U cze stn i cy k o nf erenc ji na uk o w ej
Dr Zofia Czernicka,
moderator debaty,
dziennikarka i prezenterka telewizyjna,
doktor ekologii.
Prof. dr hab. Maria Szyszkowska – senator RP V
kadencji, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
nominowana do Pokojowej
Nagrody Nobla.
Dr Ewa Gawłowska-Stepień Uniwersytet
Jana Kochanowskiego,
prawnik, ekspert w obszarze praw człowieka.
Dr. Elisabeth Rech,
prawnik, ekspert prawa
kryminalnego, od 2006
r. wice Przewodnicząca
Wiedeńskiej Izby Prawników.
Mec. Jelena Kvjatkovska,
LL.M., specjalista praw człowieka z Łotwy, ekspert projektu B. Ś. „Kobiety, Biznes
i Prawo”, koordynator programu Rady Europy „HELP”.
Mec. Christina Kruger, adwokat z Francji,
członek Strasburskiego
Stowarzyszenia Prawników, wykładowca praw
człowieka.
Red. Aleksandra
Wójtowicz, patron
medialny, wydawca
i redaktor naczelna
Magazynu „Biznes
i Ekologia”.
Dr Diana Latoszyńska
specjalista medycyny
estetycznej, doradca
Prezesa Zarządu Fundacja Polonia.
Halina Jaskuła, Prezes
Instytutu Niemiecko-Polskiej Współpracy Gospodarczej w Berlinie, przedstawiciel na Polskę firmy
DutyFree.
Barbara Jończyk,
przedsiębiorca, wiceprezes Warszawskiej
Izby Gospodarczej,
twórca Klubu Integracji Europejskiej.
Radca prawny Ewa Płocha, asystent w Katedrze
Postępowania Karnego na Wydziale Prawa
i Administracji UKSW
w Warszawie.
Prof. dr hab. Zenon Ślusarczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Kielcach, politolog,
ekspert stosunków międzynarodowych.
Dr Medard Masłowski,
w-ce Prezes RP „Dom
Polski”, Prezes Fundacji
„Polskie Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej –
Dziedzictwo i Pamięć”.
Prof. dr hab. Paweł
Sobczyk, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prawnik.
Doc. dr Jerzy Andrzej Wojciechowski, Wyższa Szkoła
Menedżerska w Warszawie,
specjalista prawa Unii Europejskiej.
Dr Andrzej Cichy –
ekspert w obszarze profilaktyki i zwalczania
przestępczości, szczególnie jako funkcjonariusz
organów bezpieczeństwa.
Dr Roland Łukasiewicz,
a d i u n k t w Wy ż s ze j
Szkole Menedżerskiej
w Warszawie i na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
w Pułtusku.
Dr Abdolhakim Jabrel, ekspert farmaceutyki z Libii,
Uniwersytet w Trypolisie,
specjalista w obszarze zarządzania systemami opieki
zdrowotnej w UE.
Doc. dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński, adiunkt Wydziału Prawa
i Administracji WSM.
Pracował na uczelniach
w Atlancie i N.Jorku.
Red. Henryk Oleksy,
wybitny dziennikarz,
publicysta prestiżowych
czasopism i por tali
o problematyce ekologii
i praw człowieka.
Dr Marcin Konarski, wykładowca w Wyższej Szkole
Menedżerskiej w Warszawie, specjalista prawa międzynarodowego.
M g r Ne b r a s A l Masny, ekonomista
z Jemenu, doradca
Ambasady Z.E.A.
w Polsce, doktorant
UJK w Kielcach.
Dr Marcin Wielec, adwokat, Wyższa Szkoła
Menedżerska w Warszawie, specjalista prawa karnego.
Doc. dr Lech Smolaga, absolwent Wydziału
Ekonomii Uniwersytetu
Warszawskiego, obecnie
związany z WSM w Warszawie.
Dr Marcin Domagała, Prezes Stowarzyszenia Europejskie
Centrum Analiz
Geopolitycznych, patron konferencji.
