T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 18274017/310/3872427
Konu: Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi
10/04/2015
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
Ülkemiz ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından
finanse edilen ve Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu TR2011/0136.06-01/001 nolu
''Öğrenciler Avrupa Birliğini Öğreniyor Projesi'', kapsamında 21 ilimizdeki tüm liselerimizde
10. Sınıf öğrencilerimize yönelik ulusal düzeyde "AB'yi Öğreniyorum" konulu bilgi
yarışması gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında ilimizde 14.04.2015 Salı günü saat
10:00'da Öğretmen Evinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya
liselerde görev yapan ve proje kapsamında gerçekleştirilecek olan bilgi yarışmasında
öğrencilere danışmanlık yapacak 1 öğretmen katılacaktır. Tüm liselerden 1 öğretmenin
toplantıya katılması ve toplantı günü görevli-izinli sayılmaları hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Kezziban BİTLİSLİ
Müdür a.
Şube Müdürü
Eki : İlgili Yazılar (5 Adet)
Dağıtım:
Tüm Ortaöğretim Kurumları
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Merdan ÇOLAK - Koor. Rehber Öğr.
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2566-b2d7-3868-a3ce-38a6 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 36648235/746/3200452
Konu: Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi
Bilgi Yarışması - AB'yi Öğreniyorum
24/03/2015
................................................ KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ülkemiz ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından
finanse edilen ve Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu TR2011/0136.06-01/001 nolu
''Öğrenciler Avrupa Birliğini Öğreniyor Projesi'', kapsamında 21 ilimizdeki tüm
liselerimizde 10. Sınıf öğrencilerimize yönelik ulusal düzeyde "AB'yi Öğreniyorum" konulu
bilgi yarışması gerçekleştirilecektir. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün
yarışmaya ilişkin 20/03/2015 tarihli ve 3101553 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Turan BAĞAÇLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: Yazı ve Ekleri
Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına
(İlçeMilli Eğitim Müdürlüğü)
Yönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye ERZURUM
Elektronik Ağ: http://erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Çiğdem HOPUR Şb.Mdr.
Tel: (0 442) 234 4800
Faks: (0 442) 235 1032
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9d20-962f-339b-8324-5f97 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 90275019/746.01.02/3101553
Konu: Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi
Bilgi Yarışması - AB'yi Öğreniyorum
20/03/2015
DAĞITIM YERLERİNE
Ülkemiz ile Avrupa Birliğinin mali işbirliği kapsamında 2011 yılı IPA-I programından
finanse edilen ve Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu TR2011/0136.06-01/001 nolu
Öğrenciler Avrupa Birliğini Öğreniyor Projesi, 26 Aralık 2014 tarihinde AB ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğümüz uhdesinde uygulamaya konulmuş olup 24 ay sürecektir.
Amacı "10-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerin Avrupa Birliği’nin değerleri,
politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusundaki bilgi düzeyini eğitim
faaliyetleri yolu ile artırmak" olan konu proje kapsamında 21 ilimizdeki tüm liselerimizde
10. Sınıf öğrencilerimize yönelik ulusal düzeyde "AB'yi Öğreniyorum" konulu bilgi
yarışması gerçekleştirilecektir.
Söz konusu yarışma için hazırlanmış yönerge ve ilgili belgeler ekte sunulmakta olup
yarışmayla ilgili duyurulara ve ayrıntılı bilgiye projenin http://abyiogren.meb.gov.tr adresinin
yanı sıra Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr, http://abdigm.meb.gov.tr adreslerinden
ulaşılması mümkündür.
Bilgi yarışmalarının; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara uygun bir şekilde, denetimleri ilgili okul il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere yapılması önem arz etmektedir.
