Instrukcja postępowania w przypadku
szkody w mieniu
Postępowanie na wypadek powstania szkody w ubezpieczonym mieniu:
1. Wykonać dokumentację zdjęciową niezwłocznie po zdarzeniu, pomoce
w dalszym procesie likwidacji.
2. Dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec zwiększeniu się rozmiarów szkody.
3. W przypadku, gdy istnieją podstawy do podejrzeń, że zdarzenie nastąpiło na
skutek popełnienia przestępstwa, zawiadomić organy ścigania.
4. Niezwłocznie przesłać wypełniony druk zgłoszenia szkody do IMPULSLEASING
Polska
mailem
[email protected]
korzystając
z odpowiedniego formularza.
5. Udzielać Ubezpieczycielowi wyjaśnień i wszelkiej pomocy potrzebnej dla
ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiarów szkody, a w szczególności
umożliwić oględziny miejsca zdarzenia i przekazywać wszelkie dowody
w sprawie.
6. Niezwłocznie przesyłać Ubezpieczycielowi odpisy wszelkich pism, orzeczeń
i aktów związanych z faktem zajścia zdarzenia i powstania szkody.
Załącznik: Druk zgłoszenia szkody w mieniu
Druk zgłoszenia szkody w mieniu – Ergo Hestia S.A.
Druk zgłoszenia szkody w mieniu – Generali TU S.A.
KONTAKT:
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A,
02-486 Warszawa
Email: [email protected]
Download

LISTA MIENIA PRZESIEDLENIA