Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Radomiu
IX Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Radomiu
_________________________________________________________
Tematy
na wewnętrzny egzamin maturalny
z języka polskiego w roku 2013
1
I. LITERATURA
1. Na wybranych przykładach literackich omów różne sposoby wykorzystywania motywu
błazna w literaturze.
2. Zwrot ku dokumentaryzmowi w literaturze współczesnej. Zbadaj zjawisko na wybranych
przykładach.
3. Porównaj funkcje motywu snu w literaturze wybranych dwóch epok.
4. Przedstaw różne sposoby wykorzystywania mitów antycznych w dziełach literackich
wybranego twórcy.
5. Ewolucja obrazu społeczeństwa polskiego w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie,
wykorzystując wybrane utwory.
6. Scharakteryzuj różne ujęcia zwierząt w utworach literackich.
7. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw różne sposoby
funkcjonowania tradycji antycznej w liryce polskiej XX wieku.
8. Analizując wybrane przykłady z różnych epok, przedstaw manifesty literackie jako utwory
o charakterze przełomowym.
9. Fascynacja Tatrami i góralszczyzną. Zaprezentuj zagadnienie w oparciu o wybrane
przykłady z literatury polskiej.
10. Groteska jako kategoria estetyczna w literaturze XX wieku. Rozwiń temat, analizując
wybrane przykłady literackie.
11. Świat fantastyczny w literaturze. Przedstaw trzy różne jego ujęcia.
12. Czas jako element świata przedstawionego w powieści. Przedstaw różne sposoby
ukształtowania i funkcjonowania czasu w wybranych utworach literackich.
13. Przedstaw różne obrazy prowincji w literaturze i określ ich funkcje w wybranych utworach.
14. Analizując celowo dobrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany dramatu
awangardowego w XX wieku.
15. Motyw exegi monumentum w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia na wybranych
przykładach.
16. Literackie fascynacje brzydotą. Przedstaw jej funkcję estetyczną na podstawie analizy
wybranych utworów literackich.
17. Zbadaj obecność twórczości Jana Kochanowskiego w literaturze następnych epok.
18. Różne obrazy raju w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
19. Scharakteryzuj odmiany klasycyzmu. Powołaj się na twórczość pisarzy różnych epok
(np. Kochanowski, Krasicki, Staff, Herbert).
20. Motyw wędrówki romantycznej i jego funkcja w literaturze. Przedstaw zagadnienie,
odwołując się do wybranych utworów.
21. Porównaj literackie portrety artysty na przykładzie utworów z różnych epok.
22. Przedstaw na wybranych przykładach inspiracje biblijne w literaturze XIX i/lub XX wieku
oraz określ ich funkcje.
23. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Zbadaj zagadnienie na przykładach
z różnych epok literackich.
24. Obraz Syberii w literaturze polskiej. Przedstaw różne ujęcia motywu na wybranych
przykładach.
25. Gatunki dramatyczne w dawnej literaturze polskiej od średniowiecza do XVIII wieku.
Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
26. Małe formy poetyckie (epigramat, fraszka, bajka) w literaturze dawnej. Na wybranych
przykładach omów ich strukturę i funkcje.
27. Duchy, zjawy, upiory w literaturze romantycznej. Omów funkcje tego motywu
w wybranych utworach.
2
28. Kulinaria w literaturze. Omów funkcje tego motywu w wybranych utworach literackich
(np. M. Rej, A. Mickiewicz, H. Sienkiewicz).
29. Motyw labiryntu i jego funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
30. Proza kobieca, poezja kobieca. Czy można wyróżnić takie kategorie literackie? Odpowiedz,
analizując wybrane utwory napisane przez kobiety.
31. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na wybranych
przykładach.
32. Porównaj różne sposoby mówienia o wydarzeniach II wojny światowej w wybranych
utworach literackich.
33. Dekalog bohaterów G. Herlinga-Grudzińskiego. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
34. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach.
35. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postaci).
Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
36. Zaprezentuj kreacje postaci Żydów na przykładzie wybranych utworów różnych epok
(np. pozytywizm, współczesność).
37. Zaprezentuj funkcjonowanie etosu rycerskiego w literaturze (np. w „Konradzie
Wallenrodzie”, „Lordzie Jimie”, „Weselu” i innych).
38. Obraz domu rodzinnego. Przedstaw i określ jego rolę w życiu wybranych bohaterów
literackich.
39. Z Bogiem, bez Boga, przeciw Bogu. Omów różnorodność postaw egzystencjalnych
w literaturze, odwołując się do co najmniej trzech przykładów.