Anılan yarışmanın tüm hedef kitleye duyurulmasını teminen gereken hassasiyetin
gösterilmesi ve illerimizin Ar-Ge birimlerinde projelerden sorumlu olarak görev yapan
personellerden konu organizasyonlara dair Bakanlığımızla koordinasyonda görev alacak bir
temsilcinin iletişim bilgilerinin 27.03.2015 tarihine kadar süreçte yaşanabilecek gecikmeleri
önlemek adına öncelikle [email protected] adresine e-posta ile bilahare resmi yazıyla
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi müsterhamdır.
Keyfiyeti bilgilerine, gereğini müsaadelerine önemle rica ederim.
Muhterem KURT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: D.S.MEYDANLI
Tel: (0 312) 4183441/3161
Faks: (0 312)2129304
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79c7-fedb-34a9-9750-a0e4 kodu ile teyit edilebilir.
EKLER:
1-Bilgi Yarışması Yönergesi (18 Sayfa)
2-Başvuru Formu (2 Sayfa)
3-Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı (1 Sayfa)
DAĞITIM
Gereği:
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,
Trabzon ve Van Valiliklerine
(İl Milli Eğitim Müdürlükleri).
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: D.S.MEYDANLI
Tel: (0 312) 4183441/3161
Faks: (0 312)2129304
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden79c7-fedb-34a9-9750-a0e4 kodu ile teyit edilebilir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından desteklenmektedir
“AB’yi Öğreniyorum”
Bilgi Yarışması Yönergesi
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi
AB
ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR:
ORTAK DEĞERLER, TEMEL HAKLAR VE POLİTİKALAR
TEKNİK YARDIM PROJESİ
TR2011/0136.06-01/001
BİLGİ YARIŞMASI: “AB’Yİ ÖĞRENİYORUM”
YARIŞMA YÖNERGESİ
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar
Sayfa 3
Genel bilgiler
Sayfa 4
Yarışma kuralları ve değerlendirmeler
Sayfa 6
Yarışmanın süreci ve yapısı
Sayfa 8
Yarışma takvimi
Sayfa 15
Yardım masası bilgileri
Sayfa 16
2
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
KISALTMALAR
AB
Avrupa Birliği
ABDİGM
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
CD/DVD
Optik Disk/Dijital Çok Yönlü Disk
MFİB
Merkezi Finans ve İhale Birimi
KDV
Katma Değer Vergisi
MEB
Milli Eğitim Bakanlığı
MEM
Milli Eğitim Müdürlüğü
TDE
Teknik Destek Ekibi
3
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
GENEL BİLGİLER
Konu
Bilgi Yarışması’nın Organizasyonu
Beklenen Sonuç
Öğrencilerin Avrupa Birliği (AB) hakkındaki bilgileri ve farkındalık
düzeyleri artmış olacaktır.
Amaç
Lise 10. Sınıf öğrencilerin, AB hakkındaki bilgilerini ve farkındalıklarını
artırmak için motive etmek ve onları araştırma yapmaya yöneltmektir.
Kapsam
AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye için en önemli konulardan birisi
adaylık süreci ve tam üyelik ile ilgili doğru bilgiyi edinmektir. Bu yarışma
ile öğrencilerin, AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları hakkında
bilgilerini ve farkındalıklarını artırması ve AB’yi daha iyi anlamaları
beklenmektedir.
İçerik
Soruların kapsamı, aşağıda belirtilen başlıkları dengeli bir şekilde
içerecektir:
• AB ortak değerleri,
• Temel haklar,
• AB kurumları,
• AB politikaları,
• AB programları,
• AB’nin tarihi,
• AB’nin genişlemesi,
• Türkiye’nin katılım süreci,
• Aday ülkeler,
• Kültür (sanat, edebiyat, müzik, popüler kültür),
• Coğrafya.
Hedef Kitle
Türkiye’nin, AB Bilgi Merkezi bulunan 21 ilinde, bütün 10uncu sınıf
öğrencileridir.
Süre
Mart-Haziran 2015
Başvuru Zamanı
20 Mart – 17 Nisan 2015
Yarışma Yerleri
AB Bilgi Merkezi bulunan, Türkiye’nin 21 il merkezi;
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir,
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin,
Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van.
