T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MERKEZİ SINAV DENEMESİ
1- Erzurum Kongresi’nde :

Manda ve himaye kabul olunamaz.

Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

Meclis-i Mebusanın hemen toplanmasına çalışılacaktır.
kararları alınmıştır. Bu kararlar;
I. Tam Bağımsızlık
II. Millet Egemenliği
III. Ülke Bütünlüğü
İlkelerinden hangisi veya hangilerinin benimsendiğine
kanıt olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I-II ve III
 1931 yılında Türk Tarih Kurumu,
 1932 yılında Türk Dil Kurumu açılmıştır.
6- Yukarıdaki kurumların açılmasındaki ortak amaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türk dilinin gelişimini sağlamak.
B)Türk tarihini dönemler ayırarak incelemek.
C)Türk dilinin ve Türk tarihinin bilimsel yöntemlerle zenginliğini
ortaya çıkararak, milli dil ve tarih bilinci oluşturmak.
D)Yapılan inkılapların sürekliliğini sağlamak.
Şeyh Sait İsyanı & İzmir Suikasti & Menemen Olayı
2

Mustafa Kemal, Çanakkale savaşları sırasında düşmanın
amacını
ve
asıl
çıkarma
bölgelerini
hareketin
başlamasından önce tespit etmiştir.
Mustafa Kemal, Mac Arthur ile yaptığı görüşmede
Versay Antlaşması’nın II. Dünya savaşının tohumlarını
attığını ve yeni bir savaşın başlayacağı dile getirmiştir.
Yukarıdaki tabloda Atatürk’ün ileri görüşlülük özelliğini
gösteren iki olguya yer verilmiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden
hangisi, onun bu kişilik özelliği ile aynı doğrultudadır?
A) Bağımsızlık benim karakterimdir.
B) Yolunda yürüyen yolcunun ufku görmesi kafi değildir.
Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.
C) En Hakiki mürşit ilimdir fendir.
D) Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde
olacaktır.
3-Atatürk’ün
doğduğu
yıllar
Osmanlı
İmparatorluğun
parçalanma dönemiydi. Osmanlı egemenliğinin zayıfladığı
Selanik’te çeşitli milleten insanlar bir arada yaşamaktaydı.
Balkan devletleri Osmanlıya karşı ayrılıkçı faaliyetler
içerisindeydi. Gençlik yıllarında vatansever Türk aydınlarının ve
Fransız düşünürlerinin fikirlerinden etkilendi. Fransız İhtilalinin
getirmiş olduğu düşünce akımlarının dünyayı nasıl etkilediğine
tanık oldu.
Buna göre Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında:
1. Doğup büyüdüğü ortam
2. Yerli ve yabancı aydınlar
3. Dünyayı etkileyen olaylar
yargılarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3
4



Tevhid-i Tedrisat Kanunu (1924)
Ticaret hayatında Türkçe Kullanılması Kanunu(1926)
Sokak adlarının Türkçeleştirilmesi kanunu (1927)
Arap rakamlarının kaldırılarak uluslar arası rakamların
kabul edilmesi (20 Mayıs 1928)
Yukarıda bahsedilen uygulamalar hangi inkılabın
gerçekleştirilmesine zemin hazırlamıştır?
A) Şapka İnkılabı
B) Harf İnkılabı
C) Üniversite Reformu
D) Soyadı Kanunu




……………………….. ? ………………………….
Egemenliğin bir kişi veya zümreye değil millete ait
olduğu fikri güçlendi.
Vatandaşlar devlet yönetimine katılma imkanına
kavuştular.
Kadın erkek eşitliği sağlandı.
İnsan hak ve özgürlükleri anayasada genişletilerek
güvence altına alındı.
5-Yukarıdaki tabloda verilen maddeler dikkate
alındığında boş bırakılan yere başlık olarak
aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Milli gücün özellikleri
B) Ne Mutlu Türküm Diyene
C) Cumhuriyetin kazandırdıkları
D) Atatürkçülüğün esasları
7-Yukarıdaki olaylar dikkate alındığında aşağıdaki
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cumhuriyet ve İnkılaplara tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B) Çok partili demokratik hayata geçişi yavaşlatmıştır.
C) Türk Milleti bu olayları nefretle kınamıştır.
D) Her üç olayda aynı bölgede meydana gelmiştir.
8- Uzunluk ve ağırlık ölçü birimlerinin değiştirilmesi,
milletler arası saat ve takvimin kabul edilmesi, hafta
sonu tatilinin Cuma’dan Pazar’a alınması
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A) Toplumun Laikleşmesine
B) Bilim ve sanatın ilerlemesine
C) Eski geleneklerin unutulmasına
D) Batılı devletlerle olan ilişkilerde uyum sağlamaya