40. Utopie i antyutopie. W jaki sposób literatura wpisuje się w nurt poszukiwań społeczeństwa
doskonałego? Przeanalizuj wybrane utwory.
41. Motyw miasta w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw różne ujęcia tematu na
wybranych przykładach.
42. Problem powinności rządzących. Omów temat, odwołując się do twórczości J.
Kochanowskiego, I. Krasickiego, J. U. Niemcewicza, Cz. Miłosza.
43. Poetycka wyobraźnia B. Leśmiana. Omów język poetycki tego twórcy.
44. Literackie kreacje „małych ojczyzn”: Soplicowo, Korczyn, Nawłoć… Omów zagadnienie
na wybranych przykładach.
45. Skandaliści swoich epok, czyli twórcy i ich dzieła budzące kontrowersje. Przedstaw
zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie z różnych epok.
46. Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w literaturze.
47. Dwudziestowieczne totalitaryzmy i próba zachowania ludzkiej godności. Omów
zagadnienie na podstawie wybranych przeżyć obozowych (np. T. Borowski, G. HerlingGrudziński, A. Sołżenicyn).
48. „Poeci przeklęci” w literaturze od F. Villona do Rafała Wojaczka. Omów zagadnienie,
odnosząc się do biografii i twórczości wybranych autorów.
49. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła. Omów na wybranych
przykładach.
50. To się czyta dzisiaj – modni pisarze, modne książki. Omów zagadnienie na podstawie
twórczości dwóch twórców literatury spoza szkolnego kanonu lektur.
51. Rozmowy człowieka z Bogiem. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
literackich.
52. Analizując wybrane utwory, wykaż wpływ dramatów Szekspira na twórczość autorów
romantycznych.
53. Moje miasto i jego portret literacki. Omów temat, analizując wybrane teksty.
54. Postacie historyczne jako bohaterowie literatury. Przedstaw różne kreacje i sposoby ich
funkcjonowania w wybranych utworach.
3
55. Młodzi buntownicy w różnych epokach. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych
utworów.
56. Różne koncepcje patriotyzmu. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów
literatury romantycznej i pozytywistycznej.
57. Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych
przykładach.
58. Polacy, Szwedzi, Kozacy, Tatarzy. Przedstaw stereotypy narodowościowe w trylogii H.
Sienkiewicza.
59. Moralistyka oświeceniowych bajek i satyr. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.
60. Omów na wybranych przykładach wpływ wzorca średniowiecznego rycerza na kreację
bohaterów innych epok.
61. Pan Cogito Zbigniewa Herberta wobec najważniejszych zjawisk i problemów
współczesności. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
62. Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcję w wybranych dziełach.
63. Twórcza i destrukcyjna rola miłości w życiu człowieka. Omów zagadnienie, odnosząc się do
wybranych utworów.
64. Porównaj literackie obrazy wojny w wybranych utworach z różnych epok.
65. Omów nawiązania do tradycji barokowej oraz obecność estetyki brzydoty w twórczości
Stanisława Grochowiaka.
66. Krzyż i miecz – atrybuty średniowiecza. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych
utworach literackich.
67. Omów postawy bohaterów szukających wartości i sensu życia. Odwołaj się do utworów
różnych epok.
68. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością. Zmieniają świat czy świat ich
zmienia? Przedstaw swoje spostrzeżenia na ten temat, odwołując się do wybranych lektur.
69. Wygnaniec, ciekawy świata podróżnik, poszukiwacz sensu życia. Przedstaw swoje
przemyślenia na temat motywu wędrowca.
70. Życie jako teatr. Zaprezentuj różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
71. Praca – źródło radości czy smutna konieczność? Przedstaw swoje przemyślenia po lekturze
wybranych dzieł literackich.
72. Przedstaw w wybranych utworach literackich słabą płeć męską i silną płeć żeńską.
73. Omów wpływ domu rodzinnego na dalszy rozwój człowieka. Przedstaw funkcje tego
zabiegu w wybranych tekstach literackich.
74. Wampir na kartach literatury. Omów pochodzenie motywu i jego wybrane realizacje.
75. Człowiek w świetle literatury „apokalipsy spełnionej”. Omów jego sytuację w oparciu
o wybrane utwory.
76. Codzienność jako temat literatury. Omów zagadnienie, sięgając do różnych dzieł XX wieku.
77. Groza i tajemniczość – od Edgara Alana Poe po Stephena Kinga. Przedstaw temat
odwołując się do analizy wybranych utworów.
78. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne zachowania bohaterów literackich na
podstawie utworów literatury współczesnej.
79. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów
problem na wybranych przykładach.
80. Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do
wybranych autorów.
81. Rola tradycji w życiu zbiorowości i jednostki. Omów zagadnienie, odwołując się do
wybranych utworów.
82. Żołnierz, powstaniec, konspirant jako bohater literatury polskiej. Omów problem, odnosząc
się do wybranych utworów.
4
83. Mit o Syzyfie i jego literackie interpretacje. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do
wybranych utworów.
84. Jak doświadczenie wędrówki odmienia bohatera? Omów zagadnienie na wybranych
przykładach z literatury fantasy.
85. Jakie arcydzieła literatury kształtują twój obraz Polski i Europy? Przedstaw je, odnosząc się
do wybranych utworów.
86. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw problem,
odwołując się do wybranych utworów.
87. Refleksje o tolerancji. Rozwiń problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
88. Istota i funkcja parenetycznej literatury średniowiecza. Przedstaw zagadnienie,
wykorzystując wybrane utwory epoki.
89. Obraz dziecka w literaturze. Przedstaw różne jego ujęcia w wybranych tekstach polskich
i obcych.
90. Erotyk w poezji polskiej. Przedstaw i porównaj wiersze twórców różnych epok.
91. Muzyka jako motyw literacki. Przedstaw odniesienia do tej dziedziny sztuki w wybranych
przez ciebie utworach.
92. Charles Baudelaire jako „poeta przeklęty”. Przedstaw temat na podstawie biografii
i twórczości autora.
93. Omów twórczość poety współczesnego, który w swoich utworach podejmuje dialog
z tradycją.
94. „Bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”. Omów perypetie miłosne
bohaterów literackich, odwołując się do wybranych przykładów.
95. Samotność jako doświadczenie wpisane w egzystencję człowieka. Zaprezentuj różne ujęcia
tego motywu w wybranych utworach literackich.
II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
1. Zainteresowanie przedmiotami codziennego użytku (np. zegar, garderoba itp.) w sztuce i
literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
2. Prometeizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw funkcję motywu w wybranych utworach.
3. Między science fiction i fantasy – fantastyka jako parabola świata realnego. Zaprezentuj na
wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych.
4. Motyw lalki w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych
dzieł.
5. Sport w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane
przykłady.
6. Motyw klęski żywiołowej w literaturze i sztuce. Zanalizuj problem, wykorzystując dzieła
sztuki z różnych epok.
7. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie (np.: Sienkiewicz, Matejko).
Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
8. Współczesne interpretacje sceniczne utworów dramatycznych, powstałych w romantyzmie
i/lub literaturze Młodej Polski. Zanalizuj wybrane spektakle teatralne lub telewizyjne.
9. Mit polskich Kresów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i sztuki.
10. Obcy, inny, odmieniec w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
11. Postacie biblijne w literaturze i sztuce. Porównaj sposób przedstawienia tej samych postaci
w różnych dziełach.
12. Motyw starości. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł filmowych i
literackich.
5
13. Zagadki kryminalne i sposoby ich rozwiązywania w literaturze i filmie. Przedstaw
zagadnienie na wybranych przykładach.
14. Kontrast jako zasada kompozycji w sztuce. Na podstawie wybranego materiału literackiego
i plastycznego omów zjawisko.
15. Czy komiks to jeszcze literatura? Odpowiedz, odwołując się do wybranych przykładów.
16. Motywy biblijne w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
17. Motywy antyczne w literaturze i malarstwie wybranej epoki. Omów zagadnienie na
wybranych przykładach.
18. Scharakteryzuj sposób przedstawiania rzeczywistości w czasach PRL-u, analizując wybrane
utwory literackie i filmowe.
19. Realizm – naturalizm – socrealizm. Omów różne sposoby przedstawiania rzeczywistości
w literaturze i sztuce XIX oraz XX wieku.
20. Realizm w powieści i malarstwie XIX wieku. Przedstaw reguły konwencji, analizując
wybrane dzieła.
21. Różne sposoby ujęcia motywu vanitas w poezji i malarstwie XVI i XVII wieku. Przedstaw
na wybranych przykładach.
22. Destrukcyjna moc sławy jako temat dzieł literackich i filmowych. Omów zjawisko na
przykładach tekstów kultury polskiej i obcej.
23. Różne oblicza rewolucji w literaturze i innych sztukach (malarstwie, filmie). Dokonaj
analizy porównawczej wybranych dzieł.
24. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych
przykładach.
25. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i filmie XX wieku. Omów na
wybranych przykładach.
26. Zaprezentuj motyw tańca śmierci (danse macabre) w literaturze i malarstwie.
27. Dramaty Szekspira i ich realizacje teatralne lub/i filmowe. Omów wybrane konkretyzacje
dzieł Szekspirowskich w teatrze lub filmie.
28. Wizje końca świata w literaturze i malarstwie XX wieku. Określ ich istotę i funkcje,
odwołując się do wybranych dzieł.
29. Kicz w literaturze i sztuce. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
30. Matka cierpiąca jako motyw w różnych dziedzinach sztuki. Przedstaw problem, odwołując
się do wybranych dzieł.
31. Porównaj sposoby ukazywania miasta jako przestrzeni życiowej w wybranych dziełach
literackich, malarskich lub filmowych.
32. Omów symbolikę stroju, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie,
rzeźbiarskie, filmowe, teatralne).
33. Omów wpływ kultury masowej na sztukę i literaturę XX wieku, posługując się przykładami
wybranych tekstów kultury.
34. Zanalizuj sposoby przedstawiania powstań narodowych w literaturze i malarstwie na
podstawie wybranych przykładów.
35. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Rozwiń temat, odnosząc się do
wybranych przykładów.
36. Kobieta demoniczna w twórczości literackiej i malarstwie Brunona Schulza i Stanisława
Ignacego Witkiewicza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł obu artystów.
37. Katedra gotycka jako przykład sztuki średniowiecznej. Omów zagadnienie w oparciu
o zabytki architektury i utwory literackie.
38. Portret szlachcica Sarmaty w malarstwie i literaturze. Rozwiń problem, odwołując się do
wybranych przykładów.
39. Symbolika kolorów w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane
przykłady.
6
40. Porównaj literackie i malarskie wizje powstania styczniowego w twórczości Artura
Grottgera i wybranych utworach prozatorskich pozytywizmu.
41. Symbolizm w sztuce i literaturze modernizmu. Omów na wybranych przykładach.
42. Impresjonizm w literaturze i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Określ jego cechy w
wybranych utworach malarskich i literackich.
43. Przedstaw sposoby ujęcia tematu śmierci w wybranych dziełach literackich, filmowych lub
malarskich.
44. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat na
wybranych przykładach.
45. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego oraz Apokalipsy w literaturze i sztuce. Omów na
wybranych przykładach.
46. Barokowe rozumienie piękna w sztuce i poezji. Omów na wybranych przykładach.
47. Afrodyta – Wenus. Zaprezentuj różnorodne wykorzystania motywu mitycznej bogini
piękności w literaturze i sztuce.
48. C.K. Norwid – mistrz słowa i pędzla. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych
przykładów.
49. Militaria w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
50. Wielka literatura w filmowych adaptacjach Andrzeja Wajdy. Rozwiń temat na wybranych
przykładach.
51. Wskaż podobieństwa i różnice między adaptacją filmową a jej literackim pierwowzorem.
52. W kręgu poezji śpiewanej. Omów jej tematykę oraz sposoby wyrażenia treści poetyckich
na wybranych przykładach.
53. Piosenka kabaretowa jako swoisty i oryginalny komentarz do problemów codzienności.
Przedstaw to zjawisko, analizując przykłady z wybranych spektakli kabaretowych.
54. Relacja między ciałem i duszą. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury
i sztuki.
55. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Zanalizuj na wybranych przykładach.
56. Omów na wybranych przykładach relacje występujące pomiędzy literaturą, filmem a grami
komputerowymi.
57. Powstanie warszawskie w malarstwie, literaturze i filmie. Omów temat, analizując wybrane
przykłady.
III. JĘZYK
1. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.
2. Przedstaw wpływ mitologii greckiej i Biblii na słownictwo i frazeologię współczesnej
polszczyzny.
3. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych
przykładach.
4. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich
przynależność środowiskową oraz charakter.
5. Językowe sposoby wyrażania uczuć w twoim pokoleniu i pokoleniu romantyków. Zanalizuj
wybrane przykłady (np. listy Z. Krasińskiego, J. Słowackiego).
6. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową listów do redakcji w różnych
pismach.
7. O sztuce przemawiania. Porównaj język przemówień na przykładach wybranych tekstów
literackich z baroku i oświecenia.
7
8. Współczesny język prasy i telewizji. Omów różne odmiany stylu publicystycznego na
konkretnych przykładach.
9. Dokonaj charakterystyki języka i stylu wybranej epoki literackiej na przykładzie dwóch
reprezentatywnych dla niej pisarzy.