Bu 21 ilde yerel eleme yarışmaları ilk olarak ilçe düzeyinde yarışma ya da
kura yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
4
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
Değerlendirme
Zamanı
Son başvuru tarihi olan 17 Nisan 2015’i takiben ilçe düzeyinde ilk
elemeler 17 Nisan - 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
İl merkezlerindeki değerlendirmeler 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
Yarışma finali Ankara’da, 8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak
olup, finalin akabinde bir ödül töreni düzenlenecektir.
5
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
YARIŞMA KURALLARI VE DEĞERLENDİRMELER
1. Takımlar 3 asil 1 yedek üyeden oluşacaktır. Yarışma katılımcıları yarışma sonuna kadar değişmeyecek
ancak öngörülmeyen durumlar olduğunda yedek üye yarışmaya dahil edilebilecektir. Takımlar,
üyelerinden birisini sözcü olarak belirleyecektir.
2. Takımlar yarışmaya gelirken okul müdürlükleri tarafından onaylanmış, fotoğraflı kimlik belgeleri ile
gelecekler ve bu belgeler 4 hakem heyeti tarafından kontrol edilecektir.
3. Her takımın, okul tarafından atanacak bir danışman öğretmeni olacaktır. Bu öğretmen, takımın sınava
hazırlanmasını sağlayacak ve süreci koordine edecektir. Ayrıca yarışmalar esnasında takımına eşlik
edecektir.
4. Takımlar, yarışmalara zamanında katılmakla yükümlüdürler.
5. Yarışmalar, en az 2 takımın katılımıyla düzenlenecek oturumlar şeklinde olacaktır. Her bir oturum
sonrasında yalnızca 1 galip takım olacaktır. Galip takım bir sonraki tura yükselirken mağlup takım(lar)
yarışma dışı kalacaktır. Her bir oturumda yarışacak olan takımların sayısı, o ildeki katılımcı okulların
sayısına göre belirlenecektir.
6. Her oturumda 15 adet asil soru ve 10 adet yedek soru olacaktır.
7. Soru türleri çoktan seçmeli doğru/yanlış ve açık uçlu soru olacaktır.
8. Her bir soruya ayrılan yanıtlama süresi 1 dakikadır.
9. Her soru 1 puan değerindedir ve bütün sorular eşit değere sahiptir. En fazla doğru yanıtı veren takım o
oturumun galibi olacaktır. 15 soru sonunda takımlar arasında eşitlik olması durumunda, eşitliğe sahip
takımlara yedek sorular sorulacaktır.
10. İkinci aşama soruları, takımlardan birisinin diğerlerinden daha fazla doğru yanıtı olana kadar sürecektir.
Takımlardan birisi diğerlerine üstünlük sağladığında oturum bitecek ve bu takım galip ilan edilecektir.
11. Sorular takımlara birer birer, kâğıt üzerine yazılı olarak verilecektir. Süre, takımlar soruları gördüğünde
başlatılacaktır. 1 dakikalık yanıtlama süresi dolduğunda bütün takımlar yanıtlarını yazdıkları kâğıtları
havaya kaldıracak ve sırayla yanıtlarını okuyacaklardır. Yanıtlar okunduktan sonra soru, yüksek
sesle salona da okunacaktır (uygun olan yerlerde sorular ekrana/perdeye yansıtılabilir). Bu yöntemle
takımlar, izleyicilerin olası müdahalesi olmadan yanıtlarını verebileceklerdir. Doğru yanıt, soru yüksek
sesle okunduktan sonra açıklanacaktır. Bu prosedür, her bir soru için tekrar edilecektir.
12. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri (İl MEM), kendi illerinde gerçekleştirilecek
olan bilgi yarışması elemelerini düzenlemekle yükümlü kurumlardır.
