ŠTATÚT SPOLKU ADORUJÚCICH KŇAZOV
§1
Úvodné ustanovenia
Ods. 1. Spolok adorujúcich kňazov (ďalej len SAK) vznikol ako slobodná iniciatíva
niektorých kňazov Katolíckej cirkvi v zmysle svojho základného práva združovať sa (porov.
kán. 215 KKP), ktorí podpísali Zriaďovaciu listinu, ktorá je súčasťou tohto Štatútu.
Ods. 2. Kňazi, ktorí podpísali Zakladajúcu listinu, to urobili najmä z týchto dôvodov: niektorí
kňazi sa ocitli v kríze svojho kňazského povolania, iní opúšťajú kňazskú službu (čo sa
nezriedka, žiaľ, považuje sťaby za niečo normálne a nevidí sa v tom porušenie záväzku voči
Bohu a Cirkvi), ďalší pošpinili nemravným životným správaním kňazský stav a robia ho
nedôveryhodným pri hlásaní Kristovej blahozvesti a napokon sú aj takí, ktorí strácajú svoju
vieru a otvorene broja proti Svätému Otcovi a učeniu cirkevného magistéria.
Sú však aj mnohí kňazi, ktorí verne žijú svoje kňazské povolanie a svoj kňazský stav; tých
treba podporiť dobrým príkladom, povzbudivým slovom i modlitbou, aby neklesali na duchu,
ale aby vedeli, že im Pán Boh pomáha a že im svojimi modlitbami v tom pomáhajú aj ich
spolubratia a veriaci ľud.
Preto sa autori tejto iniciatívy rozhodli vytvoriť Spolok adorujúcich kňazov: sú to kňazi, ktorí
sa modlia za svoje posvätenie, za posvätenie svojich kňazských spolubratov, za vernosť
vytrvania v kňazskej službe, za verné vykonávanie kňazského povolania, za poslušnosť voči
Svätému Otcovi a svojmu biskupovi, za vernosť službe pre Božie kráľovstvo a za nové
kňazské povolania.
§2
Právny status
Ods. 1. SAK vznikol Zriaďovacou listinou skupiny kňazov, ktorí ju podpísali slobodne
a slobodne prijali záväzky vyplývajúce z tohto Štatútu, ako súkromné združenie veriacich
v zmysle kán. 215 a kán. 321 KKP, avšak bez právnej subjektivity.
Ods. 2. SAK si slobodne volí svojho predsedu, sekretára a špirituála v zmysle kán. 119 KKP;
k platnosti voľby špirituála sa vyžaduje aj dodatočné schválenie diecéznym biskupom (porov.
kán. 324, § 3).
§3
Sídlo Spolku
Ods. 1. Názov je: Spolok adorujúcich kňazov (skrátka: SAK).
Ods. 2. Adresa sídla je: Spolok adorujúcich kňazov, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské
Podhradie.
§4
Ciele SAK
SAK má najmä tieto ciele:
a) šíriť úctu a poklonu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej;
b) modliť sa za vlastné posväcovanie a za verné vykonávanie a vytrvanie v kňazskej
službe najmä za vernosť učeniu Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu biskupovi;
c) modliť sa za posväcovanie svojich kňazských spolubratov, za ich vernosť a vytrvalosť
v kňazskej službe a za ich vernosť náuke Cirkvi, Svätému Otcovi a svojmu biskupovi;
d) klaňať sa Eucharistii a šíriť úctu a dobré meno Svätého Otca a s ním spojených
biskupov, kňazov, diakonov a veriacich;
e) modliť sa za spásu nesmrteľných duší najmä tých, ktorí sú od Boha vzdialení;
f) viesť k tejto poklone a úcte aj veriacich, ba všetkých ľudí dobrej vôle;
g) modliť sa za nové kňazské povolania.
§5
Členovia
Ods. 1. Členom SAK sa môže stať biskup, kňaz, diakon, ktorý sa svojim podpisom do Knihy
členov SAK zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v SAK; členovia môžu vytvárať
miestne skupiny a stanovovať si vlastné aktivity, ale vždy so súhlasom hlavného predsedu
a hlavného špirituála. Členstvo v SAK sa stráca smrťou, zrieknutím sa členstva alebo
vylúčením na základe zanedbávania povinnosti alebo spáchaním pohoršujúceho činu.
Ods. 2. Povinnosti členov sú:
a) modliť sa každý štvrtok večer od 21. do 22. hodiny za ciele Spolku stanovené v § 4
týchto Stanov; modliť sa môže každý sám doma pre krížom nášho Pána; ak by
z nejakých dôvodov si modlitbu nemohol splniť v uvedený čas, môže ju splniť
v nasledujúce dva dni v akúkoľvek hodinu;
b) každý deň navštíviť Sviatosť Oltárnu a pokloniť sa Eucharistii aspoň 5-10 minúť; ak
by v niektorý deň to nemohol, nech si to nahradí v niektorý z nasledujúcich dní;
c) každý prvý štvrtok v mesiaci sa modliť – ako je to uvedené v bode a) – jednu hodinu
pred Eucharistiou v bohostánku (nie je dôležité či je Eucharistia vyložená alebo nie);
odporúča sa, kde je to možné a je aj vôľa, sláviť túto hodinu pred Eucharistiou
v spoločenstve spolubratov kňazov;
d) raz v roku sa zúčastniť miestneho eucharistického kongresu (farský, dekanátny,
diecézny...)
e) obsah modlitieb nie je presne určený: môže to byť modlitba liturgie hodín, modlitba
sv. ruženca, modlitba krížovej cesty, čítanie Svätého písma, rozjímavá modlitba alebo
iné vhodné modlitby v súlade s cieľmi SAK.
§6
Správa SAK
Ods. 1. SAK vedie hlavný predseda, hlavný sekretár a hlavný špirituál, ktorí sú volení na 5
rokov na Valnom zhromaždení alebo per rolam v súlade s predpisom kán. 119 KKP. Hlavný
špirituál musí byť potvrdený – ad validitatem – diecéznym biskupom v zmysle kán. 324, § 3
KKP. K hlavným povinnostiam hlavnej správy SAK je zabezpečovanie eucharistického
kongresu raz ročne tým, že poveruje organizovaním miestne skupiny a pomáha s programom.
Taktiež môže navštevovať a povzbudzovať aj miestne skupiny, ale aj inak napomáhať ich
činnosti.
Ods. 2. Miestne skupiny si slobodne volia predsedu a sekretára podľa predpisu kán. 119 KKP.
Ak si zvolia špirituála, k platnosti jeho voľby sa vyžaduje potvrdenie diecézneho biskupa
v zmysle kán. 324, § 3 KKP.
§7
Záverečné ustanovenia
Ods. 1. SAK zaniká vtedy, ak zánik odhlasuje 2/3 všetkých členov alebo ak 2/3 členov
prestane plniť povinnosti vyplývajúce z členstva.
Ods. 2. Členovia môžu meniť tento Štatút, ak za zmenu budú hlasovať 2/3 členov.
Ods. 3. Tento Štatút je súčasťou Zakladajúcej listiny Spolku adorujúcich kňazov, ktorí svojim
podpisom pod Zakladajúcou listinou vyjadrili svoj slobodný súhlas s týmito Stanovami.
V Spišskej Kapitule dňa 25.5.2012
Mená a podpisy zakladajúcich členov:
Mons. Ján Duda, súdny vikár, Spišská diecéza
Peter Majcher, vicekancelár Biskupského úradu, Spišská diecéza
Jozef Skupin, cirkevný sudca, Spišská diecéza
Alojz Frankovský, farár v Poľanovciach, Spišská diecéza
Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS, Spišská diecéza
Jozef Šimurdiak, prodekan Dekanátu Spišské Podhradie, Spišská diecéza
Ján Kuboš, špirituál kňazského seminára, Spišská diecéza
Peter Majda, kancelár Biskupského úradu, Spišská diecéza
Anton Oparty, dekan Dekanátu Poprad, Spišská diecéza
Štefan Vitko, farár v Spišskej Kapitule, Spišská diecéza
Karol Irrgang, diakon, notár cirkevného súdu, Spišská diecéza
Download

(ďalej len SAK) vznikol ako - Ján Duda