10. Zapożyczenia w polszczyźnie dawniej i dziś. Omów problem i oceń zasadność najnowszych
zapożyczeń.
11. Język utworów epoki romantyzmu. Przedstaw cechy stylu wybranych utworów
romantycznych.
12. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego, potocznego) w poezji XX
wieku. Omów problem na wybranych przykładach.
13. Barokowy obraz świata. Określ, analizując warstwę językową wybranych utworów
poetyckich XVII wieku.
14. Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z
różnych epok.
15. Omów wyróżniki stylu artystycznego i określ ich funkcje w różnych utworach poetyckich.
16. Kultura języka w Internecie. Scharakteryzuj język użytkowników Internetu na podstawie
samodzielnie zebranego materiału.
17. Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie „Potopu”
H. Sienkiewicza i „Chłopów” Wł. Reymonta.
18. Mowa ezopowa w literaturze rozwijającej się w warunkach cenzury. Przedstaw temat na
przykładzie wybranych tekstów.
19. Zapożyczenia w języku polskim, ich źródła, funkcje i celowość. Przedstaw problem,
odwołując się do wybranych przykładów.
20. Współczesna moda językowa. Zbadaj zjawisko na zebranym przez ciebie materiale
językowym.
21. Od listu do e-maila i SMS-a. Porównaj język i styl dawnej i współczesnej korespondencji
prywatnej, wykorzystując zebrany materiał badawczy.
22. List jako źródło wiedzy o nadawcy tekstu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
23. Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne słownictwo. Omów problem,
odwołując się do zebranych przykładów.
24. Mowa zależna i niezależna w utworach literackich. Przedstaw jej funkcje w wybranych
tekstach piśmiennictwa polskiego.
25. Język sprawozdawców sportowych. Scharakteryzuj, odwołując się do wybranych relacji
z zawodów sportowych.
26. Zbadaj styl ulubionego pisarza. Przedstaw jego cechy na podstawie wybranych utworów.
27. Wulgaryzmy w języku współczesnej młodzieży. Omów temat na podstawie filmów, tekstów
piosenek i własnych obserwacji.
28. Prozaizmy w poezji, poetyzmy w prozie. Omów i oceń zjawisko na wybranych przykładach
literatury polskiej.
29. Listy różnych epok. Porównaj język i styl przykładów epistolografii z kilku okresów
literackich.
30. Scharakteryzuj język wybranej grupy społecznej.
31. Sztuka oratorska. Zanalizuj i porównaj styl retoryczny dwóch wypowiedzi literackich lub
publicystycznych.
32. Perswazyjna funkcja języka reklamy. Zanalizuj na podstawie zgromadzonego materiału.
33. Zaprezentuj bogactwo neologizmów i ich funkcje w utworach wybranych poetów (np. C.K.
Norwida, B. Leśmiana, M. Białoszewskiego).
34. Zbadaj i poddaj analizie język tekstów piosenek wybranego zespołu/twórcy.
35. Klasycyzm, barok, sentymentalizm. Przedstaw cechy typowe dla każdej z tych poetyk,
odwołując się do wybranych przykładów.
8
Tematy zgłoszone przez uczniów na ustny egzamin maturalny 2013
Łukasz Dymerski (3d)
Obraz wojny w literaturze najnowszej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów.
Martyna Maciąg (3b)
Wizerunek domu rodzinnego. Przedstaw temat na podstawie dzieł literackich różnych epok.
Marzena Budzyńska (3b)
Różne realizacje motywów biblijnych w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie, odwołując
się do tekstów kultury trzech wybranych epok.
Martyna Sulis (3b)
Biblia jako wciąż aktualne źródło wiedzy o człowieku. Omów problem, interpretując wybrane
utwory literackie i inne teksty kultury różnych epok.
Klaudia Jończyk (3b)
Kreacja bohatera tragicznego. Omów temat odwołując się do trzech wybranych epok.
Honorata Sroka (3a)
Człowiek w podróży. Omów temat na podstawie wybranych przykładów, zaczerpniętych
z literatury i innych tekstów kultury.
Karolina Sułecka (3d)
Bunt młodych wobec zastanego świata. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych
tekstów kultury.
Aleksandra Piwnicka (3d)
Polskie zwyczaje weselne w literaturze i sztuce. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów
kultury.
Karolina Dąbrowska (3d)
Rap – poezja współczesności? Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego artysty, tworzącego ten
rodzaj muzyki.
9
Download

REGULAMIN SPRZEDAŻY GRUPOWEJ