Dr Walter Schwimmer
były Sekretarz Generalny Rady Europy.
Dr Cezary Szyjko, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony
Narodowej, organizator
konferencji.
Zdumiewa wprost,
˝e jedno ˝ycie ludzkie
wystarcza, aby ogarnàç
tyle sprzecznoÊci i móc
jeszcze pracowaç
z jakimÊ rezultatem.
Franz Kafka „Process”
Od dłuższego czasu nie możemy zakończyć
spraw, które dramatycznie odmieniły nasze
życie i uczyniły je prawie niemożliwym.
Dopiero po przeanalizowaniu ogromnej
sterty sfabrykowanych przeciwko nam dokumentów zrozumieliśmy, że jesteśmy ofiarą przemyślanego spisku. Wykorzystaliśmy wszystkie dostępne
krajowe środki prawne. Zwyczajnie odmówiono nam prawa
do wolności obywatelskich. Naszą ostatnią nadzieją stał się Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Apelujemy
o jedno: Zwróćcie nam nasze życie!
Pr ogr a m
11 czerwca 2014 r., środa godz. 17.00
Warszawa, Polska
Muzeum Kolekcji im. Św. Jana Pawła II
(Sala koncertowa Galerii Porczyńskich), Plac Bankowy 1
Córki
Olga i Diana w 1991 r.
Inara Vilkaste i Włodzimierz Waszkiewicz
Obywatelka Europy i przedsiębiorcza kobieta biznesu, Inara Vikaste, znalazła się w centrum koszmaru. Od 2006 roku Ona i Jej rodzina stali się
obiektem tragicznych wydarzeń i prześladowań. Wydaje się, że sprawdziła
się surrealistyczna historia Józefa K. opisana przez Franza Kafkę w powieści
„Proces”. Zrozumiałe jest, że nie widzi już Ona sprawiedliwości w swoim
ojczystym kraju. Dlatego też, po wykorzystaniu wszystkich środków prawnych
na Łotwie, postanowiła skierować sprawę do Europejskiego Trybunał Praw
Człowieka w Strasburgu w celu uzyskania sprawiedliwego i niezależnego
orzeczenia. Łotwa jako członek UE i Rady Europy będzie musiała respektować europejski wyrok.
dr Walter Schwimmer
były Sekretarz Generalny Rady Europy
Auto po zamachu na życie
Władysława w 2007 r.
Franz Kafka
(1883–1924)
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.10
18.20
18.30
19.00
19.20
19.30
19.40
19.55
20.00
rejestracja gości i mediów
powitalna lampka wina,
Zespół folklorystyczny „Lazurki”
prezentacja firm w ramach
Polsko-Łotewskiego Forum Biznesu
prezentacja Stowarzyszenia
Obywatelskiego „Dom Polski”,
Prezes Zarządu Wiesław Klimczak
otwarcie międzynarodowego
seminarium naukowego
„Regionalny i uniwersalny
wymiar ochrony praw człowieka:
kazus Inary Vilkaste i Włodzimierza
Waszkiewicza”, gospodarz
wieczoru: Zofia Czernicka,
dziennikarka TVP
wykład inauguracyjny,
prof. dr Ewa Gawłowska-Stępień,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
powitalne przesłanie,
dr Walter Schwimmer, były
Sekretarz Generalny Rady Europy
prezentacja kazusu,
gość honorowy Inara Vikaste
debata ekspercka
podsumowanie prof. dr hab.
Zenon Ślusarczyk, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny
w Kielcach
ceremonia wręczenia nagrody
„Victory of Human Rights”
i „Braveheart Personality 2014”
muzyczna dedykacja dla Inary
Vikaste i Władysława
Waszkiewicza „You are
the Champions” gwiazda
wieczoru: Leonid Volodko
tort i pamiątkowe zdjęcie,
loteria wizytówkowa
Gala dinner
Download

Uczestnicy konferencji naukowej