13. Her bir ilin galip takımı, Ankara’da düzenlenecek olan yarışma finaline katılacaktır.
14. Farkındalığın artırılması amacıyla, yarışma oturumlarına okulların öğrencileri izleyici olarak katılım
gösterecektir.
6
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
15. Her bir bilgi yarışmasının akışı şöyle olacaktır:
a) Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı
b) Protokol konuşmaları
c) Jüri üyelerinin tanıtımı ve yerlerini almaları
d) Yarışma oturumları
e) Kazananların ilanı (ödül töreni ayrıca düzenlenecektir).
16. Yarışmalar tamamlandıktan sonra her bir ilde ödül töreni düzenlenecek ve birinci, ikinci ve üçüncü
takımlara ödülleri takdim edilecektir. Ödüller MEB tarafından temin edilecek olup ödül töreninin
tarihi İl MEM’ler tarafından belirlenecektir
17. Her ilin kazanan takımı Ankara’daki yarışma finaline katılım sağlayacaktır. Ankara’daki final yarışması
en fazla 2 gün sürecektir.
18. Ulusal yarışmanın kazananları (birinci, ikinci, üçüncü takımlar), final sonrası Ankara’da düzenlenecek
bir Ödül Töreninde ödüllerini alacaklardır. Ayrıca Eylül ayı içinde AB ülkelerine düzenlenecek 5 günlük
(ulaşım hariç) çalışma ziyaretine katılacaklardır.
19. Yarışmaya başvurmak isteyen okullar http://abdigm.meb.gov.tr ve http://abyiogren.meb.gov.tr adresinden
ve bu yönergenin ekinden başvuru formunu temin edilebilirler. Başvuru formu doldurulduktan sonra
öğrenciler, okul yönetimi ve veliler veya vasiler tarafından 3 er nüsha olarak imzalanacak ve İlçe MEM’e
teslim edilecektir. Kazanan takım üyelerinin velileri/vasileri çocuklarının bir AB ülkesine yapılacak
olan çalışma ziyaretine katılımı için de rızalarını sunmuş sayılırlar.
20. 21 ilde yerel eleme yarışmaları ilk olarak ilçe düzeyinde yarışma ya da kura yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Bu yarışmalar için gerekli soru setleri MEB’den talep edilebilir.
21. Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan etmiş
olurlar.
7
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
YARIŞMANIN SÜRECİ VE YAPISI
Başvuru Yerleri
Doldurulan başvuru formu öğrenci, öğrencinin velisi/vasisi ve okul
yönetimi tarafından imzalanıp başvuru tarihleri içerisinde İlçe MEM’e
teslim edilmelidir. İlçe MEM ise tüm başvuruları yarışma takvimi
doğrultusunda İl MEM’e teslim etmelidir.
Komisyonlar ve
Sorumlulukları
İl Yarışma Komisyonu
•
İl MEM’lerden ve AB Bilgi Merkezleri’nden temsilciler olmak üzere
en az üç kişiden oluşacaktır.
• Hazırlık safhasında İl Jürilerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.
• İl Jürilerinin özgeçmişlerini onay için Valiliklere sunacaktır.
• İl Yarışma Komisyonları bütün yarışma sürecinde iletişim noktası
olacaktır ve illerde yarışmaların düzenlenmesini koordine
edeceklerdir.
Merkezi Yarışma Komisyonu
• Bu komisyon Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) 5 kişiden oluşacaktır,
• Yarışmanın süreçleri ile ilgili Teknik Destek Ekibine önerilerde
bulunacak,
• Merkez Jürisini oluşturacaktır.
Jürinin Yapısı
İl Jürisi
5 jüri üyesinden oluşacaktır ve her bir ilde İl Yarışma Komisyonu
tarafından kurulacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden
oluşabilir;
• İl MEM temsilcileri,
• AB Bilgi Merkezi temsilcisi,
• AB konusunda uzman akademisyenler.
