Digitálna kancelária IIS MIS
Ľubomír Jurica
[email protected]
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Bratislava
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Viete o tom, že ...
2
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Viete o tom, že:
... nemusíte platiť načas dane ?
... ani daňové priznanie nemusíte dávať načas ?
... za koho platíte odpad ?
... keď zaplatíte na úrade, tak sumu aspoň 3x zapíšu do systému ?
Pozrite sa.
•
Aj zdravotné poisťovne vyzývajú svojich abonentov, aby sa informovali, aké
výkony na pacientov účtuje lekár.
3
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Viete prečo ?
4
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Viete prečo ?
... lebo v 90-tych rokoch tu vznikol pre obce a mestá kopec
programov, ktoré sa dodnes tvária ako „programy“, aj keď ide iba
o triviálne evidencie
Pozrite sa.
•
•
•
V programe a slušnej databáze sa presne eviduje subjekt.
V zošite sa „presne“ eviduje saldokonto subjektu.
A výzvy a sankčné úroky za neplatenie sa pre istotu nevyrubujú vôbec.
5
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Zároveň vznikajú systémy
pre mestá ...
6
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Zároveň vznikajú systémy pre mestá ...
•
vnútorná previazanosť systémov a sofistikovanosť je lepšia
•
moduly navzájom komunikujú
•
duplicitné zadávanie údajov sa redukuje
7
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Tak vznikol systém IIS MIS ...
8
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Tak vznikol systém IIS MIS, a dnes patrí ku
špičkovým riešeniam pre mestá ...
•
z „natvrdo“ naprogramovaných tlačových výstupov prechod na
úplnú integráciu s MS Office® neskôr OpenOffice, LibreOffice
•
systém riadený konfigurovateľnými parametrami
•
ručné aktualizácie boli nahradené úplne automatizovanými
aktualizáciami
•
systém sa „otvoril“ pre e-komunikáciu (e-maily, inteligentné eformuláre, ÚPVS ...)
9
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
E-komunikácia ...
10
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
E-komunikácia ...
•
v r. 2005 Software602 odštartoval éru inteligentných e-formulárov
•
ešte pred „narodením“ OPISu sa nám v januári 2008 podarilo
vypublikovať pre mesto Komárno prvú sadu niekoľko desiatok eformulárov s kompletným prepojením na BackOffice úradu
•
e-podpis, propagácia, nedôvera verejnosti a ďalšie faktory výrazne
marili využitie e-formulárov - jav všeobecne pretrváva dodnes
11
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
•
v r. 2008 sa narodil OPIS (?) a k nemu vznikali ďalšie a ďalšie
pilotné projekty na e-komunikáciu s občanmi
•
v r. 2008 - 2012 sme sa dokázali konektovať na:
• portál RZOF
• portál Civitas
• portál 602XML
• portál eGov
• portál iPoint
• Občiansky Portál Samosprávy
• Osobná schránka správ ÚPVS
•
v r. 2011 - 2012 máme dokonalý systém, ale OPIS latentne stále
„nevstal z mŕtvych“ a mestá v očakávaní financií EU nededikujú až
„škrtia“ vlastné rozpočty na IKT
12
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
•
neexistujú poriadne štandardy
resp. nie sú implementované a disponibilné
•
centrálne registre
kto má dnes priamy konekt na CEPO z vlastného IS ?
(register adries, register priestorových informácií ...)
•
neexistujú centrálne moduly ÚPVS
napr. modul IAM - takže keď sa dnes niekto prihlási na portál, tak
stále „nevieme“ či je to Jano alebo Fero
•
riešenia typu „zmluvy s občanmi resp. PO“ zlyhávajú ...
13
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Mestá:
Trh BackOffice IS v mestách je saturovaný - karty sú rozdané.
Doterajšie mnohoročné štátne prísľuby financovania vzdušných
zámkov pre OPIS riešenia doviedli mestá k stavu „zabetónovania“
súčasných dodávateľov riešení pre IS.
Obce:
Prevažne zotrvávajú v „stredoveku“ - česť všetkým výnimkám!
14
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Zachráni nás cloud ?
