RAPOR YAZMA KURALLARI
Doç.Dr.Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
İçeriklerine Göre Rapor Türleri

Bilgi veren raporlar;
okuyucunun rapor hakkında bilmesi gereken bilgileri sunan
raporlardır.
Bu tür raporlar bir durumu olduğu gibi açıklar; toplanmış olan
veriler, bir plan içerisinde yazılır; yazılanlardan çıkan sonuç
özetlenir.
Okuyucunun bir kanaat edinmesi, sağlanmaya çalışılır.
Araştırma raporları

özel bir sorunun tespitine yönelik olarak hazırlanan
raporlardır.

Sorunun analizi ve alternatiflere uygun çözüm
önerileri getirilir.

En iyi hareket şeklinin neler olacağı gösterilir.
Uzman raporları;

uzmanlık isteyen bir bakış açısıyla, gerçekleri yorumlayan
raporlardır.

Bu raporu hazırlayanlar uzman veya bir danışman olabilir.

Raporu hazırlayan uzmanlık bilgi ve deneyimine dayalı
olarak çözüm önerileri sunmalıdır.
Durum raporları;

İçinde bulunulan mevcut koşulları ya da bir durumu
güncelleştirmek, gelecekte çıkacak zorlukların neler
olacağı konusunda tahminde bulunmak ve hali hazırda
gerek duyulan çözümleri önermek amacıyla yazılan
raporlardır.

Bu tür raporlar, okuyucuyu bir projenin, işin riskli bir
durumu, planın son durumu hakkında bilgilendirmek
amacıyla yazılır.
Öneri raporları;




Örgütte uygulanacak yeni kurallar, politika ve stratejileri
tespit etmek amacıyla hazırlanan raporlardır.
Raporu yazanın subjektif yargılarının en sık yer aldığı rapor
türüdür.
Güçlü bir analiz yeteneği gerektirir.
Bu raporlarda verilerin, karar almayı sağlayacak şekilde
işlenmesi gerekir.
Sosyal Hizmet Uygulamalarında
Kullanılan Raporların Türleri
 Mülakat Raporları
 Değerlendirme Raporları
Mülakat Raporları
 Süreç Raporu
Hikâye (narrative) şeklinde yazılan bu rapor, karşılıklı
ilişkileri göstermek için kullanılan rapor türüdür. Bu
raporda mülakattaki süreç ya da etkileşim kaydedilir.
Değerlendirme Raporu
 Bu rapor, “psikososyal inceleme ve değerlendirme
raporu” olarak adlandırılır.
 Ayrıca yerine ön değerlendirme, planlama ve
uygulama şeklinde üç bölümü kapsayan bu rapora,
sosyal inceleme raporu da denilmektedir
 Genel Demografik durum







kurum
sosyal hizmet uzmanının adı soyadı
müracaatçının adı soyadı,
doğum yeri ve yılı,
medeni durumu,
öğrenim durumu,
işi




müracaatçıyla yapılan mülakat sayısı,
çalışma süresi,
mülakatların nerede yapıldığı,
görüşülen kaynak kişi/ler
 müracaat tarihi,
 müracaatçının sorunu ya da isteği,
 sorununun tarihçesi,
 müracaatçının fiziksel görünümü ve davranışları,
 sağlık durumu,
 konut ve çevre durumu,
 gelir durumu,
 aile üyelerini tanıtıcı bilgiler,
 aile üyeleri arasındaki ilişkiler,
 arkadaşlarla ilişkiler,
 okul yaşamı,
 toplumsal etkinlikler
 Raporun başında olması gereken bilgiler
 (1) raporun yasal dayanağı;
 (2) kimlik bilgileri;
 (3) kullanılan kaynaklar ve bilgi toplama yolları
Sosyal hizmet uzmanları, raporlarını yazarken şu noktalara
dikkat etmelidir:
 Sosyal hizmet uzmanı öncelikle ne amaçla ya da niçin rapor
yazdığının bilincinde olmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı raporun genel çerçevesini çizmeli ve
rapora geçirilecek bilgilerin seçiminde titiz davranmalı ve her
türlü bilgiyi rapora aktarmamalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı bilgileri rapor türüne uygun olarak
aktarmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı yazdığı rapor türüne göre
ifadeler kullanmalıdır. Örneğin bir süreç raporunda
süreci yansıtırken müracaatçının ve kendisinin sözel
ve sözel olmayan tepkilerini yansıtmalıdır. Özet
raporlarda ise bilgiler daha kısa yazılır.
 Sosyal hizmet uzmanı, okuyucuya kolaylık sağlaması
bakımından raporlardaki bilgileri başlıklar altında
toplamalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporlarda içeriğin başlıkları
yansıtmasına dikkat etmelidir.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporlarda çeşitli başlıklar
halinde toplanan bilgileri mantıklı bir sıra içerisinde
vermelidir.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporları yazarken çok açık,
yalın ve anlaşılır bir dil kullanmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporlarda genel ifadeler
kullanmaktan kaçınmalıdır. Örneğin “geçimsiz karıkoca”, “yoksul bir aile” bir ifade kullanılsa bile
ardından bu ifadeler açıklanmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı, rapor yazarken kuramuygulama arasında bağlantı kurmak açısından
mesleki kavramları kullanmalıdır.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporları kaleme alırken
günlük dildeki ifadeleri kullanmamalıdır. Örneğin,
“karı-kocasının arası gayet iyi”.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporları abartılı bir dille
yazmamalıdır. Örneğin, “çocuğun sakatlığı korkunç
boyutlarda”.
 Sosyal hizmet uzmanı, raporu temize çekmeden bir
kere daha okumalı, gerekli düzeltmeleri yapmalı ve
son biçimini vermelidir.
RAPOR YAZMANIN ÖNEMİ
 Gerçek 1: Rapor, yazmak işinizin bir parçasıdır.
 Gerçek 2: Raporunuzun okuyucuları çok değişik
altyapıdan olabilir.
 Gerçek 3: Raporunuz, vizyonun beklenen filmi değildir.
 Gerçek 4: Raporunuz, okunacak/okunmayacak yığına bir ek
yüktür.
 Gerçek 5: Raporunuz, tanıdığınız ve tanımadığınız kişilerce de
okunacaktır.
 Gerçek 6: Raporunuzun ömrü sınırsızdır.
 Gerçek 7: Raporunuzun yasal boyutu da olabilir.
Download

rapor yazma kuralları