Bałtycka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.
Program dydaktyczny szkoleń
w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
pt.: „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej
w województwie pomorskim”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy
społecznej.
Zakres II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęściej spotykanych stanach
zagrożenia zdrowia i życia osób dorosłych, młodzieży i dzieci, zwłaszcza w przypadkach
dorosłych i dzieci przebywających w placówkach opieki całodobowej. Przekazanie wiedzy
dotyczącej zasad bezpieczeństwa, skutecznego wzywania pomocy oraz wiedzy na temat
prawidłowego wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.
II. Treści programowe:
1. Motywacja do udzielania pomocy. Bezpieczeństwo własne. Zabezpieczenie miejsca
wypadku.
a) ryzyko zakażenia podczas prowadzenia czynności pierwszej pomocy,
b) metody zabezpieczania się przed ryzykiem zakażenia
c) sprzęt ochrony osobistej zapobiegający kontaktowi z płynami ustrojowymi
d) sposoby unikania skaleczenia, ochlapania itp. zdarzeń prowadzących do skażenia
ratownika materiałem biologicznym poszkodowanego,
e) zasady skutecznego mycia i odkażania rąk,
f) środki techniczne do oznakowania miejsca zdarzenia i wyznaczenia strefy
bezpieczeństwa,
g) ocena zagrożenia dla ratującego i ratowanego w miejscu zdarzenia
h) wydawanie poleceń i kierowanie otoczeniem.
i) najczęściej spotykane rodzaje zagrożeń dla ratownika.
2. Ewakuacja z zagrożonego miejsca. Skuteczne wzywanie pomocy.
a) przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w Polsce,
b) zasady funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
c) wezwanie pomocy medycznej uruchamiającej system ratownictwa medycznego,
d) telefony alarmowe, meldunek dla dyspozytora medycznego.
e) techniki doraźnej ewakuacji – bezprzyrządowej i przyrządowej, ze szczególnym
uzwględnieniem specyfiki DPS.
3. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
a) elementy anatomii i fizjologii układu krążenia, oddechowego, nerwowego, przewodu
pokarmowego, narządu ruchu, skóry,
b) terminologia,
c) położenie poszczególnych narządów i układów.
4. Kontrola podstawowych funkcji życiowych.
a) ocena obecności funkcji układu oddechowego, krążenia przytomności,
b) ocena podstawowych parametrów układu nerwowego, krążenia, oddechowego.
5. Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości.
a) przyczyny i objawy utraty przytomności, pojęcia i sposoby oceny przytomności oraz
świadomości
b) zagrożenia wynikające z utraty przytomności,
c) pojęcie: przytomności, omdlenie, stan przed omdleniowy, zaburzenia świadomości.
ĆWICZENIA: Bezpieczne sposoby obracania na plecy. Pozycja boczna ustalona.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
a) rozpoznanie zatrzymania krążenia u dorosłych, dzieci i niemowląt,
b) algorytm ABC, sekwencja postępowania resuscytacyjnego,
c) resuscytacja krążeniowo-oddechowa:
- osoby dorosłej
- dziecka
- niemowlęcia
d) defibrylacja z użyciem AED,
e) elementarne informacje na temat mechanizmów zatrzymania krążenia
f) zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania defibrylacji,
g) algorytm resuscytacji z użyciem AED.
ĆWICZENIA: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) zgodnie ze standardami
ERC.
7. Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
a) sytuacje, w których może dojść do zadławienia u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia,
b) objawy zadławienia,
c) algorytmy postępowania ratunkowego w zadławieniach w różnych grupach
poszkodowanych.
ĆWICZENIA: ratowanie ofiar zakrztuszenia zgodnie ze standardami ERC.
8. Rany, krwotoki.
a) rodzaje krwawień i zasady pierwszej pomocy w tamowaniu krwotoków zewnętrznych,
b) rodzaje ran i sposoby doraźnego opatrywania ran
c) rodzaje opatrunków, wybór właściwego opatrunku w celu zastosowania w różnych
okolicach ciała,
d) ciało obce w ranie, zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy,
e) zabezpieczenie amputowanej części ciała.
ĆWICZENIA: Wykonywanie opatrunków osłaniających różnych okolic ciała, opatrunku
uciskowego na kończynie.
9. Złamania, zwichnięcia, skręcenia.
a) definicje, przyczyny i rodzaje obrażeń narządów ruchu: złamania, zwichnięcia, skręcenia,
b) ocena obrażeń narządów ruchu,
c) zasady i sposoby doraźnego unieruchomienia złamań kości długich i stawów,
d) rozpoznawanie i zasady postępowania w podejrzeniu urazu kręgosłupa.
ĆWICZENIA: Unieruchamianie złamań i stawów.
10. Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne. Porażenia prądem
elektrycznym.
a} działanie wysokiej temperatury na organizm człowieka
b) definicja, rodzaje, objawy oparzeń,
c) zasady udzielania pierwszej pomocy osobom z oparzeniami: termicznymi, chemicznymi,
elektrycznymi,
d) zasady postępowania z osobami porażonymi prądem elektrycznym,
e) zasady bezpieczeństwa przy ratowaniu ofiar porażonych prądem elektrycznym.
11. Wstrząs.
a) wstrząs jako zagrożenie życia: przyczyny mechanizm i objawy wstrząsu,
b) możliwości postępowania przeciwwstrząsowego w ramach pierwszej pomocy,
c) rola świadka zdarzenia w prewencji wstrząsu do czasu przybycia pomocy medycznej.
ĆWICZENIA: Pozycja przeciwwstrząsowa.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12. Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami.
a) rodzaje zatruć,
b) zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatruć: pożywieniem, środkami
chemicznymi, detergentami, lekami,
c) zasady, wskazania i p.wskazania do prowokowania wymiotów w przypadku zatrucia.
13. Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca. Bezpieczeństwo
poszkodowanego.
a) objawy omdlenia, choroby wieńcowej i zawału serca udaru mózgu, cukrzycy, astmy
oskrzelowej, padaczki, reakcji alergicznej,
b) wybrane stany nagłe u dzieci: stany drgawkowe, utrata świadomości, zaburzenia
oddychania,
c} zasady udzielania pierwszej pomocy w zależności od stanu zagrożenia zdrowia
14. Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych
a) skład i zasady użycia apteczki: samochodowej, domowej i zakładowej,
b) zasady stosowania leków przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Zajęcia teoretyczne: 8 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne: 12 godzin dydaktycznych
III. Metody i narzędzia pracy:
a) metody: wykład konwersatoryjny, pokaz, pogadanka, ćwiczenia praktyczne, dyskusja,
metoda sytuacyjna, metoda przypadków, projekcja filmu.
b) narzędzia pracy: manekiny do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz
odksztuszania w różnych grupach wiekowych, system higieny do bezpiecznych ćwiczeń
wentylacji, pozoracje urazów, apteczki i ich wyposażenia, koce do ćwiczeń, środki i materiały
do projekcji multimedialnych. Materiał pomocniczy w wersji papierowej i elektronicznej dla
uczestników.
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 3 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)25-27.09.2013
2)23-25.10.2013
3)20-22.11.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel Victoria *** w Bolszewie, ul. Zamostna 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AGRESJA I AUTOAGRESJA MIESZKAŃCÓW DPS
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z agresją i
autoagresją mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz przekazanie praktycznej wiedzy
pozwalającej na opanowanie agresywnego podopiecznego.
II. Treści programowe:
I DZIEŃ (6 godz. w tym 3 praktyczne)
- Agresja i autoagresja – definicje, doświadczenia, przyczyny i rodzaje agresji
- Metody postępowania z osobą agresywną. Pozycje pomocne podczas ataku agresji
- Zasady zastosowania przymusu bezpośredniego – podstawy prawne, demonstracja,
dyskusja
II DZIEŃ (6 godz. w tym 3 praktyczne)
- Rodzaje zajęć terapeutycznych do konkretnych przypadków . Prowadzenie dokumentacji.
- Radzenie sobie ze stresem w pracy z osobą agresywną i autoagresywną - ćwiczenia
grupowe i indywidualne
III. Metody i narzędzia pracy:
Dyskusja, prezentacja, moderacja, ćwiczenia w podgrupach, scenki, analiza przypadków –
case study,
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 2 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z następującym rozkładem
godzin:
♦ pierwszego dnia – 6 godzin
♦ drugiego dnia – 6 godzin
Szkolenie realizowane będzie w 4 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 12 h.
Terminy realizacji:
1)10-11.10.2013
2)17-18.10.2013
3)21-22.10.2013
4)23-24.10.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA Z RODZINĄ – SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY
ZASTĘPCZEJ
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Wzbogacenie warsztatu pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej o różne formy
pracy i działania na rzecz rodzin zastępczych. Poprawa standardów wykonywania pracy
zawodowej i efektywności procesu pomocowego oraz pogłębianie wiedzy i doskonalenie
warsztatu pracy poprzez udział uczestników w zajęciach teoretyczno-warsztatowych.
II. Treści programowe:
I DZIEŃ (6 godz.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w
realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną
zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej dziecka
Sytuacja dziecka w rodzinie – wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny
Planowanie pracy z dzieckiem i rodziną
Systemowe rozumienie rodziny
Współpraca z rodziną biologiczną dziecka
Metodyka pracy koordynatora pieczy zastępczej
II DZIEŃ (8 godz.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w
nawiązaniu wzajemnego dobrego kontaktu
Podnoszenie kompetencji wychowawczych bezpośrednich opiekunów i
wychowawców dzieci
Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
Dbałość o zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy
dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej,
reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu,
podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
Ewaluacja i modyfikacja planu pracy z rodziną
Dokumentacja pracy z rodziną koordynatora pieczy zastępczej
III. Metody i narzędzia pracy:
Dyskusja, prezentacja, moderacja, ćwiczenia w podgrupach, „burza mózgów”, metaplan,
tablica ogłoszeń, scenki, analiza przypadków – case study, , Indywidualny Plan Pracy,
kwestionariusze.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 4 dni (2 zjazdy po 2 dni). Zajęcia muszą
odbywać się w następujące po sobie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z
następującym rozkładem godzin:
♦ pierwszego dnia – 6 godzin
♦ drugiego dnia – 6 godzin
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 24 h.
Terminy realizacji:
I.
20-21.06.2013
16-17.09.2013
II.
27-28.06.2013
23-24.09.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
METODY PRACY Z OSOBAMI STARSZYMI
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat specyfiki starzenia się, opieki
psychogeriatrycznej i modeli postępowania terapeutycznego stosowanego w okresie „późnej
dorosłości”.
Uczestnicy mogą również poszerzyć swoje umiejętności pracy z osobami w wieku
podeszłym, a także poznać /w pewnym zakresie/ własne cechy pomocne w pracy z innymi
ludźmi.
II. Treści programowe:
CZĘŚĆ
TEORETYCZNA
Problematyka
Przebieg starzenia się.
starzenia się
Starzejący się mózg.
Potrzeby ludzi w wieku
podeszłym.
Straty wynikające z
procesu starzenia się.
Zaburzenia zachowania
u osób w wieku
podeszłym.
Depresja wieku
podeszłego.
Problematyka
samobójstw osób w
podeszłym wieku.
Choroby otępienie Problemy pojawiające
/Choroba
się
w przebiegu
Alzheimera oraz
otępienia:
inne rodzaje
- zaburzenia poznawcze
otępienia –
- zaburzenia zachowania
naczyniopochodne, - zaburzenia w
czołowo –
komunikacji
skroniowe,
z otoczeniem
z ciałami
- trudności z
Lewy’ego/.
samodzielnym
Przyczyny, objawy,
funkcjonowaniem.
oddziaływania
Postępowanie
terapeutyczne.
diagnostyczne w
przypadku podejrzenia
otępienia.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
ILOŚĆ GODZIN
Zapoznanie ze skalą
GDS służącą do oceny
poziomu depresji u osób
w wieku podeszłym.
Celem tych zajęć jest
wykształcenie
umiejętności stosowania
tego narzędzia
w
ramach pracy
zawodowej.
3 godziny
Przedstawienie MMSE –
podstawowego
narzędzia
przesiewowego
służącego do
rozpoznania poziomu
otępienia.
Przygotowanie
uczestników do
samodzielnego
stosowania testu w
ramach własnej pracy.
3 godziny
Człowiek w
podeszłym wieku
/w tym chory/
Praca w zespołach –
próba zaplanowania
optymalnego systemu
8 godzin
ZAGADNIENIE
Opieka w warunkach
domowych.
Podopieczny w ramach
Wykład – 2,5
godz.
Zajęcia
praktyczne –
0,5 godz.
Wykład – 2,5
godz.
Zajęcia
praktyczne –
0,5 godz.
Wykład – 6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w systemie opieki
Formy pracy z
osobami w wieku
podeszłym.
Specyficzne
problemy
pojawiające się w
pracy z osobami w
wieku podeszłym
/np. agresja, lęk
przed śmiercią i żal
po stracie/.
Zespół wypalenia u
osób
pomagającym
innym.
opieki dziennej.
Chory w systemie opieki
całodobowej.
Oddziaływania
terapeutyczne
w stosunku do:
- starszych zdrowych
osób
- osób chorych w wieku
podeszłym.
Formy zajęć
terapeutycznych
/terapia zajęciowa,
terapia usprawniająca
procesy poznawcze,
arteterapia, terapia
walidacyjna i inne/.
Strategia komunikacji
z pacjentami
otępiennymi – program
KONTAKT.
opieki dla określonych
przypadków.
Czynniki sprzyjające
pojawieniu się zespołu
wypalenia.
Fazy wypalenia
Profil psychologiczny
osoby narażonej na
wypalenie.
Formy pomocy
stosowane wobec osób
pomagających innym.
Indywidualna ocena
przez każdego z
uczestników
ewentualnego stopnia
wypalenia zawodowego.
Analiza i omówienie
wyników narzędzi
zaproponowanych do
takiej oceny.
Indywidualizacja
postępowania wobec
podopiecznych /praca
na przypadkach/.
godz.
Ćwiczenia – 2
godz.
Tworzenie scenariuszy
zajęć do pracy z
osobami w wieku
podeszłym.
Prezentacja własnych
doświadczeń
uczestników szkolenia.
6 godzin
wykład – 4,5
godz.
zajęcia
praktyczne – 1,5
godz.
III. Metody i narzędzia pracy:
Metody – wykłady, ćwiczenia uwzględniające aktywność własną uczestników, metoda
problemowa /przy ocenie przypadków/, praca zespołowa /w ramach której uczestnicy mogą
wykorzystać np. „burzę mózgów”/.
Narzędzia – proste skale do oceny zaburzeń, testy psychologiczne i skale dotyczące
wybranych zagadnień służące samopoznaniu uczestników szkolenia.
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 3 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terminy realizacji:
1)10-12.06.2013
2)19-21.06.2013
3)9-11.09.2013
V. Miejsce realizacji:
Rezydencja Rigga***, ul. Harcerska 7, 84-120 Władysławowo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
METODY PRACY I OPIEKI NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
-
Nabycie wiedzy dotyczącej specyficznych potrzeb i problemów osób obłożnie chorych
i ich rodzin;
Zapoznanie się z rolą i zadaniami osoby opiekującej się obłożnie chorymi;
Zapoznanie się ze sposobami pielęgnacji osób obłożnie chorych;
Poznanie sposobów komunikowania się z chorym wpływających pozytywnie na
opiekę i relacje z rodziną pacjenta;
Umiejętność udzielenia odpowiedniego wsparcia pacjentowi pogrążonemu w lęku,
smutku, poczuciu winy;
Umiejętność radzenia sobie z pacjentem agresywnym, niewspółpracującym;
Pogłębienie wiedzy dotyczącej czynników negatywnie wpływających na relacje z
chorym i jego bliskimi;
Poznanie istotnych elementów opieki nad chorym umierającym.
II. Treści programowe:
1. Moduł I. Opieka nad chorym – aspekty medyczne
Charakterystyka pacjenta obłożnie chorego – problemy somatyczne
1. Rola i zadania opiekuna osoby chorej
A. Specyfika pracy z pacjentem obłożnie chorym
B. Rola zespołowej opieki nad chorym
C. Znaczenie dobrej relacji między opiekunem a chorym – zasady budowania współpracy
opartej na zaufaniu
3. Pielęgnacja pacjenta obłożnie chorego
A. Opieka pielęgnacyjna nad chorym obłożnie
B. Sposoby komunikacji z chorym podczas czynności pielęgnacyjnych
C. Znaczenie i sposoby edukacji rodziny w zakresie opieki nad chorym
2. Moduł II. Opieka nad chorym – aspekty psychologiczne
1. Komunikowanie się z chorym
A. Sposoby budowania dobrej relacji z chorym:
- istota pierwszego kontaktu z chorym – efekt „pierwszego wrażenia”
- techniki aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja), pytania otwarte,
komunikacja niewerbalna (postawa ciała, mimika, pantomiminka), milczenie
- odczytywanie wielopłaszczyznowych komunikatów chorego
B. Wpływ przekonań, emocji i zachowania się opiekuna na chorego
2. Komunikacja z rodziną i bliskimi chorego
A. Wpływ choroby na funkcjonowanie rodziny - sposoby adaptacji do choroby członka
rodziny
B. Metody budowania dobrej współpracy z bliskimi chorego: nawiązanie relacji,
rozpoznawanie potrzeb rodziny, przekazywanie ważnych informacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Moduł III. Sytuacje trudne w opiece nad chorym – aspekty medyczne i
psychologiczne
1. Komunikowanie się z chorym w kryzysie emocjonalnym
Sposoby pracy z chorym przeżywającym trudne emocje (lęk, poczucie winy, złość, wstyd) –
skuteczne reagowanie na zachowanie pacjenta
2. Opieka nad umierającym i towarzyszenie w procesie umierania
A. Charakterystyka ostatniego etapu życia pacjenta – koncepcje przygotowania się do
śmierci wg. Kubler Ross, M. Patisona, R. Buckmana
B. Potrzeby pacjenta umierającego – specyfika opieki nad chorym u kresu życia
C. Towarzyszenie osobie umierającej w ostatnich godzinach jej życia
III. Metody i narzędzia pracy:
 Część teoretyczna szkolenia: wykład multimedialny, dyskusja otwarta
 Część praktyczna szkolenia: warsztaty – ćwiczenia w parach, ćwiczenia w grupach,
analiza przypadku – nauka praktycznych umiejętności
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia muszą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z następującym rozkładem
godzin:
♦ pierwszego dnia – 6 godzin
♦ drugiego dnia – 8 godzin
♦ trzeciego dnia – 6 godzin
Szkolenie realizowane będzie w 4 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)16-18.09.2013
2)23-25.09.2013
3)07-09.10.2013
4)14-16.10.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
METODY PRACY Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI PSYCHICZNIE I ICH RODZINAMI
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Cel główny:
Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności u pracowników/ wolontariuszy instytucji pomocy
i integracji społecznej w zakresie niepełnosprawności psychicznej oraz metod pracy
z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i ich rodzinami;
Cele szczegółowe:
- poszerzenie wiedzy z zakresu niepełnosprawności psychicznej;
- udoskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych objawów zaburzeń
psychicznych;
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie z objawami zaburzeń psychicznych;
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod pracy z osobami niepełnosprawnymi
psychicznie oraz ich rodzinami;
- poszerzenie
wiedzy
w
zakresie
korzystania
z
oferty
pomocowej
i samopomocowej skierowanej dla osób niepełnosprawnych psychicznie (rehabilitacja
psychiatryczna, psychospołeczna, edukacyjno- zawodowa, inne).
II. Treści programowe:
I DZIEŃ (6 godz.)
1. Przedstawienie się prowadzącego oraz celu szkolenia. Przedstawienie się
uczestników i ich oczekiwań wobec modułu.
2. Umożliwienie uczestnikom wzrostu samowiedzy na temat własnych postaw/obaw
związanych z osobami niepełnosprawnymi psychicznie oraz wpływem tych
obaw/postaw na spostrzeganie i pracę z osobami niepełnosprawnymi psychicznie –
forma wykładowa, praca z tekstem, praca w małych grupach, drama, dyskusja.
3. Zapoznanie
uczestników
z
podstawowymi
pojęciami
związanymi
z
niepełnosprawnością psychiczną – niepełnosprawność, zaburzenie psychiczne,
choroba psychiczna, inne - forma wykładowa, burza mózgów, praca z tekstem.
4. Zapoznanie uczestników z objawami wybranych zaburzeń psychicznych schizofrenia, depresja, lęk, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania,
demencja starcza, upośledzenie intelektualne, inne – forma wykładowa, praca z
tekstem, praca w małych grupach, studium przypadków.
5. Ćwiczenie rozpoznawania objawów chorób / zaburzeń psychicznych poprzez np.
obserwację czy wywiad – forma wykładowa, dyskusja, praca w małych grupach,
odgrywanie ról, burza mózgów, praca z tekstem, forma treningowa. Uczestnicy
odgrywają role osoby chorej i opiekuna, zgodnie ze schematem zaprezentowanym
przez osobę prowadzącą.
II DZIEŃ (8 godz.)
1. Ukazanie uczestnikom roli predyspozycji i umiejętności potrzebnych w bezpośredniej
pracy z osobami z niepełnosprawnością psychiczną. Umożliwienie uczestnikom
wzrostu samowiedzy na temat własnych predyspozycji do wykonywania w/w pracy –
forma wykładowa, praca z tekstem, praca w parach, drama, dyskusja.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Zapoznanie uczestników z podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy z
osobami z niepełnosprawnością psychiczną - forma wykładowa, dyskusja, praca w
małych grupach, odgrywanie ról, burza mózgów, praca z tekstem.
3. Zapoznanie uczestników z formami profesjonalnej pomocy i samopomocy dla osób
niepełnosprawnych psychicznie - rehabilitacja psychiatryczna, psychospołeczna,
edukacyjno-zawodowa. Zapoznanie uczestników z ofertą pomocową skierowaną do
osób niepełnosprawnych psychicznie: gdzie i jakiego wsparcia szukać - forma
wykładowa, dyskusja, praca z tekstem.
4. Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnej pomocy dla osób
niepełnosprawnych psychicznie - np. setting, granice psychologiczne, wzbudzanie
motywacji do leczenia i aktywizacji psychospołecznej i zawodowej
- forma
wykładowa, dyskusja, praca w małych grupach, odgrywanie ról praca z tekstem.
5. Ćwiczenie umiejętności oddziaływania na osobę niepełnosprawną psychicznie – np.
trening komunikowania się, trening motywowania osób chorych do podejmowania
aktywności własnej, w tym leczenia się, trening obniżania napięcia psychicznego u
osoby chorej - forma wykładowa, dyskusja, praca w małych grupach, odgrywanie ról,
burza mózgów, praca z tekstem, forma treningowa.
6. Uczestnicy odgrywają role osoby chorej i opiekuna, zgodnie ze schematem
zaprezentowanym przez osobę prowadzącą.
7. Zapoznanie uczestników ze sposobami, jak radzić sobie z zachowaniami
niepokojącymi - np. czynna i bierna agresja, płaczliwość, rozkojarzenie ze strony
osób niepełnosprawnych psychicznie - forma wykładowa, burza mózgów, dyskusja,
praca w małych grupach, odgrywanie ról praca z tekstem.
III DZIEŃ (6 godz.)





