www.pco.pl
www.pco.pl
Szanowni Państwo,
Ladies and Gentlemen,
Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.
jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe wyroby ogniotrwałe przeznaczone
głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych, odlewni, koksowni, cementowni,
energetyki i hut szkła.
The Polish Refractory Ceramics „Żarów”
S.A. is one of the most modern companies
in Europe who manufactures aluminosilicate
refractory materials destined mainly for the
metallurgy of steel and non-ferrous metals, foundries, coking plants, cement plants,
power industry and glassworks.
Początki firmy sięgają połowy XIX wieku kiedy
to w rejonie Żarowa odkryto złoża glin ogniotrwałych. Dało to początek pierwszej fabryce cegieł szamotowych która została otwarta w 1850 roku
i przyjęła nazwę „Żarowska Fabryka Szamotowa K. Kulmiz”.
W produkcji wykorzystywano miejscowe surowce, a dobra
jakość wyrobów przyciągała odbiorców zarówno z kraju jak i
zagranicy. W ciągu długiej historii kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Między innymi należała do koncernu „Didier Werke
AG” stanowiąc jedną z czołowych fabryk w branży materiałów ogniotrwałych na ziemiach polskich.
W 2003 roku sprywatyzowana firma zmieniła nazwę na
Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A. Współczesność firmy wyznaczają cele ciągłego doskonalenia jakości
wyrobów poprzez konsekwentnie realizowany, niezwykle
szybki proces modernizacyjny, który objął wszystkie wydziały
produkcyjne od automatyzacji wydziału przygotowania mas
do zakupu nowych pieców tunelowych z pełną kontrolą procesu wypalania.
Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu,
firma stale poszerza ofertę produktową wprowadzając elementy engeenieringu obejmującego projektowanie wyłożeń
oraz nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Oferuje
również monitoring pracy dostarczonych wyrobów, nadzór
instalacyjny oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.
Łącząc zalety długoletniej tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami PCO oferuje swoim klientom produkty dopasowane do
ich indywidualnych potrzeb, umożliwiając tym samym uzyskanie zwiększenia efektywności w stosowanym procesie.
Cały zespół firmy pracuje z pasją, ceniąc bezpośredni kontakt
z klientem, wspólne rozwiązywanie problemów. Razem możemy skutecznie konkurować na trudnym obecnie globalnym
rynku.
The beginnings of the company reach the middle
of the 19th century when in the area of Żarów
deposits of refractory clays were discovered. It
gave rise to the first chamotte brick plant which was opened
in1850 and it took the name of “Żarowska Fabryka Szamotowa K.
Kulmiz” (“K. Kulmiz Chamotte Plant in Żarów”). Local raw materials were used in the production process, and the good quality
of its products used to attract customers both from Poland and
from abroad. During its long history, the plant changed its owners several times. Among others it belonged to the “Didier Werke
AG” concern, being one of the front plants from the refractory
branch in the territory of Poland.
In 2003 the privatized company changed its name to Polska
Ceramika Ogniotrwała “Żarów” S.A. (Polish Refractory Ceramics “Żarów” S.A.). The contemporary times of the company are determined by the goals of a continual improvement of the product
quality through consistently implemented, unusually fast modernization process that had included all production divisions from
the automation of the mix preparation division to the purchase of
new tunnel kilns with a full control of the firing process.
Moreover, meeting the expectations of the industry, the company permanently extends its product range by introducing elements of engineering, covering the design of linings and new
constructional and material solutions. It also offers monitoring
of the operation of the supplied products, installation supervision and implementation of new technological solutions
Combining the advantages of its many-year tradition with
modern solutions, PCO offers its customers products adjusted
to their individual requirements, thus enabling them to achieve
higher performances of their processes.
All team of the company works with passion, treasuring direct
contacts with customers and joint search for solutions for problems. Together we are able to compete effectively in the nowadays difficult global market.
Serdecznie zapraszam do współpracy! From the bottom of my heart I invite you to cooperation!
Prezes, President
Katarzyna Klimowicz
Proces produkcji
manufacturing process
Zdobyte doświadczenie technologiczne i nowoczesne wyposażenie zakładu gwarantują terminowe dostawy wysokiej jakości produktów.
The gained technological experience and modern plant
facilities guarantee punctual deliveries of high quality
products.