Bu jüri üyelerinin seçimi, gönderecekleri özgeçmişlere dayanmak
suretiyle Valiliklerin onayına tabidir. Her jürinin başkanı, İl MEM
temsilcilerinden biri olacaktır.
8
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
Final Jürisi
7 jüri üyesinden oluşacaktır; Merkezi Yarışma Komisyonu tarafından
kurulacaktır. Her bir jüri aşağıdaki muhtemel üyelerden oluşabilir:
• MEB temsilcilerinden (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü),
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan temsilci,
• Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan temsilci,
• AB konuları üzerine çalışma yapan akademisyenler.
Bu jüri MEB’in onayına tabidir. Jüri başkanı MEB’den bir temsilci
olacaktır.
Jüri üyeleri tarafsız olmalıdır ve yarışmacılarla bir hısım-akrabalık bağı
bulunmamalıdır. Jüri üyeleri MEB tarafından yollanacak “Tarafsızlık ve
Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaktır.
Ödüller
İl düzeyinde;
• birincilere dizüstü bilgisayar
•
ikincilere bisiklet
• üçüncülere satranç takımı
hediye edilecektir. Hediyeler, MEB tarafından temin edilecektir.
• Ulusal finalin ilk üç kazananı (birinci, ikinci ve üçüncü gelen
takımların 4’er üyesi) AB üye ülkelerinden birisine çalışma gezisi ile
ödüllendirilecektir.
9
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
Çalışma ziyaretinin masrafları Proje Bütçesinden karşılanacaktır. Ziyaretin
yapılacağı ülke, AB üyesi ülkelerinden olan Belçika, Lüksemburg, Fransa,
Almanya, İngiltere ve Hollanda arasından seçilecektir. Çalışma ziyareti
için 5 gün çalışmaya, 2 gün ise ulaşıma ayrılacaktır.
• İl elemelerinde dereceye giren her bir öğrenciye madalya,
öğretmenlere plaket ve okula ise kupa verilecektir. Bu ödüller MEB
tarafından sağlanacaktır.
Ödül Töreni
Bilgi yarışmasının finalinin ödül töreni ulusal basının da katılımıyla
Ankara’da düzenlenecek olup tarihi bilahare bildirilecektir. Törene il
düzeyinde birinci olan öğrenciler ve bu öğrencilerin öğretmenleri de
davet edilecektir.
Proje Kapsamında
Karşılanacak Masraflar
Aşağıda belirtilen kalemler için yapılacak harcamalar Proje bütçesinden
karşılanacaktır:
İllerdeki Yarışmalar (1 günlük etkinlik)
• Teknik Destek Ekibi Üyelerinin iaşe bedelleri
• Teknik Destek Ekibi ve MEB temsilcilerinin ulaşım masrafları
• Öğle yemeği ve kahve molası
Yarışma Finali (2 günlük etkinlik)
• Öğle yemeği ve kahve molası
• Konaklama (İl başına en fazla 8 kişi, 2 gece)
• Ulaşım masrafları
Yarışma Finalinin Ödül Töreni
• Eğlence
• Kokteyl
Bilgilendirme Seminerleri
• Öğle yemeği ve kahve molası
• Basılı materyaller
• Seminere ait eğitim materyalleri
• Teknik Destek Ekibi ve MEB temsilcilerinin ulaşım masrafları
10
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
Çalışma Ziyareti
• Uçak biletleri
• İaşe bedelleri
• Vize masrafları
• Ulaşım sigortası
• Konaklama
• Yerel ulaşım (ziyaret esnasında)
• Öğle yemekleri
• Akşam yemekleri
• Simultane tercüme
Harcamalarda Uyulacak Kurallar:
• Her bir harcama için mutlaka fatura ibraz edilmelidir.
• 20 TL’nin üzerindeki harcamalar için alınacak olan faturalar KDV’den
muaf alınmalıdır. KDV muafiyet belgeleri İl ve İlçe MEM’lere, Teknik
Destek Ekibi(TDE) tarafından yollanacaktır.