17 Kasım 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası kuruldu. Parti yöneticilerinin Şeyh Said isyanı
ile bağlantısı ortaya çıkınca kapatıldı.
12 Kasım 1930 yılında Atatürk’ün desteklediği
Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Cumhuriyet
karşıtlarının partide etkili olması üzerine Kurucusu
Fethi Okyar tarafından kapatıldı.
9-Kurtuluş Savaşı sonrasında yaşanan yukarıdaki
gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu Fethi
Okyar’dır.
B) Cumhuriyetin ilk muhalefet Partisi Serbest Cumhuriyet
Fırkası’dır.
C) Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçmek için
gerekli şartlar bulunmamaktadır.
D) Atatürk döneminde çok partili siyasi hayata geçiş başarıyla
tamamlanmıştır.
I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra Moskova
Antlaşması’yla Sovyet Rusya TBMM hükümetini tanıdı.
Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara
Antlaşmasıyla ile Fransa TBMM hükümetini tanıdı.
10-Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere
dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
yapılabilir?
A) İtilaf devletleri görüş birliği içindedir.
B) Askeri Zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
C) Türk ordusu Sakarya Savaşında Fransa’ya yenilmiştir.
D) Yunanistan Anadolu’daki tüm isteklerinden vazgeçmiştir.
11-Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemenlik Padişahın
iradesine bağlıydı. Padişah ülke ve millet adına fermanlar
yayınlar, halk ise bu fermanlara uygun davranırdı. Saltanatın
kaldırılması ile millet iradesi önem kazandı.
Aşağıdakilerden hangisi millet egemenliğini güçlendiren
gelişmelerden biri olamaz?
A) 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisinin Ankara’da açılması
B) Cumhuriyetin İlan edilmesi
C) Siyasi Partilerin Kurulması
D) Halifelik Makamının 1924’e kadar devam etmesi
www.zekidogan.net
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG MERKEZİ SINAV DENEMESİ
19-Atatürk’ün taviz vermediği ve siyasi parti
tartışmalarının dışında tutmak istediği iki temel ilke
hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik-Laiklik
B) Halkçılık-Devletçilik
C) Devletçilik-Milliyetçilik
D) Medeniyetçilik-Laiklik
Hükümet halkındır, Sultanın değil;
Ferman milletindir, divanın değil…
Teşri, kaza, icra her hak onundur.
Taht onun, taç onun, toprak onundur.
Ziya GÖKALP
12-Yukarıdaki dörtlüğün aşağıdaki inkılaplardan hangisi
ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Yeni Türk Harflerinin Kabulü
B) Saltanatın Kaldırılması
C) Şapka Kanunu
D) Soyadı Kanunu