Jak to robimy:
How we do it:
r najwyższą możliwą precyzję wykonywania form
o nawet najbardziej skomplikowanym kształcie
uzyskujemy dzięki stosowaniu obrabiarek typu CNC,
r the highest possible precision of the execution of moulds
with even the most complicated shapes we achieve
thanks to the application of the CNC metal working
machines;
r projektowanie i przygotowywanie składów ziarnowych
mieszanek surowcowych odbywa się w procesie
całkowicie zautomatyzowanym, sterowanym
komputerowo,
r nadawanie kształtu podczas formowania realizujemy
na wydziałach wyposażonych w trzydzieści różnego
typu pras,
r obróbka termiczna odbywa się w nowoczesnych piecach
tunelowych o automatycznej kontroli procesu wypalania.
r designing and preparation of grain size compositions of
raw material mixes is executed in a fully automated
process, computer controlled;
r shaping during moulding we made in departments
equipped with thirty presses of different types;
r thermal processing is made in modern tunnel kilns with
an automated control of the firing process.
www.pco.pl
Wyroby formowane wypalane
Burnt shaped refractories
1. Wyroby glinokrzemianowe:
1. Aluminosilicate refractories:
r kwarcowo-szamotowe: SITONEX Ks2
r kwasoodporne: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4
r szamotowe: NORMATON A25t, NORMATON BS,
NORMATON A30t, NORMATON AS
r szamotowe o podwyższonej odporności na ścieranie: EXTRATON A30s, EXTRATON AX33, EXTRATON A30Zr, EXTRATON A35t
r wieloszamotowe: NORMATON AS, NORMATON A35t,
NORMATON AW
r zwiększonej zaw. AL2O3: SUPERTON A40t, SUPERTON Al40, SUPERTON Al42, SUPERTON Al44, SUPERTON Al44-2
r wysokoglinowe: MULITEX Al46, MULITEX Al50, MULITEX Al62,
MULITEX Al72, MULITEX Al72M, MULITEX Al80
r wysokoglinowe o podwyższonej odporności na ścieranie: ABRAL Al50Zr, ABRAL ŻRMK, ABRAL BCW
r andaluzytowe: ANDALUX A55, ANDALUX A60, ANDALUX A60H, ANDALUX A60c, ANDALUX A65, ANDALUX A65H
r boksytowe: BOXITEX B62, BOXITEX B62Hc, BOXITEX B64, BOXITEX B75, BOXITEX B75H, BOXITEX B80, BOXITEX B80Hc, BOXITEX B85
r korundowe: CORALEX AK75, CORALEX AK85, CORALEX AK90,
CORALEX AT90, CORALEX AK90Crc, CORALEX AK93Cr,
CORALEX AK95
r quartz-chamotte: SITONEX Ks2
r acid-resistant: RESIMAX KW1, RESIMAX KW2, RESIMAX S4
r fireclay: NORMATON A25t, NORMATON BS,
NORMATON A30t, NORMATON AS
r fireclay with increased abrasion resistance: EXTRATON A30s,
EXTRATON AX33, EXTRATON A30Zr, EXTRATON A35t
r multi-chamotte: NORMATON AS, NORMATON A35t,
NORMATON AW
r with increased AL2O3: SUPERTON A40t, SUPERTON Al40,
SUPERTON Al42, SUPERTON Al44, SUPERTON Al44-2
r high-alumina: MULITEX Al46, MULITEX Al50, MULITEX Al62,
MULITEX Al72, MULITEX Al72M, MULITEX Al80
r high-alumina with increased abrasion resistance: ABRAL Al50Zr,
ABRAL ŻRMK, ABRAL BCW
r andalusite: ANDALUX A55, ANDALUX A60, ANDALUX A60H,
ANDALUX A60c, ANDALUX A65, ANDALUX A65H
r bauxite: BOXITEX B62, BOXITEX B62Hc, BOXITEX B64,
BOXITEX B75, BOXITEX B75H, BOXITEX B80,
BOXITEX B80Hc, BOXITEX B85
r cordum: CORALEX AK75, CORALEX AK85, CORALEX AK90,
CORALEX AT90, CORALEX AK90Crc, CORALEX AK93Cr,