• Bütün faturalar ve otobüs/tren biletleri düzgünce bir zarfa
konulmalıdır. Bu zarflar Ankara’da, MEB yerleşkesindeki Proje
Ofisine teslim edilmeli veya postalanmalıdır.
• Harcamalara istinaden ödemeler; faturalar ve diğer gerekli olabilecek
belgeler Proje Yönetimi’ne ulaştıktan sonra yapılabilecektir.
• Finans ile ilgili sorular için İl MEM’ler TDE ile iletişim kurabilir.
11
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
Ana Kurumların
Yarışmaların
Düzenlenmesinde ve
Uygulanmasındaki
Sorumlulukları
MEB (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
• Bilgi Yarışması yönergesinin, internet sitesinde yer alacak
duyuruların, bütün promosyon malzemelerinin ve yarışma
sorularının onaylanmasından,
• Resmi bir yazı ile düzenlemelerin nasıl olacağı, sorumlu kadrolar,
iletişim kişileri ve görevlerinin ne olduğu hakkında İl MEM’lerin
bilgilendirilmesinden,
• İllerde kazanan takımlara verilecek ödüllerin temin edilmesinden,
• Merkezi Yarışma Komisyonu’nun oluşturulmasından sorumludur.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
• İllerdeki bilgi yarışmalarının gerçekleştirilmesinden,
• Her bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yarışma duyurusunu
iletmekten,
• Her bir ilçede posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması yoluyla
yarışmaların duyurusunun geniş kitlelere ulaştırılmasından,
• İl Yarışma Komisyonunu oluşturup sürecin takip edilmesinden,
• İlçe MEM’den gelen başvuru formlarının kayıt altına alınıp
muhafazasından,
• Soru setlerini kapalı zarflar içinde kabul ederek, yarışma gününe
kadar muhafaza edilmesinden,
• Jürisinin her bir üyesi tarafından imzalanan gizlilik
beyannamelerinin muhafaza edilerek bir nüshasının MEB’e
iletilmesinden,
• Jüri üyelerinin imzaladığı belgelerin her birinin muhafazasından,
• İl elemelerinin düzenlenmesinden,
• İl düzeyinde dereceye girenlerin isim ve iletişim bilgilerinin resmi
yazı ile MEB’e bildirilmesinden sorumludur.
12
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
• İlçelerindeki okullara posterlerin asılması ve broşürlerin dağıtılması
yoluyla bilgi yarışmasının duyurusunun yapılmasından,
• İlçe temsilcilerinin
belirlenmesinden,
yarışma
ya
da
kura
yöntemiyle
• Okul Başvuru Formunun bir nüshasının muhafaza edilerek, diğer
iki nüshanın İl MEM’e iletilmesinden,
• Yarışma duyurularının ilçe düzeyinde yapılmasından sorumludur.
Teknik Destek Ekibi (TDE)
TDE, Bilgi Yarışmasının bütün genel organizasyonundan ve
koordinasyonundan sorumludur. Bunlar:
• Yardım Masasının oluşturulması,
• Soru bankasının/veri tabanını hazırlanması,
• Soru setlerinin kapalı zarf içerisinde İl MEM’lere kargo ile
gönderilmesi,
• Bütün promosyon materyallerinin (broşürler ve posterler)
hazırlanması ve bilgi yarışmasının Proje internet sitesi, medya ve
sosyal medya yoluyla tanıtılması,
• 21 ilde 30 Bilgi Yarışması Bilgilendirme Seminerinin düzenlenmesi,
• Ankara’daki yarışma finalinin organizasyonu,
• Ödül töreninin organizasyonu,
• Çalışma ziyaretlerinin organizasyonu,
• Posterlerin ve broşürlerin İl ve İlçe MEM’lere kutular içinde
gönderilmesinden sorumludur.