Temsil Heyeti
Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti
13-Yukarıdaki tabloda verilen kurumların çalışmaları
aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir?
A) Amasya görüşmelerinin yapılması ile
B) Sivas Kongresinin düzenlenmesi ile
C) TBMM’nin açılması ile
D) Mebusan Meclisinin toplanması ile
14-Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir
kısmı işgal edildi. Bu işgallere karşı halk silahlı direnişe
yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna
gitti.
Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?
A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması
B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması
C) İşgallerin bölgesel olması
D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi
15-TBMM açıldıktan sonra egemenlik kayıtsız, şartsız millete
ait olduğu ilkesi kabul edilmiştir. Ancak Milli Mücadele sona
erinceye kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.
Mustafa Kemal’in saltanatın kaldırılmasını daha sonraya
bırakmasında hangi kişilik özelliğinin etkili olduğu
söylenir?
A) Çok yönlülüğü
B) İdealistliği
C) Vatanseverliği
D) Zamana ve yere göre hareket etmesi
16- I.Dünya Savaşı sonunda galip devletler, devletlerle
İmzaladıkları barış antlaşmalarında ‘’askerliğin zorunlu
olmaktan çıkarılması’’ koşulunu da eklemişlerdir.
İtilaf Devletleri’nin bu hükümle ulaşmak istedikleri
amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenilen devletleri savunmasız bırakmak
B) Yenilen ülkelerin tarımsal üretimini arttırmak
C) Uluslar arası rekabeti sona erdirmek
D) İttifak Devletleri’nin birleşmelerini önlemek
17-Türk Kurtuluş Savaşı Batılı devletlere karşı yapılmış bir
mücadeledir. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesi
yolunda yapılan inkılaplarda Batı uygarlıkları örnek alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Batı uygarlıklarının örnek
alınmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden ileri ülkeler olmaları
B) Çağdaş uygarlığın temsilcisi olarak görülmeleri
C) Sömürgeci bir düzen kurmaları
D) İnsan haklarına değer veren uygulamalarının olması



Türkiye Cumhuriyet’inin ilk muhalefet partisidir.
Ekonomide liberal görüşü benimsemiştir.
Şeyh Sait isyanının çıkması üzerine kapatılmıştır.
18–Yukarıda özellikleri verilen siyasî parti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) İttihat ve Terakki Fırkası
20-Türkiye’de Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayları
aşağıdakilerden hangisinin bir süre gecikmesine neden
olmuştur?
A) Devletçilik Politikasına
B) Milletler Cemiyetine girişimize
C) Kadınları siyasal haklar verilmesine
D) Çok partili hayata geçilmesine
Türkiye Cumhuriyeti’nde;
I. Ağırlık ve ölçü birimlerinin değişmesi
II. Tekke ve Türbelerin kapatılması
III. Miladi takvimin Kabulü
IV. Aşar vergisinin Kaldırılması
V. Şapka Kanunun Kabul edilmesi
21-Yukarıda verilen gelişmelerin hangisi uluslararası
ilişkilerde kolaylık sağlama amacına yöneliktir?
A) I-III
B) II-IV
C) III-V
D) V-II
22- Lozan Barış Antlaşması’nda Irak sınırı Türkiye İngiltere
arasında sonradan yapılacak görüşmelerle belirlenecektir
maddesi yer almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A) Irak’ın bağımsız bir devlet olduğunu
B) Lozan’da tüm sorunların çözülemediğini
C) İngiltere ile savaşların devam ettiğini
D) Bölgede Şeyh Sait isyanının çıktığını
23- Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel
esaslardan bazıları şunlardır:
 Egemenliğin millete ait olması
 Vatan ve millet sevgisi
 Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü
Bu esaslar;
I. Cumhuriyetçilik
II. Devletçilik
III. Milliyetçilik
IV. İnkılâpçılık
İlkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan
ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) I, III ve IV
İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Muharebesi sonunda ilk defa
TBMM’yi Londra Konferansı’na davet ettiler. Amaçları Sevr
Antlaşması’nı küçük değişikliklerle Türk tarafına kabul
ettirmekti. Mustafa Kemal, Londra Konferansı’nın bir sonuç
vermeyeceğini ve Türk kurtuluşunu sağlamayacağını bildiği
halde TBMM adına bir heyet gönderdi.
24-Mustafa Kemal, bu davranışı ile aşağıdakilerden
hangisini amaçlamış olabilir?
A) Osmanlı Hükümeti’nin yanında olduğunu göstermek
B) Türk ulusal davasını dünya kamuoyuna duyurmak
C) Anadolu’da isyanların çıkmasını önlemek
D) Batılı devletlerden ekonomik yardım alabilmek
25-Kurtuluş Savaşının 1920-1921 yıllarına rastlayan en
sıkıntılı günlerinde savaş giderleri aşağıdakilerden
hangisiyle karşılanmaya çalışmıştır?
A) Kapitülasyonların kaldırılması
B) Hıyaneti Vataniye Kanununun çıkarılması
C) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması
D) Asker sayısının azaltılması
www.zekidogan.net
Download

tc inkılap tarihi ve atatürkçülük teog merkezi sınav denemesi