CORALEX AK95
2. Wyroby kordierytowe:
2. Cordierite refractories
r szamotowo-kordierytowe: KORMAX ARCO, KORMAX SK
r kordierytowe: KORMAX KRG 127, KORMAX KRG 130
r chamotte-cordierite: KORMAX ARCO, KORMAX SK
r cordierite: KORMAX KRG 127, KORMAX KRG 130
3. Wyroby z węglika krzemu:
3. Silicon carbide refractories
r wyroby z węglika krzemu: SICALUX SiC40, SICALUX SiC45,
SICALUX SiC60, SICALUX SiC65, SICALUX SiC80, SICALUX
SiC80H, SICALUX SiC85, SICALUX SiC85H
r silicon carbide refractories: SICALUX SiC40, SICALUX SiC45,
SICALUX SiC60, SICALUX SiC65, SICALUX SiC80, SICALUX
SiC80H, SICALUX SiC85, SICALUX SiC85H
4. Wyroby izolacyjne:
4. Insulating refractories:
r perlitowe niewypalane: PERLITEX LPN4, PERLITEX LPN5,
PERLITEX LPN5H, PERLITEX LPN6, PERLITEX LPN7,
PERLITEX LPN8, PERLITEX LPN10
r ogniotrwałe wypalane: ISOLUX L4s, ISOLUX
L5s, ISOLUX L6s, ISOLUX L8s, ISOLUX L10x, ISOLUX L10s,
ISOLUX L12s, ISOLUX LA10s , ISOLUX LA12s
r cięte i szlifowane: ISOLUX L6, ISOLUX
LA6, ISOLUX LA8, ISOLUX LA10, ISOLUX LAL6, ISOLUX LAL8,
ISOLUX LAL9, ISOLUX LAK10
r pearlite unburnt bricks: PERLITEX LPN4, PERLITEX LPN5,
PERLITEX LPN5H, PERLITEX LPN6, PERLITEX LPN7,
PERLITEX LPN8, PERLITEX LPN10
r burnt rrefractories: ISOLUX L4s, ISOLUX L5s, ISOLUX L6s,
ISOLUX L8s, ISOLUX L10x, ISOLUX L10s, ISOLUX L12s,
ISOLUX LA10s, ISOLUX LA12s
r cutting and grinding bricks: ISOLUX L6, ISOLUX LA6, ISOLUX LA8,
ISOLUX LA10, ISOLUX LAL6, ISOLUX LAL8, ISOLUX LAL9,
ISOLUX LAK10
Wyroby nieformowane:
Unshaped refractories:
1. Zaprawy ogniotrwałe:
1. Refractory mortars:
r szamotowe: MORTALEX ZSz0, MORTALEX ZSz1, MORTALEX ZSz2,
MORTALEX ZSz3, MORTALEX ZSz4, MORTALEX MtS36, MORTALEX MtS36h
r wysokoglinowe: MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAL70,
MORTALEX ZAND, MORTALEX ZB, MORTALEX ZAK, MORTALEX ZAK95
r kity korundowe: MORTALEX K70, MORTALEX K75
r zaprawy karborundowe: MORTALEX ZSiC 1, MORTALEX ZSiC 2
r izolacyjne: MORTISOL ZLPN, MORTISOL ZL, MORTISOL ZLA10,
MORTISOL ZLAL
r kleje: ISOPAST 1000, ISOPAST 1250, ISOPAST 1400, ISOPAST 1700
r fireclay: MORTALEX ZSz0, MORTALEX ZSz1, MORTALEX ZSz2,
MORTALEX ZSz3, MORTALEX ZSz4, MORTALEX MtS36, MORTALEX MtS36h
r high-alumina: MORTALEX ZAL60, MORTALEX ZAL70, MORTALEX ZAND, MORTALEX ZB, MORTALEX ZAK, MORTALEX ZAK95
r corundumspecial mixes: MORTALEX K70, MORTALEX K75
r zaprawy karborundowe: MORTALEX ZSiC 1, MORTALEX ZSiC 2
r insulating: MORTISOL ZLPN, MORTISOL ZL, MORTISOL ZLA10,
MORTISOL ZLAL
r adhesives: ISOPAST 1000, ISOPAST 1250, ISOPAST 1400, ISOPAST 1700
2. Betony
2. Castables
r konwencjonalne: PCOCAST BŻK, PCOCAST BŻK-1, PCOCAST BŻS110,
PCOCAST BOS125, PCOCAST BOS135, PCOCAST BOS145, PCOCAST
BA150, PCOCAST BOS150, PCOCAST BOS160, PCOCAST BBO,
PCOCAST BOK160, PCOCAST BOK160/EB, PCOCAST BOK160/EA
r niskocementowe:
- glinokrzemianowe: PCOCAST BN135/W, PCOCAST BN140/W,
PCOCAST BN145/W, PCOCAST BN150/W, PCOCAST BAN,
PCOCAST BAN-K/W, PCOCAST BN160/W, PCOCAST BNB,
PCOCAST BOK160/EB/N, PCOCAST BOK160/EA/N
- na bazie palonek mulitowych: MULCAST BN50M, MULCAST BN60M,
MULCAST BN70M, MULCAST BN80M