Zapoznanie uczestników z metodami pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych
psychicznie – problemy zaobserwowane i zgłaszane przez rodziny osób
niepełnosprawnych psychicznie, formy wsparcia skierowane dla członków rodzin forma wykładowa, dyskusja, praca z tekstem.
Ćwiczenie umiejętności oddziaływania wobec rodzin osób niepełnosprawnych
psychicznie - trening komunikowania się, trening motywowania osób chorych do
podejmowania aktywności własnej, w tym leczenia się, trening obniżania napięcia
psychicznego u osoby chorej - forma wykładowa, dyskusja, praca w małych grupach,
odgrywanie ról, burza mózgów, praca z tekstem, forma treningowa. Uczestnicy
odgrywają role członka rodziny osoby chorej i opiekuna, zgodnie ze schematem
zaprezentowanym przez osobę prowadzącą.
Zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
wynikającym z pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie. Przedstawienie
uczestnikom sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz reagowania w
sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia - forma wykładowa, dyskusja, praca w małych
grupach, burza mózgów, praca z tekstem, forma treningowa.
Ćwiczenie radzenia sobie z tzw. trudnym klientem/ pacjentem na przykładzie Grupy
Balinta – forma treningowa.
Podsumowanie zajęć, ewaluacja: Jakie cele zrealizowaliśmy, jaką wiedzę i
umiejętności nabyłam/łem podczas szkolenia.
III. Metody i narzędzia pracy:
Wszystkie zajęcia poprowadzone zostaną z wykorzystaniem interaktywnych form pracy,
angażujących uczestników do udziału. Będą to takie formy jak:
- wykład interaktywny, dyskusja, praca w parach i w małych grupach, drama, odgrywanie
ról, studium przypadków, burza mózgów, praca z tekstem, trening.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia muszą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z następującym rozkładem
godzin:
♦ pierwszego dnia – 6 godzin
♦ drugiego dnia – 8 godzin
♦ trzeciego dnia – 6 godzin
Szkolenie realizowane będzie w 4 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)20-22.05.2013
2)03-05.06.2013
3)26-28.06.2013
4)16-18.09.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE I TERAPEUTYCZNE WOBEC DZIECKA Z
ZABURZENIAMI ZACHOWANIA
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
 Zwiększenie kompetencji uczestników w rozpoznawaniu zaburzonego
zachowania.
 Wzrost zrozumienia sytuacji dziecka oraz własnej roli jako dorosłego w
procesie zmiany zachowania dziecka.
 Zapoznanie uczestników z metodą socjoterapii i jej funkcją korygującą
dysfunkcyjne zachowanie.
 Rozwój umiejętności uczestników szkolenia, potrzebnych w pracy z dziećmi z
zaburzeniami zachowania i ich rodzicami.
II. Treści programowe:
z podziałem na część teoretyczną (T) i praktyczną (P) oraz liczbą godzin:
1. Diagnoza zaburzeń zachowania. Mechanizm powstawania zaburzeń (T - 2 h, P
– 1 h).
2. Sytuacja psychologiczna dziecka z zaburzeniami zachowania. Postawy
dorosłych - wzmacnianie doświadczeń urazowych (T – 1 h, P – 1 h).
3. Mechanizm zmiany zachowania (T - 1 h).
4. Socjoterapia – cele, zasady, standardy, organizacja i struktura zajęć
socjoterapeutycznych. Metody i narzędzia pracy (T – 3 h).
5. Proces grupowy (T – 1 h).
6. Umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania (T - 2
h, P – 3 h).
7. Rola rodziców w procesie zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Narzędzia i
zasady w pracy z rodzicami (T – 2 h, P – 3 h).
III. Metody i narzędzia pracy:
wykład, ćwiczenia w zespołach, praca w oparciu o materiały
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)6-8.05.2013
2)3-5.06.2013
V. Miejsce realizacji:
Rezydencja Rigga***, ul. Harcerska 7, 84-120 Władysławowo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAMY TERAPEUTYCZNE I PLANY WSPIERAJĄCO - AKTYWIZUJĄCE W ŚDS
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji pracowników ŚDŚ w zakresie tworzenia i
wdrażania programów terapeutycznych i planów wspierająco-aktywizujących.
II. Treści programowe:
I DZIEŃ (6 godz. w tym 3 praktyczne)
- Indywidualne potrzeby podopiecznych środowiskowego domu pomocy
- Zasady tworzenia Indywidualnych Planów wspierająco – aktywizujących w ŚDS
- Zadania zespołu terapeutycznego w zakresie planowania pracy i tworzenia Indywidualnych
Planów
II DZIEŃ (8 godz. w tym 5 praktycznych)
- Konstrukcja planu wspierająco-aktywizującego
- Zakres planu
- Budowanie kart planu
- Sporządzenie indywidualnego planu
III DZIEŃ (6 godz. w tym 3 praktyczne)
- Ocena postępów i weryfikacja planu, programy terapeutyczne
- Sprawdzone metody postępowania w pracy z podopiecznym ŚDS
III. Metody i narzędzia pracy:
Dyskusja, prezentacja, moderacja, ćwiczenia w podgrupach, scenki, analiza przypadków –
case study,
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)07-09.10.2013
2)14-16.10.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MEDIACJA JAKO SZCZEGÓLNA METODA ROZWIĄZYWANIA
KONFLIKTÓW RODZINNYCH
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:





Poznanie mediacji jako skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów
Poznanie specyfiki mediacji rodzinnej oraz jej miejsca w systemie pomocy rodzinie
Poznanie roli i zadań mediatora rodzinnego oraz technik jego pracy
Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu konfliktów
Zdobycie informacji n. t. aspektów prawnych mediacji
II. Treści programowe
Pierwszy dzień – 6 godzin
I. Elementy psychologii konfliktu – 2 godz.
1.Definicja konfliktu -wykład / warsztat
2.Założenia przyjmowane w konflikcie - warsztat
3. Style zachowania w konflikcie -warsztat
4. Rodzaje konfliktu-koło konfliktu Ch. Moore`a – wykład
5. Dynamika konfliktu – wykład
6. Negatywne i pozytywne skutki konfliktu – warsztat
7. Specyfika i rodzaje konfliktów rodzinnych wykład/warsztat
8. Techniki skutecznej komunikacji: „komunikat ja”, parafraza, klaryfikacja,
dowartościowanie, odzwierciedlenie – wykład/warsztat
II. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia - 4 godz.
1. Definicja i zasady mediacji - wykład
3. Struktura procesu mediacji - wykład
4. Rola mediatora rodzinnego – warsztat
5. Bezstronność mediatora - wykład / warsztat
6. Oczekiwania stron w mediacji – warsztat
7. Specyfika mediacji rodzinnych - wykład
8. Wskazania i przeciwwskazania do mediacji - kwalifikowanie spraw-wykład
9.Odróżnienie mediacji od innych form pomocy rodzinie - warsztat
Drugi dzień – 8 godzin
Przybliżenie poszczególnych etapów mediacji
I etap mediacji – 1,5 godz.
 Nawiązywanie kontaktu ze stronami –wykład
 Poznanie oczekiwań i motywacji stron-wykład
 Zawieranie kontraktu mediacyjnego -wykład
 Opracowanie własnego „monologu mediatora”- warsztat
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II etap mediacji - 1,5 godz.
Wysłuchanie stron
 Cele i przebieg II etapu -wykład
 Zadania mediatora - wykład
 Praca samodzielna mediatora a praca w ko - mediacji wykład. Techniki przydatne na
II etapie: aktywne słuchanie, wyjaśnianie, konkretyzowanie, parafraza,
odzwierciedlanie, normalizacja, podsumowywanie, pytania otwarte- wykład / warsztat
III etap mediacji – definiowanie kwestii -2 godz.
 Cele i przebieg III etapu
 Zadania mediatora: pomoc stronom w zdefiniowaniu kwestii, dbałość o neutralny
język, rozdzielanie kwestii , kwestie ogólne i szczegółowe - wykład
 Narzędzia mediatora przydatne na III etapie - wykład
 Definiowanie kwestii –wykład/warsztat
 Przydatne techniki -wykład
 Symulacja mediacji rodzinnej – pierwsze trzy etapy mediacji –warsztat .
IV etap mediacji - docieranie do potrzeb/interesów oraz budowanie wzajemnego
zrozumienia – 3 godz.
 Cele, przebieg IV etapu –wykład
 Samoświadomość potrzeb oraz świadomość potrzeb drugiej strony w konflikcie wykład
 Dbałość o potrzeby każdej ze stron oraz o potrzeby dzieci; rola mediatora w ochronie
interesów dzieci w mediacji –wykład
 Emocje w mediacji , techniki radzenia sobie z emocjami stron- wykład
 Przydatne techniki i umiejętności w rozpoznawaniu potrzeb - wykład /warsztat
 Scenka – docieranie do potrzeb
Trzeci dzień- 6 godz.
1. Sytuacje trudne w mediacji - silne emocje, nierównowaga stron, manipulacje, impas wykład/warsztat
2. V etap mediacji - poszukiwanie i negocjowanie rozwiązań
 Negocjacje – style negocjowania, umiejętności negocjacyjne w pracy mediatorawykład /warsztat
 Poszukiwanie rozwiązań w oparciu o potrzeby każdej ze stron-wykład
3. VI etap mediacji –konstruowanie ugody mediacyjnej
Zasady konstruowania ugód mediacyjnych-wykład/ warsztat
5. Prawne aspekty mediacji –wykład
Łączna liczba zajęć teoretycznych: 11 godzin
Łączna liczba zajęć praktycznych: 9 godzin
III. Metody i narzędzia pracy:
Metody: dyskusje, wykłady, ćwiczenia w grupie i podgrupach, „burza mózgów”, zabawy
grupowe, symulacje, prezentacje
Narzędzia: tablica flip-chart, papier-ołówek, rzutnik multimedialny
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)22-24.05.2013
2)11-13.09.2013
V. Miejsce realizacji:
Rezydencja Rigga***, ul. Harcerska 7, 84-120 Władysławowo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI KRYZYSOWYCH
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Nabycie skutecznych sposobów postępowania wobec osób pokrzywdzonych w wyniku
sytuacji krytycznych oraz osób krzywdzących – agresorów, poprzez zdobycie wiedzy o
strategii prowadzenia interwencji kryzysowej z osobą dotkniętą kryzysem oraz negocjacji
kryzysowych w sytuacji zagrożenia życia.
Identyfikacja zasobów i trudności uczestników szkolenia w pracy z osobami w kryzysie oraz
agresorem.
II. Treści programowe:
Blok I. Wprowadzenie do szkolenia: kontrakt, oczekiwania uczestników – 1h
Blok II. Teoria kryzysu – 2h teoretyczne