13
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
Duyurular
• MEB’in, valiliklere resmi yazıları göndermesi ile yarışma süreci
başlar,
• Valilikler bu resmi yazıları İl MEM’lere iletir,
• İl MEM’ler de İlçe MEM’leri bilgilendirir ve İlçe MEM’ler ise
bütün ilgili okulları yarışma hakkında bilgilendirir,
• İl MEM’ler ve AB Bilgi Merkezleri duyuru materyallerini
(posterler, broşürler) dağıtırlar. Dağıtılan bu materyallerin uygun
yerlerde kullanılmasının takibini yaparlar,
• Yarışma aşağıda yer alan web siteleri aracılığı ile duyurulacaktır;
- http://www.meb.gov.tr,
- http://abdigm.meb.gov.tr,
- http://abyiogren.meb.gov.tr
Yarışma adına açılmış olan sosyal medya hesaplarından da ayrıca
duyurular yapılacaktır.
Diğer Konular
• MEB, ihtiyaç doğduğunda bu Yönergede değişiklik yapabilir ve
güncellenmiş halini internet sitesinde duyurur.
• Bu Yönergede belirtilmemiş diğer bütün hususlarda karar
mercileri MEB ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) dir.
14
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
YARIŞMA TAKVİMİ
ETKİNLİK
Tarihler
Yarışmanın planlaması, hazırlıklar ve soruların hazırlanması
Şubat 2015
Yarışmanın resmi duyurusu
20 Mart 2015
21 ilde, yarışma hakkında 30 adet bilgilendirme semineri yapılması
2-10 Nisan 2015
Okulların bilgi yarışmasına başvurması için son gün
17 Nisan 2015
İlçe MEM tarafından okulların belirlenip İl MEM’e gönderilmesi
17 Nisan-8 Mayıs 2015
İllerde bilgi yarışmalarının yapılması
25-29 Mayıs 2015
Valiliklerin dereceye giren öğrencileri MEB’e bildirmesi
1-5 Haziran 2015
Ankara’da, 21 ilin kazananlarının katılımıyla yarışma finalinin yapılması
8-11 Haziran 2015
Ödül töreni
Haziran 2015
Yurtdışı çalışma ziyareti – Büyük Ödül
Eylül’ün ilk yarısı 2015
Bütün tarihler ve şartlar süreç esnasında değişiklik gösterebilir. Değişiklik olması durumunda MEB bu
değişiklikleri yukarıda belirtilen internet siteleri üzerinden duyuracak olup ayrıca bir yazılı bildirim
yapmayacaktır.
15
AB'yi Öğreniyorum - Bilgi Yarışması Yönergesi
YARDIM MASASI BİLGİLERİ
AB’yi Öğreniyorum Bilgi Yarışması
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerler, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Yardım Projesi
Adres: Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü, C Blok, Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Dairesi, 3.
Kat, Oda NO: 311 Beşevler/Ankara
İletişim:
1 - Nihal Börekçi
Telefon: 312 418 34 41/3150
Faks: +90 312 212 93 04
2 - Emrem Sultan ER
Telefon: +90 312 418 34 41/3113
Faks: +90 312 212 93 04
16
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından desteklenmektedir
“AB’yi Öğreniyorum”
Bilgi Yarışması Yönergesi
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla hazırlanmıştır. Bu materyalin
içeriğinden yalnızca Eptisa Mühendislik sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği
veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ
TR2011/0136.06-01/001
BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU FORMU
“BANA AB’Yİ ANLAT”
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerleri, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek
Projesi
Başuranın Adı- Soyadı
Adresi
Başvuranın Telefon
Numarası
Başvuranın e-posta
Adresi
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Cinsiyeti
Okulunun Adı
Okulunun Adresi
Sınıfı
Başvuru formumu doldurdum ve nüfus cüzdanı fotokopimle
birlikte teslim ettim.
Bu başvurunun bütün koşullarını kabul ettiğimi beyan
ediyorum.