- na bazie węglika krzemu: MTSIC35, BENSIC30, BENSIC40, BENSIC60, BENSIC80
r izolacyjne: ISOCAST BI-8/05, ISOCAST BI-9/08, ISOCAST BI-11/06,
ISOCAST BI-11/09, ISOCAST BI-11/1,1, ISOCAST BI-11/1,3,
ISOCAST BI-12/1,2, ISOCAST BI-13/1,3, ISOCAST BI-14/08
r izolacyjne do natryskiwania: ISOGUN BI-8/0,5N; ISOGUN BI-9/0,8N;
ISOGUN BI-11/0,6N; ISOGUN BI-11/0,9N; ISOGUN BI-11/1,1N; ISOGUN
BI-11/1,3N; ISOGUN BI-12/1,2N; ISOGUN BI-13/1,3N; ISOGUN BI-14/08
r samopłynący: ECOCAST 38FL
r refractory castables: PCOCAST BŻK, PCOCAST BŻK-1, PCOCAST BŻS110,
PCOCAST BOS125, PCOCAST BOS135, PCOCAST BOS145, PCOCAST
BA150, PCOCAST BOS150, PCOCAST BOS160, PCOCAST BBO,
PCOCAST BOK160, PCOCAST BOK160/EB, PCOCAST BOK160/EA
r low cement castables:
- aluminosilicate: PCOCAST BN135/W, PCOCAST BN140/W,
PCOCAST BN145/W, PCOCAST BN150/W, PCOCAST BAN,
PCOCAST BAN-K/W, PCOCAST BN160/W, PCOCAST BNB,
PCOCAST BOK160/EB/N, PCOCAST BOK160/EA/N
- based on synthetic mullite grogs: MULCAST BN50M, MULCAST BN60M,
MULCAST BN70M, MULCAST BN80M
- based on silicon carbide: MTSIC35, BENSIC30, BENSIC40, BENSIC60, BENSIC80
r insulating castables: ISOCAST BI-8/05, ISOCAST BI-9/08, ISOCAST BI-11/06,
ISOCAST BI-11/09, ISOCAST BI-11/1,1, ISOCAST BI-11/1,3,
ISOCAST BI-12/1,2, ISOCAST BI-13/1,3, ISOCAST BI-14/08
r insulating refractories for gunning: ISOGUN BI-8/0,5N; ISOGUN BI-9/0,8N; ISOGUN BI-11/0,6N; ISOGUN BI-11/0,9N; ISOGUN BI-11/1,1N; ISOGUN BI-11/1,3N; ISOGUN BI-12/1,2N; ISOGUN BI-13/1,3N; ISOGUN BI-14/08
r self flowing castables: ECOCAST 38FL
3. Masy do ubijania
3. Ramming mixes
r glinokrzemianowe: KWARCOPLAST 65, ŻAROPLAST 40
r andaluzytowe: ALPLAST 58, ALPLAST 60K, ALPLAST 62, ALPLAST 62P
r korundowe: ALKOPLAST90
r alumionosilicate: KWARCOPLAST 65, ŻAROPLAST 40
r andalusite: ALPLAST 58, ALPLAST 60K, ALPLAST 62, ALPLAST 62P
r korundum: ALKOPLAST90
4. Masy do torkretowania:
4. Gunning mixes:
r glinokrzemianowe: PCOLIT NG135, PCOLIT NG140, PCOLIT NG145,
PCOLIT NG155, PCOLIT NG165
r na zimno: PCOLIT NGB125, PCOLIT NGB135, PCOLIT NGB145,
PCOLIT NGA150, PCOLIT NGB155, PCOLIT NGB165
r na gorąco: PETROGUN 1200, PCOGUN NGT145,
PCOGUN NGT155, PCOGUN NGT165
r aluminosilicate: PCOLIT NG135, PCOLIT NG140, PCOLIT NG145,
PCOLIT NG155, PCOLIT NG165
r for cold application: PCOLIT NGB125, PCOLIT NGB135,
PCOLIT NGB145, PCOLIT NGA150, PCOLIT NGB155, PCOLIT NGB165
r for hot application: PETROGUN 1200, PCOGUN NGT145,
PCOGUN NGT155, PCOGUN NGT165
www.pco.pl
Produkty nasze znajdują zastosowanie w:
Our products are used by:
1. Przemysł hutniczy:
r Huty żelaza i stali
r Huty metali kolorowych
r Odlewnictwo
2. Przemysł energetyczny
3. Przemysł chemiczny
4. Koksownictwo
5. Przemysł szklarski
6. Przemysł cementowo-wapienniczy
7. Ceramika budowlana
8. Ceramika szlachetna
9. Producenci piecyków i kominów przemysłowych
10.Producenci kominków
1. Metal processing industry:
r Iron and steel plants
r Non-ferrous metal plants
r Founding
2. Power industry
3. Chemical industry
4. Coke industry
5. Glass-making industry
6. Cement and lime industry
7. Building ceramics
8. Ceramic whiteware