15
Digitálna kancelária IIS MIS
Čo služba prinesie
Zachráni nás cloud ?
z našej histórie ku cloudovým riešeniam
•
Projekt ISHEM pre ÚVZ SR - komutované spojenie z 36 RÚVZ do ÚVZ SR
replikované DB (1996-1999)
•
Projekt ISÚVZ pre ÚVZ SR - internetové spojenie z 36 RÚVZ do ÚVZ SR
využitie technológie Citrix, centrálne DB (2004)
•
Projekt Správa registratúry SIŽP - internetové spojenie z 4 IŽP do SIŽP
využitie technológie 2X (obdoba Citrix), centrálne DB (2005)
16
Digitálna kancelária IIS MIS
Čo služba prinesie
•
Projekt ASP - realizácia technológie 2X (obd. Citrix) pre podriadené organizácie
mesta Komárno (2008)
•
•
Projekt 602XML - MsÚ Komárno - v súčasnosti spolu 105 e-formulárov (2008)
Projekt Civitas - Samospráva - komplexné prepojenie vrátane spätnej odozvy pre
občana (2011)
•
až po cloudové riešenie:
Projekt Digitálna kancelária IIS MIS ako služba v Dátovom centre
17
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
A čo naše obce ?
18
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
A čo naše obce ?
•
v r. 2010 pobádaní neúspešnosťou OPISu (od r. 2008 / 2009 nie
a nie sa rozbehnúť) sme sa sústredili na svet OpenSource
•
RDS riešenie je primárne predražované balíkom MS Office®, preto
sme zvolili použitie paralelnej implementácie prepojenia na
OpenOffice - podarilo sa
•
licencie Microsoftu tiež nepatria k najlacnejším, preto sme sa
snažili portovať systém IIS MIS na Linux ako Desktop prostredie
(server pod Linuxom nám ide od samého počiatku) - podarilo sa
19
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
•
k vyriešeniu takto zostal už iba aplikačný server - podarilo sa nám
nájsť systém Ulteo, v spolupráci s kolegami z Francúzska sme ho
preložili, doladili pre naše potreby, niečo odchytali ... a dnes nám a
naším zákazníkom už verne slúži
•
ostalo nám presvedčiť a dohodnúť sa s dodávateľom technológie
OpenEdge - aj to sa podarilo (veď je kríza)
•
a napokon sme spojili naše úsilie so sp. SWAN, kde sme našli pre
našich zákazníkov špičkové prostredie dátového centra
PERPETUUS pre ukážkový cloud pre obce (BackOffice riešenie
pre samosprávu) - a ako sa ukazuje aj pre ďalšie inštitúcie verejnej
správy (BackOffice riešenie pre registratúru) - kde poskytujeme
systém formou služby Digitálna kancelária IIS MIS
20
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Kde sme dnes ?
21
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Kde sme dnes ?
•
ukazuje sa, že v obciach by sme všetci veľmi potrebovali
„partnerov mladých duchom“ - tam kde sme ich našli, tam bol
cloud veľmi rýchle, funguje a využíva sa
•
ak sa toto nepodarí, potom pomôže rigorózna dikcia
a uplatňovanie zákonov - kde štátny aparát (NKÚ ...) zatiaľ veľmi
nepomáha
•
ale v októbri prichádza Zákon o e-Governmente (ZeG)
22
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
•
ZeG ustanovuje v 10 ods. 2:
„Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie
činností, ktoré predmetné moduly zabezpečujú, povinné používať spoločné moduly
podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f) ...“
•
ZeG ustanovuje v 10 ods. 3 Spoločné moduly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
modul elektronických schránok
autentifikačný modul
platobný modul
modul centrálnej elektronickej podateľne
modul elektronických formulárov
modul elektronického doručovania
notifikačný modul
modul úradnej komunikácie
modul dlhodobého uchovávania
23
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
•
ak sa bude vyžadovať dodržiavanie ZeG (sankcie a kontroly)
a občania konečne dostanú e-preukazy, potom obce budú
musieť hromadne prejsť na „dobré“ systémy
opäť sa pýtame, čo na to hovorí OPIS DCOM ?
zatiaľ stále „nepracuje“ a nerušene „spinká“
a nezabudnime na relikt FZ ČSFR !
ak v ZeG nebude ustanovený Orgán verejnej moci, zachráň sa kto môžeš ...
