Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0186-T
Adresi :
Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A
Çorlu/Tekirdağ
59850
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
BACA GAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Tel
: 0 282 652 40 55
Faks
: 0 282 652 04 56
E-Posta : [email protected]
Website : www.mar-lab.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂
Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO ve
O₂
Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında CO₂
Tayini (Hesaplama)
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NOx
(NO+NO₂) Tayini
EPA CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli
Maddenin Kütle Derişiminin Elle TayiniReferans metot
TS ISO 9096
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini
Bölüm-1:Manuel Gravimetrik
Metot-Referans Metot
TS EN 13284-1
Nokta Kaynak Emisyonları Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve
Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Baca Gazları - Destile Yakıtların
Yanmasıyla Meydana -Gelen Duman
Yoğunluğu (İslilik) Tayini- Bacharach
Yöntemiyle
TS 9503
Uçucu OrganikBileşikler(VOC) ve Buhar
Örnekleme Ve Tayini (Aktif Karbon Tüp İle
Absorpsiyon GC-FID Metodu)
TS EN 13649
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
AB-0186-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI (TS
CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Devam)
İmisyon (Çevre
Havası)
İSG (Gürültü)
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem
İçeriğinin Tayini
EPA Metot 4
Yaş-Kuru Termometre metodu ile nem
tayini
( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot (DT.55)
Nem Probu ile Nem Tayini
(≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot (DT.60)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam
Flor Miktarının Tayini-SPANDS
Metodu
EPA Metot 13 A
Sabit Kaynak Emisyonları- HCl olarak
tanımlanan gaz halindeki klorürlerin kütle
konsantrasyonunun tayini-Standard
Referans Yöntem
TS EN 1911
Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında
Düşük Derişimlerde Bulunan
Gaz Halindeki Toplam Organik
Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
- Alev İyonlaştırma Detektörü Kullanılan
Sürekli Metot- Referans metot
TS EN 12619
Hava kirliliği ölçme metotları
yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı
kurma ve çalıştırma metodu- Çöken Toz
Tayin
TS 2342
Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin
PM10 Kesrinin Tayini
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin
ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti
LEX,8h, H, N, Hᴵ
TS 2607 ISO 1999
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
AB-0186-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
ISG (Uçucu Organik
Bileşikler)
İşyeri ortam havasında aktif karbon
tüplerine
VOC numunesinin alınması ve gaz
kromotografi yöntemi ile VOC tayini /VOC
TS ISO 16200-1
İSG (Toz)
Havada Süspansiyon durumunda bulunan
maddelerin miktarı
TS 2361
İSG (Aydınlatma)
Aydınlatma düzeyinin tespiti/Aydınlatma
seviyesi
COHSR-928-IPG-039
ISG (Termal Konfor)
Termal Konforun tespiti ve Sıcak çalışma
şartlarının insanlar üzerindeki etkisinin
belirlenmesi/ Hava akım hızı, küresel
sıcaklık, ortam sıcaklığı, bağıl nem, yaş
hazne sıcaklığı ve küresel sıcaklık
TS EN 27243
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
ve ATIKSU
Atıksulardan Numune Alma
Su Kalitesi- Atık Sulardan
Numune Alma Kılavuzu
TS ISO 5667-10
Nehir Ve Akarsulardan Numune Alma
Nehir Ve Akarsulardan Numune Alma
Kılavuzu
TS ISO 5667-6
Yer altı Suyundan Numune Alma
Yer altı Suyundan Numune Alma Kılavuzu
TS ISO 5667-11
Kirlenmiş Sahalardaki Yer altı Suyundan
Numune Alma
Kirlenmiş Sahalardaki Yer altı Suyundan
Numune Alma Kılavuzu
TS ISO 5667-18
Göl Ve Göletlerden Numune Alma
Göl Ve Göletlerden Numune Alma
Kuralları
TS 6291
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0186-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Amonyak-Amonyum-Amonyak AzotuAmonyum Azotu Tayini
Ön İşlem :Distilasyon
Analiz:Titrimetrik Metot
Analiz:Spektrometrik Metot
SM-4500-NH₃ B
SM-4500-NH₃ C
SM-4500-NH₃ F
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks -Titrimetrik Metot
Kapalı Reflaks-Spektrometrik Metot
SM-5220 B
SM-5220 D
Sülfit (SO₃⁻²) Tayini
İyodometrik Metot
Spektrometrik Metot
SM-4500-SO₃⁻² B
SM-4500-SO₃⁻² C
Sülfat (SO₄ ⁻²) Tayini
Gravimetrik Metot
SM-4500- SO₄-² D
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Toplam Krom (Cr) Tayini
Spektrometrik Metot
TS 3654
Krom +6 Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Bakır (Cu) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cu B
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Demir (Fe) Tayini
Fenantrolin Metodu
SM 3500- Fe B
Kurşun (Pb) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Pb B
Çinko (Zn) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Zn B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0186-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Askorbik Asit Metodu
SM 4500-P E