Charakterystyka wydarzeń krytycznych
Rodzaje kryzysów
Reakcje na kryzys – adaptacyjne i nieadaptacyjne mechanizmy zaradcze
Skutki stresu traumatycznego
Blok III. Interwencja kryzysowa – 6h (2h teoretyczne, 4h praktyczne)
 Strategie interwencji kryzysowej:
1.1. Ogólne zasady interwencji kryzysowej
1.2. Interwencja w sytuacjach zagrożenia życia ofiary
1.3. Interwencja w kryzysach chronicznych
Blok IV. Psychologiczne skutki pomagania ofiarom traumatycznych wydarzeń – 1h
praktyczna
Blok V. Negocjacje kryzysowe – 8h (4h teoretyczne, 4h praktyczne)
1. Sytuacje kryzysowe, które mogą być rozwiązane w drodze negocjacji
2. Podstawowe strategie i style negocjacyjne
3. Diagnoza indywidualnych stylów rozwiązywania konfliktów
4. Rola aktywnego słuchania w negocjacjach kryzysowych
5. Wpływ silnego stresu na ocenę sytuacji kryzysowej
6. Wybrane charakterystyki psychologiczne sprawców i zalecane sposoby
postępowania:
6.1. Osoby cierpiące na schizofrenię
6.2. Osoby cierpiące na depresję
7. Sprawca z potencjałem samobójczym i zabójczym – strategia i taktyka neutralizacji
zagrożenia w konfrontacji z osobą agresywną
Blok VI. Sytuacyjne i osobowościowe źródła stresu w pracy negocjatora – 2h
praktyczne
 Sytuacyjne i osobowościowe źródła stresu
 Radzenie sobie z obciążeniami pracy. Adaptacyjne i nieadaptacyjne reakcje na
sytuacje trudne w pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III. Metody i narzędzia pracy:
Wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia w podgrupach
Praca symulowana
Informacje zwrotne
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia muszą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z następującym rozkładem
godzin:
♦ pierwszego dnia – 6 godzin
♦ drugiego dnia – 8 godzin
♦ trzeciego dnia – 6 godzin
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)17-19.07.2013
2)24-26.07.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel Victoria *** w Bolszewie, ul. Zamostna 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest wyposażenie w wiedzę dotyczącą uzależnień oraz podstawowych
umiejętności praktycznych pomocnych w diagnozie i wczesnej interwencji w problemach
związanych z uzależnieniem. Uczestnicy szkolenia poznają wybrane metody terapii
długoterminowej i interwencyjnej, dominującą formą pracy są praktyczne ćwiczenia i studium
przypadku.
II. Treści programowe:
I DZIEŃ (6 godz.)
- Teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień.
- Rodzaje uzależnień.
- Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia (alkohol, leki, narkotyki i inne)
II DZIEŃ (8 godz.)
- Indywidualne i grupowe programy terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
- Diagnoza uzależnienia i współuzależnienia. Testy przesiewowe AUDIT.
- Strategie i techniki terapeutyczne w terapii uzależnień.
- Procedury edukacyjne stosowane w terapii alkoholików i członków ich rodzin.
III DZIEŃ (6 godz.)
- Syndrom DDA i FAS.
- Uzależnienia krzyżowe.
- Procedura przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
- System leczenia odwykowego w Polsce.
III. Metody i narzędzia pracy:
Dyskusja, prezentacja, moderacja, ćwiczenia w podgrupach, scenki, analiza przypadków –
case study,
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terminy realizacji:
1)17-19.07.2013
2)24-26.07.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TRENING ZADANIOWY I GRUPOWY – KONSTRUOWANIE I PROWADZENIE
WARSZTATU
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Cel główny:
Zdobycie wiedzy o naturze i składnikach procesu grupowego, pogłębienie rozumienia
szkolenia jako interakcji treści merytorycznych i procesu grupowego, nabycie umiejętności
świadomego wpływania na proces grupowy, uświadomienie sobie własnej roli w
kształtowaniu sprzyjającego środowiska uczenia się dzięki dbałości o obserwację i
interwencje w ramach procesu grupowego
II. Treści programowe:
I DZIEŃ (6 godz.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proces grupowy – elementy struktury i dynamiki procesu,
Dobry początek – mocne otwarcie,
Rola trenera - odpowiedzialność i etyka pracy,
Style kierowania grupą,
Wpływ osobistego doświadczenia na prowadzenie grupy,
Fazy rozwoju grupy – adekwatne zachowania trenera
II DZIEŃ (8 godz.)
1. Sytuacje trudne z punktu widzenia procesu
2. Wpływanie trenera na proces grupowy - asertywność i komunikacja w pracy z grupą
zadaniową.
3. Interwencje trenerskie w ramach procesu grupowego
III DZIEŃ (6 godz.)
1.
2.
3.
4.
Umiejętności udzielania, przyjmowania i wykorzystywania informacji zwrotnych
Ćwiczenia regulujące elementy procesu grupowego
Ćwiczenia szczególnie angażujące proces grupowy
Bezpieczeństwo pracy trenera i profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego.
III. Metody i narzędzia pracy:
Wszystkie zajęcia poprowadzone zostaną z wykorzystaniem interaktywnych form pracy,
angażujących uczestników do udziału. Będą to takie formy jak:
- dyskusja, praca w grupach, burza mózgów, metoda analizy struktury grupy i
komplementarności ról, trening osobistego stylu trenera.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia muszą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z następującym rozkładem
godzin:
♦ pierwszego dnia – 6 godzin
♦ drugiego dnia – 8 godzin
♦ trzeciego dnia – 6 godzin
Szkolenie realizowane będzie w 2 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)03-05.06.2013
2)18-20.09.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel ASTOR*** w Jastrzębiej Górze, ul. Rozewska 38, 84-104 Jastrzębia Góra
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INTERWENCJA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Założenia: Zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodyką specjalistycznej usługi:
„interwencja kryzysowa” mającej zastosowanie w praktyce socjalnej, pokazanie korzyści ze
stosowania szerokiego wachlarza możliwości kryjących się w teorii i psychologii kryzysu,
mających zastosowanie w różnych formach wspierania i edukowania osób lub rodzin
zagrożonych destrukcyjnymi (nieadaptacyjnymi) skutkami sytuacji kryzysowych.
Przewidywanie kompetencje, jakie nabędą uczestnicy: rozpoznawanie przesłanek
pozwalających zastosować metodę lub zaproponować inne formy pomocy, umiejętność
dokonywania operacyjnej diagnozy sytuacji kryzysowych z szacowaniem ryzyka (metodą:
triage, TAF, inne), pierwsza pomoc psychologiczna – technika dla para – profesjonalistów,
znajomość procedur i algorytmów stosowanych w interwencji w sytuacjach kryzysowych
związanych z rodziną i sytuacją dziecka w rodzinie, analiza zasobów własnych, które mogą
mieć zastosowanie w pomocy, w sytuacjach kryzysowych oraz dla wspierania rodziny w
kryzysie i związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
II. Treści programowe:
część teoretyczna /60% czasu szkolenia/ 36 godzin dydaktycznych:
 wprowadzenie do teorii kryzysu psychicznego, m.in.: sytuacja kryzysowa a kryzys,
rodzaje sytuacji kryzysowych, typologia kryzysów, domeny kryzysu, przebieg i fazy
kryzysu;
 pojęcie traumy i reakcji po-traumatycznej, symptomatologia: SD, ASD, PTSD;
 operacyjna diagnoza sytuacji kryzysowej i zagrożeń;
 interwencja kryzysowa, a inne formy pomocy;
 interwencja kryzysowa, a inne modele interwencji, np. metoda V. Johnsona;
 zakres czasowy usługi, m.in.: modele sekwencyjne czynności interwencyjnych (6etapowy model, inne modele);
 projekt standardu usługi „interwencja kryzysowa” wg. WRZOS (2011);
 budowanie lokalnej sieci wsparcia, praca metodą zespołu interdyscyplinarnego,
konferencji przypadku, zespołu reflektującego;
część praktyczna /40% czasu szkolenia/ 24 godziny dydaktyczne:
 szacowanie podstaw do zastosowania metody;
 ćwiczenia z „triagowania” kryzysowego (operacyjna diagnoza zagrożeń;
 praktyczne umiejętności psychologiczne dot. tzw. „pierwszego kontaktu”,
elementarnego wsparcia członków rodziny w sytuacjach kryzysowych, interwencje
wobec grupy połączonej wspólnym kryzysem (wybór);
 poznanie metod pierwszej pomocy psychologicznej (first psychological aid);
 projektowanie usługi, model instytucji (punkt, ośrodek interwencji kryzysowej),
pozainstytucjonalne formy realizacji usług;
 ćwiczenia z uczestniczenia w „zespole reflektującym”
uwaga: części teoretyczne i praktyczne realizowane będą symultanicznie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III. Metody i narzędzia pracy:
Wykład konwersatoryjny połączony z:
 analizą materiałów ilustrujących standardy usługi;
 analizą zdarzeń krytycznych (przypadków);
 dyskusją;
 rozwiązywaniem zadań dot. sytuacji krytycznych;
 projektowaniem i symulowaniem pracy zespołu interdyscyplinarnego.
Praca w podgrupach.
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia wynosi 10 dni (5 zjazdów po 2 dni). Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 1 grupie szkoleniowej.
Zajęcia trwać będą 60 h.
Terminy realizacji:
1)13-14.05.2013
2)27-28.05.2013
3)10-11.06.2013
4)17-18.06.2013
5)24-25.06.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel Orle*** Centrum Konferencyjne 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności systemowego rozumienia procesów
zachodzących w rodzinie.
Treści praktyczne i teoretyczne będą pozwalały na nabywanie przez uczestników szkolenia
wiedzy na temat funkcjonowania rodziny, umiejętności rozumienia znaczenia problemu
(objawu) dla całego systemu rodzinnego, zdobywanie umiejętności prowadzenia rozmowy z
rodziną, dzięki opanowaniu zaprezentowanych technik systemowej terapii rodzin.
II. Treści programowe:
I część. Wprowadzenie do teorii i terapii systemowej – 18h: w tym 9h teoretycznych i 9h
praktycznych

