaları
Değerlendirme Yöntem(i/leri)
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
50
Proje/Ödev/Seminer
Laboratuar/Klinik Beceri
Yarıyıl Sonu Sınavı
50
Download

DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS