Sviatosť manželstva
O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manţelstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred.
V mnohých prípadoch je totiţ potrebné vybaviť viac vecí, čo si môţe vyţadovať dlhší čas.
AKO POSTUPOVAŤ:
1. Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša.
V prípade, ţe neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamţite túto zmenu oznámte na FÚ. V
najbliţšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu (utorok alebo štvrtok po dohovore
s kňazom).
K tomu budete potrebovať tieto doklady:
Krstné listy obidvoch snúbencov (vyţiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy
nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave, jeden zo snúbencov si potrebuje
vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manţelstva si licenciu pýta na svojom
farskom úrade katolícka stránka. Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manţelstva. Čím skôr si zoţeňte
o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné
číslo. V prípade, ţe svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok
musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
V prípade, ţe obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania)
neprijali, úradné problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o pribliţnom,
nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pristúpeniu k svätému prijímaniu.
Birmovka nie je podmienkou k sobášu. Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba
pokrstená, bude potrebné spísať ţiadosť o povolenie uzavrieť manţelstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad v
Bratislave.
Ak uzatvára manţelstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký
ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude
vhodné, ak si prinesie kópiu tohto dokladu (stačí xerokópia, netreba ju overovať notárom). Pre katolícku
stránku sa v prípade, ţe si berie kresťana iného vyznania, VYŢADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V
KATOLÍCKOM KOSTOLE.
Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od
biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manţelstvo (ide o manţelskú prekáţku; viď KKP 1086). Podobne ako v
predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a ţiadosť o dišpenz.
Ak ste mali uţ predtým cirkevný sobáš, doloţiť „Doklad o neplatnosti predošlého manţelstva“.
Ak ste rozvedený (á), doloţiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manţelstva“.
Ak ste mali civilný sobáš, doloţiť „Sobášny list“.
Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predloţiť „Svedectvo o smrti predošlého manţela
(manţelky)“.
Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.
Pri spísaní cirkevnej zápisnice dostanete formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktorý si vyplníte a spoločne
odovzdáte na štátnu matriku (viď adresa), kde si okrem tejto ţiadosti zoberte OP a rodné listy.
v prípade, ţe máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak
chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
štátny sobášny list si môţete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr týţdeň po uzavretí manţelstva. (stačí
jeden z manţelov s OP)
Mestská časť Bratislava – Staré mesto
Matričný úrad
Vajanského nábrežie č. 3
814 21 Bratislava 1
Tel: 02/59246428
Úrad. hodiny:
Pondelok:
08:00-12:00, 12:30-16:30
Streda:
08:00-12:00, 12:30-16:30
2.) Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
Snúbenci potom majú absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manţelstva a
niektoré dôleţité upozornenia pre ţivot v kresťanskom manţelstve (resp. pre ţivot v manţelstve s pokrstenou
katolíckou stránkou). Táto predmanţelská náuka býva na farskom úrade, vo farskom kostole v dohodnutom termíne.
Okrem toho je potrebné absolvovať jedno stretnutie v evanjelizačnom dome Quo Vadis, Hurbanovo nám. 3,
posledný štvrtok v mesiaci, 17.00 hod. na tému „Úcta k životu a zodpovedné rodičovstvo“.
Stretnutia v Quo Vadis
Termíny prednášok 2011
Úcta k životu a zodpovedné rodičovstvo
(Manţelská láska a plodnosť – Billingsova ovulačná metóda)
v evanjelizačnom centre QUO VADIS pri fare Najsvätejšej Trojice
pre snúbencov, manţelov, dospievajúcu mládeţ a ostatnú verejnosť:
2012
26.01., 23.02., 29.03., 26.04., 31.05., 28.06., júl-letná prestávka,
30.08., 27.09., 25.10., 29.11., december-vianočná prestávka
2013
31.01.
Kontakt:
Mia Lukáčová
0905 385 814
[email protected]
Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám všetky termíny nemusia vyhovovať.
POZOR ! ! !
V prípade nedodrţania termínov z vašej strany, nemôţeme vám zaručiť, ţe sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte
naplánovaný.
Download

Sviatosť manželstva