•
mimochodom získali sme cetifikát MV SR, ktorý nás
medzi taketo systémy radí, a to vo vysokej zhode
•
naším motívom a cieľom je pracovať a smerovať
k reálne dosiahnuteľným cieľom a nie „utekať“ za
vzdušnými zámkami.
24
Digitálna kancelária IIS MIS
Evolúcia a skúsenosti
Ďakujeme sp. SWAN a.s. za entuziazmus a technologickú spoluprácu,
ktorá umožnila naše vízie dotiahnuť do cloudového riešenia, ktoré je
dnes už využívané v dennej praxi k spokojnosti zákazníkov.
25
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
26
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Organizácia
Dátové centrum
Internet
HTTPS
ďalší IS
IIS MIS
databáza
databáza
Digitálna kancelária IIS MIS: samospráva, registratúra
27
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Správne agendy samosprávy
evidencia obyvateľov, voľby
dane, poplatky, exekúcie, prenájmy
kataster nehnuteľností
registratúra ( pošta, spisy )
povoľovacie procesy, priestupky
kalendáre a plánovač ...
referenčná architektúra eGOV služieb
Dátové centrá
informačný systém ako služba
28
Digitálna kancelária pre OcÚ
Prepojenie daní na účtovníctvo
Ekonomický subsystém SRS
Účtovníctvo, Personalistika a Mzdy, Majetok ...
Správne agendy IIS MIS
Dane, Poplatky, Prenájmy, Splátkové kalendáre ...
MIS-EIS
- prevodné príkazy
- VAKUP (banka)
Pokladňa
- stačí zadať VS
došlé platby
Účtovníctvo
Banka a
homebanking
elektronický rozpis
zloženiek VAKUP
(pošta)
MIS-AIS
Došlé platby
- riadené prevzatie
- automatické párovanie
pohľadávky
úhrady
Saldo doklady
- výmery, rozhodnutia,
úrok z omeškania, ...
procesovanie
došlých platieb
automatizované
procesovanie:
platobné výmery,
úrok z omeškania,
...
účtovné uzávierky
(mesačné, ročné)
agendové uzávierky (ročné)
predkontácie na účtovníctvo
automatické doplnenie údajov na
pokladni po zadaní VS
automatizované párovanie
automatizovaný rozpis VAKUP
29
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Systém IIS MIS ako služba v Dátovom centre
Pri poskytnutí služby Digitálnej kancelárie IIS MIS vykonáme:
• konfiguráciu systému pre potreby Vášho úradu
• migráciu-transformáciu aktuálnych dát
• autorizáciu pracovníkov do systému, zaškolenie
• trvalý servis a podporu
Čo potrebujete ?
• štandardný PC
• tlačiareň
• internet
30
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Systém IIS MIS ako služba v Dátovom centre
Čo získate ?
• bezpečné, profesionálne a špičkové úložisko dát v dátovom centre
• zabezpečené služby a servis (legislatíva, update)
• zabezpečený špičkový kvalitný server s potrebným softvérom
• zabezpečené zálohovanie
• zabezpečene uložené dáta
• zabezpečenú komunikáciu medzi úradom a dátovým centrom
31
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Čo získate pre akútnu legislatívu?
Zákon č. 563/2009 Z.z. - 156 úrok z omeškania (úč. od 1.1.2012)
Zákon č. 460/2011 Z.z. - 99, 17 zlúčenie daní (úč. od 1.12.2012)
Výnos č. 525/2011 Z.z. - elektronické IS na registratúru (všeob. úč. od 1.1.2013)
•
•
•
•
Novelou sa správa rôznych daní zlučuje do jednej agendy.
Neurčené platby vers. evidovanie a párovanie predpisov a úhrad daní.
Kvalita a súlad s legislatívou pre nové výmery.
Rovnoprávnosť a povinnosť pre elektronickú aj písomnú korešponedenciu
(pošta, spisy  vyraďovacie konania  registratúrne stredisko  archív).
•
Digitálna kancelária IIS MIS uvedené požiadavky rieši.
32
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
K zákonu o e-Governmente
Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (v príprave)
•
Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
v znení od 1.3.2011
•
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
v znení od 1.11.2012
•
Výnos č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení od 15.7.2012
•
Výnos č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na
správu registratúry, v znení od 1.2.2012, všeobecne účinný od 1.1.2013
33
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Správa registratúry
•
•
•
•
•
•
•
•
voľba použitia od najjednoduchšieho (e-kniha pošty) až po najsofistikovanejšie
(kontakty, e-komunikácia s občanmi a verejnosťou, riadenie úradu ...)
centrálna evidencia RZ a Spisov vrátane elektronických dokumentov
podpora pre úrovne Príručná registratúra, Registratúrne stredisko, Archív
hromadné spracovanie RZ a Spisov
automatické zaspisovanie rozhodnutí
automatizované preraďovacie a vyraďovacie konania
integrovaná tvorba dokumentov v OpenOffice, LibreOffice
centrálne úložisko dát, centrálne zálohovanie a archivácia
34
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Elektronická registratúra
•
•
•
bezpečnostné štandardy v prevádzke IS podľa legislatívy
elektronické podania (e-maily, ÚPVS ...) - príjem, spracovanie, odosielanie
elektronizácia procesov
•
chránené okruhy údajov (kryptovanie dokumentov) pre segmenty:
• integrovaná tvorba dokumentov (Writer, Calc)
• skenované a importované dokumenty, súbory, elektronické dokumenty
• elektronické podania (e-maily, ÚPVS …)
• elektronické formuláre (inteligentné)
• karty údajov, atribúty, kategorizácia záznamov, zakladače
• register kontaktov
35
Digitálna kancelária IIS MIS
Elektronická registratúra, DMS
došlé registratúrne záznamy
Organizácia
Podateľňa
e-podania (ZEP)
e-maily, ÚPVS ...
procesovanie reg. záznamov, spisov
Registratúrne
stredisko
spisy
CO2
Výpravňa
odoslané regis.
záznamy
e-podania (ZEP)
e-maily, ÚPVS ...
Manažovanie úloh
registre subjektov a kontaktov
hrom. korešpondencia, zakladače
Externý archív
interné RZ
došlé, odoslané RZ
pohyby-odstupovanie:
- registratúrne záznamy
- spisy
šablóny, formuláre
centrálne úložisko
centrálne denníky
denníky za útvary
Spisy - komplexný manažment
- spravovanie počas životného cyklu
- zápožičky, archív, regály
- automatizov. vyraďovacie konania
schvaľovacie procesy, obežníky
protokoly, monitoring záznamov
36
Digitálna kancelária IIS MIS
Elektronizácia procesov samosprávy
Spoločnosti
Web-stránka
Portál samosprávy
HTTPS
Internet
ďalší IS
Web služby
IIS MIS
Elektronická podateľňa
Elektronické formuláre
GIS informácie
Info modul
Občania
Produkčné databázy pre portál
databáza
Životné situácie
eDemokracia ...
Pracovníci
úradu
databáza
Elektronická registratúra systému IIS MIS
37
Digitálna kancelária IIS MIS
Informačný systém ako služba
Poskytovanie systému IIS MIS ako služby v
Dátovom centre SWAN
•
•
•
•
•
•
•
kompletný systém IIS MIS
dostupnosť cez web prehliadač (IE, Firefox, Opera, Chrome)
dôraz na OpenSource - Ulteo, OpenOffice, LibreOffice
zdieľané adresáre v cloude
dostupnosť lokálnych súborov zo strany klienta
dostupnosť lokálnych tlačiarní zo strany klienta
možnosť publikovania ďalších, či už OpenSource alebo komerčných aplikácii, a
teda možnosť poskytnúť plnohodnotnú unifikovanú digitálnu kanceláriu pre obec
resp. mesto
38
Digitálna kancelária IIS MIS
Ľubomír Jurica
[email protected]
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Bratislava
Download

Digitálna kancelária IIS MIS