9. Manufacturers of stoves and industrial chimneys
10. Manufacturers of fireplaces
Kierunki Eksportowe
Export Directions
Produkowane przez nas wyroby eksportowane są do wielu
krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy i Świata. Najważniejsze kierunki eksportowe to:
Niemcy, Czechy, Grecja, Holandia, Francja, Wielka Brytania,
Austria, Węgry, Belgia, Litwa, Szwajcaria, Słowacja, Rumunia,
Ukraina, Malezja, Dania, Włochy, Francja, Norwegia, Rosja,
Hiszpania, Chorwacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Finlandia
a nawet Chiny.
The materials we manufacture are exported to numerous countries of the European Union and other countries
worldwide. The major export directions are:
Germany, the Czech Republic, Greece, the Netherlands,
France, Great Britain, Austria, Hungary, Belgium, Lithuania,
Switzerland, Slovakia, Romania, the Ukraine, Malaysia,
Denmark, Italy, Norway, Russia, Spain, Croatia, United Arab
Emirates, Finland, and even China.
Dynamika sprzedaży | Dynamics of the sales increase
* Plan na rok 2008 | Plan on year 2008
Jakość
Quality
Polityka Jakości jest nierozerwalnym
elementem strategii firmy. Wyznacza
ją świadomość, iż głównym składnikiem wartości przedsiębiorstwa są:
rynek i klient.
The Quality Policy is an inseparable
element of the company’s strategy.
It is determined by the consciousness
that the main components of a company’s value are the market and the
customer.
Dobra jakość wyrobów, monitorowanie bieżących i przyszłych potrzeb,
terminowość dostaw, kompleksowa
obsługa, a także wdrożony system zarządzania ISO 9001:2000 – to klucz
do uzyskania zadowolenia klienta,
zdobycia jego zaufania. To również
klucz do rynkowego sukcesu.
A good product quality, monitoring of
the current and future needs, just-intime deliveries, complex service, as well
as the implemented ISO 9001:2000
management system – they make the
key to getting customer’s satisfaction
and gaining his confidence. They are
also the key to the market success.
Ochrona Środowiska
Environment Protection
Firma przywiązuje szczególną wagę
do ochrony środowiska naturalnego.
The company pays a special attention
to protection of the natural environment.
Nasza produkcja jest całkowicie bezodpadowa a dokonane inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i piece tunelowe doprowadziły do całkowitego wyeliminowania emisji szkodliwych
substancji.
Posiadamy zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych.
Our production is entirely waste free, and the investments we
have made in modern infrastructure and tunnel kilns have led
to total elimination of the emission of noxious substances.
We possess an integrated permission to conduct an installation for the manufacture of ceramic products.
Polska
Poland
Gdańsk
Poznań
Warszawa
Wrocław
Żarów - PCO
Kraków
Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” SA
ul. Hutnicza 1, 58-130 Żarów
tel: (+48 74)856 26 00
fax: (+48 74)858 04 65
e-mail: [email protected], [email protected]
internet: www.pco.pl
Download

Scenariusz lekcji Analiza wód pwierzchniowych, podziemnych i