Systemowe rozumienie rodziny
1.1. Ogólna teoria systemów
1.2. Cechy określające system rodzinny: struktura, granice, reguły, role, koalicje

Cykl życia rodzinnego:
2.1. Stresory poziome i pionowe
2.2. Fazy życia rodziny
 Zadania faz
 Zmiany strukturalne i funkcjonalne
 Problemy poszczególnych faz: z czym zgłaszają się rodziny do terapii na
poszczególnych etapach.

Funkcja objawu dla systemu rodzinnego

Koncepcja mitu rodzinnego

Koncepcja ukrytych lojalności

Koncepcja nieukończonej żałoby - projekcja filmu DVD prezentującego pracę z
nieukończoną żałobą
II część. Spotkanie z rodziną – 9h w tym 3h teoretyczne i 6h praktycznych

Pierwsze spotkanie z rodziną. Zasady prowadzenia rozmowy, zbierania danych

Analiza przypadku - analiza sesji rodzinnej zarejestrowanej na taśmie video

Postawa systemowe terapeuty rodzinnego

Poziomy motywacji do terapii
III część . Kierunki w systemowej terapii rodzin - model międzypokoleniowy terapii
rodzin – 9h w tym 3h teoretyczne i 6h praktycznych

Teoria rodziny wg Bowena

Genogram jako narzędzie projekcyjne
12.1. Konstrukcja i interpretacja genogramu
12.2. Projekcja filmu DVD prezentującego użycie genogramu w pracy z rodziną i docieranie
do ukrytych w rodzinie wzorców
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
IV część. Kierunki w systemowej terapii rodzin – 24h: w tym 12h teoretycznych, 12h
praktycznych

Podejście strukturalne - przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia
terapii - wykład i ćwiczenia.

Komunikacja w rodzinie - przedstawiciele podejścia komunikacyjnego, podstawowe
pojęcia, zasady prowadzenia terapii - wykład i ćwiczenia.

Podejście strategiczne - przedstawiciele, podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia
terapii - wykład i ćwiczenia.

Szkoła mediolańska - przedstawiciele, rozwój podejścia
Zasady prowadzenia sesji rodzinnej: pozytywna konotacja, neutralność, cyrkularność i
stawianie hipotez

Postmodrenizm i społeczno-kulturowe terapie rodzinne - przedstawiciele podejścia,
podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia terapii - wykład i ćwiczenia.
III. Metody i narzędzia pracy:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia w podgrupach, praca symulowana,
kazuistyka - analiza przykładów z pracy klinicznej, analiza materiałów z filmów edukacyjnych
dot. prowadzenia terapii rodzin
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia wynosi 10 dni (5 zjazdów po 2 dni). Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 3 grupach szkoleniowych.
Zajęcia trwać będą 60 h.
Terminy realizacji:
Grupa I.
1) 05-06.06.2013
2) 19-20.06.2013
3) 26-27.06.2013
4) 03-04.07.2013
5)11-12.09.2013
Grupa II.
1)21-22.08.2013
2)28-29.08.2013
3)4-5.09.2013
4)18-19.09.2013
5)2-3.10.2013
Grupa III.
1)9-10.10.2013
2)16-17.10.2013
3)23-24.10.2013
4)6-7.11.2013
5)20-21.11.2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
V. Miejsce realizacji:
Grupa 1 zjazdy 1,2,3,5 - Hotel Orle*** Centrum Konferencyjne 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa
8; zjazd 4 Hotel Blick *** , ul. Jana z Kolna 6 81-351 Gdynia
Grupy 2 i 3 Hotel Orle*** Centrum Konferencyjne 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KURS JĘZYKA MIGOWEGO – POZIOM ELEMENTARNY
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I. Cele kursu
1.1. Cele szkoleniowe kursu
Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami wiedzy o głuchocie, jej
konsekwencjach dla funkcjonowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem
tożsamości środowiskowej i kulturowej środowiska niesłyszących, środkami porozumiewania
się niesłyszących, polityką społeczną wobec osób niesłyszących, formami rehabilitacji
zawodowej i społecznej, środkami technicznymi stosowanymi w rehabilitacji, sytuacją osoby
niesłyszącej w zakładzie pracy oraz rozwiązywaniem problemów mogących powstawać w
warunkach zakładu pracy zatrudniającego osoby niesłyszące. W ramach części praktycznej
kursu celem jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego w stopniu
umożliwiającym:
Zdobyta na kursie wiedza i umiejętności powinny umożliwiać w praktyce podstawowy kontakt
komunikacyjny z osobami niesłyszącymi. Poznany podstawowy materiał językowy powinien
ułatwić dalszą naukę, samodzielną lub na kolejnych kursach, podejmowaną w zależności od
potrzeb zawodowych. Dlatego też dodatkowym celem kształcenia jest wypracowanie u
słuchacza technik samokształceniowych.
W wyniku nauczania słuchacze powinni:
1. poznać podstawy problematyki środowiska dorosłych niesłyszących i ich potrzeb ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej
2. poznać podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z
niesłyszącymi
3. opanować praktycznie umiejętność posługiwania się polskim alfabetem palcowym oraz
podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
4. opanować praktycznie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz
technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo-migowego
5. przygotować się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność
korzystania z podręczników, słowników i nagrań wizyjnych
1.2. Plan
nauczania
Lp.
1.
2.
3.
Razem
Przedmiot
Wykłady
Ćwiczenia
Razem
Niesłyszący i
język migowy
Daktylografia
Ideografia
4
-
4
8
30
45
3
15
15
11
45
60
II. Treści programowe
2.1. Podstawy wiedzy o osobach niesłyszących i języku migowym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogólna problematyka uszkodzeń słuchu - terminologia. Osoby niesłyszące w odbiorze
społecznym - mity i fakty. Tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących. Komunikacja
interpersonalna osób niesłyszących - środki porozumiewania się, rola i znaczenie języka
migowego. Werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi. Mowa
dźwiękowa, język migowy, język migany, pismo i inne środki porozumiewania się.
Kształcenie osób niesłyszących w Polsce, szkolnictwo specjalne i kształcenie integracyjne,
kształcenie na różnych poziomach nauczania.
2.2. Język migowy - daktylografia
Celem zajęć dydaktycznych z daktylografii jest poznanie i utrwalenie znaków polskiego
alfabetu palcowego i umiejętności posługiwania się nimi oraz poznanie i utrwalenie znaków
podstawowych liczebników głównych i porządkowych. Treści kształcenia są podzielone są
na 5 jednostek lekcyjnych wykładowych wg poniższego układu.
1. Prawidła przekazywania alfabetu palcowego. Ćwiczenia usprawniające palce i nadgarstki.
Znaki liter A, L, I, B, R, W, E, Y.
2. Znaki liter C, P, O, S, T, M, N, U.
3. Znaki liter K,G, F, Z, D, H, J, Ł.
4. Znaki liter i digrafów Ą, Ę, Ć, Ó, Ś, Ń, Ź, Ż, CH, CZ, SZ, RZ, X.
5. Prawidła przekazywania liczebników głównych i ich znaki od 1 do 999. Znaki liczebników
głównych tysiąc, milion i zero. Znaki liczebników porządkowych. Znak %.
2.3.Język migowy – ideografia
Celem zajęć dydaktycznych z ideografii jest praktyczne nauczenie słuchaczy posługiwania
się ponad 500 znakami pojęciowymi języka migowego w sposób zgodny z zasadami
systemu językowo-migowego. Treści kształcenia czyli słownictwo zostało podzielone na 8
jednostek tematycznych realizowanych średnio w ramach 5 jednostek lekcyjnych każda.
Zestaw słownictwa dotyczącego poszczególnych jednostek tematycznych podany jest
poniżej
Temat I: Pierwszy kontakt Będzie, być, był, ci, ciebie, co, coś, czy, dla, do, do widzenia,
dobry, dom, dowód osobisty, dzień, dzień dobry, dziękuję, gdzie, głuchoniemy, głuchy, i,
imię, ja, jak, jaki, jest, kobieta, kto, ktoś, mężczyzna, mieć, mieszkać, mieszkanie, migać,
mnie, można, móc, mój, mówić, na, napisać, nazwisko, nazywać, nie mieć, nie umieć, nie
wiedzieć, numer, od, osoba, pan, pani, podpisać, pokój, pisać, pokazać, proszę, rozumieć,
są, siadać, się, słyszeć, tam, tobie, tu, twój, ty, ulica, umieć, usiąść, widzieć, wiedzieć,
zapisać.
Temat II: Praca i zatrudnienie Bez, bezrobotny, chcieć, chroniony, dlaczego, dzisiaj, grupa,
inwalida, jutro, krawiec, lekki, musieć, nie chcieć, nie, niepełnosprawność, okresowy,
orzeczenie, otrzymywać, pieniądze, podanie, pojutrze, pomagać, poprzedni, pracować,
przedwczoraj, przychodzić, przynieść, renta, robić, rozmawiać, spółdzielnia, stały, stolarz,
stopień, szukać, ślusarz, świadectwo, tak, teraz, trzy dni temu, umiarkowany, wczoraj,
zapomoga, za trzy dni, zakład, zarabiać, zasiłek, zawód, znaczny, życiorys.
Temat III: Edukacja Bezpłatny, chodzić, codziennie, czytać, dać, długi, egzamin, ile, iść,
jeżeli, język, klasa, komputer, krótki, książka, która, kurs, łatwy, miesiąc, nie wolno,
opuszczać, ostatni, podstawowy, potrzebny, program, pytać, skierowanie, specjalny, sprawa,
szkoła, ten/ta/to, tłumacz, trudny, trzeba, tydzień, tydzień temu, uczyć, ukończyć, w, ważny,
wolno, wykształcenie, zajęcia, załatwić, zdawać, zeszyt.
Temat IV: Zdrowie Aparat słuchowy, apteka, audiogram, badać/badanie, ból/boleć, brzuch,
chory/choroba, czuć (się), głowa, lekarstwo, lekarz, natychmiast, nos, oczy, oko, opatrunek,
operacja, pielęgniarka, pobranie krwi, pogotowie, położyć (coś), położyć (się), prześwietlenie,
ratować, recepta, rozebrać (się), słuch, szpital, śmierć, ubezpieczenie, ucho, umrzeć, uszy,
wątroba, zastrzyk, ząb, zdrowy/zdrowie, żołądek.
Temat V: Dom i rodzina Adres, alkohol, bałagan, brat, brudny, cena, chleb, ciepły, córka,
czysty, dużo, duży, dzieci, dziecko, głodny, grosz, jeść, każdy, kąpać (się), kosztować,
kuchnia, kupić, lubić, łazienka, łóżko, mało, mały, małżeństwo, mama, matka, mąż, nie lubić,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obiad, ojciec, okropny, opiekować (się), osobno, palić (papierosy), pić (alkohol), pijany,
płacić, porządek, razem, rodzeństwo, rodzice, rodzina, rok, sam, samotny, siostra, sklep,
spać, sprzątać, syn, tata, toaleta, własny, wpłacić, woda, zamężna, zapłacić, zimny, zjeść,
złoty (pieniądz), żona, żonaty, życie.
Temat VI: Urzędy i instytucje Bank, biuro, centrum, decyzja, dyrektor, elektryczność,
emerytura, fundusz, gaz, gmina, jechać, kiedy, konto, kredyt, miasto, należeć, odmowa,
oświadczenie, podatek, Polska, powiat, pożyczka, prawo, prezes, rachunek, raty, remont,
rozwód, sąd, skarbowy, socjalny, sprawa, starosta, stary, termin, ulga, urząd, wieś,
województwo, wypłata, zgoda, związek, zwracać,
Temat VII: Kultura, sport i wypoczynek Autobus, bilet, blisko, ciekawy, czekać, daleko, email, faks, góry, jezioro, karta, kartka, kościół, list, mecz, morze, muzeum, nad, nasz,
nowoczesny, nowy, odpoczywać, oglądać, paszport, piłka nożna, pociąg, poczta, pocztówka,
pod, pomnik, przyjechać, przystanek, rower, samochód, SMS, sport, spotkanie, telefon,
telefonować, telewizja, telewizor, urlop, wasz, wczasy, wycieczka, wyjechać, wypoczynek,
wysłać, znaczek, zwiedzać.
Temat VIII: Rachuba czasu Czerwiec, czwartek, godzina, grudzień, jesień, kwiecień, lato,
lipiec, listopad, luty, maj, marzec, minuta, niedziela, noc, październik, piątek, po południu,
poniedziałek, rano, sierpień, sobota, styczeń, środa, święto, wieczór, wiosna, wrzesień,
wtorek, zima.
III. Metody i narzędzia pracy.
- metoda podająca: wykład
- metoda eksponująca: pokaz z elementami mimiki
- metoda programowa: w oparciu o program nauczania przy użyciu podręcznika
- metoda praktyczna: ćwiczenia ideografii, daktylografii i konwersacje w języku migowym
Pozostałe wykorzystywane środki dydaktyczne: projektor, komputer, filmy, leksykon języka
migowego.
IV. Czas trwania.
Czas trwania szkolenia wynosi 12 dni (6 zjazdów po 2 dni). Zajęcia muszą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 5 godzin,
¨ drugiego dnia – 5 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 1 grupie szkoleniowej.
Zajęcia trwać będą 60 h.
Terminy realizacji:
1)8-9.07.2013
2)15-16.07.2013
3)8-9.08.2013
4)13-14.08.2013
5)5-6.09.2013
6)9-10.09.2013
V. Miejsce realizacji.
Zjazdy 1,2
Hotel Blick *** , ul. Jana z Kolna 6 81-351 Gdynia
Zjazdy 3-6
Hotel Orle*** Centrum Konferencyjne 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WARSZTAT PRACY Z KLIENTEM W PODEJŚCIU SKONCENTROWANYM NA
ROZWIĄZANIACH
Program i zakres merytoryczny szkolenia:
I.
Cele szkolenia:
 zainteresowanie uczestników nowoczesną metodą pracy z klientem,
polegającą na efektywnym wykorzystaniu czasu i środków
 zapoznanie uczestników z procedurami, narzędziami, algorytmami
specyficznymi dla podejścia BSFT
 rozwój umiejętności stosowania podejścia BSFT w pracy socjalnej
II. Treści programowe szkolenia z podziałem na część teoretyczną (T) i praktyczną (P)
oraz liczbę godzin:
1. założenia i filozofia podejścia BSFT (T - 2 godz.)
2. procedury postępowania:
cele do pracy (T – 1 godz., P – 2 godz.)
typ relacji (T – 1 godz., P – 1 godz.)
presupozycje, pytania specjalne, skalowanie, wyjątki (T – 2 godz., P – 2 godz.)
technika cudu (T – 1 godz., P – 1 godz.)
sposoby wydobywania zasobów klienta, komplementowanie (T – 1 godz., P – 1
godz.)
podsumowanie sesji, zadania domowe (T – 1 godz., P – 1 godz.)
3. „trudny klient” (T – 1 godz., P – 2 godz.)
III. Metody i narzędzia pracy:
wykład, ćwiczenia w zespołach, case study
IV. Czas trwania:
Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosi 3 dni. Zajęcia będą odbywać się w
następujące po sobie dni robocze, z następującym rozkładem godzin:
¨ pierwszego dnia – 6 godzin,
¨ drugiego dnia – 8 godzin,
¨ trzeciego dnia – 6 godzin.
Szkolenie realizowane będzie w 3 grupach szkoleniowych.
Zajęcia dla każdej grupy szkoleniowej trwać będą 20 h.
Terminy realizacji:
1)9-11.09.2013
2)14-16.10.2013
3)4-6.11.2013
V. Miejsce realizacji:
Hotel Victoria *** w Bolszewie, ul. Zamostna 1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download

pobierz - Strona główna