Başvuran Tarafından
İmzalanmalı
Adı-Soyadı:
İmza:
Yer:
Tarih:
Bu başvuruda yazılı tüm koşulları kabul ettiğimi beyan ederim.
Öğrencinin Velisi/Vasisi
Tarafından İmzalanmalı
ve İşaretlenmeli
Bu belge ile velisi/vasisi olduğum öğrencinin bu yarışmaya, il
birincisi takımında olması durumunda Ankara’da düzenlenecek
olan yarışma finaline ve ödül törenine; final yarışmasının
kazanan takımlarından birisi olması durumunda ise bir AB
ülkesine yapılacak olan çalışma ziyaretine katılmasına, yarışma
süresince fotoğrafının çekilmesi, yayımlanması ve MEB
materyallerinde kullanılmasına izin veriyorum.
Adı-Soyadı:
İmza:
Yer:
Tarih:
Okul yönetimi olarak, bu başvuruda yazılı tüm koşulları kabul
ettiğimizi beyan ederiz.
Okul Yönetimi
Tarafından İmzalanmalı
ve İşaretlenmeli
Adı-Soyadı:
İmza:
Başvuru Yeri ve Tarihi
Yer:
Yer:
Tarih:
Tarih:
GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge1 ile, temsil ettiğim kurumun/kuruluşun, “Öğrenciler
AB’yi Öğreniyor – Ortak Değerleri, Temel Haklar ve Politikalar” Teknik Destek Projesi
kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışmalar (Bilgi, Resim, Kısa Öykü, Slogan) ile
doğrudan bağlantılı hiç bir faaliyette bulunmadığını ve kurumumun/kuruluşumun
yarışmaların değerlendirilmesinde herhangi bir çıkar çatışmasından sorumlu
tutulamayacağını beyan ederim.
Görevlerimi dürüst ve adil olarak yerine getireceğimi ve bu görev süresince edineceğim her
türlü bilgiyi kesinlikle gizli tutacağımı taahhüt ederim. Ticari niteliğe sahip hiçbir bilginin
tebliğ edilememesini veya ticari amaçlar için kullanılamamasını temin edeceğim. Görevim
esnasında dikkatime sunulan bilgilerin gizliliğine saygı göstereceğim ve kamuya açık
olmayan hiçbir belgeyi ve ya bilgiyi, görevim tamamlandıktan sonra bile, üçüncü şahıslara
ifşa etmeyeceğim, kendi çıkarıma veya üçüncü bir şahsın çıkarına kullanmayacağım.
Herhangi bir suistimal ihtimali durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın sebep göstermeksizin
ve gecikmeksizin acilen benim başkasıyla değiştirilmemi talep edebileceği bilgisini
edindiğimi teyit ederim.
Değerlendirmekle yükümlü olacağım yarışma eserlerinin sahipleri ile herhangi bir hısım
akrabalığımın olmadığını taahhüt ederim. Hısım akrabalarımdan birisinin eserini
değerlendirdiğimin farkına varmam durumunda görevimi ilga edeceğimi ve başkası ile
değiştirilmemi isteyeceğimi beyan ederim.
İşbu belge ile işimi mümkün olan en üst tarafsızlık ve kalite standartlarında gerçekleştirme
niyetinde olduğumu beyan ederim. Bu taahhüdün imzalı bir nüshasının Milli Eğitim
Bakanlığı’na yollandığı bilgisi tarafıma iletilmiştir.
Ad, Soyadı:
Görevi:
Çalıştığı kurum:
İmza:
Tarih:
Bu beyanname sadece Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi kapsamında düzenlenen “bilgi, resim, kısa öykü ve
slogan” yarışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
1
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor: Ortak Değerleri, Temel Haklar ve Politikalar Teknik Destek Projesi
TR2011/0136.06-01/001
Download

öğrenciler ab´yi öğreniyor 10.04.2015 13:35