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini5
Günlük BOİ Testi
Respirometrik Metot
SM 5210-B
SM 5210-D
Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540-F
pH tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500-H⁺-B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
Membran Elektrod Metodu
SM 4500-O-C
SM 4500-O-G
Klorür (Cl) Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl ⁻ B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO2⁻ B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550-B
Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
İyodometrik Metot
SM 4500-S⁻²-D
SM 4500-S⁻²-F
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510-B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
AB-0186-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
Su Renginin Muayenesi ve Tayini Metodu
SM 2120-C
TS EN ISO 7887
Bağlı - Aktif - Toplam-Serbest Klor Tayini
İyodimetrik Metot
DPD Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl-B
SM 4500-Cl-G
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520-B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
EPA 352.1
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg-B
Toplam Azot (N) Tayini
Hesaplama Yöntemi
EPA 352.1
SM 4500-NO₂-B
SM 4500-Norg-B
Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey
Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 5540-C
Serbest Siyanür-Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN-C
SM 4500-CN-E
Florür (F) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: SPADNS Metodu
SM 4500-F-B
SM 4500-F-D
Hidrokarbonların Tayini
Gravimetrik Metot
Hidrokarbonlar
SM 5520-B
SM 5520-F
Katran Ve Petrol Kökenli Yağların Tayini
Gravimetrik Metot
Hidrokarbonlar
SM 5520-B
SM 5520-F
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0186-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
ATIKSU Devam)
ATIK /ARITMA
ÇAMURU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Alkanilite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320-B
Sertlik Tayini
EDTA-Titrimetrik Metot
SM 2340-C
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-C
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-B
Metal Analizleri
(B,Na,Mg,Al,Ca,Cr,Fe,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,
As,Se
V,Mo,Si,Ag,Cd,Sb,Ba,Be,Hg,Pb,Sn,Tl)
Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu Analiz:ICP-OES ile Metal Tayini
SM 3030 D
SM 3030 K
EPA 200.7
Arıtma Çamurundan Numune
Alma Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 13
Kanalizasyon Ve Su Arıtma Tesislerinden
Çamur Numunesi Alma Kılavuzu
TS EN ISO 5667-13
Katı Atıklardan Numune Alma
Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları
TS 12090
Ön İşlem (Eluat Hazırlama)
Atıkların Nitelendirilmesi-Katıdan
Özütleme Analizi-Bölüm-4
TS EN 12457-4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
AB-0186-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK /ARITMA
ÇAMURU Devam)
ATIK YAĞLAR VE
İZOLASYON
SIVILARI
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Analizleri
(Ba,Ni,Cu,Zn,As,Se,Cd,Sb,Hg,Pb,Mo,
Cr(toplam))
Ön İşlem:Ağır Metaller Mikrodalga ile
Özütleme Metod
Analiz:ICP-OES ile Metal Tayini
EPA 3051-A
EPA 200.7
Klorür (Cl) Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl-B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-C
Florür (F) Tayini
Ön İşlem : Distilasyon
Analiz:SPADNS Metodu
SM 4500-F-B
SM 4500-F-D
Sülfat (SO₄ ⁻²) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500-SO₄²⁻ D
Fenol İndeksi Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 5530-B
SM 5530-D
pH Tayini
TS ISO 10390
Toplam, Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-G
Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-G
LOİ(Yanma Kaybı) Tayini
Gravimetrik Metod
SM 2540-G
Atık Yağlar Ve İzolasyon Sıvılarından
Numune Alma
Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma
Yalıtkan Sıvıları İçin Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
TS EN 60475
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/9)
Akreditasyon Kapsamı
MAR-LAB
Marlab Marmara Laboratuvar Ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti
Akreditasyon No: AB-0186-T
AB-0186-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 07 Tarih: 19 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(ATIK YAĞLAR VE
İZOLASYON
SIVILARI Devam)
Metal Tayini (As,Cr,Cd,Pb)
Ön İşlem- Mikrodalga ile Özütleme
MetoduÖn İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz:ICP-OES ile Metal Tayini
EPA 3051 A
SM 3030-D
SM 3030- K
EPA 200.7
TOPRAK/
SEDİMENT
Yüzey Topraktan Numune Alma
Yüzey Topraktan Numune Alma
Numunelerin Taşınması Ve Muhafazası
Kuralları
TS 9923
Dip Sedimentlerinden Numune Alma
Dip Sedimentlerinden Numune Alma
Kılavuzu
TS 9547 ISO 5667-12
Metal Tayini
(Sb,As,Cu,Ba,Be,Hg,Zn,Ag,Cd,Sn,Cr,Pb,Mo,
Ni,Se,Tl,Ti,V)
Ön İşlem- Mikrodalga ile Özütleme
MetoduÖn İşlem: Asitle Özütleme
Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz: ICP-OES ile Metal Tayini
EPA 3051 A
SM 3030-D
SM 3030- K
EPA 200.7
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı